Etiketa schválená: 30.6.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

SAFARI® 50 WG

Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej a repe kŕmnej.

® reg. ochranná značka E.I. DuPont de Nemours and Co, (Inc.)

Účinná látka: triflusulfuron-methyl 500 g.kg-1 (50 % hm.)

Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: triflusulfuron-methyl Cas No.: 126801-58-9

GHS08 GHS09

Výstražné slovo: Pozor!

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

ĎALŠIE INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – PREVENCIA

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – ODOZVA

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – ZNEŠKODŇOVANIE

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov / odovzdajte oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe 1 Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci triflusulfuron-methyl viac ako 1 x za 3 roky na tej istej pôde.

SPe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5m.

Etiketa schválená: 30.6.2014

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO5 Prípravok je vylúčený z použitia v celom 2. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd a v 3. ochrannom pásme vodárenských nádrží; prípravok sa tiež nesmie aplikovať v blízkosti sídiel zásobovaných vodou zo studní a nesmie sa aplikovať na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodárenským tokom a nádržiam.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT A KRMÍV PRE ZVIERATÁ!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

DuPont International Operations SArL

Držiteľ autorizácie: DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5,15500, Česká republika

Informácie pre SR:

MV Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec, tel. 905 726 030

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU.

Safari® je herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Ničí buriny prostredníctvom blokády enzýmu acetolaktátsyntetázy, ktorá je nevyhnutná pre tvorbu aminokyselín s rozvetveným reťazcom (leucin, isoleucin a valin) a tvorbu bielkovín v rastlinách. Inhibícia ALS vedie k rýchlej zástave bunkového delenia a rastu.

Safari® je prijímaný predovšetkým listami rastlín. Príjem koreňmi je obmedzený na niekoľko dní po aplikácii. Prípravok zastavuje rýchlo rast citlivých burín v krátkom čase po aplikácii. Príznaky poškodenia rastlín (chloróza, nekróza) sú viditeľné až za niekoľko dní po aplikácii. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporujú účinok prípravku, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Spektrum burín.

Etiketa schválená: 30.6.2014

Citlivé buriny:

tetlucha kozia, láskavec ohnutý, drchnička roľná, repka (výmrv), kapsička pastierska, mrlík hybridný, mliečnik chvojkový, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, žltnica maloúborová, slnečnica (výmrv), hluchavka purpurová, rumančekovité buriny, bažanka ročná, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, reďkev ohnicová, horčica roľná, mlieč roľný, ľuľok čierny, peniažtek roľný, podslnečník, pŕhľava malá, veronika perzská, veronika roľná.

Stredne citlivé buriny:

stavikrv vtáčí, hviezdnica prostredná, fialka roľná

Odolné buriny:

loboda konáristá, mrlík biely, zemedym lekársky, pohánkovec ovíjavý, veronika brečtanolistá a trváce buriny

NÁVOD NA POUŽITIE

Množstvo vody 100 -500 l.ha-1.

Maximálny počet ošetrení: 4x 30 g/ha/rok (t.j. max 60 g úč.l./ha/rok)

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Safari® používajte vždy na vzídené aktívne rastúce buriny od vytvorenia klíčnych listov do základu 1. páru pravých listov v dávke 30 g + 0,05 % zmáčadla Trend® 90 (prípadne 0,1 l Silwett L-77 s výrazným účinkom na podslnečník a mrkvovité buriny).

Safari® je možné aplikovať v rastovej fáze repy od klíčnych listov vodorovne rozprestrených, 1. list viditeľný do zapojenia porastu (BBCH 10-39), doba ošetrenia sa riadi vývojovou fázou burín t.j. BBCH 10-12. Optimálny účinok dosiahnete ak použijete 2-4 aplikácie v programoch s doplnkovými herbicídmi vždy po vzídení nových burín.

Pri použití TM kombinácie Safari® + Betanal Expert nie je nutné použitie zmáčadla!

Min interval: 7 dní

Aplikujte pozemne schválenými a dobre kalibrovanými a udržiavanými postrekovačmi.

