Etiketa schválená 21.8.2013

Prípravok na ochranu rastlín

SPARTA®

Postrekový fungicídny prípravok vo forme vodnej emulzie na ochranu pšenice, jačmeňa a repky ozimnej proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA

250 g.l-1 tebuconazole t.j. α-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4- triazole-1-ethanol

Názov látok v prípravku, ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva:

N,N-dimetylamid mastných kyselín, tebuconazole CAS No.:107534-96-3

VÝSTRAŽNÝ SYMBOL

GHS07

GHS08

GHS09

VÝSTRAŽNÉ SLOVO

Nebezpečenstvo

 

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIE

H319 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

P264

Po manipulácií si starostlivo umyte ruky.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P281

Používajte predpísané ochranné prostriedky.

P305+ P351 +P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte

 

vodou.

 

Ak sa používajú kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.

 

Pokračujte vo vyplachovaní.

P337+P313

Ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo

 

špeciálneho odpadu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI

EUH401

Zabráňte ohrozeniu ľudského zdravia a životného prostredia použitím

 

prípravku v súlade s návodom na jeho použitie.

ICZ/2013/1562/mt

1

Etiketa schválená 21.8.2013

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý !

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.

SPe4 Neaplikovať na nepriepustné povrchy, ako sú asfalt, betón, dlažba, železničné trate a iné povrchy s vysokým rizikom odtoku, aby sa ochránili vodné organizmy/rastliny, ktoré nie sú určené na ošetrenie.

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE! ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ !

ZÁKAZ SKRMOVANIA OŠETRENÝCH RASTLÍN HOSPODÁRSKYMI ZVIERATAMI A RYBAMI - DODRŽTE OCHRANNÚ DOBU !

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

Výrobca:

CHEMINOVA A/S, P.O.Box 9, DK- 7620 Lemvig, Denmark

Držiteľ registrácie:

CHEMINOVA A/S, P.O.Box 9, DK- 7620 Lemvig, Denmark

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

Dátum výroby: Číslo šarže:

Balenie:

Doba použiteľnosti:

11-02-1202

uvedené na obale uvedené na obale 1 l HDPE fľaša

5 l HDPE kanister

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU.

SPARTA je systémový fungicídny prípravok s preventívnym a kuratívnym účinkom. Účinná látka tebuconazole patrí do chemickej skupiny azolov, podskupiny triazolov. Pôsobí ako inhibítor biosyntézy ergosterolov v dvoch polohách metabolizmu, čo spomaľuje možnosť vytvárania rezistencie. Je prijímaný listami, stonkami rastlín a transpiračným prúdom je systémovo rozvádzaný do celej rastliny. Účinná látka má vysokú tenziu pár a osvedčila sa v obilninách proti chorobám listov, klasov: pšenica ozimná - múčnatka trávová (Erysiphe graminis), septoriózy pšenice (Septoria spp), hrdze (Puccinia spp), jačmeň jarný - múčnatka trávová (E. graminis), hrdza jačmenná. SPARTA účinkuje proti dôležitým chorobám repky ozimnej: čerň repková (Alternaria brassicae), biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum).

ICZ/2013/1562/mt

2

 

 

 

Etiketa schválená 21.8.2013

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

Plodina

Škodlivý organizmus

Aplikačná dávka/ ha

Ochr. doba

Poznámka

pšenica ozimná,

múčnatka trávová, hrdze,

0,75 l

AT

 

pšenica jarná

septoriózy pšenice

 

 

 

jačmeň ozimný,

múčnatka trávová, hrdza

0,75 l

AT

 

jačmeň jarný

jačmenná

 

 

 

repka ozimná

biela hniloba, čerň repková

1 l

AT

 

POKYNYA PRE APLIKÁCIU.

Pšenicu ošetrujte proti skorým infekciám septorióz pšenice od konca odnožovania až po kvitnutie (BBCH 29 – 61), proti múčnatke trávovej a hrdziam použite prípravok preventívne alebo po objavení sa prvých príznakov choroby, v období od objavenia sa prvého kolienka až do konca metania (BBCH 31 - 49). Jačmeň jarný ošetrujte proti múčnatke trávovej a hrdzi jačmennej od začiatku odnožovania do začiatku steblovania (BBCH 21 – 30).

Repku ozimnú ošetrujte proti bielej hnilobe a černi repkovej už od štádia kvitnutia (BBCH – 60), v dávke 1 l.ha-1 v závislosti od infekčného tlaku. Druhé ošetrenie vykonajte pri výške porastu 30-60 cm. Toto ošetrenie spôsobuje tiež skrátenie stoniek a tým aj menšie riziko poliehania porastov. Ošetrenie má pozitívny vplyv na pevnosť šešúľ a zaistí ich rovnomerné dozrievanie.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.

V pokusoch s prípravkom na ochranu rastlín SPARTA, neboli zistené žiadne prejavy fytotoxicity.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE.

Na zabránenie vzniku rizika rezistencie, prípravok SPARTA neaplikujte viac ako 2x počas vegetácie. Opakované použitie prípravkov zo skupiny triazolov viac ako 2 x počas vegetácie podporuje vznik rezistencie.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV.

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Pri aplikácií zmesí nemiešajte koncentráty a prípravky do nádrže vlievajte oddelene.

Pri ošetrovaní dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. V obilninách nemá byť dávka vody vyššia ako 400 - 500 l.ha-1. Pri použití vhodných postrekovačov môže byť toto množstvo znížené.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA.

Použité aplikačné zariadenie a trysky vypláchnite čistou vodou, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumové topánky. Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite! Po umytí ošetrite

ICZ/2013/1562/mt

3

Etiketa schválená 21.8.2013

pokožku rúk reparačným krémom. S vodou tvorí emulziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou len vo forme jemného zahmlievania, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

PRVÁ POMOC

Pri nadýchaní: opustite zamorený priestor, zabezpečte pokoj a lekársku pomoc

Pri požití: vypláchnite ústa a vypite niekoľko pohárov vody alebo mlieka. Nevyvolávajte zvracanie. V prípade zvracania vypláchnite ústa a podajte niekoľko pohárov tekutiny. Pacienta

ponechajte v pokoji a zaistite lekársku pomoc.

 

 

 

 

Pri zasiahnutí očí: okamžite vyplachujte oko prúdom

čistej vody

počas

aspoň 15

minút

a vyhľadajte lekársku pomoc.

 

 

 

 

Pri zasiahnutí pokožky: odstráňte kontaminovaný odev,

zasiahnuté

miesto

omývajte

vodou

a mydlom. V prípade podráždenia pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu okamžite dopravte postihnutého k lekárovi! Informujte ho o poskytnutej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval. Liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. tel. 02/54774166

SKLADOVANIE.

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do + 30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2013/1562/mt

4