Etiketa schválená: 19.7.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

STEMAT SUPER

Postrekový selektívny herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) pre riedenie vodou určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repe cukrovej, repe kŕmnej a v semenných porastoch tráv.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Ethofumesate, 500 g/l, ; 44,25 %

t.j. (+ -)5-(2,3-dihydro-3,3-dimetyl-2-etoxybenzofuranyl)

w/w

-metánsulfonát

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: ethofumesate CAS No.: 26225-79-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208 Obsahuje 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Môže vyvolávať alergickú reakciu.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

MÔŽE POŠKODIŤ ZDRAVIE PO POŽITÍ, NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICAMI! CHRÁŇTE PRED DEŤMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý. V2 Prípravok je škodlivý pre populácie dážďovky.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržte ochrannú zónu!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

ICZ/2016/4390/mt

1/6

Etiketa schválená: 19.7.2016

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BAYER SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106, 69266

 

Lyon Cedex 09, Francúzska republika

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,

 

Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

95-11-0222

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l PE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

STEMAT® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

STEMAT SUPER je kontaktný a pôdny herbicíd s reziduálnym účinkom. Prijímaný je listami aj koreňmi burín aj klíčiacimi burinami. Citlivé buriny sú zabrzdené v raste a postupne odumierajú. Účinok prípravku je podporovaný podmienkami priaznivými pre rast a vývoj rastlín, t.j. najmä pôdnou vlhkosťou a teplotou pri aplikácii; v prípade sucha a chladu je účinok pomalší. Optimálny účinok je v závislosti na použitej dávke dosahovaný v štádiu klíčnych až 1. páru pravých listov burín, na buriny vo vyšších rastových štádiách účinok klesá. Účinná látka ethofumesate sa vyznačuje dlhodobým reziduálnym účinkom, ktorý je závislý na dostatočnej pôdnej vlhkosti. TM kombinácie práve preto plne využívajú táto reziduálna účinnosť, najmä v boji proti neskoro vzchádzajúcim burinám (resp. proti letnému zaburineniu).

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, drchnička roľná, kolenec roľný, stavikrv vtáčí, konopnica napuchnutá, ľuľok čierny, ježatka kuria, ovos hluchý, moháre, psiarka roľná, bažanka ročná, fialky, hviezdica prostredná, horčiaky, metlička obyčajná.

Stredne citlivé buriny: láskavec ohnutý, hluchavka objímavá, čistce, horčica roľná, veroniky, mak vlčí, durman obyčajný, mrlík biely, zemedym lekársky, pohánkovec ovíjavý, nevädza poľná, loboda konáristá.

Odolné buriny: výmrv slnečnice, rumany, rumančeky, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, hluchavka purpurová a trváce buriny ako pupenec roľný, pichliač roľný, pýr.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

repa cukrová,

dvojklíčnolistové buriny

T1: (1 l)1

90

(TM)1Betanal

repa kŕmna

a jednoročné trávy,

T2: 0,2 l + (1,25 l)1

 

Expert

 

horčiaky, láskavce

T3: 0,3 l + (1,5 l)1

 

DA

ICZ/2016/4390/mt

2/6

Etiketa schválená: 19.7.2016

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

 

dvojklíčnolistové buriny

T1: (1 l)1

AT

(TM)1Betanal

 

a jednoročné trávy,

T2: 0,1-0,2 l +

 

Expert

 

horčiaky, láskavce,

(1,25 l)1 + (0,2kg)2

 

(TM)2 Venzar

 

bažanka

T3: 0,2-0,5 l + (1,5

 

DA

 

 

l)1 + (0,2kg)2

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny

T1: 0,2 + (0,1 l)

AT

(TM) Lontrel

 

a jednoročné trávy,

T2: 0,4 + (0,15-0,2

 

300, DA

 

horčiaky, láskavce,

l)

 

 

 

pichliač

T3: 0,5+ (0,2-0,3 l)

 

 

trávy

lipnica ročná

4 l

AT

semenné

 

 

 

 

porasty

POKYNY PRE APLIKÁCIU Množstvo vody: 100-200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 3× za vegetačné obdobie;

1× za vegetačné obdobie v prípade semenných porastov tráv

Termín aplikácie sa zásadne riadi podľa vývojovej fázy burín. Ťažisko herbicídu, teda jeho využitie, je v zmesiach s prípravkami na báze phenmediphamu alebo desmediphamu autorizovaných v SR, najmä pri cielenej postemergentnej aplikácii herbicídov v repe.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Počas postreku sa vyvarujte miestneho predávkovania, ktoré môže byť spôsobené prekrytím postrekových pásov, zastavením postrekovača, nesprávnou prípravou kvapaliny a pod. Dodržujte pri postreku teplotné podmienky stanovené pre aplikáciu, t.j. +23°C vo výške 5 cm nad pôdou; v prípade dosiahnutia vyšších teplôt počas dňa sa nesmiete začať s aplikáciou v dopoludňajších hodinách. Ošetrenie môžete zahájiť až navečer, po 17 hodine, kedy slnečný svit a teplota nad povrchom pôdy klesá.

