Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SENCOR® LIQUID

Postrekový selektívny herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu určený na reguláciu výskytu jednoročných dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v zemiakoch, mrkve a rajčiakoch.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Metribuzin CAS No.: 21087-64-9, fatty alcohol ethoxylate CAS No.: 68131-39-5

Klasifikácia a označenie:

GHS09

POZOR!

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK A JEHO ZVYŠKY V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTALI DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

Príloha A Etiketa schválená: 16.9.2014

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer S.A.S., 16, rue Jean-Marie Leclair, CP 106, F-69266 Lyon Cedex 09, France

Držiteľ autorizácie:

Bayer spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Sencor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok Sencor Liquid je listový a pôdny herbicíd. Mechanizmus účinku účinnej látky metribuzin je založený na inhibícii fotosyntézy vo fotosystéme II (skr. PS II). Podstatou inhibície je zabránenie toku elektrónov k akceptorom z dôvodu väzby účinnej látky na tzv. D1 (Qb) transportný proteín. Dôsledkom je rýchle zastavenie fotosyntézy, a tým aj rastu pletív. Príjem účinnej látky sa uskutočňuje cez korene a nadzemné časti rastlín. V rastlinách je rýchlo transportovaný xylémom do najmladších častí. Symptómy účinku sú zvýšenie fluorescencie chlorofylu, prakticky okamžité zastavenie rastu, žltnutie a neskôr usychanie listov a celých rastlín.

Pôdne pôsobenie prípravku ničí zo semien vzchádzajúce a vzídené jednoročné trávovité a dvojklíčnolistové buriny, vrátane lipkavca obyčajného. Už vzídené buriny sú ničené pôsobením prípravku cez pôdu a listovú plochu.

V prípade, že buriny sú vo fáze klíčenia, pôsobí výhradne prostredníctvom pôdy. Herbicídny účinok prípravku trvá až 12 týždňov, podľa druhu pôdy, pôdnej vlhkosti a teploty.

Citlivé buriny: zemedym lekársky, fialka roľná, hviezdica prostredná, hluchavky, prhlica roľná, parumanček nevoňavý, pŕhľava malá, veronika roľná, veronika perzská, starček obyčajný, láskavec ohnutý, kapsička pastierska, peniažtek roľný, žltnica maloúborová, mrlík biely.

Stredne citlivé buriny: ježatka kuria, pohánkovec ovíjavý, lipkavec obyčajný, ľuľok čierny.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody 200-300 l/ha.

Herbicídny film by nemal byť byť bezprostredne po aplikácii prípravku porušený spracovaním pôdy alebo prudkými zrážkami. Predpokladom účinnosti prípravku je dostatočná pôdna vlhkosť, herbicíd musí byť aktivovaný napr. zrážkami. Na pôdach s vyššou sorpčnou schopnosťou a na pôdach s vysokou náchylnosťou na vysychanie povrchových vrstiev nie je možné vylúčiť zníženie účinnosti.

Neaplikujte letecky, len pozemne. Prípravok aplikujte len schválenými aplikačnými zariadeniami, ktoré zabezpečujú presné a rovnomerné dávkovanie podľa návodu na použitie

Rastové fázy plodín v období ošetrenia – aplikačné dávky:

Zemiak

preemergentne: po poslednej preorávke naslepo (BBCH do 08), pred vzídením zemiakov v dávke 0,75-1,0 l/ha, max. počet aplikácií dávky v uvedenom rozpätí 1x za vegetáciu.

Vyššiu odporúčanú dávku je vhodné používať na ťažších pôdach a s vyšším obsahom humusu. postemergentne: pri výške zemiakov 13-15 cm, vo fáze vzchádzania burín v dávke 0,5 l/ha, rastová fáza zemiakov od prvých listov do základu druhého bočného výhonku (BBCH 10-22). Max. počet aplikácií 1x za vegetáciu.

Tank mix: Sencor Liquid 0,3 l/ha+Titus® 25 WG 50 g/ha + Trend®1 90 v koncentrácii 0,1%

delená aplikácia:

T1 aplikácia: prípravok aplikujte krátko pred vzídením zemiakov, po predchádzajúcej preorávke a definitívnom vytvorení brázd v dávke 0,3 l/ha.

T2 aplikácia: prípravok aplikujte v intervale 7 dní, proti jednoročným trávam vo fáze 1-3 listov a proti dvojklíčnolistovým burinám vo fáze 2-4 listov, pri výške zemiakov do 15 cm v dávke 0,2 l/ha.

Rajčiak – výsadba

preemergentne: aplikácia pred výsadbou priesad v dávke 0,6 l/ha, max. počet aplikácií 1x za vegetáciu.

delená aplikácia:

T1 aplikácia preemergentne pred výsadbou priesad v dávke 0,35 l/ha

T2 aplikácia minimálne 7 dní po výsadbe na dobre zakorenené priesady, v dávke 0,35 l/ha.

Mrkva

Jednorazové ošetrenie: v rastovej fáze mrkvy 5-6 listov (BBCH 15-16) v dávke 0,5 l/ha. Max. počet aplikácií 1x za vegetáciu.

