Etiketa schválená: 19.11.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

STEWARD

Postrekový insekticíd vo forme dispergovateľných granúl na ochranu jadrovín, viniča, kukurice a kapustovej zeleniny proti žravým škodcom.

Účinná látka:

Indoxacarb, 300 g.kg-1, (30% hm.) vo forme reakčnej zmesi (S)-indoxakarbu a (R)- indoxakarbu 75:25 %

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Indoxacarb (ISO) (aktivný S-enantiome DPX-KN128) 30%, CAS No.: 173584-44-6 indoxacarb (R-izomer) CAS No.: 185608-75-7, dioktysulfosukcinát sodný CAS No.: 577-11- 7, Reakčné alkalické produkty ligninu s aduktom natriumbisulfitu a formaldehydu, CAS No.: 68512-35-6

Klasifikácia a označenie:

 

GHS07

GHS08

GHS09

POZOR

 

 

H302

 

Škodlivý po požití.

 

H371

 

Môže spôsobiť poškodenie nervovej sústavy.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

 

a životné prostredie.

 

P260

 

Nevdychujte aerosóly.

 

P264

 

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár.

P270

 

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P308 + P311

PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKĚ

 

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov alebo odovzdajte

 

 

oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v

 

blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržať ochrannú zónu vo vzdialenosti 15 m od

 

hladín tečúcich a stojatých vôd.

 

ICZ/2013/1418/ss

1/7

Etiketa schválená: 19.11.2014

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre včely a necieľové užitočné článkonožce (Typhlodromus pyri, Aleochara bilineata) prijateľné.

Vč2 Škodlivý pre populáciu Diaeretiella rapae.

DBAJTE NA TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE! NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU!

NEZNEČISŤUJTE VODU PRÍPRAVKOM ALEBO JEHO OBALOM. NEČISTITE APLIKAČNÉ ZARIADENIA V BLÍZKOSTI POVRCHOVÝCH VÔD.

ZABRÁŇTE KONTAMINÁCII PROSTREDNÍCTVOM ODTOKOVÝCH KANÁLOV Z POĽNOHOSPODÁRSKYCH DVOROV A CIEST.

ULOŽTE MIMO DOSAH ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ!

PRÍPRAVOK NESMIE ZASIAHNÚŤ SÚSEDIACE PLODINY ANI NECIEĽOVÉ

RASTLINY.

OBSAHUJE INDOXACARB: MÔŽE VYVOLAŤ ALERGICKÚ REAKCIU.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

DuPont International Operations SArL

Držiteľ autorizácie:

DUPONT CZ s.r.o., Pekařská 14/628, 155 00 Praha 5,

 

Česká republika

Konečné balenie a označovanie:

DUPONT CZ s.r.o., Pekařská 14/628, 155 00 Praha 5,

 

Česká republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

07-05-0882

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

215 ml, HDPE netto hmotnosť obsah 125 g

 

400 ml, HDPE netto hmotnosť obsah 250 g

 

1 000 ml, HDPE netto hmotnosť obsah 500 g

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

STEWARD® je registrovaná ochranná známka spoločnosti E.I. DuPont de Nemours and Co. (Inc.)

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ICZ/2013/1418/ss

2/7

Etiketa schválená: 19.11.2014

Indoxacarb je kontaktný a požerový insekticíd špecificky účinný na voľne požierajúce húsenice motýľov a niektoré ďalšie skupiny hmyzu. Indoxacarb blokuje prenos vzruchu v neurosynapsiach a expozícia toxickej dávky vedie v dôsledku ochrnutia k bezprostrednému zastaveniu príjmu potravy. Účinkuje tiež ovicídne a ničí všetky larválne štádia citlivých druhov hmyzu. Rýchly nástup účinku znamená vynikajúcu ochranu plodiny proti poškodeniu.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/

 

 

Ochr.

