Etiketa schválená: 22.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SOLIGOR®

Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na ochranu obilnín

proti hubovým chorobám.

 

 

Účinná látka:

 

 

 

Prothioconazole,

53 g.l-1 (5,58% hm)

t.j. 2-2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-

 

 

 

hydroxypropyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione

Spiroxamine,

224 g.l-1

(24,06% hm)

t.j. 8-(1,1-dimethylethyl)-N-ethyl-N-propyl-1,4-

 

 

 

dioxaspiro(4.5)decan-2-methan-amine

Tebuconazole,

148 g.l-1

(15,90% hm)

t.j.alfa-terc.butyl-alfa-(4-chlorfenylethyl)-1H-1,2,4-

 

 

 

triazolylethanol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Prothioconazole CAS: 178928-70-6, Tebuconazole CAS: 107534-96-3, Spiroxamine CAS: 118134-30-8, N,N- dimethyldecanamide CAS:14433-76-2

Klasifikácia a označenie:

GHS05

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO!

 

 

H302+H332 Škodlivý po požití alebo pri vdýchnutí.

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

 

H332

Škodlivý po vdýchnutí.

 

 

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste

zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

 

 

P202

 

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné

 

 

opatrenia.

P261

 

Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.

P273

 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302

+ P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305

+ P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

 

používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

P304

+ P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho

 

 

oddychovat' v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P308

+ P313

PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ICZ/2012/1128/ki

1/6

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 22.2.2016

P391

 

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

 

 

 

P501

 

 

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi

 

Vč 3

Riziko pre je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu

 

na

použitie.

Prípravok

je pre

populácie Typhlodromus

pyri a

Aphidius rhopalosiphi

 

a Coccinella septempunctata a Chrysoperla carnea s prijateľným rizikom.

 

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

 

 

Vo 2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

 

 

 

 

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre vtáky prijateľné.

 

 

 

 

 

 

V 3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

 

SP 1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti

 

povrchových

vôd/Zabráňte

kontaminácii

prostredníctvom

odtokových

kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

 

 

 

 

Spe3

Z

dôvodu

ochrany

vodných

organizmov

udržiavajte

medzi

ošetrovanou

plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

 

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd (podzemných aj povrchových)!

PHO1 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Aplikujte v bezletovom čase včiel, najlepšie neskoro večer.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! dodržujte ochrannú zónu! Nevypúšťajte nespotrebované zvyšky prípravku a postrekovej kvapaliny do kanalizácie! Pri používaní prípravku dodržiavajte zásady správnej poľnohospodárskej praxe! Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer S.A.S, Bayer CropScience 16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon, Francúzsko

Držiteľ autorizácie:

Bayer spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Číslo autorizácie:

16-02-1749

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE alebo HDPE/EVOH alebo HDPE/PA fľaša

 

5 l HDPE alebo HDPE/EVOH alebo HDPE/PA kanister

 

15 l HDPE alebo HDPE/EVOH alebo HDPE/PA kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu

 

výroby

Soligor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

ICZ/2012/1128/ki

2/6

Etiketa schválená: 22.2.2016

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Soligor je kombinovaný fungicíd na ochranu obilnín proti listovým a klasovým chorobám. Obsahuje odlišne pôsobiace účinné látky zo skupiny spiroketalaminov a azolov, ktoré sa v účinnosti navzájom podporujú a dopĺňajú. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom a dlhým reziduálnym pôsobením.

Spiroxamine je systémová účinná látka zo skupiny spiroketalamínov. Blokuje enzým reduktázu, a tým inhibuje biosyntézu sterolov hubového patogéna. Rýchlo preniká do rastlín a rovnomerne sa rozmiestňuje v pletivách. Spôsobuje väčšiu priepustnosť bunkových stien škodlivých činiteľov, pokles tlaku v bunkách, ich vysychanie a následné odumieranie. Vyznačuje sa rýchlym nástupom účinku (stop efekt). Pôsobí ako preventívne, tak i liečebne (kuratívne a eradikatívne). Liečebný účinok sa uplatňuje hlavne v prípade rozvíjajúcich sa infekcií múčnatky trávovej a hrdzí, u ostatných chorôb je vhodnejšie uprednostňovať preventívne použitie spiroxaminu. Je určený proti múčnatke trávovej, významnú vedľajšiu účinnosť má na hrdze, tlmí hnedú a rynchospóriovú škvrnitosť. Vedľajšiu účinnosť vykazuje tiež na septoriózu pšenice a septoriózu plevovú.

