Etiketa schválená:13.11.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SARACEN®

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v obilninách.

Účinná látka:

 

Florasulam 50 g.l-1 (4,8% hm)

(vo forme sulfoamidu)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: 1,2- Benzisothia-zol-3(2H)-one CAS. No.: 2634-33-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

 

POZOR!

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

P391

Zozbierajte uniknutý produkt

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PITNÝCH VÔD!

DBAJTE O TO ABY SA ZVYŠKY PRÍPRAVKU A JEHO OBALY V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTALI DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

ICZ/2012/0765/sc

1/4

Etiketa schválená:13.11.2014

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca: Cheminova A/S, P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Dánsko Držiteľ autorizácie: Cheminova A/S, P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Dánsko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1492

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

100 ml, 250 ml, 500 ml f-HDPE, HDPE/PA fľaša

 

1 l, 2 l, 3 l, 5 l f-HDPE, HDPE/PA fľaša

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch a dodržaní

 

podmienok skladovania 2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka florasulam pôsobí post-emergentne ako systémový herbicíd. Účinkuje ako inhibítor acetolaktátovej (ALS) syntézy tým, že inaktivuje ALS enzým. Do rastliny vstupuje cez listy a stonky – ničí len vzídené buriny. V citlivých burinných druhoch spôsobuje retardáciu rastu po niekoľkých hodinách po aplikácii. Vizuálne účinky sú viditeľné v priebehu niekoľkých dní, ako napríklad žltnutie a odumieranie pletiva začínajúce v oblasti delenia pletív (špičky koreňov, konce listov a stoniek). Nové listy vädnú. Efekt sa rozširuje do ďalších častí rastliny. Pri niektorých druhoch dochádza k sčervenaniu žilnatiny. K úplnému vyschnutiu rastliny dochádza v optimálnych podmienkach (teplota > 5 ºC a buriny aktívne rastú) za 7 – 10 dní. V prípade chladnejšieho počasia sa úplné vyschnutie prejaví do 8 týždňov.

Citlivé buriny: výmrv repky olejnej, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veronika brečtanolistá, parumanček nevoňavý, reďkev ohnicová, horčica roľná, ambrózia palinolistá, žltnica maloúborová.

Stredne citlivé buriny: nevädza poľná, stavikrv, veronika perzská, výmrv slnečnice, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, fialka roľná.

Odolné buriny: mrlík biely, hluchavka purpurová.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka /ha

 

 

Ochr.

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná,

 

jednoročné

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný,

 

 

0,1 l

 

AT

 

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

raž, tritikale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

pšenica jarná,

 

 

0,08 – 0,1 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný, ovos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 

 

 

 

 

 

 

Maximálny počet ošetrení za rok: 1

 

 

 

 

 

 

 

Dávka vody : 200-400 l.ha-1

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2012/0765/sc

2/4

Etiketa schválená:13.11.2014

Herbicíd SARACEN® používajte na jar, od 3 listov obilniny (BBCH 13) do štádia, keď je 2. kolienko aspoň 2 cm nad 1. kolienkom (BBCH 32). Buriny sú najcitlivejšie v štádiu 2 - 6 listov (BBCH 12-16).

Prípravok SARACEN® je taktiež možné kombinovať s kvapalnými dusíkatými hnojivami (typu DAM 390), fungicídmi a insekticídmi. Pri používaní tank-mix kombinácií s chemickými prípravkami na ochranu rastlín použite len jeden prípravok. Prípravok SARACEN® je možné aplikovať už pri teplotách +3°C a viac, pričom buriny musia po zimnom období obnoviť biologický rast. Neaplikujte na zamrznutú pôdu, inoväť, silnú rosu alebo v období nočných mrazov.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI, VPLYVE NA ÚRODU, VPLYVE NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY A OBMEDZENIA PRE POUŽITIE

Prípravok nie je fytotoxický pri dodržaní návodu na použitie. Nebola pozorovaná odrodová citlivosť ani vplyv na rastliny alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka florasulam je zaradená podľa HRAC do skupiny B: triazolpyrimidiny. Dodržujte

princípy antirezistentnej stratégie

t.j. striedajte herbicídy s rozličným spôsobom

a mechanizmom účinku, dodržujte

dávkovanie a počet aplikácií podľa etikety, nepestujte

plodiny v monokultúre (striedajte plodiny v správnom pomere v osevnom postupe).

