Etiketa schválená: 23.6.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

STOMP 330 EC

Postrekový selektívny herbicíd vo forme emulzného koncentrátu, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín, jednoročných tráv a metličky obyčajnej v ozimných obilninách, kukurici, zemiakoch, slnečnici, hrachu, sóji, fazuli, cibuli, cesnaku, póre, mrkve, petržlene, jahodách, vo výsadbách rajčiaka, papriky, zeleru, kapustovej zeleniny, v lipnici lúčnej na semeno, vo výsadbách tabaku a na inhibíciu bočných výhonov tabaku.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Pendimethalin, 330 g.l-1; 31,3 w/w % t.j.N-(1-ethylpropyl)-3-4-dimethyl-2,6-dinitrobenzenamine

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: pendimethalin CAS No.: 40487-42-1, benzínové rozpúšťadlo (ropné) CAS No.: 64742-94-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

Nebezpečenstvo

H302

H304

H315

H319

H410

EUH401

P264

P270

P280

P301+P310

P302+P352

P305+P351+P338

P330

P331

P332 + P313

GHS08

GHS09

Škodlivý po požití.

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Dráždi kožu.

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Po manipulácii starostlivo umyte vodou a mydlom. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a ochranu tváre.

PO POŽITÍ: okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

Ak sa používajú kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ICZ/2016/4148/mt

1/8

 

Etiketa schválená: 23.6.2016

P361

Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.

P391

Odstráňte vyliatu/vysypanú chemickú látku.

P501

Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho

 

odpadu.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v

 

blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z

 

poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Spe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu 5 m od hladín tečúcich a

 

stojatých vôd.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre včely prijateľné.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat!

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 0201.

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie ! PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

BASF SE, D-6700 Ludwigshafen, Nemecká spolková

 

republika

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s r.o., Digital Park II, Einsteinova 23,

 

851 01 Bratislava, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

10-11-1121

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l a 10 l Coex PE/PA kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

Stomp® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BASF SE

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ICZ/2016/4148/mt

2/8

Etiketa schválená: 23.6.2016

STOMP 330 EC inhibuje počiatočný rast a vývoj klíčiacich citlivých druhov rastlín. Zasiahnuté rastliny hynú krátko po vyklíčení alebo po vzídení. Klíčenie samotné nie je ovplyvnené.

STOMP 330 EC ničí široké spektrum jednoročných burín ale nepôsobí na trváce buriny. Plytké zapracovanie prípravku do pôdy (2-3 cm) zvyšuje účinnosť na jednoročné trávy predovšetkým za suchších podmienok.

STOMP 330 EC môže byť tiež použitý pri skorej postemergentnej aplikácii, kedy sú jednoročné trávy maximálne v štádiu 1 listu (BBCH 11) a dvojklíčnolistové buriny v štádiu klíčnych listov (BBCH 10): na buriny v pokročilej rastovej fáze prípravok neúčinkuje.

Citlivé jednoročné trávy:

psiarka roľná, metlička obyčajná, prstovka krvavá, ježatka kuria, proso vláskovité, proso siate, lipnica pospolitá, moháre, cirok alepský zo semena.

Citlivé dvojklíčnolistové buriny:

hlaváčik letný, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, rumany, loboda konáristá, kapsička pastierska, vesnovka obyčajná, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, hluchavky, bažanka ročná, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), portulaka zeleninová, iskerníky, reďkev ohnicová, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieč, hviezdica prostredná, vratič obyčajný, pŕhľava malá, veroniky, fialka roľná, podslnečník Theophrastov, alchemilka lúčna, ostrokvet malokvetý, huľavníkovec lekársky.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochr. doba

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica

 

dvojklíčnolistové buriny a

 

5 l

90

 

-

 

 

 

jednoročné trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny a

 

3 l + (1 l)

90

 

 

(TM)

 

 

 

jednoročné trávy

 

 

 

 

Spectrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná

 

metlička, dvojklíčnolistové

 

4 - 5 l

 

AT

 

jeseň

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metlička, dvojklíčnolistové

 

3 - 4 l +

 

AT

 

