Etiketa schválená: 29.5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

STORY®

Postrekový selektívny systémový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu pre preemergentné alebo postemergentné použitie proti dvojklíčnolistovým burinám v kukurici na zrno a kukurici na siláž.

Typ prípravku na ochranu rastlín: herbicíd

ÚČINNÉ LÁTKY:

 

 

Florasulam

16,7 g/l

N-(2,6-difluorophenyl)-8-fluoro-5-

 

 

methoxy(1,2,4)triazolo(1,5C)pyrimidín-2-sulfonamid

 

(1,5 % hm)

 

Mesotrione

267 g/l

2-[4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-

 

 

cyclohexanedione

 

(24,05 % hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

N-(2,6-difluorophenyl)-8-fluoro-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c] pyrimidine-2-sulfonamide, CAS: 145701-23-1

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

Pozor

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-one. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd a výstupov podzemných vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov a nepriamych priesakov z poľnohospodárskych dvorov, skladov a ciest. Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd).

Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

ICZ/2015/3423/ha

1/6

Etiketa schválená: 29.5.2015

Pre populácie Typhlodromus pyri a Aphiudius rhopalosyphi je riziko prijateľné za podmienok dodržania dávky do 450 ml/ha.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Zákaz vylievania zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSUP:

13-11-1328

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,5 l, 1 l, 2 l, 3 l a 5 l PET fľaša

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych

 

nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok skladovania.

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok STORY pôsobí ako systémový herbicíd. Obsahuje dve účinné látky. Florasulam patrí do skupiny triazolopyrimidinov a mesotrione do skupiny benzoylcyclohexanedionov. Prípravok STORY preniká do rastlín cez listy, hypokotyl a korene. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast (3-5 dní po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov, stoniek a k farebným zmenám (chlorózam). Buriny odumierajú do 14 dní po aplikácii. Dažďové zrážky 1 hodinu po postemergentnej aplikácii neovplyvnia negatívne účinok prípravku na buriny.

Spektrum herbicídnej účinnosti Preemergentná aplikácia

Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, mrlík biely, kapsička pastierska, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, lipkavec obyčajný, fialka roľná, veronika perzská, hluchavka purpurová.

Stredne citlivé buriny: stavikrv vtáčí.

Posteemergentná aplikácia

ICZ/2014/3071/ha

2

* Ochranná známka Dow AgroSciences LLC

Etiketa schválená: 29.5.2015

Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, mrlík biely, kapsička pastierska, peniažtek roľný, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, pohánkovec ovíjavý.

Stredne citlivé buriny: stavikrv vtáčí, veronika perzská, fialka roľná.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica

 

dvojklíčnolistové buriny

 

0,45 l

 

AT

 

PRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 l

 

AT

 

POST

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Optimálna dávka vody na 1 ha je 200-300 l. Aplikujte maximálne 1× za vegetáciu.

V kukurici siatej pestovanej na zrno alebo siláž aplikujte prípravok STORY preemergentne (BBCH 00-09) alebo postemergentne v rastových fázach (BBCH 10-16). V prípade postemergentnej aplikácie je optimálny aplikačný termín od vytvorenia 2. listu kukurice až 6. listu kukurice (BBCH 12-16). Teplotné rozmedzie pre aplikáciu je +7-25°C. Nepostrekujte na sneh, zamrznutú pôdu, silnú rosu, alebo v čase nočných mrazov.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nepoužívajte v poškodených alebo oslabených porastoch. Pri dodržaní dávkovania a všetkých pokynov, ktoré sú uvedené na etikete pre aplikáciu, prípravok STORY nemá žiadne fytotoxické účinky. Odrodová citlivosť nebola zaznamenaná.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Florasulam patrí do skupiny triazolopyrimidinov a mesotrione do skupiny benzoylcyclohexanedionov Nebola zaznamenaná rezistencia na účinné látky pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie vykonávajte najmä nasledovné opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

d)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADÉ A SUSEDIACE PLODINY Následné plodiny:

Na jeseň, po zbere kukurice ošetrenej prípravkom STORY je možné vysievať ozimné obilniny (pšenicu ozimnú, tritikale ozimné, jačmeň ozimný) a trávnaté porasty aj po plytkom spracovaní pôdy. Pred siatím repky ozimnej je nutná hlboká orba s nasledujúcou kultiváciou pôdy.

