Etiketa schválená:15.12.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SCENIC® 080 FS

Kombinované moridlo vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu určeného na morenie osiva obilnín proti hubovým chorobám. Morenie je účinné počas jednej sezóny. Osivo sa musí namoriť aj zasiať v tej istej sezóne.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: tebuconazole CAS No.: 107534-96-3, fluoxastrobin CAS No.: 193 740-76-0, prothioconazole CAS No.: 178928-70- 6polyarylphenylether sulfate amonium salt CAS No.: 119432-41-6

Označenie prípravku:

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

Etiketa schválená:15.12.2014

V 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Môže poškodiť zdravie najmä pri nadýchaní, ale aj po požití, styku s pokožkou a sliznicami, ktoré dráždi! u precitlivených osôb môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky. chráňte pred deťmi, nepoučenými osobami a hospodárskymi zvieratami!

Zákaz skrmovania a potravinárskeho spracovania moreného osiva!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie!

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Výrobca:

Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, France

Scenic® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Scenic 080 100 FS je kombinované moridlo obsahujúce tri účinné látky. Systémovo pôsobiace látky prothioconazole a tebuconazole sú triazolové deriváty zo skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu. Bránia klíčeniu spór a blokujú rast mycélia hubových patogénov. Vzájomne sa dopĺňajú v spektre fungicídneho účinku. Ich účinok podporuje fluoxastrobín, strobilurínová látka s odlišným mechanizmom účinku, ktorý vhodne dopĺňa pôsobenie oboch azolov. Zabraňuje rastu patogéna ako i tvorbe haustórií na povrchových častiach pletív rastlín. Biochemicky možno spôsob účinku vysvetliť tak, že dochádza k inhibícii respirácie, keď je znemožnený prenos elektrónov v mitochondriách v bunkách huby.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Namorené osivo vysejte v tej istej sezóne, pre ktorú bolo osivo namorené.

Etiketa schválená:15.12.2014

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MORENIA

Scenic 080 FS je použiteľný vo všetkých typoch moričiek, ktoré zaručujú presné a rovnomerné dávkovanie moridla. Používajte len osivo s vyhovujúcimi semenárskymi parametrami a mechanicky nepoškodené!

Predpísané množstvo prípravku rozmiešajte v nádrži v pomere 1,0 l prípravku (viď. tabuľka) s množstvom vody podľa typu použitej moričky, obyčajne 4,5-5,0 l vody/t osiva. Kvapalinu získanú zmiešaním moridla a vody vo forme homogénnej suspenzie je možné ihneď použiť na morenie osiva.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

REZISTENCIA A OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Pri dodržaní kvality namorenia osiva a dodržiavania zásady striedania prípravkov resp. účinných látok z rôznych skupín s odlišným mechanizmom účinku, je nepravdepodobný vývoj rezistencie uvedených škodcov voči moridlu Scenic 080. Prípravok zaisťuje spoľahlivú ochranu osiva pšenice, raže, jačmeňa a tritikale.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s etiketou nemá prípravok negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

NÁSLEDNÉ PLODINY

Vzhľadom na povahu prípravku, mechanizmus účinku a spôsob použitia, je možné pri dodržaní všeobecne platných zásad pre aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín vplyv na následné plodiny vylúčiť. Žiadna ochranná lehota alebo iné opatrenia týkajúce sa následných plodín nie sú potrebné.

NÁHRADNÉ PLODINY

V prípade použitia doporučených dávok nebol zaznamenaný negatívny vplyv prípravku na náhradné plodiny.

SUSEDNÉ PLODINY

Vzhľadom na povahu prípravku a jeho mechanizmus účinku, je možné vplyv na susedné plodiny a iné rastliny vylúčiť.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Prípravok je moridlo a v doporučených dávkach nepoškodzuje osivo ani moričky. Z tohto dôvodu nie je potrebné realizovať špecifické komplexné postupy vymývania aplikačného zariadenia. Postačuje dôkladné vypláchnutie zariadenia vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev s impregnáciou, klobúk, ochranný štít na alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumové čižmy.

PRVÁ POMOC: Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená:15.12.2014

Pri manipulácii s prípravkom zabráňte postriekaniu kože a vniknutiu prípravku do očí. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Namorené osivo je zakázané skrmovať hospodárskymi zvieratami a rybami! Vrecia s namoreným osivom musia byť viditeľne označené nasledujúcim textom:

P o z o r! Osivo je namorené prípravkom Scenic 080 FS, ktoré obsahuje prothioconazole, fluoxastrobin a tebuconazole! Zákaz skrmovania!

Vrecia od namoreného osiva nesmú byť použité na iné účely!

Prípravok nie je horľavinou. Ak sa dostane do ohniska požiaru, tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Opustite zamorený priestor, postihnutého preneste na čistý vzduch, ponechajte v kľude a zabezpečte lekársku pomoc.

Vypláchnuť ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadať lekárske ošetrenie.

Vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu asi 15 minút, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Odstráňte kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto okamžite umyte vodou a mydlom. V prípade podráždenia pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30° C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred vlhkom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku (v pôvodnom obale) a obaly od namoreného osiva zneškodnite ako nebezpečný odpad. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, minimálne 3 krát po sebe a odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Výplachovú vodu použite na prípravu moriacej zmesi, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aspiračný prach a iný kontaminovaný materiál likvidujte ako nebezpečný odpad.

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom sódy a umyte vodou.

ICZ/2014/2403/ki Strana 4 z 4