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

ha

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jadroviny

 

obaľovač jabĺčný

 

170 g

 

7 dní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pupeňové a šupkové

 

170 g

 

7 dní

 

 

 

 

 

 

 

obaľovače (obaľovač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

záhradný, obaľovač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

púčikový, obaľovač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemolezový,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obaľovač jablčný,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obaľovač ovocný)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

húsenice motýľov

 

170 g

 

7 dní

 

 

 

 

 

 

 

voľne požierajúce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piadivka zimná

 

170 g

 

7 dní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vinič

 

obaľovač pásový,

 

125 g

 

14 dni

 

 

 

 

 

 

 

obaľovqč

 

 

 

 

muštové

 

 

 

 

 

 

 

mramorovaný,

 

 

 

 

hrozno

 

 

 

 

 

 

 

obaľovač viničový

 

 

 

 

3 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stolové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrozno

 

 

 

 

 

 

 

cikádky

 

125 g

 

14 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muštové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrozno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stolové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrozno

 

 

 

kapustová

 

húsenice motýľov

 

85 g

 

3 dni

 

 

 

zelenina

 

voľne požierajúce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kapusta

 

(mlynárik repový,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlávková, kel,

 

mlynárik kapustový,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karfiol, kaleráb)

 

mora gama, mora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapustová, molička

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kapustová)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica

 

vijačka kukuričná

 

125 g

 

AT

 

 

 

kukurica

 

vijačka kukuričná

 

125 g

 

14 dní

 

 

 

cukrová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica

 

kukuričiar koreňový

 

125 g

 

AT

 

 

 

kukurica

 

kukuričiar koreňový

 

125 g

 

14 dní

 

 

 

cukrová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2013/1418/ss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/7

Etiketa schválená: 19.11.2014

Jadroviny (obaľovač jablčný): Steward aplikujte na začiatku kladenia vajíčok. Max. počet aplikácií: 4x v intervale 10 – 14 dní. Aplikácia je možná postrekom alebo rosením. Pri objemoch nad 1000 l/ha je dávka 17 g/100 l postrekovej kvapaliny.

Jadroviny (pupeňové a šupkové obaľovače): Steward aplikujte na začiatku liahnutia lariev.

Max. počet aplikácií: 2x v intervale 10 – 14 dní. Aplikácia je možná postrekom alebo rosením. Pri objemoch nad 1000 l/ha je dávka 17 g/100 l postrekovej kvapaliny.

Jadroviny (húsenice motýľov voľne požierajúce): Steward aplikujte na začiatku výskytu húseníc. Max. počet aplikácií: 1 x. Aplikácia je možná postrekom alebo rosením. Pri objemoch nad 1000 l/ha je dávka 17 g/100 l postrekovej kvapaliny.

Jadroviny (piadivka zimná): Steward aplikujte na začiatku výskytu húseníc. Max. počet aplikácií: 1x. Aplikácia je možná postrekom alebo rosením. 17 g/100 l postrekovej kvapaliny.

Vinič (obaľovač pásový, mramorovaný a viničový): Steward aplikujte na začiatku liahnutia lariev každej generácie, podľa signalizácie. Max. počet aplikácií: 3 x v intervale 10 – 14 dní. Aplikácia je možná postrekom alebo rosením. Pri objemoch nad 1000 l/ha je dávka 12,5 g/100 l postrekovej kvapaliny.

Vinič (cikádky): Steward aplikujte na začiatku napadnutia. Max. počet aplikácií: 1x.

Aplikácia je možná postrekom alebo rosením. Pri objemoch nad 1000 l/ha je dávka 12,5 g/100 l postrekovej kvapaliny.

Kapustová zelenina (húsenice motýľov voľne požierajúce): Steward aplikujte pri zistení prvých húseníc. Max. počet aplikácií: 3 x v intervale 10 - 14 dní. Dávka postrekovej kvapaliny je 300 – 700 l/ha.

Kukurica, kukurica cukrová (vijačka kukuričná): Steward aplikujte na začiatku liahnutia lariev, dávka postrekovej kvapaliny je 300 l/ha.

Kukurica, kukurica cukrová (kukuričiar koreňový): Steward aplikujte podľa signalizácie v čase hromadnej invázie, podľa možnosti pred kladením vajíčok, najneskôr v štádiu fyziologickej zrelosti (BBCH87), Dávka postrekovej kvapaliny je 300-800 l /ha.

Podmienky aplikácie: Dažďové zrážky v dobe, keď postreková kvapalina na povrchu ošetrených rastlín už zaschla, už nevyžadujú opakovanie ošetrenia.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Podľa doterajších skúseností všetky kultúrne rastliny dobre znášajú ošetrenie prípravkom Steward® bez príznakov fytotoxicity.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka indoxacarb patrí do chemickej skupiny oxadiazinov (IRAC 22). Spôsob účinku spočíva v blokovaní prenosu vzruchu v neurosynapsiach.

