.

Etiketa schválená: 14.1.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SAVVY®

Selektívny herbicídny prípravok vo forme granúl dispergovateľných vo vode (WG) proti burinám v pšenici ozimnej a jarnej, v jačmeni ozimnom a jarnom, ovse, tritikale, ľane, a na úhorových plochách

Účinná látka:

 

 

 

metsulfuron

200 g/kg

t.j.

2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-

methyl

(20 % w/w)

ylcarbamoylsulfamoyl) benzoic acid

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: metsulfuron methyl CAS No.: 74223-64-6

Označenie prípravku:

GHS09

 

 

POZOR

 

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s medzinárodnými predpismi.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá

 

prijateľné.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko pre

včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie

a dodržaní návodu na použitie.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné

 

zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov poľnohospodárskych dvorov a ciest).

ICZ/2015/3814/ha

 

1/6

.

Etiketa schválená: 14.1.2014

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Zákaz vylievania zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie.

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Rotam Agrochemical Europe Limited, 7/F Cheung Tat

 

Centre, 18 Cheung Lee St., Chai Wan, Hong Kong

Držiteľ autorizácie:

Rotam Agrochemical Europe Ltd, Hamilton House,

 

Mabledon Place, London WC1H 9BB, UK

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-11-1375

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

HDPE fľaša 100

 

fluorovaný HDPE fľaša 100 g

 

coex HDPE / PE-PA fľaša 100 g

 

coex HDPE / PE-EVOH fľaša 100 g

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

SAVVY je herbicíd ničiaci väčšinu jednoročných dvojklíčnolistových burín. Mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát syntézy (ALS) esenciálneho pri syntéze alifatických aminokyselín. Príznaky pôsobenia nastupujú pomaly a zreteľné sú zvyčajne viac ako týždeň po aplikácii. Účinok sa prejavuje zastavením rastu, neskôr žltnutím a postupným uhynutím burín. Rastliny prípravok prijímajú prevažne listami a transportujú ho do všetkých častí.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

pšenica ozimná, jačmeň

jednoročné

30 g

AT

post

ozimný, tritikale,

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

pšenica jarná, jačmeň

 

 

 

 

jarný, ovos

 

 

 

 

ľan

jednoročné

30 g

AT

post

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

úhorové plochy

jednoročné

30 g

10 dní

pred 1. augustom

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

v roku aplikácie

.

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 - 400 l.ha-1

ICZ/2015/3814/ha

2/6

.

Etiketa schválená: 14.1.2014

Obilniny (pšenica ozimná a jarná, jačmeň ozimný a jarný, tritikale, ovos)

SAVVY do obilnín aplikujte v období, keď má plodina vyvinuté aspoň dva listy (pšenica, ovos, tritikale - BBCH 12) alebo tri listy (jačmeň - BBCH 13), až do fázy vyvinutého zástavového listu (BBCH 39). Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetáciu.

Ľan

SAVVY môžete aplikovať do aktívne rastúceho ľanu v období od rastovej fázy prvého páru pravých listov až do výšky 30 cm alebo pred objavením sa kvetných pupeňov. Väčšina jednoročných burín je najcitlivejšia v skorých rastových fázach. Pri aplikácii zabráňte prekrytiu postrekových pásov. Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetáciu.

Úhorové plochy

SAVVY môže byť aplikovaný na pôde dočasne ležiacej úhorom, kde sa hlavne vyskytujú trávy, pšenica, jačmeň, ovos alebo tritikale. U tráv sa môžu objaviť farebné zmeny alebo zakrpatenosť rastlín. SAVVY je selektívny k vzchádzajúcim obilninám od fázy BBCH 13, ale nemôže byť použitý vo vzchádzajúcich trávach.

Pravidlá dotačného titulu neumožňujú použitie prípravku na reguláciu burín v biopásoch v rámci agroenvironmentálnych opatrení v dobe od založenia biopásu do 31.3. nasledujúceho roku.

