Etiketa schválená: 23.6.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SIGNUM®

Postrekový dvojzložkový fungicídny prípravok so systémovým účinkom s aktívnymi látkami zo skupiny carboxamidov a strobilurínov vo forme vodou dispergovateľných granúl určený proti hubovým chorobám kôstkovín a cibule.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Boscalid

267 g/kg t.j: 2-chloro-N-(4´-chlorobifenyl-2-yl) nicotinamid

Pyraclostrobin

67 g/kg t.j methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-

 

pyrazol-3-yl]oxymetyl}fenyl) N-metoxy karbamát

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: boscalid CAS No.: 188425-85-6, pyraclostrobin CAS No.: 175013-18-0, kyselina bis(2-methlypropyl) naftalénsulfónová, sodná soľ CAS No.: 27213-90-7

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09 GHS07

Pozor

H302 Škodlivý po požití.

H315 Dráždi kožu.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

P420 Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti

 

povrchových vôd./Zabráňte

kontaminácii

prostredníctvom

odtokových

kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

 

 

 

Spe3 Z dôvodu ochrany vodných

organizmov

udržiavajte medzi

ošetrovanou

plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m.

 

 

ICZ/2013/1661/kn

1/8

Etiketa schválená: 23.6.2015

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol.s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 06-02-0781

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

HDPE fľaša s obsahom 2,2 l plnená do 1 kg

SIGNUM® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

SIGNUM® má systémový účinok. Do rastliny preniká listami a účinné látky sú potom rozvádzané v rastline akropetálne pletivami rastlín.

SIGNUM® zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Účinná látka pyraclostrobin patrí do chemickej skupiny strobilurínov QoI, a spôsob biochemického účinku spočíva v inhibícii mitochondriálnej respirácie blokovaním prenosu elektrónov, tým dochádza k redukcii tvorby ATP. Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky.

Boscalid je účinná látka zo skupiny anilidov. Pôsobí ako inhibitor dýchania hubových organizmov, avšak v inom mieste metabolizmu než strobiluríny.

SIGNUM® sa vyznačuje preventívnym a kuratívnym pôsobením proti monilióze kôstkovín

(Monilinia laxa) a proti plesni cibule (Peronospora destructor) na cibuli.

ICZ/2013/1661/kn

2/8

Etiketa schválená: 23.6.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka na ha

Ochr. doba

Poznámka

cibuľa

pleseň cibule

1,5 kg

AT

 

kôstkoviny

monilióza kôstkovín

0,75 kg (0,075 %)

7

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Kôstkoviny: Prvú aplikáciu vykonajte počas kvitnutia v dávke 0,75 kg/ha. Podľa tlaku choroby odporúčame 2, maximálne 3 aplikácie za sezónu, pričom posledná aplikácia by mala byť vykonaná najneskôr 7 dní pred zberom. Koncentrácia prípravku v postreku by mala byť 0,075%. Odporučené množstvo vody pri použití v kôstkovinách je 1000 l/ha.

Cibuľa: Aplikujte preventívne v dávke 1,5 kg/ha. Maximálny počet aplikácií: 3 x počas vegetačnej sezóny. Dávka vody 300 – 600 l/ha.

MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIA:

Menej významné použitie prípravku podľa § 18 zákona 405/2011 Z.z. v platnom znení:

 

Plodina

 

 

Škodlivý organizmus

Dávka/ha

 

Ochranná

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadroviny

 

Skladové choroby

0,75 kg

15

 

 

 

 

 

 

Hrdza sliviek

0,25 kg

7

 

Max. 3x

 

Slivka

 

(Tranzschelia pruni-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spinosae)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hnednutie listov

0,25 kg

7

 

Max. 3x

 

Čerešňa,

 

(Gnomonia

 

 

 

 

 

 

 

erythrostoma),

 

 

 

 

 

 

višňa

 

 

 

 

 

 

