Etiketa schválená: 27.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

STARANE FORTE®

Postrekový selektívny herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu (EC) pre riedenie vodou určený na postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v obilninách bez podsevu, kukurici, ciroku, maku, na lúkach a pasienkoch, trávnatých ihriskách, v okrasných trávnikoch a semenných porastoch tráv.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: N,N- Dimethyloctanamide CAS 1118-92-9, Hydrocarbons, C10-C13 aromatics REACH 01- 2119451097-39, N-metyl-2-pyrolidón CAS 872-50-4

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS07 GHS09

Pozor

Etiketa schválená: 27.10.2014

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné organizmy slabo jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. ochranné pásmo).

Dbajte o to, aby sa zvyšky prípravku a jeho obaly v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. – organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

STARANE FORTE® preniká do rastlín cez listy a účinná látka je rýchlo translokovaná. Účinok prípravku na burine sa prejaví už za niekoľko hodín po aplikácii.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, stavikrv vtáčí, nezábudka roľná, štiavce.

Stredne citlivé: povoja plotná. horčica roľná, pŕhľava malá, starček obyčajný, ľuľok čierny. Odolné buriny: veroniky, fialky, maky, výmrv repky, praslička, trváce dvojklíčnolistové buriny (napr. pichliač) a trávy.

Etiketa schválená: 27.10.2014

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 100 - 400 l.ha-1

Dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v spektre účinnosti, sú najcitlivejšie vo fáze 2-4 listov (BBCH 12-14), lipkavec obyčajný vo všetkých jeho rastových fázach (závisí len od aplikačnej dávky).

V ozimných a jarných obilninách aplikujte na jar v rastovej fáze od 2. listu až po zdurenú pošvu posledného listu (BBCH 12-45). Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu.

V kukurici aplikujte 1x v dávke 0,3-0,6 l/ha v rastovej fáze 2 až 6 listov (BBCH 12-16) kukurice, alebo v delenej aplikácií. T1: 0,45 l/ha aplikujte v rastovej fáze 2 až 6 listov (BBCH 12-16) kukurice a T2: 0,1 l/ha najneskôr do 9. listu kukurice (BBCH 19). Interval medzi aplikáciami je 10-15 dní.

V ciroku aplikujte v rastovej fáze 2 až 6 listov (BBCH 12-16) ciroku.

Semenné porasty cibule ošetrujte 2 až 9 listov (BBCH 12-19). Porasty ošetrujte najskôr 2 dni po daždi. Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu.

V porastoch tráv na semeno aplikujte v rastovej fáze od začiatku odnožovania do vytvorenia 2. kolienka (BBCH 13-32). Na jeseň aplikujte v dávke 0,45 l/ha prípravku. Na jar aplikujte v dávke

0,6 l/ha.

Okrasné trávniky a trávnaté ihriská ošetrujte od 3. listu porastu (BBCH 13).

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní dávkovania a všetkých pokynov, ktoré sú uvedené na etikete pre aplikáciu prípravku STARANE FORTE, nie sú známe fytotoxické účinky, negatívne vplyvy na odrody, rastliny (vrátane produktov množenia) alebo rastlinné produkty. V kukurici môže prípravok spôsobiť mierne pribrzdenie rastu kukurice, čo nemá vplyv na úrodu.

Etiketa schválená: 27.10.2014

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka fluroxypyr patrí do chemickej skupiny pyridinkarboxylových kyselín (skupina O podľa HRAC). Účinkuje ako syntetický auxin. Nebola zaznamenaná rezistencia na účinnú látku pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie vykonávajte najmä nasledujúce opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

d)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

VPLYV NA ÚRODU

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní podmienok aplikácie, dodržaní zásad striedania plodín a obrábania pôdy nie sú obmedzenia v pestovaní následných plodín. Po zbere ošetrenej plodiny je možné vysievať s odstupom aspoň 5 týždňov obilniny, s odstupom aspoň 10 týždňov po poslednom ošetrení a predsejbovej príprave lucernu, fazuľu, slnečnicu, kapustu, mrkvu, petržlen ... Ďatelinu a hrach je možné vysievať po 15 týždňoch.

V prípade nutnosti zaorania ošetrovanej plodiny možno 5 týždňov po aplikácii pestovať ako náhradné plodiny po predsejbovej príprave pôdy obilniny, kukuricu, repku, trávy.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny! Citlivé sú vinič, sady, slnečnica, strukoviny, zelenina, zemiaky, repa cukrová, ľan a pod.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV.

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA.

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

Etiketa schválená: 27.10.2014

d)Vodu po oplachu likvidujte postrekom na poli tak, aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný odev, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare (s bočnými štítmi v súlade s EN 166 alebo ekvivalentné), respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Ochranné rukavice musia spĺňať štandard EN 374. Pri riedení postreku používajte navyše zásteru z pogumovaného textilu. Počas práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. V prípade možnosti prekročenia expozičných limitov by sa mala používať respiračná ochrana. Použite respirátor typu

AP2.

Pracovný odev a osobné ochranné pracovné prostriedky pred ďalším použitím vyperte, resp. očistite.

Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy.

Prípravok je formulovaný ako nehorľavá látka. Ak sa dostane do ohniska požiaru, tento haste penou (najvhodnejšia typu ATC), práškom, oxidom uhličitým, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly. Balenia vystavené ohňu alebo teplu ochladzujte vodnou sprchou. Zadržte vodu, ktorou bol požiar hasený, zabráňte jej úniku do vodovodného alebo kanalizačného systému. Zabráňte vdychovaniu dymu.

Dôležité upozornenie: Pri požiari môže dym, okrem neidentifikovaných toxických a/alebo dráždivých zlúčenín, obsahovať aj pôvodnú látku. Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo. Zavolajte lekára.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár.

Po zasiahnutí očí: Oči okamžite oplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky - po 5 minútach ich vyberte a ešte aspoň 15-20 minút pokračujte vo vyplachovaní očí. Bez odkladu sa poraďte s lekárom, podľa možnosti s oftalmológom.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte. Pri pretrvávajúcom podráždení vyhľadajte lekára.

Správa pre lekára: Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta. Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok STARANE FORTE skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba

Etiketa schválená: 27.10.2014

použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Za škody vzniknuté nevhodným skladovaním alebo nevhodným použitím prípravku výrobca neručí.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.