Etiketa schválená: 25.08.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ROUNDUP® FLEX

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch a na likvidáciu nežiaducej vegetácie na ostatných plochách, ako aj v lesnom hospodárstve.

ÚČINNÁ LÁTKA:

t.j. 588 g.l-1 draselná soľ glyfosátu (N-fosfonomethyl-glycinu)

Glyphosate

480 g/l

 

(35,74% hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: draselná soľ glyfosátu CAS No.: 70901-12-1

OZNAČENIE PRÍPRAVKU: nepožaduje sa

EUH401

Dodržiavajte návod na použitie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

P234

Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné

 

zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom

 

odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Spe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržovať ochrannú zónu vo

 

vzdialenosti 1 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej

 

dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Prípravok sa nemôže použiť v 2. ochrannom pásme povrchových vôd, ak nie je dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodárenskému toku a nádrži, a na svahovitých pozemkoch so sklonom nad 7º, ak sú očakávané zrážky v priebehu nasledovných 24 hodín.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte etiketu !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI !

Výrobca:

Monsanto Europe S.A.

 

Avenue de Tervuren 270-272

 

B-1150 Brusel

ICZ/2015/3481/ss

1/7

 

 

Etiketa schválená: 25.08.2015

 

Belgické kráľovstvo

Držiteľ autorizácie:

MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o.,

 

Dúbravská cesta 2

 

841 04 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1432

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 60 l HDPE kanister

 

128 l, 200 l, 220 l HDPE sud

 

400 l, 640 l, 950 l HDPE kontajner

ROUNDUP FLEX je zapísaná ochranná známka spoločnosti MONSANTO EUROPE S.A.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ROUNDUP FLEX je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výlučne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú rastliny v plnom raste. Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín behom 10-14 dní. Za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu.

ICZ/2015/3481/ss

2/7

 

Etiketa schválená: 25.08.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochrann

Poznámka

 

 

 

á

 

 

 

 

doba

 

obilniny

pýr a iné trváce buriny

2,25 l

14

1) predzberová

 

 

 

 

aplikácia

kukurica, zemiak, sója

pýr, trváce buriny

1,4-2 l

AT

2)

 

 

 

 

 

kukurica (iba hybridy

jednoročné a trváce

2,25 l

AT

3)

tolerantné k účinnej látke

buriny

 

 

 

glyphosate)

 

 

 

 

repa cukrová, repa

prerastené buriny

1,4 l (33-50%)

30

4)

kŕmna, zemiak

 

 

 

knôtový rám

repka ozimná, hrach,

prerastené buriny

2,2-3,3 l

14

5), 6) uľahčenie

sója, peluška, slnečnica

 

 

 

zberu,

 

 

 

 

len pozemný

 

 

 

 

postrek

ľan

pýr a iné trváce buriny

3,3 l

10

7) predzberová

 

 

 

 

aplikácia

jadroviny, kôstkoviny,

turanec kanadský

1,4-1,9 l

AT

8)

vinič

pýr a iné trváce buriny

2,25 l

AT

8)

 

pupenec

4,5 l

AT

8)

jahoda

prerastené buriny

1,4 l (33-50%)

AT

9) knôtový rám

lúky a pasienky

obnova TTP

2,2-4,5 l

21

10)

orná pôda, strnisko

pýr a iné trváce buriny

2,2-3,7 l

AT

11)

 

 

2,2 l + ( 5 kg )

AT

(TM) síran amónny

zavlažovacie a

nežiaduce dreviny,

3,7 l

AT

12)

odvodňovacie kanále

pobrežné buriny

 

 

 

nepoľnohospodárska

nežiaduca vegetácia

2,2-3,75 l

AT

13)

pôda

boľševník, krídlatka

3,7-7,5 l

AT

13)

 

 

 

 

 

železnice

nežiaduca vegetácia

3,7-7,5 l

AT

14)

celoplošné ošetrenie

jednoročné a trváce

2,3-3,7 l

AT

15) pred pučaním

kultúr smreka, borovice,

buriny

(1,5-2,5%)

 

drevín, po vyzretí

jedle

 

 