 

 

škvrnitosť listov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Blumeriella jaapii)

 

 

 

 

 

 

Jahoda

 

Skladové choroby

0,75-1,5 kg

 

AT

 

 

 

 

 

Pleseň sivá, gnomónia,

1,8 kg

7

 

Max. 2x

 

Jahoda

 

drobnoplodka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jahodová

 

 

 

 

 

 

Malina

 

Didymella applanata

1 kg

14

 

Max. 3x

 

Ostružina

 

Rhabdospora ruborum

1 kg

14

 

Max. 3x

 

Malina,

 

Pleseň sivá (Botrytis

1 kg

14

 

Max. 3x

 

ostružina,

 

cinerea),

 

 

 

 

 

 

ríbezle

 

Colletotrichum spp.

 

 

 

 

 

 

Bobuľové

 

Antraknóza ríbezle

1 kg

14

 

Max. 3x

 

ovocie

 

(Drepanopeziza ribis)

 

 

 

 

 

 

Cibuľová

 

Botrytis squamosa,

1,5 kg

14

 

Max. 2x

 

zelenina

 

Cladosporium allii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternáriová škvrnitosť

1,5 kg

14

 

Max. 2x

 

Pór

 

póru (Alternaria porri),

 

 

 

 

 

 

 

Cladosporium allii,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puccinia allii

 

 

 

 

 

 

Šalát

 

Rhizoctonia solani,

1,5 kg

14

 

Max. 2x

 

(skleník,

 

Sclerotina

 

 

 

 

 

 

pole)

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2013/1661/kn

 

 

 

 

3/8

Etiketa schválená: 23.6.2015

Rukola

Pleseň sivá (Botrytis

1,5 kg

14

Max. 2x

(pole),

cinerea, Rhizoctonia

 

 

 

endívie

solani, Sclerotina spp.)

 

 

 

(skleník,

 

 

 

 

pole)

 

 

 

 

Paštrnák,

Alternáriová škvrnitosť

0,75 kg

14

Max. 2x

mrkva,

 

 

 

 

petržlen,

 

 

 

 

čierny koreň,

 

 

 

 

chren

 

 

 

 

Mrkva

Múčnatka mrkvová

0,75 kg

14

Max. 2x

(Erysiphe heraclei)

 

 

 

 

 

 

 

Mrkva

Sklerotínia (Sclerotinia

1 kg

10

Max. 2x

spp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Múčnatka mrkvová

1 kg

14

Max. 2x

 

(Erysiphe heraclei),

 

 

 

 

biela hniloba

 

 

 

 

(Sclerotinia spp.),

 

 

 

Petržlen

hrdza petržlenová

 

 

 

 

(Puccinia rubiginosa),

 

 

 

 

pôvodcovia hubových

 

 

 

 

chorôb spôsobujúce

 

 

 

 

škvrny na listoch

 

 

 

Zemiak

Alternária zemiaková

0,25 kg

3

Max. 4x

Karfiol,

Alternária kapustová

1 kg

14

Max. 3x

hlávková

(Alternaria brassicae),

 

 

 

kapusta

Alternaria

 

 

 

(biela

brassiocicola,

 

 

 

kapusta,

Mycosphaerella

 

 

 

červená

brassicicola,

 

 

 

kapusta,

bielopleseň belostná

 

 

 

čínska

(Albugo candida)

 

 

 

kapusta),

 

 

 

 

kel,

 

 

 

 

ružičkový

 

 

 

 

kel

 

 

 

 

 

Bielopleseň belostná

1 kg

7

Max. 2x

 

(Albugo candida),

 

 

 

Kaleráb

Alternaria,

 

 

 

 

Mycosphaerella

 

 

 

 

brassicicola

 

 

 

Špargľa

Pleseň sivá

1,5 kg

AT

Max. 2x

Čerstvé

septoriózy, múčnatka

1,5 kg

35

Max. 1x

bylinky

 

