Etiketa schválená: 23.1.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SUCCESSOR T

Postrekový prípravok vo forme suspenznej emulzie na ničenie dvojklíčnolistových burín a tráv, najmä prosa, v kukurici.

Účinné látky:

300 g.l-1 Pethoxamid

250 g.l-1 Terbuthylazine

Chemický názov látok v prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: Pethoxamid CAS No.: 106700-29-2, Terbuthylazine CAS No.: 5915-41-3, solvent nafta CAS No.: 64742-94-5, ethanediol CAS No.: 107-21-1, ethoxylovaný isodecyl alcohol CAS No.: 6182742-7

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05 GHS07 GHS09

Nebezpečenstvo

 

H302

Škodlivý po požití.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 066

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

P301+P330+P331

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.

ICZ/2013/1458/ki

Strana 1 z 5

 

Etiketa schválená: 23.1.2015

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné

 

zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Bez podmienky obmedzenia v PHO.

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá !

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG

Držiteľ autorizácie:

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG

Číslo autorizácie:

08-11-0998

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l coex fľaša HDPE/PA, 5 l, 10 l a 20 l coex kanister HDPE

Dátum spotreby:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

SUCCESSOR T obsahuje dve herbicídne účinné látky - pethoxamid a terbuthylazine. Ide o pôdne účinné látky s dobrou pôdnou reziduálnou účinnosťou, čo umožňuje kontrolovať jednoročné buriny rastúce vo vlnách ako napríklad prosovité trávy. Pethoxamid patrí do chemickej skupiny chloroacetamidov. Je to inhibítor biosyntézy dlhých mastných kyselín a inhibuje delenie buniek citlivých rastlín. Dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy prijímajú pethoxamid prostredníctvom koleoptyle a primárnych korienkov. Príjem cez listy je možný len v menšej miere. Terbuthylazine patrí do chemickej skupiny triazínov a inhibuje fotosyntézu na úrovni fotosystému II. Prijímaný je hlavne cez korienky burín. Pri vyššej teplote a nižšej vlhkosti sa príjem zvyšuje. V rámci rastliny je účinná látka rozvádzaná akropetálne v xyléme. Translokácia terbuthylazínu po príjme listami je možná v obmedzenej miere.

Spektrum herbicídneho účinku

Citlivé buriny:

a)Jednoročné trávy: ježatka kuria, prstovky, moháre, proso, lipnica ročná

b)Jednoročné dvojklíčnolistové buriny: lobody, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), ambrózia, mrlíky, durman obyčajný, žltnice, lipkavec obyčajný, hluchavky, rumančeky, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), ľuľok čierny, hviezdica prostredná, pŕhľava malá, fialka roľná.

Odolné buriny: trváce trávy a dvojklíčnolistové buriny.

ICZ/2013/1458/ki

Strana 2 z 5

 

 

 

Etiketa schválená: 23.1.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Aplikačná dávka/ha

Ochr.doba

Poznámka

 

kukurica

dvojklíčnolistové buriny

4 l

AT

 

 

 

a jednoročné trávy

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody 200 - 400 l/ha

Maximálny počet aplikácií:1×

Preemergentná aplikácia (PRE): Prípravok aplikujte do 3 dní po sejbe na dobre pripravený povrch bez hrúd, za ideálnych pôdnych a vlhkostných podmienok. -.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Upozornenia týkajúce sa aplikácie prípravkov na báze účinnej látky zo skupiny chloroacetamidov:

1.Neaplikujte v čase klíčenia plodiny.

2.Použitie na kamenistej, štrkovitej, piesčitej alebo ľahkej pôde s nízkym obsahom organických látok (obsahom humusu < 1%) môže spôsobiť poškodenie plodiny najmä v prípade veľmi suchých poveternostných podmienok po aplikácii alebo prudkých zrážok po ošetrení.

3.Poškodenie plodiny sa môže prejaviť pri kombinácii s niektorými moridlami brzdiacimi klíčenie (napríklad thiacloprid), hlavne v prípade zložitých podmienok pre rast.

4.Zapracovávanie do pôdy pred sejbou zlepšuje biologickú účinnosť prípravku za suchých podmienok avšak v kombinácii s prípadmi uvedenými v bodoch 2 a 3 zvyšuje riziko poškodenia plodiny.

5.Poškodenie plodiny sa môže prejaviť v kombinácii s prípravkami na báze účinnej látky pendimethalin.

6.Zabráňte prekrývaniu postreku nakoľko sa môže vyskytnúť poškodenie plodiny.

7.Prípravok na ochranu rastlín SUCCESSOR T môže pôsobiť fytotoxicky na listoch kukurice po preemergentnej aplikácii v prípade prudkého dažďa s vysokým objemom zrážok a po veľmi silných vetroch poškodzujúcich pletivá rastlín.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinnosť terbutylazínu na Polygonum sp., Echinochloa sp., Atriplex sp., Amaranthus sp., Chenopodium sp. a Galinsoga sp. môže byť redukovaná na lokalitách, kde bol terbutylazín používaný už niekoľko rokov.

Pethoxamid je chloracetamid, HRAC: K3 Terbuthylazine je triazin, HRAC: C1

Stratégia riadenie rizika ja založená na súčasných opatreniach navrhnutých podľa HRAC. Napriek tomu, že jednotlivé stratégie sú prezentované individuálne, vykonávané by mali byť integrovaným spôsobom:

1.Herbicíd nepoužívajte samostatne ale spolu s herbicídmi s odlišným mechanizmom účinku

2.Obmedzte použitie na 1 aplikáciu za jedno vegetačné obdobie pri preemergentnej alebo skorej postemergentnej aplikácii

3.Integrovaná ochrana rastlín: využívajte rôzne technológie pre kontrolu burín ako sú fyzikálne alebo chemické metódy bez nadmerného spoliehania sa len na jednu z nich.

Antirezistentné opatrenia: Neznižovať dávky prípravku, dodržiavať termín aplikácie.

ICZ/2013/1458/ki

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 23.1.2015

VPLYV NA ÚRODU

Nie je známy.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

1.Štyri týždne po aplikácii prípravku vysievajte len kukuricu

2.8-12 týždňov po aplikácii prípravku na ochranu rastlín SUCCESSOR T za podmienky vykonania orby môžu byť vysievané trávy, ďatelino-trávne zmesi, slnečnica a cirok

3.Po normálnom zbere na jeseň nie sú bežne žiadne obmedzenia.

4.Na jar po normálnom zbere: pre následné plodiny nie sú stanovené žiadne obmedzenia

Vplyv na následné plodiny nie je známy. Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY:

Prípravky na báze pethoxamid a terbuthylazine nemajú vplyv na necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROCLEAN-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

Ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2% roztokom AGROCLEAN-u a umyte 3× vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné rukavice, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky. Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom. Prípravok tvorí s vodou emulziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodou len vo forme jemnej hmly, a to len v takých prípadoch ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať toxické splodiny!

ICZ/2013/1458/ki

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 23.1.2015

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní - dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití - podajte 0,5 litra vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Postihnutého dopravte k lekárovi!

Po zasiahnutí očí - vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 15 min. Ak sčervenanie pretrváva, zabezpečte očné vyšetrenie!

Pri zasiahnutí pokožky - odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu okamžite dopravte postihnutého k lekárovi! Informujte ho o podanej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. telefónu 02-54774166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2013/1458/ki

Strana 5 z 5