Etiketa scválená:11.8.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SHYFO®

Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riediteľného vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch, okrasných rastlinách a na ničenie nežiaducej vegetácie na ostatných plochách, ako aj v lesnom hospodárstve.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Glyphosate

360 g/l

t.j.(N-fosfonometyl glycín) vo forme

 

(62 % obj.)

izopropylamóniovej soli

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: surfaktant - etoxylovaný lojový amín (CAS 61791-26-2)

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

Označenie prípravku sa nepožaduje

Výstražné slovo sa nepožaduje

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne

 

prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely a užitočné článkonožce prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ

ICZ 2015/3647/sy

1/6

.

 

Etiketa schválená: 11.8.2015

PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Sharda Cropchem Limited, Domnic Road 29th, Bandra

 

(West), Mumbai 400 050, India

Držiteľ autorizácie:

Sharda Europe b.v.b.a., Jozef Mertensstraat 142, 1702

 

Dilbeek, Belgicko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-11-1362

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l a 20 l HDPE kanister

 

1 l HDPE fľaša

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

SHYFO je neselektívny systémový herbicíd (chemická skupina: glycíny), určený na ničenie jednoročných a viacročných trávovitých a širokolistých burín. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie trvácich podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky vzídené semenné buriny. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, vysychanie a zhnednutie zasiahnutých rastlín.

Prípravok neúčinkuje proti prasličke roľnej.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochran

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

ná doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orná pôda, strnisko

 

pýr a iné trváce buriny

 

3-5 l

 

AT

1)

 

 

obilniny

 

pýr a iné trváce buriny

 

3-4 l

7

 

 

2) predzberová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplikácia

 

hrach, peluška, repka

 

prerastené buriny

 

3-4 l

14

 

 

3) uľahčenie zberu,

 

ozimná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

len pozemný postrek

 

ľan

 

pýr a iné trváce buriny

 

3-4 l

14

 

 

4) predzberová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplikácia

 

jadroviny, kôstkoviny

 

pýr a iné trváce buriny

 

3-5 l

 

AT

 

 

 

 

lúky a pasienky

 

obnova TTP

 

3-6 l

21

 

 

 

 

 

nepoľnohospodárska

 

nežiaduca vegetácia

 

3-5 l

 

AT

5)

 

 

pôda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

železnice

 

nežiaduca vegetácia

 

5 l

 

AT

4)

 

 

lesné škôlky a kultúry

 

buriny, nežiaduce

 

3-6 l (1,5-2%)

 

AT

6)

 

 

 

 

 

dreviny a kry

5-10%

 

 

AT

7)

 

 

okrasné dreviny

 

jednoročné a trváce

 

3-6 l (3-5%)

 

 

 

 

medziriadková

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

aplikácia

ICZ/2015/3647/sy

2/6

.

Etiketa schválená: 11.8.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU Odporúčané množstvo vody

Uvedené dávky prípravku aplikujte pri spotrebe vody 80-250 l/ha, na uľahčenie zberu repky ozimnej použite 100-250 l vody/ha. Poznámka: Väčšie množstvo vody je potrebné v nepriaznivejších podmienkach pre rozvoj burín alebo pri oneskorenej aplikácii. Pri aplikácii v ovocných sadoch je odporúčaná dávka 200-400 l vody na ha, v lesných škôlkach 200-250 l vody na ha a na lúkach a pasienkoch 150-250 l vody na ha. Koncentrácia postrekovej kvapaliny by však nemala klesnúť pod 2%.

Poznámky:

1)postemergentne po zbere v max. 200 l vody, pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy (15-25 cm), pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii.

2)max. 200 l vody, predzberová aplikácia, silne zaburinené alebo poľahnuté porasty na uľahčenie zberu. Aplikujte asi 10 - 14 dní pred zberom - vosková zrelosť.

3)hrach, peluška, repka ozimná - aplikujte asi 7 - 14 dní pred zberom na prerastené buriny, len pozemne. Pozor ide len o uľahčenie zberu silne zaburinených porastov, nie desikáciu.

4)v max. 200 l vody/ha.

5)ihriská, chodníky, parkoviská, cintoríny, skladovacie plochy, v areáloch podnikov a ostatných plochách.

6)na produkčných plochách po vyzdvihnutí sadeníc, pred letným škôlkovaním, na zaburinený úhor pred sejbou. Chrbtové postrekovače 1,5-2% roztok, traktorové postrekovače 3-6 l.ha-1 v 200 l vody.

Manipulačné plochy a komposty ošetrujte, keď je burina dobre vyvinutá pred, alebo v čase jej kvitnutia - chrbtové postrekovače 1,5-2% roztok, alebo traktorové postrekovače 3-6 l.ha-1 v 150-300 l vody.

