Etiketa schválená: 12.4.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SHARPEN® 33 EC

Postrekový herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách, kukurici, strukovinách slnečnici, zelenine, jahodách, tabaku, množiteľských porastoch tráv a na inhibíciu bočných výhonov tabaku.

ÚČINNÁ LÁTKA:

(35,7 % w/w)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: solventná nafta (ropná), ťažká aromatická (CAS 64742-94-5)

Označenie prípravku:

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Prípravok nevyžaduje špecifické opatrenia z hľadiska ochrany vtákov, suchozemských stavovcov, včiel, ostatných necieľových článkonožcov, pôdnych makroorganizmov a pôdnych mikroorganizmov.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Pred použitím si prečítajte priložený návod na použitie.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca: SHARDA Cropchem Limited

Domnic Holm 29th Road Bandra (West)

Mumbai - 400 050

India

Držiteľ autorizácie: Sharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertenstraat, 142, 1702 Dilbeek, Belgicko

Telefónne číslo: +32(0)2 466.44.44

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 14-11-1487

Etiketa schválená: 12.4.2016

® Registrovaná ochranná známka a logo spoločnosti Sharda Cropchem Limited

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

SHARPEN 33 EC je postrekový herbicíd určený na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistých burín.

Pendimethalin aplikovaný preemergentne je účinný na niektoré dôležité jednoročné trávy, ako aj na širokú škálu jednoročných dvojklíčnolistových burín. Plytké zapracovanie prípravku do pôdy (2-3 cm) zvyšuje účinnosť na jednoročné trávy predovšetkým za suchších podmienok.

Pendimethalin je pri skorej postemergentnej aplikácii, , kedy sú jednoročné trávy maximálne v štádiu 1 listu (BBCH 11) a dvojklíčnolistové buriny v štádiu klíčnych listov (BBCH 10), účinný predovšetkým na jednoročné dvojklíčnolistové buriny. Prípravok neúčinkuje na buriny v pokročilej rastovej fáze.

Citlivé jednoročné trávy: psiarka roľná, metlička obyčajná, prstovka krvavá, ježatka kuria, proso vláskovité, proso siate, lipnica pospolitá, moháre, cirok alepský zo semena.

Citlivé dvojklíčnolistové buriny: hlaváčik letný, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, rumany, loboda konáristá, kapsička pastierska, vesnovka obyčajná, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, hluchavky, bažanka ročná, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), portulaka zeleninová, iskerníky, reďkev ohnicová, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieč, hviezdica prostredná, vratič obyčajný, pŕhľava malá, veroniky, fialka roľná, podslnečník Theophrastov, alchemilka lúčna, ostrokvet malokvetý, huľavníkovec lekársky.

NÁVOD NA POUŽITIE

*timotejka lúčna, mätonoh mnohokvetý taliansky, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, kostrava červená, kostrava lúčna, kostrava ovčia, lipnica lúčna, metlica trsnatá, ovsík vyvýšený, hrebienka obyčajná, psiarka lúčna, psinček obyčajný, reznačka laločnatá, trojštet žltkastý

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Spôsob aplikácie: postrek

Dávka vody: 400-600 l vody/ha

Max. počet aplikácií v plodine: 1× za rok

Ozimné obilniny - SHARPEN 33 EC aplikujte do 2 dní po zasiatí na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. SHARPEN 33 EC môžete tiež aplikovať post-emergentne po vzídení ozimných obilnín - BBCH 13-21, tj. 3. list až 1. odnož, kedy sa metlička obyčajná nachádza maximálne v rastovej fáze

1-2 listov.

Dobrú účinnosť pri predpokladanom výskyte psiarky roľnej, lipkavca obyčajného a parumančeka nevoňavého možno dosiahnuť použitím SHARPEN 33 EC pre-emergentne v dávke 5 l/ha.

Hrach, fazuľa, mrkva a petržlen - SHARPEN 33 EC používajte pre-emergentne do 2-3 dní po zasiatí na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Potrebné je dbať pri aplikácii na rovnomerné pokrytie povrchu pôdy postrekovou kvapalinou..

