Etiketa schválená: 10.7.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ROUNDUP RAPID

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riedeného vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch, okrasných kultúrach a na ničenie nežiaducej vegetácie na ostatných plochách, ako aj v lesnom hospodárstve.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

draselná soľ glyfosátu CAS No.: 70901-12-1; Etheralkylamine ethoxylate CAS No.: 68478-96-6

Označenie prípravku:

GHS07

Pozor

Etiketa schválená: 10.7.2015

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Uložte mimo dosahu zvierat !

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie. PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ROUNDUPRAPID je ochranná známka spoločnosti MONSANTO EUROPE S.A.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

RoundupRapid je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výlučne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú rastliny v plnom raste. Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní. Pri chladnom a suchom počasí sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v dobe, keď sa prejavia príznaky účinku.

NÁVOD NA POUŽITIE

Etiketa schválená: 10.7.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

1)max. 200 l vody, predzberová aplikácia, poľahnuté porasty na uľahčenie zberu. Aplikujte asi 10- 14 dní pred zberom - vosková zrelosť, vlhkosť zrna pri aplikácii má byť max. 30%.

2)pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii.

3)aplikujte knôtovým rámom proti prerasteným burinám, použite dávku 1-1,5 l.ha-1 v koncentrácii

33-50%.

Etiketa schválená: 10.7.2015

4)repka ozimná: max. 200 l .ha-1 vody, aplikujte 10-14 dní pred zberom, keď je najmenej 60% semien v šešuliach stredného plodného podlažia hnedých.

5)hrach peluška, sója, slnečnica: max. 150-200 litrov vody na ha, aplikujte 10-14 dní pred zberom, vlhkosť zrna má byť max. 30%.

6)max. v 200 litroch vody, 8-10 dní pred zberom

7)max. 200 litrov vody/ha, cielené buriny musia byť v plnom raste, najmenej 20 cm vysoké, viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými burinami.

8)jahody sa ošetrujú až po zbere.

9)postemergentne po zbere v max. 200 l vody, pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy (15-25 cm).

10)maximálne v 200-300 l vody.

11)ihriská, chodníky, parkoviská, cintoríny, skladovacie plochy, v areáloch podnikov a ostatných plochách.

12)max. 300-400 litrov vody na ha. Pri aplikácii je potrebné zabezpečiť zvlhčenie celej rastliny. Aplikujte od začiatku tvorby kvetných pupeňov do odkvetu, aby sa zabránilo vzniku klíčivých semien.

Ošetrovať možno počas celého vegetačného obdobia, najlepšie však od polovice mája do polovice júna. Na buriny vzídené z pôdnej zásoby semien je potrebné aplikáciu zopakovať.

13)aplikujte na jar pred pučaním po vyzretí (zdrevnatení) letorastov (v mesiacoch august- september) v kultúrach smreka, borovice, jedle

14)v lesných škôlkach - manipulačné plochy a komposty ošetrujte, keď je burina dobre vyvinutá

pred, alebo v čase jej kvitnutia - chrbtové postrekovače 1,5-2,5% roztok, alebo traktorové postrekovače 2,5-4 l.ha-1 v 200 l vody. Na produkčných plochách po vyzdvihnutí sadeníc, pred

letným škôlkovaním, na zaburinený úhor pred sejbou, chrbtové postrekovače 0,5-1% roztok, traktorové postrekovače 2,5-3,5 l.ha-1 v 200 l vody. Cestičky medzi záhonmi ošetrujte len s použitím krytu, usmerňujúceho postrek.

15)knôtovým rámom - náter listovej plochy burín.

16)v lesných kultúrach - príprava pôdy na zalesnenie na husto zatrávnených alebo zaburinených plochách, chrbtové postrekovače s 1,5-2,5% roztokom. Pri príprave pôdy na prirodzené zmladenie (nasemenenie) použite chrbtové postrekovače s 1,5-2,5% roztokom. Na ničenie nežiaducich listnáčov - na jednotlivé listnáče, prípadne pásové nárasty do výšky 2 m, na súvislé nárasty do výšky 1 m aplikujte chrbtovým postrekovačom dávku podľa vyspelosti nárastu a dreviny. Na ničenie vyvinutých výmladkov na pňoch nástrekom na listovú plochu použite 1,5-2,5% roztok. Odporúčame pridať značkovacie farbivo. Na potlačenie rastu predrastkov použite do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 12% roztoku do každého záseku. Na potlačenie rastu nežiaducich listnáčov v prebierke - do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 12% roztoku do každého záseku.

17)na potlačenie výmladnosti pňov aplikujte na čerstvé pne (do 8 hod. po ťažbe), okrem doby silného miazgotoku na jar, náterom alebo nástrekom, použite 5% roztok, u odolných drevín koncentráciu primerane zvýšte.

18)prípravok aplikujte v prípade potreby opakovane: prvý raz vo fáze 2-4 listov kukurice, druhý raz vo fáze 6-8 listov kukurice, maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 4,8 l.ha-1, aplikujte na vzídené buriny do maximálnej výšky 10 cm, max. v 200 l.ha-1 vody. Neprekračujte maximálnu vývojovú fázu kukurice pre druhú aplikáciu!

Prípravok nesmie byť použitý do hybridov kukurice, ktoré nie sú tolerantné k účinnej látke glyphosate! Prípadné použitie prípravku Roundup Rapid v akejkoľvek inej kukurici má za následok likvidáciu plodiny!

Pestovanie glyphosate tolerantných hybridov kukurice nie je v Slovenskej republike ani v ostatných štátoch EU doteraz povolené. Z toho dôvodu nie je možné prípravok Roundup Rapid v tejto plodine použiť, a to až do vydania povolenia!