Pozor! Neošetrujte pri teplotách vyšších ako +25°C!

Neošetrujte poškodenú repu! Neošetrujte poškodené porasty ani porasty stresované mrazom, prísuškom, zamokrením, vysokými teplotami, napadením škodcami a výživovým deficitom!

Dážď do 3 hodín po aplikácii môže znížiť účinok prípravku!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s návodom na etikete nemá Safari® fytotoxické účinky ani iné nepriaznivé účinky.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Etiketa schválená: 30.6.2014

Prípravok SAFARI 50 WG obsahuje účinnú látku triflusulfuron-methyl, ktorá podľa HRAC patrí do skupiny B.

Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke.

Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť dodržiavaním zásad správnej praxe ochrany rastlín (aplikácia za priaznivých podmienok, vyhýbanie sa monokultúrnemu pestovaniu plodín), spájaním mechanickej kontroly burín s chemickou (používanie prípravkov s rôznym spôsobom účinku) alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Pri použití v súlade s návodom na etikete nemá Safari® negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po aplikácii Safari® je možné na jeseň vysievať alebo vysádzať bez obmedzenia ľubovoľnú plodinu.

V prípade zaorania repy po aplikácii prípravku Safari® je možné vysievať opäť iba repu. Kukuricu je možné zaradiť po uplynutí 30 dní od aplikácie.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny. Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s návodom na etikete nemá Safari® na užitočné a iné necielené organizmy.

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov.

Potrebné množstvo Safari® vsypte ako prvé do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Postrekovú kvapalinu použite ihneď po príprave.

V prípade prípravy tank-mix kombinácie rešpektujte nasledujúce poradie / postup rozpúšťania:

1.vodorozpustné vrecká

2.vo vode rozpustné granuláty

3.vo vode dispergovateľné granuláty

4.zmáčateľné prášky

5.suspenzné koncentráty na vodnej báze

6.suspenzné emulzie

7.emulzie typu olej:voda

8.emulzné koncentráty

9.koncentráty pre riedenie vodou

10.adjuvanty, zmáčadlá, oleje

11.rozpustné hnojivá

12.spomaľovače úletu

Etiketa schválená: 30.6.2014

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok Safari®, všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

Po skončení aplikácie nádrž vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou.

Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou.

Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej vody na 100 litrov vody) alebo odpovedajúce množstvo čistiaceho prípravku (napr. All Clear Extra). Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a nechajte 15 minút bez miešania. Potom vypustite.

Trysky a sitká vyčistite samostatne v roztoku čpavkovej vody alebo čistiacim roztokom pripraveným podľa návodu. Pre odstránenie stôp čpavku vypláchnite nádrž dôkladne čistou vodou a prepláchnite ramená aj trysky.

Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Pri postreku používajte ochranný pracovný oblek, gumové rukavice, gumové topánky a ochranu očí/tváre. Pri riedení používajte zásteru z pogumovaného textilu.

Postrekujte iba za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte. Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko bez ohľadu na prípadné bezvetrie. Postrek nesmie priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

PRVÁ POMOC.

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: Prerušte prácu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte s lekárom.

Prvá pomoc po styku s pokožkou: Odstráňte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Prvá pomoc po zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Prvá pomoc po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Etiketa schválená: 30.6.2014

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 02/54 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE.

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30°C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Poznámka.

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

DuPont podporuje programy integrovanej ochrany rastlín, ktoré kombinujú biologické, kultúrne geneticko-šlachtiteľské postupy zamerané na zabránenie hospodárskej škodlivosti. Princípy integrovanej ochrany zahŕňajú polný monitoring a ostatné detekčné metódy, správnu identifikáciu škodlivých činiteľov a burín, striedanie prípravkov s rozdieľnym mechanizmom účinku a aplikáciu po dosiahnutí prahových hodnot hospodárskej škodlivosti.

Pictograms

Disposal /recycling symbols Greenpoint symbol / triangle with arrows “2/HDPE“