Slnečnica a v sója - aplikujte preemergentne t.j. do 3-5 dní po sejbe, najvhodnejšie je použiť SHARPEN 33 EC, najmä za suchších podmienok, pred siatím s následným plytkým zapracovaním do pôdy.

Výsevy póru a cibule - SHARPEN 33 EC aplikuje po zasiatí až do doby tesne pred vzídením. Jedným z predpokladov dobrej účinnosti je dobre pripravená pôda bez hrúd a dostatočná pôdna vlhkosť. Závlaha do 7-10 dní po výseve a aplikácii SHARPEN 33 EC je v prospech herbicídneho účinku. Nepoužívajte v cibuli siatej na jeseň.

Výsadba cibule a cesnaku - aplikujte po výsadbe pred vzídením.

SHARPEN 33 EC je možné použiť i post-emergentne t.j. po vzídení cibule a cesnaku, ktoré musia mať vytvorené minimálne 2,5-3 listy; jednoročné dvojklíčnolistové buriny musia byť v skorej vývojovej fáze, najlepšie v klíčnych listoch (BBCH 10). Herbicídna účinnosť prípravku pri aplikácii v pokročilejšej rastovej fáze výrazne klesá. Dávkovanie SHARPEN 33 EC je nutné voliť podľa druhu pôdy a obsahu organickej hmoty. Aplikáciu SHARPEN 33 EC neodporúčame na ľahkých piesočnatým pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty.

Výsadba jahôd - môžete SHARPEN 33 EC použiť preemergentne alebo skoro postemergentne (vzhľadom k burinám) v nových výsadbách jahôd aj v starších porastoch. Jednoročné dvojklíčnolistové buriny, pri postemergentnom použití SHARPEN 33 EC, nemajú mať viac ako 2 pravé listy a trávy nie viac ako 1 až 1,5 listu. SHARPEN 33 EC v novovysadených porastoch jahôd aplikujte na jeseň alebo skoro na jar ihneď po výsadbe a pred vzídením burín.

Ak poplazy v dôsledku stresových podmienok (sucho v dobe výsadby) zakoreňujú pomaly, tak je nutné aplikáciu SHARPEN 33 EC odložiť až do doby dostatočného zakorenenia rastlín a vymiznutia stresových príznakov. Aplikácia v dobe, keď poplazy začínajú rásť, môže redukovať počiatočný rast nových listov. Toto oneskorenie je však rýchle dobehnuté. SHARPEN 33 EC v starších porastoch jahôd aplikujte od jesene do skorej jari t.j. v dobe dormancie porastu. SHARPEN

Etiketa schválená: 12.4.2016

33 EC aplikovaný na začiatku kvitnutia môže negatívne ovplyvniť úrodu, najmä vtedy, ak po ošetrení nastanú pre rast nepriaznivé podmienky.

Výsadba rajčiakov a zeleru - aplikujte 2-3 dni pred výsadbou. Plytké zapracovanie do pôdy je vhodné pri aplikácii za suchších podmienok.

Neaplikujte do zeleru, kde sa predpokladá konzumácia vňate!

Výsadby kapustovej zeleniny - SHARPEN 33 EC aplikujte 2-3 dni pred výsadbou bez zapracovania alebo v období veľkého sucha s plytkým zapracovaním do pôdy.

Výsadba tabaku - aplikujte 2 dni pred výsadbou bez zapracovania alebo s plytkým zapracovaním do pôdy.

SHARPEN 33 EC môže byť tiež použitý na ničenie zálistkov tabaku, mladé úžľabné pupene (zálistky) ničí bez toho, aby poškodzoval staršie listové pletivá. Prvú aplikáciu na rastlinách s plno vyvinutými listami urobte po objavení prvých kvetov. Druhú aplikáciu urobte len na rastlinách s veľmi bujným rastom, skôr než dĺžka úžľabných zálistkov prekročí 1 cm.