Etiketa schválená: 10.7.2015

Po schválení génu tolerancie k účinnej látke glyphosate pre uvedenie na trh v krajinách EÚ a následnej registrácii hybridov kukurice s uvedeným génom, budú tieto hybridy/odrody zapísané na webovej stránke www.uksup.sk v „Zozname registrovaných odrôd tolerantných k účinnej látke glyphosate“ a postemergentné použitie prípravku bude možné len do týchto odrôd kukurice.

LETECKÁ APLIKÁCIA JE ZAKÁZANÁ!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok nie je pre plodinu fytotoxický, pokiaľ je aplikovaný v súlade s návodom na použitie. Pri aplikácii v plodine je treba dodržiavať dávkovanie prípravku a predovšetkým termín postreku s ohľadom na stav a vývojovú fázu plodiny.

Odrodová citlivosť: odrodová citlivosť nebola zistená a s ohľadom na charakteristiku prípravku nie je relevantná. Odrodová citlivosť u kukurice tolerantnej k účinnej látke glyphosate: tolerancia kukurice ku glyphosate získaná genetickou modifikáciou nie je odrodovo špecifická. Prípravok je možné použiť podľa návodu na použitie vo všetkých odrodách kukurice, ktoré obsahujú vložený gén tolerancie k účinnej látke glyphosate.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Vznik rezistentných biotypov burín na účinnú látku glyphosate nebol na Slovensku doposiaľ zistený. Za účelom minimalizovania rizika vzniku rezistencie je treba aplikovať prípravok v súlade s návodom na použitie. Predovšetkým je treba vyvarovať sa postrekom v takých podmienkach, ktoré by mohli ohroziť účinnosť prípravku a zvýšiť pravdepodobnosť prežitia burín (neznižovať dávkovanie, postrekovať v správnych vývojových fázach buriny, nepostrekovať pred dažďom a pod). Ďalej odporúčame kombinovať postrek s vhodnými agrotechnickými opatreniami, ktoré pomáhajú obmedziť samotný výskyt a šírenie burín (striedanie plodín, kultivačné zásahy, striedanie a kombinácie s herbicídmi s iným spôsobom účinku apod.).

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní návodu na použitie prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu a technologické procesy spracovania.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nemá vplyv na následné ani náhradné plodiny. Ich pestovanie nie je obmedzené.

Susediace plodiny môžu byť pri nesprávnom spôsobu použitia prípravku silne poškodené postrekom alebo úletom postrekovej hmloviny. Nepostrekujte za nevhodných poveternostných podmienok.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nemá žiaden negatívny vplyv na necielené a užitočné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača, naplneného do dvoch tretín vodou a za stáleho miešania doplňte vodu na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty a oba prípravky sa do nádrže vlievajú oddelene.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Etiketa schválená: 10.7.2015

UPOZORNENIE

1) RoundupRapid neskladujte v kovových nádržiach a nepoužívajte ani postrekovače s kovovými nádržami s pozinkovaným vnútrajškom či z ľahkých kovov príp. bez vnútornej povrchovej úpravy plastovými hmotami. RoundupRapid môže v styku s kovom reagovať a vytvárať pritom ľahko zápalný plyn. V blízkosti nádrže je preto zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.

2)Nenechajte nikdy zvyšky postrekovej tekutiny v nádrži postrekovača. Nádrž po postreku a umytí nechajte dobre vyvetrať.

3)Zabráňte v každom prípade zasiahnutiu zelených častí kultúrnych plodín, buď priamo postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej hmly.

4)Aplikujte tak, aby boli vylúčené dažďové zrážky minimálne 5 hod. po aplikácii.

5)Kultiváciu pôdy robte po aplikácii až vtedy, keď sa prejavia príznaky účinku.

6)Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo k poškodeniu iných plodín zvyškami kvapaliny z postrekovača je treba ich dôsledne odstrániť ihneď po ukončeniu postrekovania podľa nasledovného postupu:

1)Dokonale vyprázdnite zvyšky postrekovej kvapaliny z postrekovača.

2)Po vyprázdnení postrekovej kvapaliny vypláchnite nádrž, ramená a trysky postrekovača čistou vodou s prípadným prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok).

3)Postup podľa bodu 2) zopakujte ešte dvakrát.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom RoundupRapid používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, gumené rukavice a gumené topánky. Na ochranu dýchacích orgánov použite masku z filtračného materiálu alebo ochrannú rúšku z textilného materiálu odolného voči chemikáliám. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu.

Postrekujte len za bezvetria, alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy.

Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred každým jedlom a po skončení práce sa dôkladne umyte mydlom a teplou vodou. Zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachové vody nevylievajte v blízkosti zdrojov vôd a recipientov povrchových vôd.

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavinou. S vodou sa mieša v každom pomere. Pokiaľ sa dostane do ohniska požiaru, je nutné zabezpečiť, aby kontaminovaná hasiaca voda, pokiaľ bola pri hasení požiaru eventuálne použitá, nemohla uniknúť z priestoru požiariska do okolia, najmä nesmie uniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov lesných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení vznikajú toxické splodiny.

Etiketa schválená: 10.7.2015

poskytnutej prvej pomoci. Liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom, v Bratislave (č.tel.: 02 / 5477 4166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých čistých a vetrateľných skladoch

pri teplotách +5 až +30°C oddelene od požívatín, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Za škody spôsobené neodborným, alebo predpisom nezodpovedajúcim použitím a skladovaním výrobca nezodpovedá.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.