Cestičky medzi záhonmi ošetrujte len s použitím krytu, usmerňujúceho postrek 1,5-2% roztokom. Príprava pôdy na zalesnenie na husto zatrávnených alebo zaburinených plochách, chrbtové postrekovače s 1,5-2% roztokom.

Pri príprave pôdy na prirodzené zmladenie (nasemenenie) použite chrbtové postrekovače s 1,5-2% roztokom.

Na ničenie nežiaducich listnáčov - na jednotlivé listnáče, prípadne pásové nárasty do výšky 2 m, na súvislé nárasty do výšky 1 m aplikujte chrbtovým postrekovačom dávku podľa vyspelosti nárastu a dreviny.

Na ničenie vyvinutých výmladkov na pňoch nástrekom na listovú plochu použite 1,5-2% roztok.

Na potlačenie rastu predrastlíkov použite do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 15% roztoku do každého záseku.

Na potlačenie rastu nežiaducich listnáčov v prebierke - do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 15% roztoku do každého záseku.

7)na potlačenie výmladnosti pňov aplikujte na čerstvé pne (do 8 hod. po ťažbe), okrem doby silného miazgotoku na jar, náterom alebo nástrekom, použite 5% roztok, u odolných drevín koncentráciu primerane zvýšte.

Najvyššiu účinnosť prípravku pri jednoročných burinách dosiahnete pri aplikácii ihneď po vzídení buriny t.j. keď sú buriny vo fáze klíčnych listov (od fázy BBCH 10).

Proti jednoročným trávam a dvojklíčnolistovým burinám aplikujte prípravok minimálne pri výške burín 5 cm resp. v rastovej fáze minimálne 2 pravých listov (BBCH 12).

Viacročné dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie v rastovej fáze kvitnutia (od fázy BBCH 60).

ICZ/2015/3647/sy

3/6

.

Etiketa schválená: 11.8.2015

Proti viacročným dvojklíčnolistovým burinám prípravok neaplikujte skôr ako vo fáze vyvinutých 4-5 listov (BBCH 14) t.j. keď dosiahnu výšku 10-15 cm.

Pri aplikácii je potrebné burinu dôkladne navlhčiť.

Neaplikujte, ak sa očakáva dážď; na dosiahnutie dokonalej ochrany je potrebný interval 6 až 24 hodín bez dažďa po aplikácii.

Prípravok neaplikujte proti burinám, ktoré zostarli prirodzeným spôsobom, v období sucha a vysokých teplôt, keď sú zanesené prachom alebo pod vplyvom iných činiteľov, ktoré by mohli znížiť účinnosť prípravku.

5 dní po aplikácii prípravku nepoužívajte vápno, hnojivá, maštaľný hnoj a iné fytofarmaceutické prostriedky.

Prípravok odporúčame aplikovať pri teplotách pod +25°C, za bezvetria a vo večerných hodinách. Účinky pôsobenia prípravku sú viditeľné po 7-10 dňoch, v prípade pomalého rastu aj neskoršie. Prípravok účinkuje aj pri nižších teplotách (nad bodom mrazu), ale účinky sú oneskorené.

Prípravok nepoužívajte pod fóliou alebo sklom.

Zákaz leteckej aplikácie !

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok je neselektívny herbicíd s fytotoxickým účinkom na zelené časti pestovaných rastlín. Prípravok nie je pre plodinu fytotoxický, pokiaľ je aplikovaný v súlade s návodom na použitie. Pri aplikácii v plodine je treba dodržiavať dávkovanie prípravku a predovšetkým termín postreku s ohľadom na stav a vývojovú fázu plodiny. Zabráňte zaneseniu prípravku na zelené časti trvalej výsadby a susediace pestované rastliny.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Riziko vzniku odolnosti voči účinnej látke glyfosát je malé. Bol však zistený výskyt kmeňov jednoročných trávovitých burín psiarka roľná (Alopecurus myosuruides), ovos hluchý (Avena fatua) a mätonoh mnohokvetý (Lolium multiflorum), ktoré sú odolné voči herbicídom a účinok prípravku je voči ním menší. Stratégia prevencie a kontroly výskytu odolnosti obsahuje tieto opatrenia:

-dodržiavajte návod na používanie,

-kontrolujte účinnosť a podávajte informácie o neočakávaných výsledkoch výrobcovi alebo jeho zástupcovi,

-dodržiavajte zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri aplikácii,

-minimalizujte riziko rozšírenia zaburinenia pomocou dodatočných kontrolných opatrení: primeraným striedaním plodín/osevného postupu, zabráňte vyklíčeniu semena burín, zabezpečte i mechanické ničenie burín, primerané hygienické opatrenia, striedavú aplikáciu prípravkov obsahujúcich aktívne látky s rôznym mechanizmom účinku),

-používajte vhodné dýzy zabezpečujúce postrek po čo najväčšej ošetrovanej ploche,

-prípravok aplikujte len pri vhodných poveternostných podmienkach.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nemá vplyv na následné ani náhradné plodiny. Ich pestovanie nie je obmedzené. Absorpciou v pôde sa herbicídne vlastnosti prípravku strácajú, čím je umožnená orba plochy 48 hodín po aplikácii.