Semenné porasty tráv - aplikujte výhradne post-emergentne od štádia štyroch listov (BBCH 14), najlepšie na dobre vyvinuté trávy. Dvojklíčnolistové buriny v štádiu max. 2 listov (BBCH 12) a jednoročné trávy max. 1 list (BBCH 11). Aplikácia v septembri sa najlepšie osvedčuje pre zaistenie dobrej účinnosti na metličku obyčajnú a lipnicu ročnú.

Lupina žltá a lupina biela - aplikuje pre-emergentne do 3 dní po zasiatí.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok aplikovaný v súlade s touto etiketou nepôsobí fytotoxicky. Pokiaľ sa bezprostredne po pre-emergentnej aplikácii vyskytnú vysoké zrážky a zároveň klesnú teploty, (obdobie vlhka a chladu) tak môže dôjsť (najmä na veľmi priepustných a humus chudobných pôdach) k inhibícii rastu alebo poškodeniu plodín. Fytotoxicita u slnečnice môže prejaviť na koreňových krčkoch a neskôr (pri výške rastlín cca 20-30 cm) aj vylamovaním stoniek.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

SHARPEN 33 EC obsahuje účinnú látku pendimethalin patriacu do skupiny K1 podľa HRAC a do chemickej skupiny dinitroanilínov, ktorá inhibuje delenie buniek.

Nebola zaznamenaná rezistencia na účinné látky u cieľových citlivých burín; proti vzniku rezistencie vykonávajte najmä nasledujúce opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte autorizované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

d)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu, ak sa aplikuje v súlade s odporúčaniami uvedenými na etikete a podľa správnej poľnohospodárskej praxe.

Etiketa schválená: 12.4.2016

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Vplyv na následné plodiny sa neočakáva, pretože aktívny pendimethalin je degradovaný v časovom rámci bežného striedanie poľnohospodárskych plodín.

V prípade, že plodina musí byť zaoraná po zime alebo na jar, pre opätovný výsev možno odporučiť jarné obilniny.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pre aplikáciu do kukurice, hrachu, fazule, rajčiaka, lupiny, jahôd, sóje, mrkvy, petržlenu, zeleru, cibule, cesnaku, póru a ozimných obilnín:

Za účelom ochrany vodných organizmov neaplikujte na svahovitých pozemkoch (≥ 3° svahovitosti), ktorých okraje sú vzdialené od povrchových vôd <10 m.

Pre aplikáciu do slnečnice a tabaku:

Za účelom ochrany vodných organizmov neaplikujte na svahovitých pozemkoch (≥ 3° svahovitosti), ktorých okraje sú vzdialené od povrchových vôd <20 m.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely !

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledujúceho postupu:

1.po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača)

2.vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom)

3.opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových recipientov vôd!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere vetra od pracujúcich.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Pokožku rúk po umytí ošetrite reparačným krémom.

Prípravok je horľavina III. triedy. V prípade ak sa dostane do styku s ohňom, haste požiar najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť len vo forme jemnej hmly, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd.

Etiketa schválená: 12.4.2016

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z etikety/príbalového letáku.

Po nadýchaní: Prerušte expozíciu, zaistite telesný a duševný pokoj. V prípade, ak pretrvávajú dýchacie problémy alebo ak sa objavia príznaky astmatického záchvatu, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou a mydlom, dobre opláchnite. Pri pretrvávajúcom podráždení alebo pri podozrení na vznik alergickej kožnej reakcie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Najskôr odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa a súčasne pri otvorených viečkach aspoň 15 minút vyplachujte- najmä priestor pod viečkami- čistou tečúcou vodou, najlepšie izbovej teploty. Ak pretrvávajú príznaky (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho telesa v oku a pod.) vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. Lekársku pomoc je potrebné vyhľadať vždy, ak boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nemožno opätovne používať a je potrebné ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok prípadne obal prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, číslo telefónu 02/54 774 166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +30ºC. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.