Prothioconazole a tebuconazole sú systémovo pôsobiace účinné látky zo skupiny azolov. Pôsobia ako inhibítory biosyntézy ergosterolu (DMI), ktorý je nevyhnutný na výstavbu bunkových membrán patogénnych organizmov.

Prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov, kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozícii 14 alebo 24 methylén dihydrolanosterolu. Oproti doterajším triazolovým fungicídom je reťazec biosyntézy ergosterolu zasiahnutý na viacerých miestach. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov potrebné na výstavbu bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív a je akropetálne pozvoľne transportovaný vo vnútorných častiach rastlín.

Systémovo preniká i do tých častí rastlín, ktoré neboli priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou

účinnosťou, má protektívny, kuratívny a aj eradikatívny účinok. Pri použití v obilninách pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb stebiel, listov a klasov.

Tebuconazole má hĺbkový i systémový účinok, v rastlinách je pozvoľne akropetálne transportovaný. Vyznačuje sa preventívnou, kuratívnou a aj eradikatívnou účinnosťou a dlhou dobou trvania účinku. Pri použití v obilninách pôsobí proti širokému spektru listových a klasových hubových chorôb.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka /ha

Ochr. doba

Poznámka

pšenica ozimná,

hrdza pšeničná, septorióza plevová

0,7 l

35

max. 2x

pšenica jarná,

múčnatka trávová

0,9 l

 

 

raž, tritikale

 

 

 

 

jačmeň ozimný,

múčnatka trávová, hnedá

0,7 l

35

max. 2x

jačmeň jarný

škvrnitosť jačmeňa, hrdza

 

 

 

 

jačmenná, rynchospóriová

 

 

 

 

škvrnitosť

 

 

 

Soligor má vedľajšiu účinnosť v pšenici ozimnej, pšenici jarnej, raži a tritikale proti helmintosporióze pšenice a septorióze pšenice.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody je 200 až 400 l/ha.

Počet ošetrení: 2x za sezónu

Interval medzi aplikáciami: 14 dní

ICZ/2012/1128/ki

3/6

Etiketa schválená: 22.2.2016

Prípravok aplikujte preventívne alebo podľa prognózy a signalizácie, čo najskôr na začiatku výskytu chorôb v rastovom štádiu začiatok predlžovania stebla alebo 2. kolienko najneskôr však do konca klasenia (BBCH 30/32 – 59).

Neošetrujte porasty pri teplotách nad 25 ºC a intenzívneho slnečného svitu. Aplikujte tak, aby nedošlo k priamemu zasiahnutiu ani k úletu aplikačnej kvapaliny do okolitých porastov. Neaplikujte letecky, iba pozemne.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na dané plodiny.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Tebuconazol a prothioconazole patria do skupiny triazolov (3 podľa FRAC) a spiroxamine patrí do skupiny spiroketalaminov (5 podľa FRAC).Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje kombináciu účinných látok zo skupiny azolov a amínov

(amíny: fenpropimorph, fenpropidin, spiroxamine a ďalšie), po sebe bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku.

Nepoužívajte prípravok v delených alebo v redukovaných dávkach a inak, ako stanovuje konkrétne odporúčanie výrobcu.

Vyvarujte sa zmesí s pomocnými prípravkami, listovými hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín, ktoré nie sú overené a odporúčané výrobcom, ktorý následne nemôže garantovať zachovanie spoľahlivosti pôsobenia.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá žiaden negatívny vplyv na úrodu a jej kvalitu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní návodu na použitie nehrozí poškodenie plodín, ktoré budú na ošetrovanom pozemku pestované v rámci normálneho osevného postupu ani v prípade núdzového zaorania plodiny. Aplikáciou nesmú byť zasiahnuté necieľové porasty v okolí ošetrovanej plochy.

Pri aplikácii postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné plodiny! Je potrebné brať ohľad na smer vetra.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok SOLIGOR pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia nemá negatívne účinky na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe), alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ICZ/2012/1128/ki

4/6

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 22.2.2016

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky, nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

Osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár, príp. ochranné okuliare, respirátor proti prašnosti, gumené rukavice odolné proti chemikáliám a gumenú obuv. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite!

Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

vypláchnite postihnutému ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky:odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou. Pri otrave, alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a o tel. čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave 02/54 77 41 66. Na tomto čísle v prípade potreby môže lekár konzultovať liečbu.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

ICZ/2012/1128/ki

5/6

Etiketa schválená: 22.2.2016

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2012/1128/ki

6/6