Delená aplikácia:

T1 aplikácia v rastovej fáze mrkvy 1-2 pravých listov (BBCH 11-12) v dávke 0,25 l/ha

T2 aplikácia v rastovej fáze mrkvy 2-6 pravých listov (BBCH 12-16) v dávke 0,25 l/ha, v intervale min. 7 dní

Vyšší herbicídny účinok je možné dosiahnuť použitím metódy delených dávok.

Herbicídny účinok v prípade ježatky kurej záleží od rastovej fázy buriny a stupňa vlhkosti pôdy.

ÚČINKOCH NA RASTLIN, ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY:

Dažďové zrážky krátko po aplikácii prípravku, hlavne vo fáze pred vzídením zemiakov môžu spôsobiť prechodné zblednutie listov.

Použitie prípravku po vzídení (rovnako v tank-mixoch ) môže spôsobiť prechodné prejavy fytotoxicity pestovanej rastliny, najmä u veľmi skorých a skorých odrôd zemiakov, avšak bez negatívneho vplyvu na úrodu.

Nepoužívajte na odrody Innovator a Vineta.

Údaje o citlivosti jednotlivých odrôd zemiakov na postemergentnú aplikáciu prípravku sú priebežne aktualizované, aktuálne informácie sú dostupné na www.bayercropscience.sk. Pri preemergentnej aplikácii je väčšina odrôd zemiakov k Sencoru Liquid veľmi tolerantná.

Pri nerovnomernom vzchádzaní mrkvy sa môžu objaviť prechodné prejavy fytotoxicity na najmladších rastlinách. Tieto prejavy postupne miznú a nemajú zásadný vplyv na úrodu a kvalitu koreňov. Lepší herbicídny účinok možno dosiahnuť použitím metódy delených dávok. Herbicídny účinok v prípade ježatky kurej záleží od rastovej fázy buriny a stupňa vlhkosti pôdy.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE:

Účinná látka metribuzin patrí do skupiny triazinonov.

V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame:

dodržiavať zásady agrotechnického striedania plodín

dodržiavať zásady správnej agrotechniky, pred sadením zemiakov odstráňte vzídené buriny plytkou kultiváciou alebo aplikáciou vhodných neselektívnych herbicídov

dodržiavať dôslednú alternáciu a rotáciu odlišne pôsobiacich herbicídov v predplodinách a následných plodinách

v prípade podozrenia na výskyt populácií burín s rezistenciou na herbicídne účinné látky obsiahnuté v prípravku, obmedziť ich škodlivosť v predplodine použitím odlišne pôsobiacich herbicídov a vhodnými agrotechnickými metódami.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok Sencor Liquid nemá negatívny vplyv na kvantitu alebo kvalitu úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pred výsevom následných plodín musí byť čo najskôr po zbere pôda mechanicky spracovaná (orba, kultivácia) do hĺbky min. 15 cm. Po zbere zemiakov je možné ako následné plodiny vysievať ozimné obilniny. Po zemiakoch, ktoré boli zbierané ako veľmi skoré alebo skoré, je možné po mechanickej kultivácii vysievať hrach alebo mrkvu.

Pri použití prípravku nie je možné po predčasnej likvidácii porastu vylúčiť poškodenie náhradných plodín.

Prípravok nesmie zasiahnuť úletom, odparom ani oplachom okolité porasty ani pozemky s výsevom alebo pozemky určené pre sejbu.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri dodržaní správneho použitia prípravku, odporúčaného v etikete, nie sú užitočné a necieľové organizmy ohrozené.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok v obale je potrebné najskôr dôkladne homogenizovať pretrepaním. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie musí byť vyčistené čo najskôr po ukončení aplikácie, inak hrozí nebezpečenstvo zaschnutia zvyškov aplikačnej kvapaliny a ich zložité odstraňovanie.

Postup pri čistení:

1.Vystriekajte aplikačnú kvapalinu na ošetrovanom pozemku

2.Rozoberte sacie a výtlačné vedenie a tryskové filtre a dobre ich prepláchnite vo vode.

3.Naplňte aplikačné zariadenie vodou na 10 % obsahu nádrže a spusťte miešanie (odporúča sa rotačná čistiaca tryska)

4.Vystriekajte oplachovú kvapalinu na práve ošetrenom pozemku

5.Opakujte krok 3 a 4

6.skontrolujte filtre, či neobsahujú viditeľné usadeniny.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

PRVÁ POMOC
Všeobecné odporúčania:
Po nadýchaní:

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Vyneste postihnutého z miesta ohrozenia. Transportujte a uložte postihnutého v stabilizovanej polohe na boku. Okamžite odstráňte kontaminovaný odev a bezpečným spôsobom ho zneškodnite.

Preneste postihnutého na čerstvý vzduch. Postihnutého ponechajte v teple a kľude. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo stredisko pre pomoc postihnutým otravou.

Po zasiahnutí pokožky: Umyje dôkladne veľkým množstvom vody a mydlom a následne

a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: +421 (2) 54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov prípravkov na ochranu rastlín. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.