Etiketa schválená: 22.04.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ROUNDUP KLASIK

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu riediteľného vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch, okrasných kultúrach a na likvidáciu nežiaducej vegetácie na ostatných plochách, ako aj v lesnom hospodárstve.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Glyphosate –

480 g/l

t.j. 360 g/l (30,7% hm) N-fosfonomethyl-glycin

IPA

(41,5% hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: izopropylaminová soľ glyfosátu CAS No.: 38641-94-0, polyethoxylated tallow amine (Genamin T 200 NF) CAS No:: 61791-26-2

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05

GHS07

GHS09

Nebezpečenstvo

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P261

Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranu tváre.

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

 

alebo lekára.

P312

Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne

 

dýchať.

P305 + P351

 

+ P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

1/6

ICZ/2016/4467/vi

 

Etiketa schválená: 22.04.2016

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení určenom na nakladanie s nebezpečným

 

odpadom, ktoré schválil príslušný orgán.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne

 

prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

MONSANTO Europe S.A./N.V., Haven 627, Scheldelaan

 

460, 2040 Antwerpen, Belgicko

 

Tel.:+323 568 51 11, Fax.:+323 568 50 90

Držiteľ autorizácie:

MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o. Dúbravská cesta 2, 841

 

04 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

05 - 11 - 0681

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

20 l HDPE kanister, 640 l HDPE IBC kontajner

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ROUNDUP KLASIK je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výlučne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú rastliny v plnom raste. Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní. Za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v dobe, keď sa prejavia príznaky účinku.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orná pôda, strnisko

 

pýr a iné trváce buriny

 

3 l

 

AT

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/6

 

 

ICZ/2016/4467/vi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 22.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obilniny

 

pýr a iné trváce buriny

 

3 l

 

14 dní

 

predzberová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplikácia 2)

 

hrach, peluška, sója, repka

 

prerastené buriny

 

3-4 l

 

14 dní

 

uľahčenie zberu,

 

ozimná, slnečnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

len pozemný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postrek 3)

 

ľan

 

pýr a iné trváce buriny

 

3-4 l

 

10 dní

 

predzberová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aplikácia 4)

 

repa cukrová, repa kŕmna,

 

prerastené buriny

 

2 l (33-50 %)

 

30 dní

 

knôtový rám 5)

 

zemiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica, zemiak, sója

 

trváce buriny, pýr

 

1,5-2 l

 

AT

6)

 

 

jahoda

 

prerastené buriny

 

2 l (33-50 %)

 

AT

 

knôtový rám 5), 7)

 

tabak

 

zárazovec konáristý

 

0,1 l+(0,1-0,15 l)

 

AT

 

výsadba, DA 13)

 

jadroviny, kôstkoviny, vinič

 

turanec kanadský

 

2–2,5 l

 

AT

14)

 

 

 

 

 

pýr, pichliače, mlieče

 

3 l

 

AT

14)

 

 

 

 

 

pupenec

 

6 l

 

AT

14)

 

 

lúky a pasienky

 

obnova TTP

 

3-6 l

 

21 dní

15)

 

 

nepoľnohospodárska pôda

 

nežiaduca vegetácia

 

3-5 l

 

AT

8)

 

 

železnice

 

nežiaduca vegetácia

 

5-9 l

 

AT

16)

 

 

lesné škôlky a kultúry

 

buriny, nežiaduce

 

3-6 l (1,5-2 %) ()

 

AT

9)

 

 

 

 

 

dreviny a kry

33-50 %

 

 

AT

 

knôtový rám 5)

 

 

 

 

potláčanie pňovej a

5-10 %

 

 

AT

 

náter rezných plôch

 

 

 

 

koreňovej

 

 

 

 

 

 

 

pníkov 11)

 

 

 

 

výmladnosti,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nežiaduce dreviny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celoplošné ošetrenie kultúr:

 

jednoročné a trváce

 

2-4 l

 

AT

 

pred pučaním,

 

smreku, borovice a jedle

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

po vyzretí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letorastov 10)

 

zavlažovacie a

 

nežiaduce dreviny,

 

5 l

 

AT

12)

 

 

odvodňovacie kanále

 

pobrežné buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

1)postemergentne po zbere v max. 200 l vody, pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy (15-25 cm), pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii. Max. počet aplikácií 1×.

2)max. 200 l vody, predzberová aplikácia, poľahnuté porasty na uľahčenie zberu. Aplikujte asi 10 - 14 dní pred zberom - vosková zrelosť. Max. počet aplikácií 1×.

3)hrach, peluška, sója, repka, slnečnica - aplikujte asi 7-14 dní pred zberom na prerastené buriny. Aplikovať možno len pozemne. Max. počet aplikácií 1×.

4)v max. 200 l vody/ha, 8-10 dní pred zberom. Max. počet aplikácií 1x.

