Etiketa schválená: 15.12.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SOLEIL

Soleil je fungicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu (EC) proti chorobám listov a klasov v pšenici ozimnej.

Účinné látky:

167 g/l bromuconazole, tj. 1-[(2RS, 4RS)-4-brom-2-(2,4-dichlorfenyl)tetrahydrofurfuryl]- 1H-1,2,4-triazol

107 g/l tebuconazole, tj. (RS)-1-p-chlorofenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- penam-3-ol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: bromuconazol (CAS116255-48-2), tebuconazol (CAS107534-96-3)

Označenie prípravku:

GHS05

GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo

H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H361d Podozrenie na poškodenie nenarodeného dieťaťa

H410 Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P312

Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte

 

 

vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte

 

 

ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P403+P233

Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P501

Zneškodnite obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi

EUH401:

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek)

Spe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín/necielených článkonožcov/hmyzu udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou/povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke (upresnite dĺžku).

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

ICZ/2012/1236/ki

Strana 1 z 4

Etiketa schválená: 15.12.2015

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do do tečúcich a stojatžch vôd vo voľnej prírode.

Uložte mimo dosahu zvierat-

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Výrobca : Sumitomo Chemical Agro Europe, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Francúzsko

Držiteľ autorizácie : Nufarm GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Rakúsko

Zástupca držiteľa autorizácie na území SR:

FN Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-02-1688

Balenie:

5 L HDPE (PET) kanister

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedené na obale

Doba použiteľnosti:

dva roky od dátumu výroby pri dodržaní predpísaných

 

podmienok skladovania.

Pôsobenie prípravku

Soleil je systémový fungicíd. Obsahuje dve účinné látky zo skupiny triazolov: bromuconazol a tebuconazol, má preventívne a kuratívne účinky proti hubovým chorobám obilnín.

Soleil je dvojzložkový fungicíd, obsahujúci účinné látky bromuconazole a tebuconazole. Obe látky patria do skupiny triazolov (FRAC kód 3) a sú tzv. DMI fungicídmi so stredným rizikom vzniku rezistencie.

Bromuconazole a tebuconazole sú triazolové deriváty zo skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu, inhibujúce klíčenie spór a blokujúce rast mycélia hubových patogénov.

Návod na použitie

Plodina

Účel použitia

Dávka /ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

pšenica ozimná

fuzariózy

1,2 l/ha

42

 

 

 

 

 

 

Pokyny pre aplikáciu

Pri ošetrení dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. Odporúčaná dávka vody je 200 – 400 l/ha. Pri použití vhodných postrekovačov môže byť toto množstvo znížené na 150 l/ha. Maximálny počet ošetrení je 1x počas vegetačného obdobia.

Pšenicu ozimnú ošetrujte proti fuzariózam obilnín v rastovej fáze začiatku kvitnutia až plného kvitnutia: 50 % peľníc dozretých (BBCH 60- 65).

ICZ/2012/1236/ki

Strana 2 z 4

Etiketa schválená: 15.12.2015

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Po ošetrení rastlín prípravkom Soleil nie sú známe riziká fytotoxicity Pri dodržaní schválených podmienok aplikácie nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku tebuconazole alebo inú účinnú látku zo skupiny triazolov, viac ako 1x počas jedného vegetačného obdobia.

Striedajte používanie prípravku s rozdielnymi mechanizmami účinku, prípadne používajte prípravky zložené z účinných látok s rozdielnymi spôsobmi účinku. Opakované použitie prípravku na báze triazolov môže podporovať vznik rezistencie voči nim.

Pri dodržaní zásad správnej poľnohospodárskej praxe a antirezistentnej stratégie je riziko vzniku rezistencie minimalizované.

Dodržiavanie zásad správnej agronomickej praxe, zásad ochrany rastlín, používanie technicky spôsobilých aplikačných zariadení za vhodného počasia a striedanie prípravkov s rôznym mechanizmom účinku, sú vhodnými prostriedkami proti možnému vzniku rezistencie.

Vplyv na úrodu

Na základe doterajších výsledkov nebol zaznamenaný žiadny negatívny vplyv na úrodu.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Pri aplikácii nesmú byť prípravkom ani úletom postrekovej hmly zasiahnuté susediace ani žiadne iné necieľové rastliny, porasty a pozemky.

Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia.

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

Počas používania prípravkov na báze účinných látok bromuconazole a tebuconazole neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem.

Pri príprave individuálnych zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky sa pridávajú do nádrže oddelene.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3-krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Čistenie aplikačného zariadenia

Ihneď po skončení postreku odstráňte akékoľvek stopy prípravku z miešacej nádrže a postrekovača podľa nasledujúceho postupu:

1)Po vyprázdnení nádrže, vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

ICZ/2012/1236/ki

Strana 3 z 4

Etiketa schválená: 15.12.2015

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte dvakrát.

4)Trysky a sitká čistite oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

Oplachové vody použite na prípravu postrekovej kvapaliny.

Bezpečnostné opatrenia

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumené topánky.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite ! Umyté ruky ošetrite reparačným krémom.

Prípravok je horľavina 3.triedy nebezpečnosti. Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemného zahmlievania, nikdy nie silným prúdom, a len v tých prípadoch, kedy je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná hasiaca voda nemohla uniknúť z priestoru požiariska do okolia, a predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť ku vzniku toxických splodín !

Prvá pomoc

 

 

 

Po požití

vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie, privolajte lekára !

Po nadýchaní

postihnutého preneste na čerstvý vzduch, ak príznaky pretrvávajú,

 

vyhľadajte lekárske ošetrenie!

 

 

Po zasiahnutí pokožky

odstráňte kontaminovaný odev,

pokožku

omyte teplou vodou

 

a mydlom. Pokiaľ podráždenie

pokožky

pretrváva, vyhľadajte

 

lekársku pomoc.

 

 

Po zasiahnutí očí

oči vyplachujte dôkladne veľkým množstvom vody. Očné viečka

 

by mali byť oddelené od očných buliev, aby sa zabezpečilo

 

dôkladné vyplachovanie. Pokiaľ podráždenie očí pretrváva,

 

vyhľadajte lekárske ošetrenie.

 

 

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54774166). Na tomto telefónnom čísle môže lekár liečbu v prípade potreby konzultovať.

Skladovanie

Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +30oC v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

Zneškodnenie zvyškov

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

SOLEIL® je registrovaná ochranná známka firmy Sumitomo Chemical Agro Europe.

ICZ/2012/1236/ki

Strana 4 z 4