(TM) Lentipur

 

 

 

buriny, lipkavec

 

(1,5 l)

 

 

500 FW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný,

 

metlička, dvojklíčnolistové

 

4 - 5 l

 

AT

-

 

raž, tritikale

 

buriny

 

3 - 4 l +

 

AT

 

(TM) Lentipur

 

 

 

 

 

(1,5 l)

 

 

500 FW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemiak

 

dvojklíčnolistové buriny a

 

5 l

90

 

-

 

 

 

jednoročné trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slnečnica

 

dvojklíčnolistové buriny a

 

5 l

 

AT

-

 

 

 

jednoročné trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

3 l + (1 l)

 

AT

 

(TM)

 

 

 

buriny a jednoročné trávy

 

 

 

 

Spectrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrach

 

dvojklíčnolistové buriny a

 

5 l

90

 

-

 

 

 

jednoročné trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny a

 

3,3 l +

 

 

 

 

(TM)

 

 

 

jednoročné trávy, lipkavec

(0,2-0,25)

90

 

 

Command 36

 

 

 

 

 

l)

 

 

 

 

CS

 

tabak

 

dvojklíčnolistové

 

4 - 5 l

 

AT

 

výsadba

 

 

 

buriny a jednoročné trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

tabak

 

inhibícia bočných výhonov

1,5 %

 

AT

-

 

cibuľa z výsevu,

 

dvojklíčnolistové

 

4 - 5 l

90

 

-

 

cibuľa zo

 

buriny a jednoročné trávy

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2016/4148/mt

 

 

 

 

 

 

 

3/8

Etiketa schválená: 23.6.2016

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

 

 

sadzačky, sója,

 

 

 

 

cesnak, fazuľa,

 

 

 

 

pór, mrkva,

 

 

 

 

petržlen, jahoda

 

 

 

 

kapustová

dvojklíčnolistové

4 - 5 l

AT

výsadba

zelenina,

buriny a jednoročné trávy

 

 

 

paprika, rajčiak,

 

 

 

 

zeler

 

 

 

 

trávy

buriny

4 - 5 l

AT

semenné porasty

(lipnica lúčna)

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporučená dávka vody je 400 l.ha-1

Max. počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1×

Ozimné obilniny

STOMP 330 EC aplikujte do dvoch dní po sejbe na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Pri predpokladanom výskyte psiarky roľnej, lipkavca obyčajného a parumančeka nevoňavého je potrebné na dosiahnutie dobrej účinnosti použiť preemergentne STOMP 330 EC v dávke 5 l.ha-1.

STOMP 330 EC možno taktiež aplikovať skoro postemergentne po vzídení ozimnej obilniny v dobe, kedy má metlička obyčajná maximálne 1-2 listy (BBCH 11-12).

Optimálny termín pre cielenú aplikáciu STOMPu 330 EC + chlorotoluron je skoré postemergentné ošetrenie v dobe od 1. listu obilniny (BBCH 11).

Kukurica

STOMP 330 EC používajte samotný alebo v kombinácii so prípravkom SPECTRUM do dvoch dní po sejbe na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Plytké zapracovanie do pôdy ľahkými bránami do hĺbky 2-3 cm, za suchších podmienok, priaznivo ovplyvňuje účinnosť prípravku.

STOMP 330 EC možno aplikovať aj po vzídení kukurice, pričom jednoročné trávy nesmú mať viac ako 1 list (BBCH 11) a dvojklíčnolistové buriny maximálne klíčne listy (BBCH 10).

Zemiak

Prípravok aplikujte preemergentne po slepej preorávke alebo po poslednom nakopcovaní zemiakov, najneskôr však 3 - 5 dní pred ich vzídením.

Slnečnica a sója

Aplikujte preemergentne t.j. do 3-5 dní po sejbe, v suchých podmienkach s plytkým zapracovaním do pôdy.

Hrach, fazuľa, mrkva a petržlen

STOMP 330 EC používajte ako preemergentné ošetrenie po sejbe plodiny na dobre pripravenú pôdu bez hrúd, pri aplikácii dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny.