5)aplikujte knôtovým rámom, herbicídnymi palicami - náter na listovú plochu burín pomocou herbicídnych palíc 33-50 % roztok. Max. počet aplikácií 1×.

6)postemergentne na vzídené buriny 10-14 dní pred sejbou, výsadbou, alebo vzídením plodiny. Max. počet aplikácií 1×.

7)jahody ošetrujte len po zbere. Max. počet aplikácií 1×.

8)ihriská, chodníky, parkoviská, cintoríny, skladovacie plochy, v areáloch podnikov a ostatných plochách. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 5 l.ha-1.

3/6

ICZ/2016/4467/vi

Etiketa schválená: 22.04.2016

9)na produkčných plochách po vyzdvihnutí sadeníc, pred letným škôlkovaním, na zaburinený úhor pred sejbou. Chrbtové postrekovače 1,5-2% roztok, traktorové postrekovače 3-6 l.ha-1 v 200 l vody.

Manipulačné plochy a komposty ošetrujte, keď je burina dobre vyvinutá, pred, alebo v čase jej kvitnutia - chrbtové postrekovače 1,5-2% roztok, alebo traktorové postrekovače 3-6 l.ha-1 v 150-300 l vody. Cestičky medzi záhonmi ošetrujte len s použitím krytu, usmerňujúceho postrek 1,5-2% roztokom. Príprava pôdy na zalesnenie na husto zatrávnených alebo zaburinených plochách, chrbtové postrekovače s 1,5-2% roztokom. Pri príprave pôdy na prirodzené zmladenie (nasemenenie) použite chrbtové postrekovače s 1,5-2% roztokom. Na ničenie nežiaducich listnáčov - na jednotlivé listnáče, prípadne pásové nárasty do výšky 2 m, na súvislé nárasty do výšky 1 m aplikujte chrbtovým postrekovačom dávku podľa vyspelosti nárastu a dreviny. Na ničenie vyvinutých výmladkov na pňoch nástrekom na listovú plochu použite 1,5-2% roztok. Odporúčame pridať značkovacie farbivo. Na potlačenie rastu predrastlíkov použite do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 15% roztoku do každého záseku. Na potlačenie rastu nežiaducich listnáčov v prebierke - do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 15% roztoku do každého záseku.

10)ošetrenie cez vrcholy po vyzretí letorastov, vyzretie skontrolujte prípravkom Ekotest.

11)na potlačenie výmladnosti pňov aplikujte na čerstvé pne (do 8 hod. po ťažbe), okrem doby silného miazgotoku na jar, nástrekom alebo náterom, použite 5 % roztok, u odolných drevín koncentráciu primerane zvýšte.

12)maximálne v 200 - 300 l vody. Max. počet aplikácií 1×.

13)delená aplikácia - ošetrujte bázy rastlín tabaku a pôdu okolo nich. Prvý postrek 70 dní po výsadbe (0,1 l) a druhý postrek 2-3 týždne po prvom ošetrení (0,1-0,15 l). Týmto spôsobom potlačíte rast zárazovca konáristého.

14)max. 200 litrov vody na ha, cielené buriny musia byť v plnom raste, najmenej 20 cm vysoké, viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými burinami. Nepoužívať v broskyniach

mladších ako 5 rokov a jadrovinách mladších ako 2 roky. Max. počet ošetrení 1-2, maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 6 l.ha-1.

15)Množstvo vody: 200 l.ha-1. Dávka: 3 l.ha-1 na 2-4ročné porasty, 4,5 l.ha-1 na 4-7ročné porasty a trváce dvojklíčnolistové buriny, 6 l.ha-1 na trvalé trávne porasty zarastené trvácimi burinami, hlavne púpavou. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 6 l.ha-1.

16)max. 200 litrov vody na ha. Pri aplikácii je potrebné zabezpečiť zvlhčenie celej rastliny. Aplikujte od

začiatku tvorby kvetných pupeňov do odkvetu, aby sa zabránilo vzniku klíčivých semien. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 9 l.ha-1

LETECKÁ APLIKÁCIA JE ZAKÁZANÁ!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Odrodová citlivosť nebola zistená a s ohľadom na charakteristiku prípravku nie je relevantná. Prípravkom nesmú byť zasiahnuté susediace kultúry plodiny alebo voľne rastúce rastliny!

