Etiketa schválená: 2.4.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SPINTOR

Postrekový insekticíd prírodného pôvodu vo forme suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ochranu kapustovej zeleniny, viniča, jadrovín, rajčiakov, papriky, uhoriek, baklažánu proti húseniciam motýľov (obaľovače), chrobákom a strapkám v poľnej i skleníkovej výrobe a na ochranu zemiakov proti pásavke zemiakovej.

Účinná látka:

240 g.l-1; 22,75 % w/w

spinosad,

Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva:

neobsahuje

Označenie prípravku:

GHS09

Pozor

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH208 Obsahuje spinosad. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti

 

povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

Spe3

Na účely ochrany vodných organizmov (makrozoobentosu) dodržujte v prípade ošetrenia

 

jabloní ochrannú zónu vo vzdialenosti minimálne 30 metrov od hladín tečúcich a stojatých

 

vôd.

Spe3

Na účely ochrany vodných organizmov (makrozoobentosu) dodržujte v prípade ošetrenia

 

zeleniny a viniča ochrannú zónu vo vzdialenosti minimálne 10 metrov od hladín tečúcich

 

a stojatých vôd.

ICZ/2014/3075/mt

1/5

Etiketa schválená: 2.4.2015

Pri aplikácii do skleníkov, kde sa používajú opeľovače (čmeliaky), tieto treba izolovať večer pred aplikáciou a opätovne vložiť najskôr 48 hod. po aplikácii.

Pri aplikácii dbať, aby v ošetrovanej kultúre neboli kvitnúce buriny! Neaplikovať v čase letu včiel!

Z1 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce). Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč2 Pre včely škodlivý – riziko vyplývajúce pre včely pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a spôsobu aplikácie, je stredné.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

Držiteľ

autorizácie

a osoba

DOW AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné

zodpovedná za konečné

balenie

námestie 3, 811 01 Bratislava

a označovanie:

 

 

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

 

07-05-0891

Dátum výroby:

 

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

 

uvedené na obale

Balenie:

 

 

0,5 l PET fľaša

 

 

 

1 l PET fľaša

Doba použiteľnosti:

 

2 roky od dátumu výroby

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

SpinTor* obsahuje účinnú látku spinosad, ktorá je prírodným produktom získaným fermentačnou činnosťou baktérie Saccharopolyspora spinosa, ktorá sa bežne vyskytuje v pôde. Spinosad ako zmes dvoch komponentov (spinosynu A a spinosynu D) sa vyznačuje nízkou toxicitou voči človeku a teplokrvným živočíchom, rýchlym odbúravaním v životnom prostredí a nízkym rizikom akumulácie v telách vodných živočíchov. SpinTor pôsobí ako kontaktný a požerový insekticíd. Účinná látka depolarizuje neuróny hmyzu activáciou receptoru acetylcholínu, ktorá sa prejavuje nekontrovateľnými svalovými kontrakciami hmyzu, následnou paralýzou a dochádza k úhynu škodcu.

ICZ/2014/3075/mt

2/5

Etiketa schválená: 2.4.2015

Príjem účinnej látky nastáva priamym kontaktom s látkou alebo príjmom potravy. Účinok nastáva už po niekoľkých hodinách. Pôsobenie účinnej látky spočíva v ovplyvňovaní aktivity neurónov, Doposiaľ nebola preukázaná rezistencia škodcov voči účinnej látke. Zaschnutý postrek na povrchu ošetrených rastlín nie je nebezpečný pre včely alebo iný užitočný hmyz. SpinTor sa vyznačuje vysokou selektivitou voči dravému roztočovi Typhlodromus pyri.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka l/ha

 

Ochr. doba

 

Poznámka

zemiaky

 

pásavka zemiaková

0,15-0,2

 

3

 

max. 2x

vinič

 

obaľovače

0,3-0,4

 

14

 

max. 2x

jabloň

 

obaľovač jablčný,

0,6

 

7

 

max. 2x

 

podkopáčiky

0,6-0,8

 

7

 

max. 2x

 

 

 

 

 

 

mlynárik

0,4

 

3

 

max. 2x

kapusta

 

kapustový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mora kapustová

0,4-0,5

 

3

 

max. 2x

rajčiak, baklažán,

 

 

0,04%

 

3

 

aplikácia v skleníku

 

strapky

 

 

max. 2x

paprika, uhorka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4-0,6 l

3

 

max. 2x

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Ošetrovaná plocha nesmie byť v letovej dráhe včiel! Pri aplikácii dbajte, aby v poraste neboli kvitnúce buriny! Je zakázané aplikovať SpinTor v čase letu včiel! Pred aplikáciou sa uistite, že sú vhodné poveternostné podmienky na aplikáciu a technické podmienky aplikácie neohrozia včelstvá.

