Etiketa schválená: 05.08.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

STEREO® 312,5 EC

Postrekový fungicídny prípravok v úprave emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu pšenice a jačmeňa proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Cyprodinil,

250 g/l

 

(23, 9 %)

Propiconazole,

62,5 g/l

 

(5, 9 %)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Propiconazole CAS No.: 60207-90-1, Cyprodinil CAS No.: 121552-61-2, rozpúšťadlo nafta aromatická (petroleum) CAS No.: 64742-94-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS09

Nebezpečenstvo

H319

 

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

 

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P102

 

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu

 

 

tváre.

P304

+ P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a

 

 

umožnite jej pohodlne dýchať.

P305

+ P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte

 

 

vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.

 

 

Pokračujte vo vyplachovaní.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnej skládke odpadu.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v

blízkosti

povrchových

vôd/Zabrániť

kontaminácii

prostredníctvom odtokových

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

 

SPe3 Z dôvodu

ochrany vodných organizmov

udržiavajte

medzi ošetrovanou plochou

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 15 m.

ICZ/2016/4769/pa

1/6

Etiketa schválená: 05.08.2016

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncetrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd ! Dodržujte ochrannú zónu ! Uložte mimo dosah zvierat !

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie!

Odporúča sa venovať zvýšenú pozornosť ochrane podzemných vôd pri používaní prípravku na ochranu rastlín STEREO 312,5 EC v oblastiach s extrémne kyslými pôdami.

Obsahuje cyprodinil a propiconazole. Môže vyvolať alergickú reakciu.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Syngenta Crop Protection AG, Basel, Switzerland

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

09-02-1045

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Balenie:

5 l fluoridovaný HDPE alebo coex HDPE/PA kanister,

 

20 l fluoridovaný HDPE kanister

STEREO je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

STEREO 312,5 EC je fungicíd proti hubovým patogénom pšenice a jačmeňa. Obsahuje dve účinné látky: cyprodinil zo skupiny anilinopyrimidinov a propiconazole zo skupiny azolov.

Cyprodinil zasahuje do životného cyklu hubových patogénov hlavne v priebehu penetrácie a rastu mycélia vo vnútri rastlinných pletív. U niektorých patogénov (Septoria nodorum a Erysiphe graminis) naviac inhibuje sporuláciu. Biochemický účinok cyprodinilu spočíva

v narušení syntézy methioninu a sekrécie hydrolytických enzýmov z buniek patogénov. Cyprodinil je dobre a rýchlo prijímaný listami. V rastlinách sa šíri smerom hore (akropetálne) xylémom a translaminárne. Systémové vlastnosti prispievajú k dobrej distribúcii účinnej látky vo vnútri rastlinných pletív, čím sa znižuje riziko spláchnutia z povrchu ošetrených rastlín.

Propiconazole ničí hubové patogény v rastline vo fáze tvorby prvých haustórií. Zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy sterolov v bunkových membránach - pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Propiconazole je absorbovaný asimilujúcimi časťami rastlin –

ICZ/2016/4769/pa

2/6

Etiketa schválená: 05.08.2016

väčšinou počas prvej hodiny po aplikácii. V rastlinách sa šíri smerom nahor (akropetálne) xylémom. V dôsledku systémového účinku sa propiconazole rýchlo a rovnomerne distribuuje do rastlinných pletív.

Prípravok dobre účinkuje proti steblolamu a proti listovým chorobám obilnín (múčnatka trávová, hrdze, septorióza, hnedá škvrnitosť jačmeňa).

Aj keď biologický spôsob účinku účinných látok cyprodinil a propiconazole umožňuje ich preventívne, kuratívne i eradikatívne použitie, najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak je prípravok aplikovaný pred výskytom choroby alebo v skorom vývojovom štádiu patogéna.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina

Účel použitia

Dávka na ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

Jačmeň

hnedá škvrnitosť jačmeňa,

1,6 l

42

 

ozimný,

múčnatka trávová

 

 

 

Jačmeň

 

 

 

 

jarný

 

 

 

 

Jačmeň

steblolam

2,0 l

42

 

ozimný,

 

 

 

 

Jačmeň

 

 

 

 

jarný

 

 

 

 

Pšenica

steblolam, septoriózy

2,0 l

42

 

ozimná,

pšenice, múčnatka trávová,

 

 

 

Pšenica

hrdze

 

 

 

jarná

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok sa neodporúča aplikovať pri teplotách vyšších ako 25 ºC alebo ak sa očakávajú zrážky do dvoch hodín po aplikácii

Prípravok STEREO 312,5 EC je potrebné proti steblolamu aplikovať pred vytvorením 2. kolienka (najneskôr vo fáze BBCH 31).Termín ošetrenia pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného proti steblolamu je vhodné stanoviť podľa existujúceho prognostického a signalizačného modelu.

