Etiketa schválená: 8.7.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SFERA® 535 SC

Prípravok SFERA 535 SC je širokospektrálny listový fungicíd, určený na ochranu pšenice jarnej a ozimnej a cukrovej repy proti hubovým chorobám.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: cyproconazole Cas No.: 94361-06-5, trifloxystrobin Cas No.: 141517-21-7

GHS08 GHS09

Pozor

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

1

ICZ/2013/1708/kn

Etiketa schválená: 8.7.2015

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

V 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi, Coccinella septempunctata a Orius leavigatus s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte vo vzdialenosti menšej ako 5 metrov od hladín tečúcich a stojatých povrchových vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Výrobca:

Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, France

Sfera® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka trifloxystrobin je strobilurínová účinná látka, ktorá má mezostémový spôsob účinku, ktorý sa vyznačuje vysokou afinitou na voskovú vrstvu rastlín. Postupne dochádza ku jeho redistribúcii do priestoru rastlín pri jeho vyparovaní a opätovnom priľnutí na rastlinách. Iba určitá časť účinnej látky preniká do listových pletív. Má translaminárny účinok. Prenos trifloxystrobinu cievnym systémom je značne obmedzený. Trifloxystrobin významne zamedzuje klíčenie spór a rast mycélia na povrchu rastlín. Značne zamedzuje rast patogéna ako i tvorbu haustórií na povrchových častiach pletív rastlín. Biochemicky možno spôsob účinku vysvetliť tak, že dochádza k inhibícii respirácie, keď je znemožnený prenos elektrónov v mitochondriách v bunkách huby.

Účinná látka cyproconazole je prijímaná asimilačným aparátom rastlín a je transportovaná pomocou xylému. Cyproconazole pôsobí systémovo a jeho distribúcia v pletivách rastlín je dostačujúca aj po nasledujúcich zrážkach. Cyproconazole pôsobí na patogénne huby vo vnútri

2

ICZ/2013/1708/kn

Etiketa schválená: 8.7.2015

rastliny v štádiu na začiatku tvorby haustórií. Zastavuje rast huby tým, že narúša demetyláciu pri biosyntéze sterolov v bunkových membránach. Je zastavený rozvoj a rast huby.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 – 400 l/ha.

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 2×.

Pšenica ozimná, pšenica jarná:

Prípravok aplikujte preventívne v skorších štádiách pšenice, na začiatku infekcie alebo v skorších štádiách po napadnutí listov v rastovej fáze od začiatku predlžovania stebla (odnože vzpriamené, 1. internódium sa začína predlžovať, vrchol klasu je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom), do rastovej fázy konca kvitnutia (všetky klásky sú kompletne rozkvitnuté, ale niektoré peľnice sú zaschnuté) (BBCH 30-69). Takto je umožnená ochrana listov a klasov. Interval medzi aplikáciami je 14 dní.

Repa cukrová:

Prípravok aplikujte preventívne alebo čo najskôr po zistení infekcie v rastovej fáze od začiatku zapájania rastlín (10% rastlín v riadku zapojených), do rastovej fázy, kedy koreň repy dosahuje zberovú veľkosť (BBCH 31-49). Interval medzi aplikáciami je 21 dní.

Neošetrujte za dažďa, alebo ak je listová plocha mokrá.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka cyproconazole patrí do skupiny inhibítorov demetylácie sterolov (FRAC CODE: G1) so stredným rizikom vzniku rezistencie.

Účinná látka trifloxystrobin patrí do skupiny QoI fungicídov (FRAC CODE : C3) s vysokým rizikom vzniku rezistencie. Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte prípravky, ktoré obsahujú účinnú látku typu QoI (strobiluríny, trifloxystrobin a i.) viac ako 2x za vegetačné obdobie.

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku typu QoI a/alebo azolu inak ako preventívne, alebo čo najskôr v priebehu životného cyklu huby. Nespoliehajte sa len na kuratívny potenciál tohto typu účinných látok.

Je potrebné používať plnú registrovanú dávku prípravku; používanie redukovaných (subletálnych) dávok môže viesť k rýchlej selekcii populácií s priemernými hladinami tolerancie.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní pokynov pre aplikáciu uvedených v tejto etikete, aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

3

ICZ/2013/1708/kn

Etiketa schválená: 8.7.2015

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Postrek by nemal zasiahnuť susedné plodiny. Pri použití v súlade s etiketou nemá prípravok negatívny vplyv na náhradné, následné a susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s etiketou nemá prípravok negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku naviac použite zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

4

ICZ/2013/1708/kn

Etiketa schválená: 8.7.2015

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku (v pôvodnom obale), zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

5

ICZ/2013/1708/kn