Aj keď ešte nebola zistená rezistencia hmyzu proti účinnej látke Indoxacarb, na zabránenie vzniku rezistencie odporúčame nasledovnú antirezistentnú stratégiu:

1.V prípade nedostatočnej účinnosti na ktoréhokoľvek škodcu neopakujte ošetrenie ani nezvyšujte dávku alebo koncentráciu prípravku.

2.Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte prípravok na báze indoxacarbu po sebe bez prerušenia ošetrením iným insekticídom s odlišným mechanizmom účinku.

3.Sledovanie (monitoring) populácie hmyzu a výber termínu aplikácie prípravku

STEWARD pri prekročení prahu škodlivosti. Pritom môže byť

potrebné viac než

len jedno ošetrenie

 

ICZ/2013/1418/ss

4/7

Etiketa schválená: 19.11.2014

4. Používanie výrobkov v dávkach uvedených v návode na používanie, v intervaloch a termínoch uvedených v návode na použitie

Indoxacarb je na základe svojho mechanizmu účinku vhodným nástrojom integrovanej ochrany rastlín.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku STEWARD nemá negatívny vplyv na kvalitu ani kvantitu úrody.

Podľa doterajších skúseností všetky kultúrne rastliny dobre znášajú ošetrenie prípravkom Steward® bez príznakov fytotoxicity.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní návodu na použitie nehrozí poškodenie plodín, ktoré budú na ošetrovanom pozemku pestované v rámci normálneho osevného postupu ani v prípade potreby zaorania plodiny.

Aplikáciou nesmú byť zasiahnuté necieľové porasty a susediace rastliny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s návodom na použitie nevykazuje žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. V prípade tank-mix zmesi dávkujte prípravok Steward® vždy ako prvý.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

V prípade prípravy tank-mix kombinácie rešpektujte nasledujúce poradie / postup rozpúšťania:

1.vodorozpustné vrecká

2.vo vode rozpustné granuláty

3.vo vode dispergovateľné granuláty

4.zmáčateľné prášky

5.suspenzné koncentráty na vodnej báze

6.suspenzné emulzie

7.emulzie typu olej:voda

8.emulzné koncentráty

9.koncentráty pre riedenie vodou

10.adjuvanty, zmáčadlá, oleje

11.rozpustné hnojivá

12.spomaľovače úletu

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a vypláchnite opakovane čistou vodou, prípadne s prídavkom vhodného detergentu. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a recipientov povrchových vôd! Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

ICZ/2013/1418/ss

5/7

Etiketa schválená: 19.11.2014

Pri postreku používajte pracovný ochranný odev z tkaného textilného materiálu, ochranný tvárový štít alebo ochranné okuliare s bočnicami, rúško/respirátor s časticovým filtrom (P1), gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení používajte aj zásteru z PVC alebo z pogumovaného textilu.

Postrekujte iba za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte.

Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko bez ohľadu na prípadné bezvetrie Neošetrujte vo vzdialenosti menšej ako 15 m od miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov a vo vzdialenosti menšej ako 20 m od prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Nepripusťte priamy dopad postreku alebo postrekovej hmly vo vzdialenosti menšej ako je 5 m od brehov.

Prípravok sám nehorí a ak sa dostane do ohniska požiaru, haste najlepšie hasiacou penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť iba výnimočne, a to vo forme jemného zahmlievania a nie silným prúdom a iba v tých prípadoch, keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: prerušte prácu, zabezpečte u postihnutého pobyt na čistom vzduchu, teplo a pokoj.

Po požití: vypite asi 1/2 litra pitnej, pokiaľ možno vlažnej vody, prípadne s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Zvracanie nevyvolávajte, ak je postihnutý v bezvedomí!

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút a vyhľadajte odborného lekára.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte zasiahnutý odev, pokožku umyte teplou vodou a mydlom.

Pri expozícii dopravte postihnutého k lekárskemu ošetreniu s informáciou o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. 254 774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 - +30°C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite

ICZ/2013/1418/ss

6/7

Etiketa schválená: 19.11.2014

ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

POZNÁMKA PRE POUŽÍVATEĽA

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Disposal / packaging symbols

Greenpoint symbol / triangle with arrows “2/HDPE“

ICZ/2013/1418/ss

7/7