Etiketa schválená: 10.4.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

STABILAN®

Regulátor rastu obilnín vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou.

Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: Chlormequat CAS No.: 999-81-5

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

Výstražný symbol

Etiketa schválená: 10.4.2014

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V 3 Riziko použitia prípravok je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne mikroorganizmy. SP 1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT !

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE !

DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU !

VŠEOBECNÉ VYLÚČENIE POUŽÍVANIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN V 1. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PITNÝCH VÔD !

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ, ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca :

NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, Linz, Rakúsko

Zodpovedná osoba za konečné balenie a označenie:

NUFARM GmbH & Co KG, Linz, Rakúsko

Držiteľ autorizácie :

NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, Linz, Rakúsko

Poverený zástupca:

F&N Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Etiketa schválená: 10.4.2014

STABILAN® je registrovaná značka firmy NUFARM GmbH & Co KG, Linz, Rakúsko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

STABILAN je prijímaný listovou plochou. Účinkuje systémovo, ovplyvňuje predlžovací rast, skracuje a zosilňuje internódiá, podporuje tvorbu odnoží.

Mechanizmus účinku chlormequat-chloridu spočíva v tom, že brzdí biosyntézu giberelínu a auxínu v rastline, čím sa zoslabuje nadvláda vrcholu rastliny nad postrannými základmi. V závislosti od toho, v ktorej rastovej fáze sa aplikuje, dochádza k podporeniu rozvetvovania – odnožovania, alebo k skracovaniu predlžovacieho rastu internódií.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pšenica ozimná - proti poliehaniu aplikujte v rastovej fáze od 4. listu do začiatku predlžovania BBCH 14-30. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 - 600 l/ha.

Nepoužívajte na pozemkoch silne zaburinených a neošetrených proti pýru plazivému a lipkavcu. Jačmeň jarný - na podporu odnožovania aplikujte v rastovej fáze od 4. listu do objavenia sa 3. odnože BBCH 14-23. Množstvo postrekovej kvapaliny 300 – 400 l/ha.

Ošetrené porasty nesmú byť skrmované na zeleno, silážované ani senážované!

Prípravok aplikujte 1 krát za vegetáciu.

Upozornenie :

Ošetrenie nie je vhodné vykonávať v popoludňajších hodinách pri vysokej teplote a intenzívnom slnečnom svite.

Druhová a odrodová citlivosť nie je známa. Pred ošetrením sa odporúča overiť citlivosť na niekoľkých rastlinách ošetrovanej odrody.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických pokynov nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo rastlinné produkty z nich.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Doteraz nebol pozorovaný výskyt rezistencie pri vyskytujúcich sa a hodnotených škodlivých organizmov. Taktiež z praxe používania prípravku nie sú zatiaľ známe prípady rezistencie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ PLODINY

Bez obmedzenia.

VPLYV NA SUSEDIACE PLODINY

Etiketa schválená: 10.4.2014

Pri aplikácii nesmie byť prípravkom ani úletom postrekovej hmly zasiahnuté susedné ani žiadne iné necieľové rastliny, porasty a pozemky.

Striekať možno len za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nástroje, či nádoby, asanujte 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a dobre opláchnite vodou. Prípravok, postreková kvapalina ani oplachové vody nesmú zasiahnuť zdroje podzemných vôd a recipienty povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné

a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite ! Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty. Zvyšky aplikačnej kvapaliny a oplachové vody sa nesmú vylievať v blízkosti zdrojov povrchových a spodných vôd. Prípravok nie je horľavou kvapalinou.

Prípadný požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom eventuálne pieskom alebo zeminou.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny, ani nevyvolávajte zvracanie, ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku,

a prázdnych obalov od týchto látok. Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

UPOZORNENIE

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod".