Schválená: 07.07.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SPECTRUM®

Herbicídny postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na preemergentné ošetrenie kukurice a slnečnice proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Dimethenamid– P 720 g/l t.j. (1 RS, A RS)-2-chlór-N-(2,4-dimetyl-3-thienyl)-N-(2- (63,7%hm) metoxy-1-metyletyl) acetamid

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Dimethenamid-P, CAS No.: 163516-14-8; benzínové rozpúšťadlo (ropné), CAS No.: 64742-94-5; polymér-amín- fosfát, CAS No.: neuvedené; naftalén, CAS No.: 91-20-3

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS07 GHS08 GHS09

Pozor

H302

Škodlivý po požití.

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské

 

zdravie a životné prostredie.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, pripravte si obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P261

Zabráňte vdychovaniu hmly.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P280

Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a ochranu tváre.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P301 + P310

PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo

 

lekára.

P333+P311

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: Volajte NÁRODNÉ

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

1

ICZ/2016/4530/va

Schválená: 07.07.2016

P305 + P351 + PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

P338 Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P303 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P301 + P330

P362 + P364

P337 + P311

PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa.

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Ak podráždenie očí pretrváva: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

V2

Prípravok je škodlivý pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd. Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat.

Môže poškodiť zdravie po nadýchaní, požití, v styku s pokožkou a sliznicami! U precitlivených osôb môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky!

Horľavina III. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie. PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

03-11-0611

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l a 10 l, coex PE/PA kanister

SPECTRUM® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Dimethenamid-P patrí do skupiny chlóracetamidov a je prijímaný rastlinami cez koleoptily klíčiacich rastlín.

2

ICZ/2016/4530/va

Schválená: 07.07.2016

Citlivé buriny: prstovka, ježatka kuria, lipica ročná, moháre, cirok alepský, láskavec ohnutý, žltnica maloúborová, iva voškovníkovitá, portulaka zeleninová, ľuľok čierny, drchnička roľná, zemedym lekársky, mak vlčí, hviezdica prostredná, veroniky.

Stredne citlivé buriny: loboda konáristá, lipkavec obyčajný, bažanka ročná, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), starček obyčajný, horčica roľná, mlieče.

Odolné buriny: mrlíky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

Ochr. doba

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica

 

dvojklíčnolistové buriny

 

1,2 - 1,4 l

AT

-

 

 

 

a jednoročné trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 l + (3 l )

90

 

 

(TM) Stomp 330 EC

 

 

 

 

 

 

slnečnica

 

dvojklíčnolistové buriny

 

1,2 - 1,4 l

AT

 

 

 

 

 

a jednoročné trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 l + (3 l )

90

 

 

(TM) Stomp 330 EC

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody 400 - 600 l.ha-1 Maximálny počet ošetrení: 1x

SPECTRUM® aplikujte do 3 dní po sejbe a pred vzídením burín; pri suchej jari alebo v arídnych oblastiach je vhodnejšie zapracovanie do pôdy 2-5 cm hlboko. Aplikačná dávka závisí od štruktúry pôdy a obsahu organickej hmoty. Vyššiu dávku použite na pôdach s jemnou štruktúrou s vysokým obsahom organickej hmoty, poprípade na plochách silne zaburinených.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka dimethenamid-P do skupiny chloracetamidov (HRAC GROUP: K3).

Účinná látka dimethenamid-P nepatrí do skupiny látok, kde by hrozilo zvýšené riziko vzniku rezistencie.

Odporúčania BASF:

1.Dodržiavať agrotechnické zásady (striedanie plodín, termín sejby).

2.Nepoužívať prípravky s rovnakým spôsobom účinku niekoľkokrát za sebou.

3.Dodržiavať odporúčané dávkovanie a termíny aplikácie.

VPLYV NA ÚRODU

Nie sú známe negatívne vplyvy prípravku SPECTRUM na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Reziduálna účinnosť neobmedzuje možnosti osevného postupu, prípravok je dostatočne tolerantný k jednotlivým plodinám a pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe negatívne vplyvy na následné a susediace plodiny.

Ako náhradné plodiny, v prípade predčasného zaorania plodín ošetrených prípravkom Spectrum, sa môže minimálne po 2 týždňoch od aplikácie a po plytkej príprave pôdy do hĺbky 10 cm pestovať kukurica, zemiaky, slnečnica, jarná repka a strukoviny na zrno.

3

ICZ/2016/4530/va

Schválená: 07.07.2016

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas používania prípravku SPECTRUM nebol zistený negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača do polovice naplnenej vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave zmesi nemiešajte koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Tekutinu udržujte neustále v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny je zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledujúceho postupu:

1.Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača)

2.Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom)

3.Opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania. Ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Dôkladne si pred použitím prípravku prečítajte návod na použitie! Používajte pri práci ochranný oblek, zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové čižmy a pri riedení postrekovej kvapaliny tiež gumovú zásteru alebo zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí pri manipulácii!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlievania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

4

ICZ/2016/4530/va

Schválená: 07.07.2016

Po náhodnom požití: dať postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, prípadne s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia Nevyvolávajte zvracanie! Vyhľadať lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Po nadýchaní: postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5-30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich vedomostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme kontrolovať jeho skladovanie, zaobchádzanie s ním, miešanie, použitie či klimatické podmienky počas alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v SR.

5

ICZ/2016/4530/va