 

 

 

(skleník)

 

 

 

 

 

Pôvodcovia hubových

1,5 kg

7

Max. 2x

Reďkovka

chorôb spôsobujúce

 

 

 

 

škvrny na listoch

 

 

 

ICZ/2013/1661/kn

 

 

4/8

Etiketa schválená: 23.6.2015

Špenát,

Pôvodcovia hubových

1,5 kg

14

Max. 2x

chorôb spôsobujúce

 

 

 

mangold

 

 

 

škvrny na listoch

 

 

 

 

 

 

 

Valeriánka

Pôvodcovia hubových

1,5 kg

14

Max. 1x

chorôb spôsobujúce

 

 

 

poľná

 

 

 

škvrny na listoch

 

 

 

 

 

 

 

 

Múčnatka (Erysiphe

1 kg

14

Max. 2x

 

cichoracearum),

 

 

 

 

pôvodcovia hubových

 

 

 

Čierny koreň

chorôb spôsobiace

 

 

 

 

škvrny na listoch, biela

 

 

 

 

hniloba (Sclerotinia

 

 

 

 

spp.)

 

 

 

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Jadroviny:

Aplikácia proti skladovým chorbám vyvolaných patogénmi: Nectria spp.; Penicillium spp.; Alternaria spp.; Colletotrichum spp.; Fusarium spp. a iné.

Termín aplikácie: BBCH 74-81. Dávka vody: 300-1500 l na ha.

Maximálny počet aplikácií: 3x počas vegetačnej sezóny.

Jahody:

Termín aplikácie: BBCH 57-59 a BBCH 67-71.

Dávka vody: 800 l na ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x počas vegetačnej sezóny. Interval medzi aplikáciami: 7 dní.

Najneskorší čas aplikácie: BBCH 57-59/prvý kvetný puk až väčšina kvetov so zatvorenými kvetnými lupienkami v „dutom klbku“/ a BBCH 67-71 /dokvitanie až rast prvých plodov/

Špargľa:

Termín aplikácie: jún až október Dávka vody: 250-1000 l na ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x počas vegetačnej sezóny. Interval medzi aplikáciami: 14 dní.

Najneskorší čas aplikácie: 180 dní pred zberom

Čerešňa, višňa:

Proti hnednutiu listov (Gnomonia erythrostoma) aplikujte od fázy BBCH 59. Proti škvrnitosi listov (Blumeriella jaapii) aplikujte od fázy BBCH 72. Odporúčaná dávka prípravku je 0,25 kg na ha. Interval medzi aplikáciami 10-14 dní. Dávka vody 500 l na ha.

Slivka:

Aplikujte proti hrdzi sliviek v dávke 0,25 kg na ha od BBCH 73 maximálne 3-krát za sezónu. Interval medzi aplikáciami 10-14 dní. Dávka vody 500 l na ha.

Jahody:

Aplikujte v dávke 1,8 kg na ha vo fáze BBCH 63-75 maximálne 2-krát za sezónu. Dávka vody 600- 2000 l na ha.

ICZ/2013/1661/kn

5/8

Etiketa schválená: 23.6.2015

Malina, ostružina, ríbezle, bobuľové ovocie:

Aplikujte pri výskyte prvých príznakov maximálne 3-krát za sezónu. Interval medzi aplikáciami 7- 10 dní. Dávka vody 1000 l na ha.

Cibuľová zelenina:

Aplikujte pri výskyte prvých príznakov v štádiu BBCH 15-48 maximálne 2-krát za sezónu. Dávka vody 600 l na ha.

Cibuľa:

Aplikujte preventívne v dávke 1,5 kg/ha. Dávka vody 300 – 600 l/ha.

Pór:

Aplikujte v dávke 1,5 kg na ha od fázy BBCH 41 pri výskyte prvých príznakov maximálne 2-krát za sezónu. Interval medzi aplikáciami 14-21 dní. Dávka vody 300-600 l na ha.