Pór a cibuľa z výsevu

STOMP 330 EC aplikujte po zasiatí až do doby tesne pred vzídením. Jedným z predpokladov dobrej účinnosti je kvalitne pripravená pôda bez hrúd a dostatočná pôdna vlhkosť. Závlaha do 7-10 dní po výseve a aplikácii STOMPu 330 EC zlepšuje herbicídny účinok. Nepoužívajte v cibuli siatej na jeseň.

Cibuľa zo sadzačky a cesnak

Aplikujte po výsadbe pred vzídením plodiny aj burín. STOMP 330 EC možno použiť aj po vzídení cibule a cesnaku, ktoré však musia mať vytvorené minimálne 2,5-3 listy. Pri postemergentnej aplikácii musia byť jednoročné dvojklíčnolistové buriny v skorej vývojovej fáze, najlepšie v klíčnych listoch (BBCH 10). Herbicídna účinnosť prípravku pri aplikácii v pokročilejšej rastovej fáze výrazne klesá. Dávkovanie STOMPu 330 EC je nutné voliť podľa druhu pôdy a obsahu organickej hmoty.

ICZ/2016/4148/mt

4/8

Etiketa schválená: 23.6.2016

Aplikáciu STOMPu 330 EC na ľahkých piesočnatým pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty neodporúčame.

Výsadby rajčiakov a papriky

STOMP 330 EC aplikujte 2-3 dni pred výsadbou, za suchších podmienok je vhodné po aplikácii plytké zapracovanie do pôdy.

Výsadby zeleru a kapustovej zeleniny

STOMP 330 EC aplikujte 2-3 dni pred výsadbou bez zapracovania alebo v období veľkého sucha s plytkým zapracovaním do pôdy.

Výsadby jahôd

STOMP 330 EC môžete použiť preemergentne alebo skoro postemergentne (vzhľadom k burinám) v nových výsadbách jahôd aj v starších porastoch. Jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pri postemergentnom použití STOMP 330 EC, nemajú mať viac ako 2 pravé listy a trávy nie viac ako 1 až 1,5 listu. STOMP 330 EC v novovysadených porastoch jahôd aplikujte na jeseň alebo skoro na jar ihneď po výsadbe a pred vzídením burín.

Ak poplazy v dôsledku stresových podmienok (sucho v dobe výsadby) zakoreňujú pomaly, tak je nutné aplikáciu STOMPu 330 EC odložiť až do doby dostatočného zakorenenia rastlín a vymiznutia stresových príznakov. Aplikácia v dobe, keď poplazy začínajú rásť, môže redukovať počiatočný rast nových listov. Toto oneskorenie je však rýchlo dobehnuté. STOMP 330 EC v starších porastoch jahôd aplikujte od jesene do skorej jari t.j. v dobe dormancie porastu. STOMP 330 EC aplikovaný na začiatku kvitnutia môže negatívne ovplyvniť úrodu, najmä vtedy, ak po ošetrení nastanú pre rast nepriaznivé podmienky.

Lipnica lúčna na semeno

Ošetrujte STOMPom 330 EC preemergentne do 3 dní po výseve lipnice ešte pred vzídením burín.

Výsadby tabaku

Herbicídne ošetrujte 2 dni pred výsadbou bez zapracovania alebo s plytkým zapracovaním do pôdy. STOMP 330 EC môže byť tiež použitý na ničenie zálistkov tabaku. STOMP 330 EC ničí mladé úžľabné pupene (zálistky) bez toho, aby poškodzoval staršie listové pletivá. Prvú aplikáciu na rastlinách s plno vyvinutými listami urobte po objavení prvých kvetov. Druhú aplikáciu urobte len na rastlinách s veľmi bujným rastom, skôr než dĺžka úžľabných zálistkov prekročí 1 cm.

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochr.

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šošovica

 

dvojklíčnolistové buriny a

 

4,5-5 l

-

 

-

 

 

 

 

 

jednoročné trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lupina biela

 

dvojklíčnolistové buriny a

 

5 l

 

AT

-

 

 

 

 

 

jednoročné trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Šošovica - aplikujte preemergentne (BBCH 00) do 3 dní po sejbe šošovice v dávke 4,5-5 l na ha maximálne 1× za sezónu. Dávka vody je 400-500 l na ha.