VPLYV NA ÚRODU

Negatívny vplyv nie je známy.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po zaoraní plodiny ošetrenej prípravkom SARACEN® sa ako náhradná plodina môže vysiať: jarná pšenica, jarný jačmeň, jarný ovos, kukurica alebo mätonoh.

Plodiny, ktoré môžu byť vysiate v tom istom roku ako plodiny ošetrené prípravkom SARACEN®: obilniny, repka, fazuľa, tráva, kapustovitá zelenina.

Plodiny, ktoré môžu byť vysiate v nasledovnom roku po plodine ošetrenej prípravkom SARACEN®: obilniny, repka, fazuľa, tráva, ľan, hrach, cukrová repa, zemiaky, kukurica, ďatelina (v ďatelino-trávnych miešankách), mrkva a kapustovitá zelenina.

Susediace plodiny: na ochranu susediacich a necieľových rastlín dodržujte ochrannú zónu

5 m.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím prípravku dôkladne premiešajte obsah (zatrepte). Odmerané množstvo prípravku pridávajte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a doplňte nádrž postrekovača na požadovaný objem. Prípravky do zmesi pridávajte v nasledovnej postupnosti: voda (pol nádrže), rozpustné granule, prášky, suspenzné koncentráty, rozpustné koncentráty, voda (do celkového objemu).

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platnou legislatívou. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ICZ/2012/0765/sc

3/4

Etiketa schválená:13.11.2014

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postrekovač hneď po použití vyprázdnite a opakovane (min. 2 x) vypláchnite vodou (vždy minimálne štvrtinou objemu nádrže postrekovača). K poslednému vypláchnutiu je možné pridať detergent Agroclean® na zneutralizovanie prípadných zvyškov. Obsah nádrže potom vystriekajte na ošetrovanú plochu.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri narábaní s koncentrátom použite ochranné rukavice. Pri príprave postrekovej kvapaliny používajte ochranný pracovný odev a rukavice vhodné na prácu s chemickými látkami.

V prípade, že je operátor vystavený priamemu kontaktu s postrekom, používajte ochranný pracovný odev, rukavice vhodné na prácu s chemickými látkami a z preventívnych dôvodov aj ochranný štít na tvár (ochrana dýchacích orgánov). Pokiaľ je operátor počas aplikácie v uzatvorenej kabíne, osobné ochranné pracovné prostriedky nie sú potrebné.

Pracovníci: nevyžaduje sa použitie osobných ochranných pracovných prostriedkov, vstup do ošetrovaných porastov je odporúčaný až po úplnom vyschnutí postreku, ale najmenej 12 hod. po ošetrení, pokiaľ vstupujúci pracovníci nepoužijú rukavice.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite.

Striekať možno len za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Prípravok je horľavinou III. triedy. V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou.

Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny!

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: Prerušiť prácu, zabezpečiť pobyt na čistom vzduchu.

Po požití: Vypláchnuť ústa a vypiť niekoľko pohárov vody a mlieka. V prípade zvracania vypláchnuť ústa a dať niekoľko pohárov tekutiny. Zabezpečiť lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky: Odstrániť kontaminovaný odev a zasiahnuté miesta umyť mydlom a teplou vodou. V prípade podráždenia pokožky vyhľadať lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Okamžite vyplachovať oči prúdom čistej vody alebo očným roztokom. Vybrať kontaktné šošovky a po niekoľkých minútach vypláchnuť oči znovu. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadať lekársku pomoc.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzatvorených obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5 - +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2012/0765/sc

4/4