V zemiakoch sa SpinTor aplikuje v dobe maximálneho liahnutia lariev z vajíčok. Vyššiu dávku použite na larvy vo vyšších larválnych štádiách. Dávka vody 300-500 l/ha.

Vo viniči sa SpinTor aplikuje proti prvej generácii obaľovačov približne 10 dní po maximálnom nálete zistenom na feromónovom lapáku, prípadne od štádia čiernej hlavičky resp. začiatku liahnutia húseníc. Pre aplikáciu proti prvej generácii sa odporúča dávka 0,3 l/ha v 400-600 l vody. Proti druhej generácii sa aplikuje dávka 0,4 l/ha 5-7 dní po zistení vrcholu náletu, prípadne od štádia čiernej hlavičky až začiatku liahnutia húseníc. Po 7-10 dňoch sa postrek opakuje dávkou 0,3-0,4l/ha. Dosiahnutie rovnomernej pokryvnosti je predpokladom dosiahnutia vysokej účinnosti.

V jabloniach sa SpinTor aplikuje proti húseniciam obaľovača jablčného najlepšie vo fáze liahnutia húseníc. Interval medzi ošetreniami je 7-10 dní. Dávka vody musí zabezpečiť dokonalé a rovnomerné pokrytie. Zvyčajne sa používa 200-600 l vody na hektár.

Podkopáčikov ošetrujte pri maximálnom nálete do feromónových lapačov.

V kapustovej zelenine SpinTor aplikuje proti húseniciam motýľov vždy krátko po ich vyliahnutí. Pri „ hlávkovej kapustovej“ zelenine vo fáze BBCH 10-49. Vyššia dávka sa odporúča pri silnejšom výskyte škodcu Interval medzi ošetreniami je spravidla 10 dní, prípadne podľa liahnutia ďalších lariev.

Paprika, rajčiak, baklažán, uhorky v skleníku ošetrujte na začiatku zistenia škodcu. Večer pred plánovaným postrekom zavrite úliky s čmeliakmi a vyneste ich von zo skleníka. Najskôr po 48 hodín od aplikácie prípravku je možné úliky opäť umiestniť v skleníku. Aplikačnú dávku 0,04 % použiť v minimálne 500 l vody.

SpinTor sa aplikuje max. 2x za vegetačnú sezónu. Počas vegetácie sa odporúča používať insekticídy s rôznym spôsobom účinku z dôvodu prevencie pred vznikom rezistencie.

ICZ/2014/3075/mt

3/5

Etiketa schválená: 2.4.2015

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Neaplikujte nižšie než registrované dávky prípravku.

Ošetrujte cielene, najlepšie v skorých vývojových štádiách škodcu. Ak je to možné, kombinujte pesticídnu a biologickú ochranu. Ak aplikujete tank mix, používajte prípravky s rozdielnym spôsobom účinku.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Prípravok nie je systémový. Riziko vyplývajúce pre užitočné a iné necielené organizmy pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a spôsobu aplikácie, je stredné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité náradie, nástroje a aplikačné zariadenia ako aj osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte ich vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení prípravku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrek vykonávajte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere od obsluhy. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné citlivé kultúry.

V prípade požiaru tento haste vodnou hmlou, suchou penou, hasiacim práškom, oxidom uhličitým prípadne pieskom alebo zeminou. Dôsledne dbajte na to, aby kontaminovaná voda (médium) nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu. Kontajnery ochladzujte vodným postrekom.

Dôležité upozornenie: Pri horení môže dym obsahovať pôvodné látky ako i nedefinované toxické alebo dráždivé látky. Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje a ochranné oblečenie.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

ICZ/2014/3075/mt

4/5

Etiketa schválená: 2.4.2015

Po nadýchaní: Opustiť zamorený priestor, zabezpečiť pobyt na čistom vzduchu, rozopnúť na hrudníku odev, zabezpečiť pokoj a teplo. Ak vznikne podráždenie, poraďte sa s lekárom.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár. Privolajte ihneď lekára.

Po zasiahnutí očí: Oči dôkladne vyplachujte niekoľko minút veľkým množstvom vody. Vyberte kontaktné šošovky po 1-2 minútach a pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc, podľa možnosti oftalmológa.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte.

Informácia pre lekára: Nie je známy žiadny špecifický protijed. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok SpinTor skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Za škody vzniknuté nevhodným skladovaním alebo nevhodným použitím prípravku výrobca neručí.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/3075/mt

5/5