 

letorastov

lesné škôlky

buriny, nežiaduce

2,3-3,7 l

AT

16)

 

dreviny a kry

(0,5-1%)

 

postrek

 

 

25-40 %

AT

17) knôtový rám

lesné kultúry

buriny, nežiaduce

2,3-3,7 l

AT

18) postrek

 

dreviny a kry

(1,5-2,5%)

 

 

 

 

25-40%

AT

17) knôtový rám

 

pňové a koreňové

5-10%

AT

19) náter rezných

 

výmladky

 

 

plôch,

 

 

 

 

injektovanie do

 

 

 

 

kmeňa

POKYNY PRE APLIKÁCIU

1)max. 200 l vody na ha, predzberová aplikácia, poľahnuté porasty na uľahčenie zberu. Aplikujte asi 10-14 dní pred zberom - vosková zrelosť, vlhkosť zrna pri aplikácii má byť max. 30%. Max. počet aplikácií 1×.

ICZ/2015/3481/ss

3/7

 

Etiketa schválená: 25.08.2015

2)pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii. Max. počet aplikácií 1×.

3)prípravok aplikujte v prípade potreby opakovane: prvý raz vo fáze 2-4 listov kukurice, druhý

raz vo fáze 6-8 listov kukurice, maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 4,5 l. ha-1, aplikujte na vzídené buriny do maximálnej výšky 10 cm, max. v 200 l.ha-1 vody. Neprekračujte maximálnu vývojovú fázu kukurice pre druhú aplikáciu!

4)aplikujte knôtovým rámom proti prerasteným burinám, použite dávku 1,4 l v koncentrácii 33- 50%. Max. počet aplikácií 1×.

5)repka ozimná: max. 200 l .ha-1 vody, aplikujte 10-14 dní pred zberom, keď je najmenej 60% semien v šešuliach stredného plodného podlažia hnedých. Max. počet aplikácií 1×.

6)hrach, peluška, sója, slnečnica: max. 150-200 litrov vody na ha, aplikujte 10-14 dní pred zberom, vlhkosť zrna má byť max. 30%. Max. počet aplikácií 1×.

7)max. v 200 litroch vody na ha, 8-10 dní pred zberom. Max. počet aplikácií 1×.

8)max. 200 litrov vody na ha, cielené buriny musia byť v plnom raste, najmenej 20 cm vysoké, viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými burinami. Nepoužívajte v

broskyniach mladších ako 5 rokov a jadrovinách mladších ako 2 roky. Max. počet ošetrení 1-3, maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 4,5 l.ha-1.

9)jahody ošetrujte po zbere. Max. počet aplikácií 1×.

10)Množstvo vody: 200 l.ha-1. Dávka: 2,2 l.ha-1 na 1-2ročné porasty s jednoročnými burinami, 3 l.ha-1 na 2-4ročné porasty, 3,7 l.ha-1 na 4-7ročné porasty a trváce dvojklíčnolistové buriny, 4,5 l.ha-1 na trvalé trávne porasty zarastené trvácimi burinami, hlavne púpavou. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 4,5 l.ha-1.

11)postemergentne po zbere v max. 200 l vody, pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy (15-25 cm). Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 3,7 l.ha-1.

12)maximálne v 200l vody. Max. počet aplikácií 1×.

13)ihriská, chodníky, parkoviská, cintoríny, skladovacie plochy, v areáloch podnikov a ostatných plochách. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 7,5 l.ha-1.

14)max. 300-400 litrov vody na ha. Pri aplikácii je potrebné zabezpečiť zvlhčenie celej rastliny. Aplikujte od začiatku tvorby kvetných pupeňov do odkvetu, aby sa zabránilo vzniku klíčivých semien.

Ošetrovať možno počas celého vegetačného obdobia, najlepšie však od polovice mája do

polovice júna. Na buriny vzídené z pôdnej zásoby semien je potrebné aplikáciu zopakovať. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 7,5 l.ha-1.

