Etiketa schválená: 23.1.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SAMSON EXTRA 6 OD

Postrekový selektívny herbicídny prípravok v úprave olejová disperzia (OD) určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv, trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

60 g.l-1 Nicosulfuron t.j. 2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-N,N- dimethylnicotinamide

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: nicosulfuron CAS No.: 111991-09-4

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

Dráždivý Nebezpečný pre životné prostredie

Xi

N

UPOZORNENIE:

R36

Dráždi oči

R43

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou

R50/53

Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky

 

vo vodnej zložke životného prostredia

S2

Uchovávajte mimo dosahu detí

S13

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

S20/21

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

S26

V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a

 

vyhľadať lekársku pomoc

S35

Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste

S36/37

Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

S46

V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo

 

označenie.

S57

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii

S61

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami,

 

kartou bezpečnostných údajov

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: populácie dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Ak sú v poraste kvitnúce buriny, pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel, aplikujte v bezletovom čase včiel – neskôr večer, skoro ráno.

ICZ/2013/2082/ss

Strana 1 z 5

Etiketa schválená: 23.1.2014

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržovať ochrannú zónu (10 m) od hladín tečúcich a stojatých vôd.

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2.pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2.pásmo)

PRÍPRAVOK JE HORĽAVINOU III.TRIEDY PODĽA STN 65 02 01

DBAJTE NA TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE !

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD ! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU !

ULOŽTE MIMO DOSAH ZVIERAT !

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD.

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, B-1831 Diegem, Belgické kráľovstvo

Držiteľ autorizácierácie:

ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, B-1831 Diegem, Belgické kráľovstvo

Osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie:

Belchim Crop Protection Slovakia s.r.o., Černicová 6, 831 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1410

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša a 5 l HDPE kanister

SAMSON je obchodná známka spoločnosti ISK Japonsko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

SAMSON EXTRA 6 OD zabezpečuje ochranu proti širokému spektru jednoročných a trvácich tráv ako aj dvojklíčnolistových burín postemergentnou aplikáciou, zatiaľ čo voči plodine je inaktívny. Účinná látka prípravku patrí do skupiny sulfonylmočovín. Spôsob účinku spočíva v inhibícii enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS), ktorý je nevyhnutný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín. Buriny zastavujú rast okamžite po aplikácii. V priebehu 4-5 dní je pozorované odfarbenie mladých listov nasledované nekrózou, ktorá sa rozširuje na celú rastlinu.

ICZ/2013/2082/ss

Strana 2 z 5

Etiketa schválená: 23.1.2014

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Citlivé buriny (v dávke 0,5 l.ha-1): ježatka kuria, láskavec ohnutý, rumančeky, parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, fialka roľná, peniažtek roľný, zemedym lekársky, hluchavky, mlieč zelinný.

Stredne citlivé buriny: pýr plazivý, cirok alepský, bažanka ročná, lipkavec obyčajný. Odolné buriny: mrlík biely, proso siate, pohánkovec ovíjavý, horčiaky, veronika perzská.

Citlivé buriny (v dávke 0,75 l.ha-1) : pýr plazivý, proso, cirok alepský, durman obyčajný, bažanka ročná, čistec roľný, lipkavec obyčajný.

Stredne citlivé buriny: mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá.

Odolné buriny: pichliač roľný, stavikrv vtáčí, pupenec roľný, mlieč roľný, veronika perzská, ľuľok čierny, horčiaky.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina

 

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochr. doba

Poznámka

kukurica

 

jednoročné trávy,

0,5-0,65 l

AT

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

 

 

pýr, proso, cirok alepský,

0,75 l

AT

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny

0,5 l + (0,25 l)

AT

DA

Dávka vody: je 200-400 l.ha-1 podľa použitého druhu trysiek a postrekovača.

Maximálny počet ošetrení v roku: 1 alebo 2× pri delenej aplikácii (max 45 g nicosulfuron/ha/rok)

Metodické pokyny.

Prípravok Samson Extra 6 OD aplikujte v rastovom štádiu 2 až 8 listov kukurice (BBCH 12-18). Optimálny termín pre aplikáciu proti jednoročným trávovitým burinám je štádium 3-4 listov (BBCH13-14) a proti dvojklíčnolistovým burinám štádium 2-4 listov (BBCH 12-14). Proti pýru plazivému je najvhodnejší termín aplikácie v období, keď je vzídených cca 90% výhonkov pýru v dĺžke 10-15 cm (3-4 listy). Cirok alepský (vzchádzajúci z podzemkov) je najcitlivejší pri výške cca.

30 cm.