Dávkovanie:

 

 

Dávka na 1 ha

Rastová fáza repy

Dávka vody na 1 ha

0,25 l

všetky rastové fázy

100-200 l

0,50 l

klíčne listy, základ pravých listov repy

100-200 l

(za podmienky, že je repa zdravá, bez poškodenia škodcami).

Repa cukrová, repa kŕmna: bez ohľadu na vývojovú fázu repy (podľa možnosti sa vyvarujte ošetrovaniu v štádiu klíčnych listov repy), keď majú dvojklíčnolistové buriny klíčne listy max. základ pravých listov (BBCH 10-12). Interval medzi aplikáciami: 6 dní.

Trávy - semenné porasty: v úžitkovom roku na jar po vzídení lipnice ročnej. Možno použiť v mätonohu mnohokvetom, mätonohu hybridnom, mätonohu trvácom, kostrave lúčnej, kostrave trsťovníkovej, reznačke laločnatej a trojštete žltkastom. Ostatné druhy tráv sú na STEMAT SUPER citlivé. Maximálne 1 aplikácia.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

ICZ/2016/4390/mt

3/6

Etiketa schválená: 19.7.2016

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka ethofumesate patrí do chemickej skupiny benzofuranov (skupina N podľa HRAC). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii syntézy lipidov. Odporúčame, v rámci zníženia rizika vývoja rezistencie, dodržiavať základné agrotechnické zásady, ako je striedanie plodín, dodržiavanie dostatočného odstupu v pestovaní repy cukrovej alebo kŕmnej v osevnom postupe, likvidáciu burín kultiváciou pri príprave pozemkov pre výsev repy. Buriny, hlavne menej citlivé na prípravok Stemat Super je potrebné ničiť v predplodinách a následných plodinách prípravkami na báze účinných látok s iným spôsobom účinku než má STEMAT SUPER.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok STEMAT SUPER pri správnom použití nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po zbere repy je možné pestovať ľubovoľnú plodinu. Pokiaľ má byť v tom istom roku vysiata ozimná obilnina, tak je potrebné spracovanie pôdy (najlepšie orbou) do hĺbky 15-20 cm.

Pokiaľ je potrebné ošetrený porast predčasne zaorať, tak ako náhradnú plodinu je možné vysievať repu cukrovú, repu kŕmnu, cviklu, kukuricu, slnečnicu, hrach, bôb, špenát.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny ani osiate pozemky alebo pozemky určené na osiatie!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri správnom použití prípravku STEMAT SUPER nie je riziko pre včely a užitočné článkonožce

(Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, Poecilus cupreus a Coccinella septempunctata).

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Tank-mix zmesi: do postrekovača naplneného cca 100 l vody za stáleho miešania nalejte najskôr herbicídy na báze účinnej látky phenmedipham a desmedipham a až potom STEMAT SUPER a nádrž doplňte vodou na stanovený objem. Nepoužívajte tvrdú vodu a ani vodu s vysokým obsahom železa, ZAKÁZANÉ JE MIEŠAŤ KONCENTRÁTY!

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie musí byť vyčistené čo najskôr po ukončení aplikácie, inak hrozí nebezpečenstvo zaschnutia zvyškov aplikačnej kvapaliny a ich ťažké odstraňovanie. Postup pri čistení:

1.Vystriekajte celý obsah aplikačnej kvapaliny na ošetrovanom pozemku

2.Rozoberte sacie a výtlačné vedenie a tryskové filtre a dôkladne ich prepláchnite vo vode

3.Naplňte aplikačné zariadenie vodou na cca. 20% obsahu nádrže a spusťte miešacie zariadenie (odporúčame rotačnú čistiacu trysku)

ICZ/2016/4390/mt

4/6

PRVÁ POMOC: Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 19.7.2016

4.Vystriekajte výplachovú kvapalinu na ošetrovanom pozemku

5.Opakujte krok 3 a 4 (musí dôjsť k trojitému vypláchnutiu)

6.Skontrolujte filtre, či neobsahujú viditeľné usadeniny. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Postrekovač musí byť pred použitím vyčistený a zbavený zvyškov iných prípravkov, i malé stopy, predovšetkým rastových herbicídov v postrekovači, môžu poškodiť porast repy cukrovej.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dôkladne si prečítajte pred použitím prípravku návod na použitie! Používajte pri práci s prípravkom ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuva pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu. Počas a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Opustite zamorený priestor, ponechajte postihnutého v pokoji, zabezpečte lekársku pomoc.

Nevyhnutné je zaistiť lekársky dozor kvôli neskoršiemu nástupu symptómov u postihnutej osoby.

Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Pacienta ponechajte v pokoji a zaistite lekársku pomoc. Lekárovi poskytnite informácie z tohto listu.

Okamžite vyplachujte oko prúdom čistej vody počas aspoň 15 minút. Pokiaľ sú nasadené kontaktné šošovky, vyberte ich po prvých 5 minútach a potom pokračujte vo vyplachovaní očí. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo strediska pre pomoc postihnutým otravou.

Po zasiahnutí pokožky:Odstráňte kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto omývajte vodou a mydlom. V prípade podráždenia pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti prípravku pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ICZ/2016/4390/mt

5/6

Etiketa schválená: 19.7.2016

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2016/4390/mt

6/6