Na pôde dočasne ležiacej úhorom nepoužívajte SAVVY alebo iný prípravok obsahujúci sulfonylmočovinu viac ako raz za rok. Rastliny z ošetreného úhoru nemôžu byť spásané dobytkom alebo po zbere použité ako podstielka.

Aplikujte v 200 l vody na hektár, použite vhodný postrekovač, ktorý zaistí dobré pokrytie burín postrekom. V prípade hustého porastu alebo silnejšieho zaburinenia použite 400 l vody. Dbajte na to, aby sa neprekrývali postrekové pásy.

Spôsob použitia:

Najlepšie výsledky dosiahnete pri aplikácii v období intenzívneho rastu (pri optimálnej pôdnej vlhkosti, teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu), pokiaľ sú buriny v skorých rastových fázach. Účinok môže byť znížený vplyvom sucha. SAVVY môžete používať na všetkých typoch pôd.

Citlivosť burín:

Buriny

Do fázy 2 pravých

Do fázy 6 pravých

Do 15 cm výšky /

 

listov

listov

šírky

 

 

 

 

Pohánkovec ovíjavý

++

++

--

 

 

 

 

Horčica roľná

+++

+++

+++

Hviezdica prostredná

+++

+++

+++

Pakost mäkký

+++

+++

--

Hluchavka purpurová

+++

+++

++

štiavy

+++

+++

+++

Mrlík biely

+++

+

+

Veronika perzská

+++

+++

++

Nezábudka roľná

+++

++

++

Tetucha kozia

+++

+++

++

Konopnica napuchnutá

+++

+++

+++

Stavikrv vtáčí

+++

++

++

Parumanček nevoňavý

+++

+++

+++

ICZ/2015/3814/ha

 

 

3/6

.

 

 

 

Etiketa schválená: 14.1.2014

 

 

 

 

 

Pŕhľava malá

+++

+++

 

--

Horčiak štiavolistý

+++

+++

 

+++

Fialka roľná

+++

++

 

++

Drobnobyľ roľná

+++

+++

 

+++

Mak vlčí

+++

+++

 

++

Horčiak obyčajný

+++

+++

 

+++

Kapsička pastierska

+++

+++

 

+++

Mlieč zelinný

+++

--

 

--

Výmrv repky

+++

+++

 

--

Výmrv repy

+++

+++

 

+++

+++ = citlivý, ++ = stredne citlivý, + = odolný

Upozornenie

Neošetrujte:

-porasty trpiace stresom v dôsledku sucha, zamokrenia, nízkych teplôt, napadnutia škodcami alebo chorobami, výživového deficitu, poprípade akéhokoľvek faktoru, ktorý redukuje rast porastu.

-obilniny s podsevom tráv, ďateliny alebo iných dvojklíčnolistových plodín.

-obilniny po valcovaní 7 dní.

Nepoužívajte do obilnín SAVVY v slede s prípravkom obsahujúcim inú sulfonylmočovinu. Pri aplikácii dôsledne kontrolujte presnosť a zabráňte prekrývaniu postrekových pásov. Neaplikujte SAVVY na semenné porasty tráv.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Fytotoxicita v plodinách, do ktorých je prípravok registrovaný, nie je bežná. SAVVY môže byť aplikovaný vo všetkých odrodách uvedených obilnín v uvedených rastových fázach.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

SAVVY je prípravok zo skupiny sullfonylmočovín, účinná látka je zaradená v HRAC do skupiny B.V Slovenskej republike neboli doteraz zistené rezistentné populácie burín voči herbicídom s rovnakým mechanizmom účinku. Proti rezistentným populáciám týchto druhov môže byť prípravok nedostatočne účinný. Na obmedzenie rizika vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok ani iný s rovnakým mechanizmom účinku pokiaľ možno viac ako 1× za vegetáciu. Dodržujte predpísanú aplikačnú techniku a prípravok aplikujte iba za vhodných poveternostných podmienok a v odporúčaných rastových fázach burín.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Obilniny

V prípade zaorania ošetreného porastu do 3 mesiacov po ošetrení je možné zaradiť iba pšenicu. Pred sejbou musí byť pôda spracovaná do hĺbky aspoň 15 cm. Po aplikácii herbicídu SAVVY je možné v rovnakom kalendárnom roku zaradiť iba obilniny, repku a trávy.