Proti pýru a niektorým citlivým trávovitým burinám môžete použiť delenú aplikáciu prípravku. Prvé ošetrenie urobte v dávke 0,5 l.ha-1 v rastovom štádiu 2 listov kukurice a druhú aplikáciu v dávke 0,25 l.ha-1 10 až 14 dní po prvom termíne.

Najlepší účinok vykazuje, ak je aplikovaný za teplého a vlhkého počasia v období aktívneho rastu burín.

SAMSON EXTRA 6 OD neaplikujte, ak sa do 6 hodín očakávajú zrážky.

SAMSON EXTRA 6 OD môže byť použité na všetkých druhoch pôd (ľahké, stredné aj ťažké) a nie je deaktivované vplyvom vysokého obsahu organickej hmoty v pôde.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

V niektorých prípadoch môže byť pozorované prechodné zožltnutie v priebehu 1-2 týždňov po aplikácii. Stav sa však rýchlo upraví a žiadne ďalšie príznaky nie sú pozorované. Prípravok neodporúčame používať v poraste so zlou kondíciou. Prípravok neodporúčame používať v kukurici, ktorá bola ošetrená listovými alebo pôdnymi insekticídmi zo skupiny organických zlúčenín fosforu a tiež herbicídmi na báze bentazonu.

Nemiešajte s listovými, alebo tekutými hnojivami. Pri dodržaní odporúčaných aplikačných dávok nemá prípravok Samson Extra 6 OD negatívny vplyv na spracovateľské procesy, kvalitu alebo kvantitu ošetrených rastlín a rastlinných produktov.

ICZ/2013/2082/ss

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 23.1.2014

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

V prípade, že SAMSON EXTRA 6 OD je používaný v monokultúrach samotný a po dobu mnohých rokov existuje riziko vzniku rezistencie. SAMSON EXTRA 6 OD by sa mal používať v kombináciách alebo sekvenčne s herbicídmi s iným mechanizmom účinku (hlavne v monokultúrach) ako súčasť riadenia antirezistentnej stratégie. Osevný postup, v rámci ktorého sa používajú herbicídy s odlišným mechanizmom účinku, je ďalšou alternatívou minimalizácie rizika vzniku rezistencie. Pre zabránenie vzniku rezistencie používajte prípravky zo skupiny ALS inhibítorov (HRAC skupina B) na ničenie trávovitých burín najviac 1 x za vegetáciu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ako následné plodiny pri dodržaní správneho osevného postupu môžu byť pestované:

-ozimné obilniny 4 mesiace po ošetrení,

-jarné obilniny 8 mesiacov po ošetrení

-ostatné plodiny 10 mesiacov po ošetrení.

Náhradnou plodinou už ošetrenej kukurice môže byť iba kukurica a po orbe sója (minimálny interval 15 dní od ošetrenia).

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny ani priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Negatívny vplyv nie je známy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene.

ČISTENIE POSTREKOVAČA A DEAKTIVÁCIA POSTREKOVÉHO ROZTOKU

Odporúčame postupovať nasledovne:

1.Po vypustení postrekovača vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou a nádrž opätovne vyprázdnite.

2.Naplňte nádrž do polovice čistou vodou a pridajte detergent alebo roztok uhličitanu sodného. Týmto roztokom prepláchnite ramená a trysky a nechajte stáť 10 minút za súčasného miešania. Potom nádrž vypustite.

3.Opätovne naplňte nádrž postrekovača čistou vodou a prepláchnite ramená a trysky.

4.Zopakujte krok 2.

5.Postrekové trysky a filter musia byť čistené samostatne.

6.Oplachové vody likvidujte vystriekaním na väčšiu ošetrovanú plochu tak, aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Príprava postreku: ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám, ochrana očí, zástera z pogumovaného textilu.

Aplikácia: ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumová obuv. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite. Prípravok je horľavina 3. triedy. Ako rozpúšťadlo obsahuje vodu, s ktorou sa aj mieša v každom pomere, pričom sa vytvára

ICZ/2013/2082/ss

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 23.1.2014

suspenzia. Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín !

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: postihnutého dopraviť na čistý vzduch, rozopnúť mu odev na hrudníku, zabezpečiť pokoj a teplo.

Po náhodnom požití: nevyvolávať zvracanie. Ihneď dopraviť postihnutého aj s touto etiketou k lekárovi.

Po zasiahnutí očí: vyplachovať prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút a urýchlene vyhľadať lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odstrániť znečistený odev, zasiahnuté miesta umyť mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel: 02/54774166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5°C až +30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

PRÁVNE NORMY

Pred použitím prípravku si prečítajte pozorne návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2013/2082/ss

Strana 5 z 5