Jačmeň:

1.Jačmeň sa proti steblolamu obvykle ošetruje v období od začiatku odnožovania (vývojová fáza BBCH 21) do fázy 1. kolienka (vývojová fáza BBCH 31). Odporučený počet aplikácií v jačmeni proti steblolamu v jednom vegetačnom období: jedno ošetrenie. Prípravok zároveň reziduálne pôsobí proti skorým infekciám múčnatky trávovej a hnedej škvrnitosti jačmeňa.

2.Prípravok je možné použiť proti listovým chorobám jačmeňa (múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa). Ošetruje sa preventívne alebo najneskôr pri zistení prvých príznakov napadnutia (1 až maximálne 3 % napadnutej listovej plochy). Odporučený počet aplikácií v jačmeni v jednom vegetačnom období: 1 ošetrenie (BBCH 23 - 59).

Pšenica:

1. Pšenica sa proti steblolamu obvykle ošetruje od začiatku odnožovania (vývojová fáza BBCH 21) do fázy 1. kolienka (vývojová fáza BBCH 31). Prípravok zároveň reziduálne pôsobí proti skorým infekciám múčnatky trávovej, hrdziam a septoriózam (BBCH 29 – 59). Odporučený počet aplikácií v pšenici v jednom vegetačnom období: jedno ošetrenie.

ICZ/2016/4769/pa

3/6

Etiketa schválená: 05.08.2016

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, je veľmi tolerantný k ošetrovaným rastlinám. Neodporúča sa ošetrovať rastliny, ktoré sú stresované, napr. vplyvom sucha.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Riziko rezistencie chorôb obilnín ku kombinovanému prípravku na báze účinných látok s odlišným mechanizmom účinku - STEREO 312,5 EC je minimálne.

Na zabránenie vzniku rezistencie a pre dosiahnutie optimálnej účinnosti aplikujte prípravok STEREO 312,5 EC preventívne alebo čo najskôr na začiatku výskytu škodlivého organizmu. Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku typu triazolov a/ alebo anilinopirimidínov po sebe bez prerušenia ošetrenia iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku.

Ak je potrebné opakovať ošetrenie v podmienkach silného infekčného tlaku, odporúča sa použiť iný fungicíd s odlišným spôsobom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Ak je prípravok STEREO 312,5 EC aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ak je prípravok STEREO 312,5 EC aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na následné a susediace plodiny.

Aplikačnou kvapalinou nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Ak je prípravok STEREO 312,5 EC aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie tak predstavuje prijateľné riziko pre užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do jednej tretiny vodou, dôkladne pomiešajte a doplňte na požadovaný objem. Počas prípravy postrekovej kvapaliny a pri aplikácii je nutné zabezpečiť účinné miešanie. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodnenie prázdnych obalov. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Aplikujte bežným aplikačným zariadením tak, aby neboli zasiahnuté okolité porasty.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely !

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachové vody po zriedení v pomere 1:5 aplikujte na predtým ošetrovaný pozemok tak, aby nezasiahli zdroje podzemných a recipienty povrchových vôd. Po aplikácii prípravku vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou.

ICZ/2016/4769/pa

4/6

Etiketa schválená: 05.08.2016

Zvyšok roztoku oplachových vôd vypustite a celé zariadenie znova prepláchnite čistou vodou. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Príprava postreku: ochranný pracovný odev, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumová obuv.

Aplikácia: ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumovú obuv. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite. Ako rozpúšťadlo obsahuje vodu, s ktorou sa aj mieša v každom pomere, pričom sa vytvára suspenzia. Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlievania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných ani povrchových vôd.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecné

Keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti

odporučenia:

Syngenta, toxikologické stredisko alebo idete na lekárske ošetrenie,

 

majte so sebou obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto

 

prípravku.

Po vdýchnutí:

Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý dýcha

nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním.

 

 

Postihnutého udržiavajte v teple a kľude. Ihneď volajte lekára alebo

 

toxikologické stredisko.

Po zasiahnutí pokožky:

Ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu. Zasiahnuté

miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pokožky

 

 

pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným

 

použitím vyperte.

Po zasiahnutí očí:

Oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom vody po

dobu najmenej 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky. Ihneď

 

 

vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po požití:

Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi

ukážte tento obal alebo etiketu. Nevyvolávajte zvracanie.

 

Pokyny pre

Špecifická protilátka nie je dostupná. Ošetrujte podľa príznakov.

ošetrujúceho lekára:

Použite symptomatickú terapiu. Nevyvolávajte zvracanie, prípravok

 

obsahuje destiláty nafty a aromatických rozpúšťadiel.

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel: 02/54 77 41 66.

V prípade nebezpečia volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách -10°C až +35C oddelene od potravín,

ICZ/2016/4769/pa

5/6

Etiketa schválená: 05.08.2016

nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy

Pred použitím prípravku si prečítajte pozorne návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2016/4769/pa

6/6