Lupina - použite preemergentne dávku 5 l na ha, maximálne 1× za sezónu. Dávka vody je 400-500 l na ha.

ICZ/2016/4148/mt

5/8

Etiketa schválená: 23.6.2016

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pred ošetrením pozorne prečítajte odporučenia u jednotlivých indikácií v etikete!

Pokiaľ sa bezprostredne po preemergentnej aplikácii vyskytnú vysoké zrážky a zároveň klesnú teploty (obdobie vlhka a chladu), tak môže dôjsť (najmä na veľmi priepustných a humus chudobných pôdach) k inhibícii rastu alebo poškodeniu plodín. Fytotoxicita u slnečnice sa môže prejaviť na koreňových krčkoch a neskôr (pri výške rastlín cca 20-30 cm) môže dôjsť aj k lámaniu byle. Ďalšie nepriaznivé účinky nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Pendimethalin je z hľadiska klasifikácie HRAC zaradený do skupiny K1, čo je skupina dinitroanilinov. Spôsob účinku spočíva v inhibícii delenia buniek.

Počas vegetácie nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku niekoľkokrát za sebou. Vhodnou antirezistentnou stratégiou v takomto prípade je striedanie či kombinácia účinných látok s rozdielnym spôsobom účinku, striedanie plodín v rámci osevného postupu, využitie agrotechnických spôsobov eliminácie burín. V prípade podozrenia na vznik rezistentnej populácie burín informujte zastúpenie BASF.

VPLYV NA ÚRODU

Negatívne vplyvy prípravku STOMP 330 EC na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrody nie sú známe.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy v priebehu používania prípravku STOMP 330 EC nebol zistený.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Obsah nádoby s prípravkom pred použitím dokonale premiešajte. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Zakázané je pri príprave TM kombinácií miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Najskôr rozmiešajte odvážené množstvo zmáčateľného prášku v pomocnej nádobe na riedku homogénnu kašu a zmes sa vlejte do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou za stáleho miešania pridajte odmerané množstvo prípravku STOMP®330 EC a doplňte vodou na požadovaný objem. Podobne postupujte pri príprave kombinácií kvapalných prípravkov.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledujúceho postupu:

ICZ/2016/4148/mt

6/8

Etiketa schválená: 23.6.2016

1.Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača)

2.Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom)

3.Opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania. Ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj gumovú zásteru alebo zásteru z pogumovaného textilu či PVC. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku. Zabráňte zaneseniu aerosólu postrekovej kvapaliny na obsluhu postrekovača.

Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite. Po práci a pred jedlom, pitím a fajčením, dôkladne si umyte ruky teplou vodou a mydlom resp. osprchujte sa a prezlečte do čistého odevu. Použitý ochranný odev pred ďalším použitím vyperte.

OPATRENIA PRI POŽIARI.

Prípravok je horľavina III. triedy. Prípravok STOMP®330 EC je suspenzný koncentrát, ktorý sa s vodou mieša v každom pomere a tvorí suspenziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste vodou, alkoholovou penou, hasiacim práškom alebo CO2.

Na chladenie skládky vystavenej ohňu použite vodu. Pri použití vody zabezpečte aby kontaminovaná voda nemohla preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Pri požiari noste úplné ochranné oblečenie a samostatné dýchacie zariadenie. V prípade požiaru môžu vznikať škodlivé výpary a nezhorený STOMP®330 EC môže unikať v dyme.

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: dajte postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, prípadne s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie.

Po zasiahnutí očí: oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v suchých, hygienicky čistých, vetrateľných a uzamknuteľných skladoch v uzavretých originálnych obaloch pri teplotách +5 až +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom.

Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

ICZ/2016/4148/mt

7/8

Etiketa schválená: 23.6.2016

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmie však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme kontrolovať jeho skladovanie, zaobchádzanie s ním, miešanie, použitie či klimatické podmienky počas alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade splatným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod v SR.

ICZ/2016/4148/mt

8/8