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka glyphosate patrí do skupiny glycinov (skupina G podľa HRAC). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii enzýmu EPSPS, ktorý je dôležitý pri syntéze aromatických aminokyselín. Vznik rezistentných biotypov burín k účinnej látke glyfosát nebol na Slovensku doposiaľ zistený. Za účelom minimalizovania rizika vzniku rezistencie je treba aplikovať prípravok v súlade s návodom na použitie. Predovšetkým je treba vyvarovať sa postrekom v takých podmienkach, ktoré by mohli ohroziť účinnosť prípravku a zvýšiť pravdepodobnosť prežitia burín (neznižovať dávkovanie, postrekovať v správnych vývojových fázach buriny, nepostrekovať pred dažďom a pod). Ďalej odporúčame kombinovať postrek

4/6

ICZ/2016/4467/vi

Etiketa schválená: 22.04.2016

s vhodnými agrotechnickými opatreniami, ktoré pomáhajú obmedziť samotný výskyt a šírenie burín (striedanie plodín, kultivačné zásahy, striedanie a kombinácie s herbicídmi s iným spôsobom účinku apod.)

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní návodu na použitie prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nemá vplyv na následné ani náhradné plodiny. Ich pestovanie nie je obmedzené.

Susediace plodiny nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly!

Susediace plodiny môžu byť pri nesprávnom spôsobu použitia prípravku silne poškodené postrekom, alebo úletom postrekovej kvapaliny. Vyvarujte sa predovšetkým postreku za nevhodných poveternostných podmienok.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nemá žiaden negatívny vplyv na necielené a užitočné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača, naplneného do dvoch tretín vodou a za stáleho miešania doplňte vodu na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty a oba prípravky sa do nádrže vlievajú oddelene.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo k poškodeniu iných plodín zvyškami kvapaliny postrekovača, je treba ich dôsledne odstrániť ihneď po ukončeniu postrekovania podľa nasledovného postupu:

1)Dokonale vyprázdnite zvyšky postrekovej kvapaliny z postrekovača.

2)Po vyprázdneniu od postrekovej kvapaliny vypláchnite nádrž, ramená a trysky postrekovača čistou vodou, s prípadným prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztok).

3)Postup podľa bodu 2) zopakujte ešte dvakrát.

UPOZORNENIE:

1) ROUNDUP KLASIK neskladujte v kovových nádržiach a nepoužívajte ani postrekovače s kovovými nádržami s pozinkovaným vnútrajškom, či z ľahkých kovov, príp. bez vnútornej povrchovej úpravy plastovými hmotami. ROUNDUP KLASIK môže v styku s kovom reagovať a vytvárať pritom ľahko zápalný plyn. V blízkosti nádrže je preto zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.

2)Nenechajte nikdy zvyšky postrekovej tekutiny v nádrži postrekovača. Nádrž po postreku a umytí nechajte dobre vyvetrať.

3)Zabráňte v každom prípade zasiahnutiu zelených častí plodín, buď priamo postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej hmly.

4)Aplikujte tak, aby boli vylúčené dažďové zrážky minimálne 5 hod. po aplikácii.

5)Kultiváciu pôdy robte po aplikácii až vtedy, keď sa prejavia príznaky účinku.

6)Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

5/6

ICZ/2016/4467/vi

Etiketa schválená: 22.04.2016

Pri práci s prípravkom ROUNDUP KLASIK používajte osobný ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, zásteru z pogumovaného textilu, gumové rukavice a gumovú obuv.

Postrekujte len za bezvetria, alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy.

Pri práci dodržujte zákaz jedenia, pitia a fajčenia. Pred každým jedlom a po skončení práce sa dôkladne umyte mydlom a teplou vodou. Zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachové vody sa nesmú vylievať v blízkosti zdrojov vôd a recipientov povrchových vôd.

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavinou. S vodou sa mieša v každom pomere. Pokiaľ sa dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do okolia, najmä nesmie uniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov lesných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení vznikajú toxické splodiny. Chráňte pred mrazom !

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: - opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo.

Po náhodnom požití: - Vymyť ústa vodou. Zvracanie nevyvolávať! Okamžite zavolať lekára!

Po zasiahnutí pokožky: - Odstráňte postriekaný odev, náramkové hodinky, klenoty. Zasiahnuté miesto dôkladne umyte mydlom a vodou. Pred opätovným použitím odev vyprať a vyčistiť.

Po zasiahnutí očí: - vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu najmenej 15 min. Ak je to možné, odstrániť kontaktné šošovky. Ak začervenanie očí pretrváva, zabezpečte očné vyšetrenie !

Vo všetkých prípadoch otravy, či podozrenia z otravy a pri zasiahnutí očí, dopravte postihnutého k lekárovi s informáciou, s akým prípravkom postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

Liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom, v Bratislave (č. tel.: 02/5477 4166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých čistých a vetrateľných skladoch

pri teplotách +5 až +30 oC oddelene od požívatín, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Za škody spôsobené neodborným, alebo predpisom nezodpovedajúcim použitím a skladovaním výrobca nezodpovedá.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

- zapísaná ochranná známka MONSANTO EUROPE S.A.

6/6

ICZ/2016/4467/vi