Etiketa schválená: 21.4.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SCAB 80 WG

Fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl slúžiaci na ochranu jadrovín proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Captan 800 g/kg tj. N-[(trichlormethyl)sulfanyl]cyklohex-4-en-1,2-dikarboximid (80 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Captan CAS 133- 06-2

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

Nebezpečenstvo

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H332

Zdraviu škodlivý pri vdychovaní.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu .

H400

Vysoko toxický pre vodné organizmy.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné

 

opatrenia

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/aerosólov.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymy predpismi.

1

ICZ/2013/1526/kn

Etiketa schválená: 21.4.2015

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe 3 Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo 18 m pri jadrovinách.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca: Sharda Cropchem Limited

Držiteľ autorizácie: Sharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertenstraat, 142, 1702 Dilbeek, Belgicko,

Telefónne číslo: +32(0)2 466.44.44

Číslo autorizácie:

15-02-1553

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Veľkosť obalu:

500 ml (obsah 500 g), 1 l (obsah 1 kg), 5 l (obsah 5 kg) PP/PE fľaša

 

10, 25 kg špeciálne viacvrstvové HDPE tkané vrece

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

SCAB 80 WG je kontaktný fungicíd slúžiaci na ochranu jadrovín proti chrastavitosti. Obsahuje účinnú látku captan, ktorá patrí do skupiny ftalimidov. Vyznačuje sa preventívnymi a kuratívnymi účinkami. Táto účinná látka inhibuje rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov.

Návod na použitie

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

jadroviny

 

chrastavitosť jadrovín

1,88 kg

21

(1), (2), (3),

 

 

 

 

 

 

(4)

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Poznámky:

Jadroviny

(1)interval medzi aplikáciami: 7 – 10 dní

(2)termín ošetrenia od napučiavania pupeňov v súkvetí (BBCH 51)

(3)odporúčaná dávka vody je 1000 l/ha

(4)maximálny počet aplikácií v priebehu vegetačného obdobia: 10x

2

ICZ/2013/1526/kn

Etiketa schválená: 21.4.2015

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA

RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok SCAB 80 WG neodporúčame používať u niektorých odrôd jabĺk (Stark, Stayman, Delicious, Renetta del Canada) a hrušiek (Butirra Clairgeau, Contessa di Parigi).

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka captan patrí do skupiny ftalimidov (M4 podľa FRAC), jej spôsob účinku spočíva v inhibícii rastu micélia a sporulácie hubových patogénov. Na zabránenie vzniku rezistencie odporúčame:

-použitie fungicídov s rôznym mechanizmom účinku

-dodržiavať odporúčané dávkovanie

-aplikovať prípravok najneskôr pri prvých príznakoch choroby

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu a jej kvalitu.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok SCAB 80 WG nemá škodlivý vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie musí byť vyčistené čo najskôr po ukončení aplikácie, aby nedošlo k poškodeniu iných plodín zvyškami kvapaliny postrekovača.

Postup pri čistení:

1.Vystriekajte zvyšky aplikačnej kvapaliny na ošetrovanom pozemku.

2.Rozoberte nasávacie a výtlačné vedenie a tryskové filtre dobre prepláchnite v čistej vode.

3.Naplňte aplikačné zariadenie do jednej štvrtiny obsahu nádrže alebo do ponorenia agitátora vodou a spustite miešanie (odporúča sa rotačná čistiaca tryska). Premiešajte najmenej jednu minútu a prepláchnite cez pumpu. Pokiaľ má aplikačné zariadenie systém čistenia, použite ho.

4.Oplachovú vodu zachyťte a vystriekajte kvapalinu na ošetrovanom pozemku alebo ju zneškodnite ako nebezpečný odpad.

5.Opakujte krok 3 a 4.

6.Skontrolujte filtre, či neobsahujú viditeľné usadeniny.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

3

ICZ/2013/1526/kn

Etiketa schválená: 21.4.2015

Prípravok nie je horľavý. Ide o vo vode dispergovateľné granule, ktoré sa s vodou miešajú v každom pomere. V prípade ak sa dostane do styku s ohňom, haste požiar najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť len vo forme jemnej hmly, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z etikety/príbalového letáku.

Po nadýchaní: Prerušte expozíciu, zaistite telesný a duševný pokoj. V prípade, ak pretrvávajú dýchacie problémy alebo ak sa objavia príznaky astmatického záchvatu, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou a mydlom, dobre opláchnite. Pri pretrvávajúcom podráždení alebo pri podozrení na vznik alergickej kožnej reakcie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Najskôr odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa a súčasne pri otvorených viečkach aspoň 15 minút vyplachujte- najmä priestor pod viečkami- čistou tečúcou vodou, najlepšie izbovej teploty. Ak pretrvávajú príznaky (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho telesa v oku a pod.) vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. Lekársku pomoc je potrebné vyhľadať vždy, ak boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nemožno opätovne používať a je potrebné ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok prípadne obal prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, číslo telefónu 02/ 54 774 166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do + 30 ºC. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

4

ICZ/2013/1526/kn