Etiketa schválená: 22.8.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SALSA® 75 WG

HERBICÍD

Selektívny postrekový herbicíd vo forme granúl dispergovateľných vo vode na ničenie dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej.

® registrovaná ochranná známka E.I.DuPont de Nemours and Co. (Inc.)

Účinná látka:

 

 

Ethametsulfuron

750 g/kg (75 % hm)

(vo forme Ethametsulfuron-methyl ester)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

Označenie prípravku:

GHS09

 

Pozor

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami..

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov/odovzdajte

 

oprávněnému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd / Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest.)

Pred každým použitím si vždy prečítajte etiketu!

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Zákaz vylievania zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie.

Salsa® 75 WG

 

ICZ/2013/2143/sc

1/6

Etiketa schválená: 22.8.2014

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca: DuPont International Operations SArL

Držiteľ autorizácie: DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, 15500 Praha 5, tel. (420) 257 411 111

Informácie pre SR: MV-Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec , Tel. (421) 905 726 030

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-11- 1336

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

200 ml HDPE fľaša (HDPE 200 ml/100 g)

 

1 l HDPE fľaša (HDPE 1000 ml/ 500 g)

 

2 l HDPE fľaša (HDPE 2000 ml / 1000 g)

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Salsa® 75 WG je systémový herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín, prijímaný koreňmi. Mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktátsyntetázy (ALS), ktorý je nevyhnutný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín. Salsa® 75 WG zastavuje veľmi rýchlo rast citlivých burín. Typické symptómy poškodenia odumierajúcich burín (zmena farby listov) sú viditeľné až za 3- 10 dní po aplikácii v závislosti na rastových podmienkach a citlivosti burín. Teplo (nad +10 °C) a najmä dostatočná pôdna vlhkosť po aplikácii podporujú účinnosť prípravku, chlad a sucho účinok oneskorujú.

Citlivé buriny: kapsička pastierska, hluchavky, ruman roľný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, láskavec ohnutý, vesnovka obyčajná, mlieč zelinný

Stredne citlivé buriny: pakosty, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný*, konopnica napuchnutá

Odolné buriny: mrlíky, fialka roľná, veroniky, mak vlčí, pichliač roľný, pupenec roľný, stavikrv vtáčí a trávovité buriny.

* účinok je spoľahlivý iba za predpokladu optimálnych podmienok (vlhkosť a príprava pôdy) a pri použití maximálnej odporúčanej dávky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

repka

dvojklíčnolistové buriny

25 g + 0,1 %

AT

(TM) Trend 90

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200- 400 l.ha-1

Maximálny počet ošetrení za vegetačnú sezónu (od zasiatia do zberu): 1× max 25 g.ha-1. Dažďové zrážky do 2 hodín po ošetrení môžu znížiť účinnosť.

Prípravok Salsa® 75 WG aplikujte pozemne postemergentne skoro na jeseň od fázy klíčnych listov do 6 pravých listov repky ozimnej, t.j. vo fáze BBCH 10-16 na aktívne rastúce buriny v rastovej fáze klíčnych listov až prvého páru pravých listov, t.j. BBCH 10-12.

Salsa® 75 WG

 

ICZ/2013/2143/sc

2/6

Etiketa schválená: 22.8.2014

Prípravok Salsa® môžete aplikovať vo forme tank-mixu s ďalšími prípravkami na ochranu repky v súlade s požiadavkami, ktoré sú pre najprísnejšie klasifikovanú zložku tank-mix kombinácie. Žiadna individuálna dávka nesmie byť prekročená. Miešateľnosť konzultujte so zástupcom spoločnosti DuPont. Pri súčasnom použití viacerých komponentov v zmesi nie je možné vylúčiť nepredvídané interakcie.

