Etiketa schválená:01.06.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálne použitie

SCORE

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu určený na ochranu repky ozimnej, repy cukrovej, repy kŕmnej, jadrového ovocia, mrkvy a karfiolu proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

 

 

Difenoconazole

250 g/l

t.j. cis, trans-3-chloro-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-

 

 

triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl4-

 

(23,6% hm)

chlorphenyl ether

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

Klasifikácia a označenie:

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

H304

 

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H319

 

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 066

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

 

P102

 

Uchovávajte mimo dosahu detí.

 

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301

+ P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

 

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P305

+ P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

 

P331

 

Nevyvolávajte zvracanie.

 

P337

+ P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnej stránke odpadu.

SP1

 

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné

 

 

zariadenie v

 

 

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom

 

 

odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3

 

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou

 

 

plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5

 

 

m pri 50% redukcii, 10 m bez redukcie.

ICZ/2015/3469/vi

 

1/5

 

Etiketa schválená:01.06.2015

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej

 

dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce

 

zvieratá relatívne prijateľné

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej

 

dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí

 

predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne

 

makroorganizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej

 

dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

PHO3

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného

 

pásma zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych

 

prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť,

 

platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Prípravok, jeho zvyšky a obaly sa nesmú dostať do povrchovej vody a podzemnej vody! Zabráňte kontaminácii vôd samovoľným splavením prípravku z ošetrených plôch! Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie! Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215,

 

4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie/povolenia:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-02-1397

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE, HDPE fluorinated, PET, fľaša,

 

5 l HDPE, HDPE fluorinated, PET, kanister

 

20 l HDPE, HDPE fluorinated kanister

® SCORE je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok SCORE účinkuje systémovo. Účinná látka difenoconazole patriaca do chemickej skupiny triazolov je systémová účinná látka s preventívnym a kuratívnym účinkom, je absorbovaná asimilujúcimi časťami rastlín v priebehu jednej hodiny.

V rastlinách sa šíri akropetálne a translaminárne.

Mechanizmus účinku spočíva v inhibícií demetylácie C14 v rámci biosyntézy ergosterolov (DMI). Inhibuje rast patogéna tým, že ovplyvňuje tvorbu sterolov v bunkových membránach patogéna. Výsledkom je rozvrat funkčnosti membrán, únik obsahu cytoplazmy a odumretie hýf.

ICZ/2015/3469/vi

2/5

Etiketa schválená:01.06.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

repka ozimná

fómová hniloba

0,5

AT

 

repa cukrová

hnedá škvrnitosť listov,

0,4

28

 

 

ramuláriová škvrnitosť repy

 

 

 

repa kŕmna

hnedá škvrnitosť listov,

0,4

28

 

 

ramuláriová škvrnitosť repy

 

 

 

jadroviny

chrastavitosť jadrovín

0,075 l/ha / 1 m

28

 

 

 

výšky koruny

 

 

mrkva

alternáriová škvrnitosť,

0,4

21

 

 

čierna hniloby mrkvy,

 

 

 

 

múčnatka mrkvová,

 

 

 

 

cerkosporióza

 

 

 

karfiol

alternáriová škvrnitosť,

0,4

21

 

 

fómová hniloba, krúžková

 

 

 

 

škvrnitosť listov

 

 

 

 

(Mycosphaerella brassicicola)

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok aplikujte preventívne, na začiatku napadnutia, pri výskyte prvých symptómov napadnutia, resp. podľa signalizácie.

Repka ozimná

Repku ozimnú ošetrujte na jeseň proti fómovej hnilobe od 4. vyvinutého listu (BBCH 14) do polovice októbra a na jar od viditeľného predĺženia 5. internódia (BBCH 35) do samostatných kvetných pupeňov (hlavné kvetenstvo) viditeľné, ale stále uzavreté (BBCH 55). Aplikujte max. 2 x počas vegetácie. Odporúčaná dávka vody: 200 – 400 l/ha.

Repa cukrová a repa kŕmna

Repu cukrovú a repu kŕmnu ošetrujte od fázy listov pokrývajúcich 90% povrchu pôdy (BBCH 39) do fázy repná buľva dosahuje zberovú veľkosť (BBCH 49). Aplikujte max. 2 x počas vegetácie. Odporúčaná dávka vody: 200 – 400 l/ha. Interval medzi aplikáciami 10-28 dní.

Jadroviny

V jadrovinách ošetrujte od začiatku kvitnutia, okolo 10 % kvetov otvorených (BBCH 61). Aplikujte max. 4 x počas vegetácie. Odporúčaná dávka vody: max. 500 l/ha a každý meter výšky koruny. Interval medzi aplikáciami 5-10 dní.

Mrkva

Mrkvu ošetrujte od začiatku hrubnutia koreňov, priemeru väčšieho ako 0,5 cm (BBCH 41) po fázu koreňov, ktoré dosiahli typickú veľkosť (BBCH 79). Aplikujte max. 3 x počas vegetácie. Odporúčaná dávka vody: 400 – 800 l/ha. Interval medzi aplikáciami 7-14 dní.

Karfiol

Karfiol ošetrujte od začiatku tvorby hlávky, šírka rastového vrcholu > 1 cm3(BBCH 41) po fázu dosiahnutia typickej veľkosti a tvaru, hlávka je pevne uzavretá (BBCH 49). Aplikujte max. 3 x počas vegetácie. Odporúčaná dávka vody: 400 – 800 l/ha. Interval medzi aplikáciami 7-14 dní.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platným rozsahom použitia a návodom na použitie je tolerantný k ošetrovaným rastlinám.

ICZ/2015/3469/vi

3/5

Etiketa schválená:01.06.2015

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny DMI po sebe bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku.

Aplikujte registrované dávky prípravku pokiaľ možno preventívne, kuratívne ošetrenie vykonávajte len za predpokladu spoľahlivej signalizácie.

V jadrovinách proti chrastavitosti jadrovín sa odporúča použiť maximálne 4 ošetrenia počas sezóny s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku patriacu podľa FRAC do skupiny DMI.

VPLYV NA ÚRODU

Ak je prípravok SCORE aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ak je prípravok SCORE aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na následné a susediace plodiny.

Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok je pred použitím nutné dôkladne pretrepať ešte v obale. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú vodu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a opláchnite vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumené rukavice a gumené topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného textilu. Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite! Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny !

Prípadne vzniknutý požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do verejnej kanalizácie, do zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Upozornenie: pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri hasení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

ICZ/2015/3469/vi

4/5

Etiketa schválená:01.06.2015

PRVÁ POMOC

Všeobecné odporučenia: keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti Syngenta, Národné toxikologické informačné centrum alebo idete na lekárske ošetrenie, majte so sebou obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto prípravku.

Po vdýchnutí: vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch.

Ak postihnutý dýcha nepravidelne, alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním. Postihnutého udržiavajte v teple a kľude. Ihneď volajte lekára alebo Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave.

Po zasiahnutí pokožky: ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Po zasiahnutí očí: oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky. Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po požití:po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi ukážte tento obal alebo etiketu. Nevyvolávajte zvracanie

Pokyny pre ošetrujúceho Špecifická protilátka nie je dostupná. Ošetrujte podľa príznakov. lekára:

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave č. tel. 02/5477 4166.

V PRÍPADE NEBEZPEČENSTVA VOLAJTE:

SGS +421 905 585 938, alebo Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484 55 4093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote 0 oC až + 35oC oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

PRÁVNE NORMY

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2015/3469/vi

5/5