15)aplikujte na jar pred pučaním po vyzretí (zdrevnatení) letorastov (v mesiacoch august - september) v kultúrach smreka, borovice, jedle

16)v lesných škôlkach - manipulačné plochy a komposty ošetrujte, keď je burina dobre vyvinutá

pred, alebo v čase jej kvitnutia - chrbtové postrekovače 1,5-2,5% roztok, alebo traktorové postrekovače 2,3-3,7 l.ha-1 v 200 l vody. Na produkčných plochách po vyzdvihnutí sadeníc,

pred letným škôlkovaním, na zaburinený úhor pred sejbou, chrbtové postrekovače 0,5-1% roztok, traktorové postrekovače 2,3-3,7 l.ha-1 v 200 l vody. Cestičky medzi záhonmi ošetrujte len s použitím krytu, usmerňujúceho postrek.

17)knôtovým rámom - náter listovej plochy burín.

18)v lesných kultúrach - príprava pôdy na zalesnenie na husto zatrávnených alebo zaburinených plochách, chrbtové postrekovače s 1,5-2,5% roztokom. Pri príprave pôdy na prirodzené zmladenie (nasemenenie) použite chrbtové postrekovače s 1,5-2,5% roztokom. Na ničenie nežiaducich listnáčov - na jednotlivé listnáče, prípadne pásové nárasty do výšky 2 m, na súvislé nárasty do výšky 1 m aplikujte chrbtovým postrekovačom dávku podľa vyspelosti nárastu a dreviny. Na ničenie vyvinutých výmladkov na pňoch nástrekom na listovú plochu použite 1,5-2,5% roztok. Na potlačenie rastu predrastkov použite do zásekov (v jednej rovine

ICZ/2015/3481/ss

4/7

 

Etiketa schválená: 25.08.2015

na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 12% roztoku do každého záseku. Na potlačenie rastu nežiaducich listnáčov v prebierke - do zásekov (v jednej rovine na každých 10 cm obvodu kmeňa asi v 1 m výške jeden zásek) 1 ml 12% roztoku do každého záseku.

19)na potlačenie výmladnosti pňov aplikujte na čerstvé pne (do 8 hod. po ťažbe), okrem doby silného miazgotoku na jar, náterom alebo nástrekom, použite 5% roztok, u odolných drevín koncentráciu primerane zvýšte.

Prípravok nesmie byť použitý do hybridov kukurice, ktoré nie sú tolerantné k účinnej látke glyphosate! Prípadné použitie prípravku ROUNDUP FLEX v akejkoľvek inej kukurici má za následok likvidáciu plodiny!

Pestovanie glyphosate tolerantných hybridov kukurice nie je v Slovenskej republike ani v ostatných štátoch EU doteraz povolené. Z toho dôvodu nie je možné prípravok ROUNDUP FLEX v tejto plodine použiť, a to až do vydania povolenia!

Po schválení génu tolerancie k účinnej látke glyphosate pre uvedenie na trh v krajinách EÚ a následnej registrácii hybridov kukurice s uvedeným génom, budú tieto hybridy/odrody zapísané na webovej stránke www.uksup.sk v „Zozname registrovaných odrôd tolerantných k účinnej látke glyphosate“ a postemergentné použitie prípravku bude možné len do týchto odrôd kukurice.

LETECKÁ APLIKÁCIA JE ZAKÁZANÁ!

INFORMÁCTE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok nie je pre plodinu fytotoxický, pokiaľ je aplikovaný v súlade s návodom na použitie. Pri aplikácii v plodine je treba dodržiavať dávkovanie prípravku a predovšetkým termín postreku s ohľadom na stav a vývojovú fázu plodiny.

Odrodová citlivosť nebola zistená a s ohľadom na charakteristiku prípravku nie je relevantná. Odrodová citlivosť u kukurice tolerantnej k účinnej látke glyphosate: tolerancia kukurice ku glyphosate získaná genetickou modifikáciou nie je odrodovo špecifická. Prípravok je možné použiť podľa návodu na použitie vo všetkých odrodách kukurice, ktoré obsahujú vložený gén tolerancie k účinnej látke glyphosate.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Vznik rezistentných biotypov burín na účinnú látku glyphosate nebol na Slovensku doposiaľ zistený. Za účelom minimalizovania rizika vzniku rezistencie je treba aplikovať prípravok v súlade s návodom na použitie. Predovšetkým je treba vyvarovať sa postrekom v takých podmienkach, ktoré by mohli ohroziť účinnosť prípravku a zvýšiť pravdepodobnosť prežitia burín (neznižovať dávkovanie, postrekovať v správnych vývojových fázach buriny, nepostrekovať pred dažďom a pod). Ďalej odporúčame kombinovať postrek s vhodnými agrotechnickými opatreniami, ktoré pomáhajú obmedziť samotný výskyt a šírenie burín (striedanie plodín, kultivačné zásahy, striedanie a kombinácie s herbicídmi s iným spôsobom účinku apod.).