Nasledujúcu jar po aplikácii prípravku STORY je možné siať kukuricu na zrno a siláž, pšenicu jarnú, jačmeň jarný. Pred siatím repky jarnej, maku siateho, slnečnice ročnej je nutná hlboká orba s následnou kultiváciou pôdy. Ostatné plodiny nie je možné vysievať.

ICZ/2014/3071/ha

3

* Ochranná známka Dow AgroSciences LLC

Etiketa schválená: 29.5.2015

Náhradné plodiny:

Ak je nutné kukuricu ošetrenú prípravkom STORY zaorať, tak ako náhradnú plodinu je možné siať opäť len kukuricu na zrno a siláž alebo cirok.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty. Mimoriadne citlivé sú vinič, zemiaky, ďatelinoviny, strukoviny, repa cukrová, chmeľ. V blízkosti citlivých plodín ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty). Nedostatočné vypláchnutie aplikačného zariadenia môže spôsobiť poškodenie následne ošetrovaných plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Vodu po oplachu likvidujte na vyhradenom mieste tak, aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri aplikácii prípravku používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare (v súlade s EN 166 alebo ekvivalentné), rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami a gumovú obuv.

Pri príprave postrekovej kvapaliny používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare (v súlade s EN 166 alebo ekvivalentné), respirátor proti výparom schválené CE (organické pary a prach typ AP2), rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, gumovú obuv a gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Pokožku umytých rúk ošetrite reparačným krémom.

Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy.

Prípravok je nehorľavou suspenznou zmesou. Pokiaľ sa neodparí voda nebude horieť. Na hasenie horľavých zvyškov tohto produktu použite vodnú hmlu, oxid uhličitý, hasiaci prášok alebo penu. Obaly

ICZ/2014/3071/ha

4

* Ochranná známka Dow AgroSciences LLC

Etiketa schválená: 29.5.2015

vystavené ohňu alebo teplu ochladzujte vodnou sprchou. Dôsledne dbajte na to, aby kontaminovaná voda (médium) nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: Pri požiari môže dym, okrem neidentifikovaných toxických a/alebo dráždivých zlúčenín, obsahovať aj pôvodnú látku, oxidy síry, oxidy dusíka, fluorovodík, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý. Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Špeciálne ochranné pomôcky pre hasičov: Používajte pretlakový izolačný dýchací prístroj a ochranné protipožiarne odevy (zahŕňajú hasičskú prilbu, kabát, nohavice, čižmy a rukavice). Vyhýbajte sa kontaktu s týmto materiálom počas hasenia požiaru. Ak je kontakt pravdepodobný, prezlečte sa do úplného požiarnického odevu odolného voči chemikáliám s izolačným dýchacím prístrojom. Ak nie je k dispozícii, oblečte sa do úplného odevu odolného voči chemikáliám s izolačným dýchacím prístrojom a haste požiar zo vzdialeného miesta. Ochranné prostriedky na situácie pri čistení po požiari alebo bez požiaru pozrite v relevantných častiach.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče. Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečiť pobyt na čistom vzduchu, rozopnúť na hrudníku odev, zabezpečiť pokoj a teplo. Poraďte sa s lekárom. Ak osoba nedýcha, zavolajte RZP a poskytnite umelé dýchanie. Pri dýchaní z úst do úst použite ochranný prostriedok (rúšku a pod.)

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie! Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár.

Po zasiahnutí očí: Držte oči otvorené. Oči okamžite oplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky - po 5 minútach ich vyberte a ešte aspoň 15 minút pokračujte vo vyplachovaní očí. Bez odkladu sa poraďte s lekárom, podľa možnosti s oftalmológom.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom po dobu 15-20 minút. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte.

Správa pre lekára: Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok STORY skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

ICZ/2014/3071/ha

5

* Ochranná známka Dow AgroSciences LLC

Etiketa schválená: 29.5.2015

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/3071/ha

6

* Ochranná známka Dow AgroSciences LLC