Ľan

Po aplikácii prípravku SAVVY je možné zaradiť v nasledujúcich 16 mesiacoch iba obilniny.

ICZ/2015/3814/ha

4/6

.

Etiketa schválená: 14.1.2014

Úhorové plochy

Po aplikácii prípravku SAVVY je možné zaradiť v nasledujúcich 16 mesiacoch iba obilniny.

Priamym postrekom ani úletom nesmú byť zasiahnuté susedné porasty (hlavne dvojklíčnolistové plodiny) ani vodné toky, vodné plochy a priekopy.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri dodržaní dávky a podmienok aplikácie nemá nepriaznivé účinky na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z toto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok SAVVY, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku podľa nasledujúceho postupu:

1)Okamžite po ošetrení nádrž vyprázdnite a zvonku opláchnite čistou vodou.

2)Po vyprázdnení nádrže dôkladne vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou.

3)Naplňte nádrž do polovice čistou vodou a pridajte odpovedajúce množstvo čistiaceho prípravku, zamiešajte a opäť prepláchnite ramená a trysky. Nádrž znovu naplňte a nechajte 15 minút stáť bez miešania, znovu prepláchnite ramená a trysky a nádrž vyprázdnite.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania tiež čistiacim roztokom a prepláchnuté čistou vodou.

5)Nádrž, ramená, hadice a trysky prepláchnite čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypustite.

Čistené zariadenia a stroje nevyplachujte na ornej pôde, na pozemku určenom pre výsadbu stromov, v blízkosti ovocných sadov ani v dosahu zdrojov podzemných a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci používajte ochranný oblek, zásteru, ochranný štít na tvár, prípadne ochranné okuliare, rúško alebo polomasku alebo respirátor s filtrom proti časticiam, čapicu so šiltom alebo klobúk, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte aj zásteru z PVC alebo z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Zabráňte nadýchaniu aerosólu postreku - postrekovať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, pričom prúdenie vzduchu musí byť v smere od pracujúcich.

Prípravok SAVVY sú nehorľavé granule dispergovateľné vo vode. Prípadný požiar haste najlepšie oxidom uhličitým, hasiacim práškom alebo vodou. Vodu použite iba výnimočne, a to len vo forme jemnej hmly a nie silným prúdom, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemnej, ani povrchovej vody.

ICZ/2015/3814/ha

5/6

.

Etiketa schválená: 14.1.2014

Pri zásahu proti požiaru použite individuálne dýchacie prístroje s celotvárovým štítom alebo izolačný dýchací prístroj (proti nadýchaniu prachu a výparov z horiacich materiálov).

PRVÁ POMOC

Ihneď vyzlečte kontaminovaný odev a obuv.

Po požití: vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Postihnutého ponechajte v pokoji a zaistite lekársku pomoc.

Po nadýchaní: ihneď prerušte prácu a dopravte postihnutého na čistý vzduch. Zabezpečte spoľahlivú ventiláciu, zabezpečte pokoj a teplo. V prípade nutnosti podajte kyslík alebo zabezpečte umelé dýchanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej vody po dobu cca 15 min. Ak sčervenanie očí pretrváva vyhľadajte lekárske ošetrenie! Odstráňte kontaktné šošovky.

Pri zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Pri podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02-54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v neporušených uzavretých originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5 do +30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, osív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred vlhkosťou, sálaním tepelných zdrojov a priamym slnečným svitom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Doplňujúce informácie držiteľa autorizácie:

Prípravok používajte výhradne v súlade s návodom na použitie. Spoločnosť Rotam Agrochemical Europe Limited nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo skladovaním prípravku.

SAVVY® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Rotam Agrochemical Europe Ltd

ICZ/2015/3814/ha

6/6