Etiketa schválená: 29.5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

STRATOS ULTRA

Herbicíd (graminicíd) vo forme emulgovateľného koncentrátu proti jednoročným a trvácim trávam v repe cukrovej, repe kŕmnej, repke ozimnej, hrachu, fazuli, zemiakoch, ľane, kapustovej zelenine, slnečnici, sóji, maku, a jahodách (po zbere).

Typ prípravku na ochranu rastlín: herbicíd

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Cycloxydim CAS No.: 101205-02-1, solventná nafta (ropná), ťažká aromatická CAS No.: 64742- 94-5, dietyl-hexyl-sulfosukcinát sodný CAS No.: 577-11-7, naftalén CAS No.: 91-20-3, metyl-oleát

CAS No. 112-62-9

Klasifikácia a označenie:

Neaplikujte v blízkosti tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat!

PHO1 Zákaz použitia prípravku vo vnútornej časti druhého pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôd. Ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vonkajšiu a vnútornú časť platí, obmedzenie pre celé druhé pásmo.

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Etiketa schválená: 29.5.2015

FOCUS® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

STRATOS ULTRA je selektívny systémový graminicídny herbicíd, ktorého účinná látka cycloxydim je prijímaná zelenými nadzemnými časťami rastlín. Cycloxydim je inhibítor aktivity acetyl koenzýmu A karboxylázy (ACC-áza) v chloroplastoch citlivých burinných druhov. Acetyl koenzým A karboxyláza katalyzuje prvý krok v biosyntéze práve tvorených mastných kyselín v rastline a je kľúčovým bodom, ktorý reguluje a koordinuje celkovú rýchlosť tvorby (biosyntézy) všetkých mastných kyselín. Účinnosť je nezávislá na druhu a vlhkosti pôdy. V dobe ošetrenia majú byť buriny v plnom raste a vyvinuté tak, aby mali dostatok zelenej hmoty na prijatie potrebného množstva účinnej látky.

Účinnosť sa prejaví v priebehu 3-4 dní po ošetrení zožltnutím mladších listov, kde je možné taktiež pozorovať tvorbu antokyánov. Postupne od mladších listov sa šíria nekrózy až do špičiek a rastliny odumierajú.

Citlivé buriny: ovos hluchý, psiarka roľná, ježatka kuria, metlička obyčajná, moháre, psinček, stoklasy, prstovka krvavá, prstnatec obyčajný, proso siate roľné, milota lipnicovitá, mätonohy, raž, jačmeň, pšenica, kukurica, cirok alepský (aj podzemky).

Stredne citlivé buriny: lipnica ročná, pospolitá a lúčna.

Odolné buriny: kostrava červená, šachorovité a dvojklíčnolistové buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 100- 300 l/ha.

Maximálny počet aplikácii počas vegetačného obdobia: 1x.

STRATOS ULTRA použite po vzídení trávovitých burín. Termín ošetrenia je závislý predovšetkým na rastovej fáze burín, menej na rastovej fáze plodiny. Teplé a vlhké počasie alebo priaznivé rastové

Etiketa schválená: 29.5.2015

podmienky účinnosť urýchľujú, sucho a nízke teploty naopak spomaľujú. V oblastiach s vysokou svetelnou intenzitou ošetrujte v podvečer. Účinnosť prípravku nie je ovplyvnená zrážkami už hodinu po ošetrení.

a) Ničenie jednoročných tráv a výmrvu obilnín

Postrekujte nezávisle na rastovej fáze plodiny, podľa rastovej fázy burín. Jednoročné trávy ošetrujte od fázy 1. pravého listu (BBCH 11) do odnožovania (BBCH 21). Optimálny termín ošetrenia je v dobe, keď je väčšina vzídených burín vo fáze 2 listov (BBCH 12) do začiatku odnožovania (BBCH 21). Pri neskoršej aplikácii použite hornú hranicu doporučenej dávky.

b) Ničenie trvácich tráv

Postrekujte v dobe, keď majú trváce trávy dostatok zelenej plochy na prijatie účinnej látky. Najpriaznivejší účinok je pri výške porastu tráv:

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka cycloxydim patrí podľa HRAC do skupiny A.

Vždy dodržujte preventívne opatrenia proti vzniku rezistencie, t.j. správne striedanie plodín, aby nedochádzalo k opakovanému používaniu rovnakých prípravkov na ochranu rastlín. Rovnako tak nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku v priebehu vegetácie niekoľkokrát po sebe. Dodržujte dávkovanie a termín aplikácie prípravku STRATOS ULTRA.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe negatívne vplyvy na úrodu a kvalitu plodiny.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní aplikačných podmienok negatívne účinky nie sú známe.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri dodržaní aplikačných podmienok negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy nie je známy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Etiketa schválená: 29.5.2015

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledujúceho postupu:

1.Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača)

2.Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom)

3.Opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

Použité aplikačné zariadenie, pomocné nádoby a osobné ochranné prostriedky asanujte prípravkom AGROCLEAN® a opláchnite vodou.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný oblek, zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové čižmy. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekovať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: dať postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, prípadne s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia Nevyvolávajte zvracanie! Vyhľadať lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a alebo pri otrave: poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického

informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

Etiketa schválená: 29.5.2015

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5 do + 30°C ,oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich vedomostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme kontrolovať jeho skladovanie, zaobchádzanie s ním, miešanie, použitie či klimatické podmienky v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod v SR.