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní návodu na použitie prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu a technologické procesy spracovania.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nemá vplyv na následné ani náhradné plodiny. Ich pestovanie nie je obmedzené.

Susediace plodiny nesmú byť zasiahnuté priamym postrekom alebo úletom postrekovej hmly!

ICZ/2015/3481/ss

5/7

 

Etiketa schválená: 25.08.2015

Susediace plodiny môžu byť pri nesprávnom spôsobe použitia prípravku silne poškodené postrekom, alebo úletom postrekovej hmly. Vyvarujte sa predovšetkým postreku za nevhodných poveternostných podmienok.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nemá žiaden negatívny vplyv na iné necielené a užitočné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Upozornenie

1)ROUNDUP FLEX neskladujte v kovových nádržiach a nepoužívajte ani postrekovače s kovovými

nádržami s pozinkovaným vnútrajškom, či z ľahkých kovov bez vnútornej povrchovej úpravy plastovými hmotami. ROUNDUP FLEX môže v styku s kovom reagovať a vytvárať pri tom ľahko zápalný plyn. V blízkosti nádrže je preto zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.

2)Nenechajte nikdy zvyšky postrekovej kvapaliny v nádrži postrekovača. Nádrž po postreku a umytí nechajte dobre vyvetrať.

3)Aplikujte tak, aby boli vylúčené dažďové zrážky minimálne 5 hod. po aplikácii.

4)Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín zvyškami kvapaliny z postrekovača je treba ich dôsledne odstrániť ihneď po ukončení postreku podľa nasledujúceho postupu:

1)Dokonale vyprázdnite zvyšky postrekovej kvapaliny z postrekovača.

2)Po vyprázdnení postrekovej kvapaliny vypláchnite nádrž, ramená a trysky postrekovača čistou vodou s prípadným prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok).

3)Postup podľa bodu 2) zopakujte ešte dvakrát.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom ROUNDUP FLEX používajte ochranný pracovný odev, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, gumené rukavice a gumené topánky. Na ochranu dýchacích orgánov použite masku z filtračného materiálu alebo ochranné rúško z textilného materiálu odolného voči chemikáliám. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu.

Postrekujte len za bezvetria, alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy.

Pri práci dodržujte zákaz jedenia, pitia a fajčenia. Pred každým jedlom a po skončení práce sa dôkladne umyte mydlom a teplou vodou. Zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachové vody nevylievajte v blízkosti zdrojov vôd a recipientov povrchových vôd.

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavinou. S vodou sa mieša v každom pomere. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

ICZ/2015/3481/ss

6/7

 

Etiketa schválená: 25.08.2015

Dôležité upozornenie

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení vznikajú toxické splodiny.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo.

Po náhodnom požití: Vymyť ústa vodou. Zvracanie nevyvolávať! Okamžite zavolať lekára!

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte postriekaný odev, zasiahnuté miesto dôkladne umyte mydlom a vodou.

Po zasiahnutí očí: Vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu 10-15 min. Ak začervenanie očí pretrváva, zabezpečte očné vyšetrenie !

Vo všetkých prípadoch otravy, či podozrenia z otravy a pri zasiahnutí očí, dopravte postihnutého k lekárovi s informáciou, s akým prípravkom postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom, v Bratislave (č. tel.: 02/5477 4166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých čistých a vetrateľných skladoch

pri teplotách +5 až +30 oC oddelene od požívatín, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Za škody spôsobené neodborným, alebo predpisom nezodpovedajúcim použitím a skladovaním výrobca nezodpovedá.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3481/ss

7/7