Za optimálnych podmienok (počasie / kondícia porastu repky) môžete použiť prípravok Salsa® v kombinácii s kvapalným N-hnojivom. Prípravok Salsa® musí byť rozpustený v menšom objeme vody a potom pridaný roztok hnojiva.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok Salsa® 75 WG nepoužívajte na ošetrenie porastov trpiacich stresom (extrémne teploty, zamokrenie, napadnutie škodcami a chorobami) ani na ľahkých piesočnatých pôdach s obsahom organickej hmoty <0,5 %. V týchto podmienkach môže dôjsť k poškodeniu repky a prípadnému zníženiu úrody.

Prípravok Salsa® 75 WG je selektívny ku všetkým pestovaným odrodám repky ozimnej vrátane Clearfield™ odrôd.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku, dodržiavaním agrotechnických zásad (striedanie plodín, termín sejby), dávkovania prípravku a termínu aplikácie.

Pre zabránenie vzniku rezistencie používajte prípravky zo skupiny ALS inhibítorov (HRAC skupina B) iba raz za vegetáciu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny ani priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

Po vynútenej náhrade/zaoraní repky ozimnej ošetrenej prípravkom Salsa® 75 WG na jeseň po hlbokej orbe (min. 22 cm) je možné po uplynutí 21 dní od aplikácie vysievať pšenicu ozimnú a jačmeň ozimný. Na jar je možné zaradiť pšenicu jarnú, jačmeň jarný, kukuricu a po hlbokej orbe (min. 22 cm) aj slnečnicu. Pokiaľ je Salsa® použitá v tank-mix zmesi alebo následne s ďalšími herbicídmi tak je potrebné rešpektovať odporúčanie pre náhradné plodiny stanovené pre partnerský herbicíd.

Salsa® 75 WG dovoľuje bezpečnú rotáciu všetkých ekonomicky dôležitých plodín. Po zbere repky ošetrenej prípravkom Salsa® 75 WG je možné v rámci osevného postupu ako následné plodiny zaradiť všetky ozimné obilniny a na jar ďaľšieho roku je možné po orbe (min. 10 cm) zaradiť jarné obilniny, hrach, kukuricu, repu cukrovú a slnečnicu. Pokiaľ je Salsa® použitá v tank-mix zmesi alebo následne s ďalšími herbicídmi je potrebné rešpektovať odporúčanie pre následné plodiny stanovené pre partnerský herbicíd.

Salsa® 75 WG

 

ICZ/2013/2143/sc

3/6

Etiketa schválená: 22.8.2014

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku vsypte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Salsu® je možné a z hľadiska rozšírenia spektra burín osožné aplikovať vo forme tank-mixu s ďalšími povolenými prípravkami na na ochranu repky v súlade s požiadavkami, ktoré sú pre najprísnejšie klasifikovanú zložku tank-mix kombinácie. Žiadna individuálna dávka nesmie byť prekročená. Pri súčasnom použití viacerých komponentov v zmesi nie je možné vylúčiť nepredvídané interakcie. Za optimálnych podmienok (počasie / kondícia porastu repky) je možné použitie Salsy® v kombinácii s kvapalným N-hnojivom. Salsa® musí byť rozpustená v menšom objeme vody a až potom pridaný roztok hnojiva.

V prípade tank-mix kombinácií Salsa® + graminicídy (tzv. „fops“ zo skupiny HRAC A, inhibítory acetyl koenzym-A karboxylázy) používajte iba dávku odporučenú pre jednoročné trávovité buriny a výmrv obilnín. Tieto tankmixy už nekombinujte s ďalšími zmáčadlami a adjuvantami.

V prípade prípravy tank-mix kombinácie rešpektujte nasledujúce poradie / postup rozpúšťania:

1.vodorozpustné vrecká

2.vo vode rozpustné granuláty

3.vo vode dispergovateľné granuláty

4.zmáčateľné prášky

5.suspenzné koncentráty na vodnej báze

6.suspenzné emulzie

7.olejové disperzie

8.emulzie typu olej:voda

9.emulzné koncentráty

10.koncentráty pre riedenie vodou

11.adjuvanty, zmáčadlá, oleje

12.rozpustné hnojivá

13.spomaľovače úletu

ČISTENIE POSTREKOVAČA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok Salsa® 75 WG, všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

Po skončení aplikácie nádrž vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou.

Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou.

Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej vody na 100 litrov vody) alebo zodpovedajúce množstvo vhodného detergentu – napr. prípravku All Clear Extra. Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a nechajte 15 minút bez miešania. Potom vypustite.

Trysky a sitká vyčistite samostatne v roztoku čpavkovej vody alebo čistiacim roztokom pripraveným v pomere 50 ml All Clear Extra na 10 l vody. K odstráneniu stôp čpavku vypláchnite nádrž dôkladne čistou vodou a prepláchnite ramená aj trysky.

Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov

podzemných vôd

a recipientov povrchových vôd.

 

Salsa® 75 WG

 

ICZ/2013/2143/sc

4/6

Etiketa schválená: 22.8.2014

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI MANIPULÁCII A APLIKÁCII

Pri postreku používajte ochranný pracovný odev, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susedné plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín. Postrekujte iba za bezvetria alebo pri miernom vánku, a v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Neošetrujte počas teplotných inverzií (malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou), počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu - to sú faktory zvyšujúce riziko.

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

Prípravok sám nehorí a ak sa dostane do ohniska požiaru, haste najlepšie hasiacou penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu môžete použiť iba výnimočne vo forme jemnej hmly (nie silným prúdom) a to iba v tých prípadoch keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne recipienty vôd povrchových.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a odovzdajte informácie z etikety / karty bezpečnostných údajov. Pokiaľ z akejkoľvek príčiny došlo k strate vedomia alebo výskytu kŕčov, umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, kontrolujte životne dôležité funkcie a zabráňte prechladnutiu. Pri strate vedomia alebo pri výskyte kŕčov nepodávajte nič ústami, vždy privolajte lekársku pomoc.

Prvá pomoc pri nadýchaní aerosolu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte s lekárom.

Prvá pomoc po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Prvá pomoc po zasiahnutí očí: Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom vlažnej

tečúcej vody

po dobu

minimálne 15

minút. V prípade príznakov podráždenia vyhľadajte

lekársku pomoc.

 

 

Prvá pomoc

po náhodnom požití:

Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe

v bezvedomí

nikdy nič

nepodávame

ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte

lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby môžete ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166, ntic@ntic.sk).

Salsa® 75 WG

 

ICZ/2013/2143/sc

5/6

Etiketa schválená: 22.8.2014

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30 °C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad. Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

POZNÁMKA PRE POUŽÍVATEĽA

Prípravok Salsa® 75 WG používajte iba podľa návodu na použitie na tejto etikete.

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzavretých obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, aplikáciou, manipuláciou alebo nesprávnym použitím. Neobvyklé miestne pôdne a klimatické podmienky ako aj nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenie plodiny, za čo tiež výrobca neručí.

DuPont podporuje programy integrovanej ochrany rastlín, ktoré kombinujú biologické, kultúrne geneticko-šlachtiteľské postupy zamerané na zabránenie hospodárskej škodlivosti. Princípy integrovanej ochrany zahŕňajú poľný monitoring a ostatné detekčné metódy, správnu identifikáciu burín a škodlivých organizmov, striedanie prípravkov s rozdielnym mechanizmom účinku a aplikáciu po dosiahnutí prahových hodnôt hospodárskej škodlivosti.

PICTOGRAMS / PACKAGING DISPOSAL SYMBOLS

green-point / arrows in triangle – HDPE / box: green-point / arrows in triangle – PA

Izon text:

Spočítajte bodky a môžete počítať s DuPontom. Hľadajte ochranné prvky kvality na každom jednotlivom balení v tomto boxe. Uistite sa, či sa jedná o originál prípravku počítaním bodiek na ochrannej známke miernym aklonením každej prachovnice: na ľavej strane uvidíte jednu bodku, na pravej strane dve bodky, hore spočítajte tri bodky a na spodnej strane štyri bodky.

Salsa® 75 WG

 

ICZ/2013/2143/sc

6/6