ICZ/2015/3647/sy

4/6

.

Etiketa schválená: 11.8.2015

Výsadba stromov, krov a pod. je povolená 7 dní po aplikácii a sejba tráv 5 dní po aplikácii. Susediace plodiny môžu byť pri nesprávnom spôsobu použitia prípravku silne poškodené postrekom alebo úletom postrekovej hmloviny. Nepostrekujte za nevhodných poveternostných podmienok.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok si nevyžaduje klasifikáciu z hľadiska ochrany vtáctva, suchozemských stavovcov, necieľových článkonožcov, včiel, pôdnych makroorganizmov a pôdnych mikroorganizmov. Prípravok je vylúčený z použitia v ochrannom pásme II. stupňa zdrojov povrchových vôd.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a vypláchnite opakovane čistou vodou, prípadne s prídavkom detergentu alebo 3% roztoku sódy. Nevyplachujte v blízkosti zdrojov podzemných a recipientov povrchových vôd! Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Zamedzte styku prípravku s očami!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere po vetre od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.

Pri príprave postrekovej kvapaliny použite pracovný ochranný odev, rukavice odolné voči chemikáliám, respirátor s filtrom, ochranný štít na tvár, alebo bezpečnostné okuliare, gumenú/PVC zásteru.

Pri aplikácii prípravku použite: pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumovú obuv. Počas práce s prípravkom a po nej, až do vyzlečenia pracovného ochranného odevu a umytia tváre a rúk vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite!

Po skončení práce sa dôkladne umyte vlažnou vodou a mydlom. Pokožku rúk po umytí ošetrite regeneračným krémom.

Dôležité upozornenie.

Najvhodnejšími hasiacimi prostriedkami sú hasiaca pena, hasiaci prášok, piesok alebo zemina. Vodu je možné použiť len výnimočne, a to iba vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len vtedy, keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda nemôže uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, podzemných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Pri hasení požiaru v dobre vetraných priestoroch používajte ochrannú masku na tvár s filtrom, v uzatvorených priestoroch používajte izolačný dýchací prístroj.

ICZ/2015/3647/sy

5/6

.

Etiketa schválená: 11.8.2015

Prípravok nemiešajte, neskladujte a ani ho nepoužívajte v pozinkovanej nádobe či nádrži, ako ani v oceľovej nádobe či nádrži bez ochrannej povrchovej vrstvy!

PRVÁ POMOC

Všeobecné opatrenia: Postihnutého preneste alebo vyveďte zo zamoreného priestoru na čerstvý vzduch resp. do dobre vyvetraného priestoru, zaistite mu základné životné funkcie a chráňte ho pred mrazom resp. priamym slnečným žiarením. Privolajte lekára a ukážte mu obal a/alebo návod na použitie prípravku.

Po zasiahnutí očí: oči vyplachujte po dobu minimálne 15 minút pod prúdom vody. Ak dráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc, resp. navštívte očného lekára.

Po požití: ústa dôkladne vypláchnite vodou. Nevyvolávajte zvracanie bez porady s lekárom. Postihnutému dajte vypiť 2-3 dl vody. Vyhľadajte lekársku pomoc. Nedávajte nič do úst postihnutému, ak je v bezvedomí.

Po nadýchaní: Postihnutého preneste na čerstvý vzduch. V prípade potreby mu poskytnite umelé dýchanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev. Ihneď oplachujte pokožku veľkým množstvom vody po dobu 15-20 minút.

Poznámky pre lekára. Je potrebné zabezpečiť a udržiavať základné životné funkcie. V prípade požitia väčšieho množstva prípravku je potrebné podať aktívne uhlie, urobiť výplach žalúdka a primerane zaistiť dýchacie cesty. Liečba je symptomatická. Neexistujú špecifické protilátky.

Liečbu postihnutého možno konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom

Bratislava, tel. 02/5477 4166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých a chladných skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách +5 až +30°C.

Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Upozornenie:

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku neodborného či predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

registrovaná známka

ICZ/2015/3647/sy

6/6