Etiketa schválená: 15.5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SHAVIT F 72 WG

Širokospektrálny postrekový fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl na ošetrenie viniča proti peronospóre viniča a múčnatke viniča.

Typ prípravku na ochranu rastlín: fungicíd

Účinná látka:

Triadimenol, 20 g.kg-1 t.j. (RS)-1-(4-chlórfenoxy)-3,3-dimetyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)-bután-2-ol

Folpet, 700 g.kgl-1 t.j./N-/ trichlórmetyltio –ftalimid

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: folpet CAS No.: 133- 07-3, triadimenol CAS No.: 55219-65-3

Klasifikácia a označenie:

GHS07

GHS08

GHS09

POZOR

 

 

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

 

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

 

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

 

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P304+P340+P312 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne

 

dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte Národné informačné toxikologické

 

centrum alebo lekára

 

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom.

P308+P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P405

Uchovávajte uzamknuté.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

ICZ/2011/0636/st

1

Etiketa schválená: 15.5.2015

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľ nohospodárskych dvorov a vozoviek).

Spe 1 Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte prípravok SHAVIT F 72 WG obsahujúci účinnú látku triadimenol na vinič viac jako 2 x za sezónu.

Spe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 20 m.

PHO1 Všeobecné vylúčenie používania prípravkov na ochranu rastlín v 1. Ochrannom pásme zdrojov pitných vôd.

Okrem toho je prípravok vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. Ochranného pásma zdrojov povrchových vôd a podzemných vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. Ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. Ochranné pásmo.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu 20 m od hladiny vodných plôch resp. trysky redukujúce 50 % úletu.

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca prípravku:

ADAMA Makhteshim Ltd., Industrial Zone, P.O.Box 60, 84100 Beer Sheva, Izrael

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie UKSUP:

15-02-1566

Dátum výroby:

uvedné na obale

Číslo šarže:

uvedné na obale

Balenie:

1 kg PET/ALU/PE vrecká , 5 kg PET/BONIL/PE vrecká, 10 kg a

 

20 kg 4 vrstvové papierové vrecia s PE vnútornou vrstvou

Doba použiteľnosti :

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok SHAVIT F 72 WG obsahuje dve navzájom sa dopĺňajúce účinné látky triadimenol (systémová zložka) a folpet (kontaktná zložka). Triadimenol je systémová účinná látka s ochranným, kuratívnym a eradikatívnym účinkom patriaca do chemickej skupiny triazolov. Absorbuje sa prostredníctvom listov s následnou translokáciou do rýchlorastúcich mladých pletív. Narušuje funkciu bunkových membrán patogénov prostredníctvom inhibície biosyntézy sterolov.

ICZ/2011/0636/st

2

Etiketa schválená: 15.5.2015

Účinná látka folpet je širokospektrálna kontaktná fungicídna účinná látka s preventívnym účinkom potláčajúcim rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín. Folpet je nešpecifikovaný tiolový reaktant, inhibujúci respiráciu patogéna. Patrí do chemickej skupiny phtalimidov. Má viacpolohový mechanizmus účinku. SHAVIT F 72 WG je kombinovaný prípravok so systémovým a kontaktným účinkom proti múčnatke viniča (Uncinula necator) a proti peronospóre viniča (Plasmopara viticola). Poskytuje preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Podľa možností, ošetrenie robte pri objavení sa prvých príznakov infekcie alebo na základe signalizácie.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

Ochr. doba

 

Poznámka

vinič

 

múčnatka viniča

 

2 kg (0,2 %)

28

 

 

 

peronospóra viniča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka vody: 1000 l/ha

Prípravok má významný vedľajší účinok proti hubovým patogénom viniča, ako sú pleseň sivá a červená spála viniča.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Vinič: SHAVIT F 72 WG použitie len na ošetrenie viniča na víno. Prípravok aplikujte pri silnom infekčnom tlaku múčnatky viniča a peronospóry viniča, od rastovej fázy 5 listov vyvinutých do rastovej fázy začiatku zretia bobúľ, keď sa bobule začínajú ľahko sfarbovať (BBCH 12 – 81), najmä však v kritickom období po kvitnutí. Aplikujte v intervale 7 - 14 dní max. 2 x za vegetáciu. Vedľajší účinok proti plesni sivej je dôležitý najmä po odkvitnutí, aby bola zaistená dobrá príprava pre komplexnú cielenú ochranu proti hnilobám v neskorších fázach.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Podľa FRAC je účinná látka folpet (FRAC kód M4) z chemickej skupiny phthalimidov zaradená medzi fungicídy s viacpolohovou kontaktnou účinnosťou, ktoré vo všeobecnosti nevyvolávajú rezistenciu. Účinná látka triadimenol (FRAC kód 3) patrí medzi DMI fungicídy (SBI trieda: I), ktoré sú z hľadiska vzniku rezistencie ako stredne rizikové, treba preto dodržiavať smernice na zvládnutie rezistencie voči inhibítorom biosyntézy sterolu.

V zmysle všeobecných antirezistentých opatrení striedajte prípravky obsahujúce účinnú látku zo skupiny DMI fungicídov a účinnými látkami z iných skupín, s odlišným mechanizmom účinku.

Na zabránenie rizika vzniku rezistencie dodržiavajte odporúčanú dávku, prípravok aplikujte maximálne 2 krát za sezónu.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na výšku a kvalitu produkcie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri predpísanej dávke a koncentrácii neboli zistené vplyvy na následné plodiny. Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny a porasty!

ICZ/2011/0636/st

3

Etiketa schválená: 15.5.2015

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok SHAVIT F 72 WG nepredstavuje neakceptovateľné riziko pre včely a iné necieľové článkonožce.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravok vlejte do nádrže oddelene. Dávka vody na ha pri plnom vzraste viniča nemá byť nižšia ako 1000 l/ha. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vystriekajte na ešte ošetrenom pozemku a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká čistite oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

Ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte rovnako 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u a umyte 3x vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci vonku používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky.

Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny. Pri práci a po nej, až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Prípravok nie je horľavinou. S vodou tvorí suspenziu. Ak sa dostane do centra požiaru, haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodou len vo forme jemnej hmly, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie.

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní - dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití - podajte 0,5 litra vlažnej pitnej vody s asi 10 tabletkami medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie. Postihnutého dopravte k lekárovi.

Po zasiahnutí očí - vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 15 min. Ak sčervenanie očí pretrváva, vyhľadajte lekárske ošetrenie!

ICZ/2011/0636/st

4

Etiketa schválená: 15.5.2015

Pri zasiahnutí pokožky - odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu, okamžite dopravte postihnutého k lekárovi! Informujte ho o podanej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým

postihnutý pracoval.

 

V prípade potreby môže liečbu lekár

konzultovať s Národným informačným toxikologickým

centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, dobre vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +30 °C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) po dobu 2 rokov od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2011/0636/st

5