Šalát (skleník, pole), rukola (pole), endívie (skleník, pole):

Aplikujte v dávke 1,5 kg na ha od fázy BBCH 14 maximálne 2-krát za sezónu. Interval medzi aplikáciami 7-14 dní. Dávka vody 500-1000 l na ha.

Paštrnák, mrkva, petržlen, čierny koreň, chren:

Aplikujte proti alternárii v dávke 0,75 kg na ha pri výskyte prvých príznakov maximálne 2-krát za sezónu. Dávka vody 400-600 l na ha.

Mrkva:

Aplikujte pri výskyte prvých príznakov maximálne 2-krát za sezónu. Interval medzi aplikáciami 7- 12 dní. Dávka vody 400-600 l na ha.

Petržlen:

Aplikujte pri výskyte prvých príznakov od fázy BBCH 15 maximálne 2-krát za rok. Interval medzi aplikáciami 10-14 dní. Dávka vody 400-600 l na ha.

Zemiak:

Aplikujte proti alternárii v dávke 0,25 kg na ha vo fáze BBCH 51-89 maximálne 4-krát za sezónu. Interval medzi aplikáciami 10-21 dní. Dávka vody 200-400 l na ha.

Karfiol, hlávková kapusta (biela kapusta, červená kapusta, čínska kapusta), kel, ružičkový kel:

Aplikujte od fázy BBCH 41 pri výskyte prvých príznakov maximálne 3-krát za sezónu. Interval medzi aplikáciami 14-21 dní. Dávka vody 300-600 l.

Kaleráb:

Aplikujte pri výskyte prvých príznakov od fázy BBCH 42 maximálne 2-krát za sezónu. Interval medzi aplikáciami 7-12 dní. Dávka vody 400-600 l.

Špargľa:

Aplikujte od fázy BBCH 69 pri výskyte prvých príznakov maximálne 2-krát za sezónu. Interval medzi aplikáciami 14-21 dní.

Čerstvé bylinky:

Aplikujte od fázy BBCH 13 pri výskyte prvých príznakov maximálne 1-krát za rok. Dávka vody

400-600 l na ha.

Reďkovka:

Aplikujte pri výskyte prvých príznakov maximálne 2-krát za rok. Dávka vody 600 l na ha.

Špenát, mangold:

Aplikujte pri výskyte prvých príznakov maximálne 2-krát za sezónu. Interval medzi aplikáciami 8- 12 dní. Dávka vody 600 l na ha.

Valeriánka poľná:

Aplikujte pri výskyte prvých príznakov maximálne 1-krát za rok. Dávka vody 600 l na ha.

Čierny koreň:

Aplikujte pri výskyte prvých príznakov od fázy BBCH 15 maximálne 2-krát za rok. Dávka vody

400-600 l na ha.

ICZ/2013/1661/kn

6/8

Etiketa schválená: 23.6.2015

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

SIGNUM® je dobre tolerovaný všetkými plodinami, na ktoré je odporučený. Po jeho aplikácii je možné pestovať ktorúkoľvek následnú plodinu bez rizika vzniku fytotoxicity.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok odporúčame použiť maximálne 3 krát za sezónu, aby nevznikla rezistencia.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie je známa odrodová citlivosť ani negatívne vplyvy na následné plodiny.

VLPYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko pre užitočné a iné necielené organizmy je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný oblek , zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor , gumové rukavice a gumové čižmy. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Po skončení práce dôkladne vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmľovania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

ICZ/2013/1661/kn

7/8

PRVÁ POMOC
Po náhodnom požití:
Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 23.6.2015

Dajte postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, prípadne s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Ak je postihnutý v bezvedomí, zvracanie nevyvolávajte.

Oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02 / 547 741 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5 -30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín v SR.

ICZ/2013/1661/kn

8/8