Etiketa schválená: 8.6.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ROUNDUP® AKTIV

Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riediteľného vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, strnisku, v ovocných sadoch, vinohradoch a na ničenie nežiaducej vegetácie na nepoľnohospodárskej pôde.

ÚČINNÁ LÁTKA:

170 g.l-1 Glyphosate, t.j. 229 g.l-1 IPA soli N-fosfonomethyl-glycinu

Názov látok v prípravku ,ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: isopropylamínová soľ glyfosátu CAS No.: 38641-94-0

UPOZORNENIE

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P234

Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre vtáky prijateľné.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre včely prijateľné.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti

 

povrchových vôd/ Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z

 

poľnohospodárskych dvorov a ciest).

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržovať ochrannú zónu minimálne 1 m od hladín

 

tečúcich a stojatých vôd.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME PITNÝCH VÔD.

Výrobca:

Monsanto Europe NV, Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Anrwerpen Belgické kráľovstvo

Držiteľ autorizácie:

Monsanto Slovakia, s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

ICZ/2015/3440/ha

1/5

Etiketa schválená: 8.6.2015

Číslo autorizácie/povolenia ÚKSÚP:

09-11-1056

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

140ml, 280ml, 540ml, 1000 ml HDPE fľaša

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby pri dodržaní podmienok

 

skladovania v neporušených originálnych obaloch

® zapísaná ochranná známka fy MONSANTO EUROPE S.A.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ROUNDUP® AKTIV je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výlučne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín, je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú rastliny v plnom raste. Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín behom 10 - 14 dní. Za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 3 hodín po aplikácii znižuje účinok prípravku. Všetky kultivačné práce a siatie sa môžu robiť až v dobe, keď sa prejavia príznaky účinku, t.j. 24 hod. po postreku na jednoročné buriny, výmrv a vyzimované porasty obilnín.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

 

orná pôda, strnisko

pýr a iné trváce buriny

6 l

AT

1)

 

jadroviny, kôstkoviny,

turanec kanadský

4 l

AT

2)

 

vinič

pýr a iné trváce buriny

6 l

AT

2)

 

lúky a pasienky

obnova TTP

6-12 l

21

2)

 

nepoľnohospodárska

nežiaduca vegetácia

6-10 l

AT

2), 3)

 

pôda

 

 

 

 

 

OD - ochranná doba (dni)

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

1)postemergentne po zbere v max. 200 l vody, pýr musí mať vyvinuté najmenej 3-4 listy (15-25 cm), pred sejbou, výsadbou alebo vzídením plodiny. Pripravovať pôdu a siať možno už o 3 dni po aplikácii, aj keď buriny budú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami možno siať už 24 hod po aplikácii.

2)v max. 200 l vody/ha, cielené buriny musia byť v plnom raste, viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými burinami, nepoužívať v broskyniach mladších ako 5 rokov.

3)ihriská, chodníky, parkoviská, cintoríny, skladovacie plochy, v areáloch podnikov a ostatných plochách na odstránenie nežiaducej vegetácie.

LETECKÁ APLIKÁCIA JE ZAKÁZANÁ!

APLIKAČNÉ POZNÁMKY

ICZ/2015/3440/ha

2/5

Etiketa schválená: 8.6.2015

Ošetrované rastliny majú byť v plnom raste. Viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými burinami.

Pri likvidácii starého trávnika používajte dávku zodpovedajúcu najodolnejšiemu druhu prítomnej buriny. ROUNDUPAKTIV je možné aplikovať aj bodovo pomocou ručných knôtových aplikátorov, prípadne štetcom. Používa sa roztok s vodou riedený v pomere 1:1 (jeden diel prípravku na 1 diel vody). Týmto spôsobom je možné cielene ničiť prerastené buriny v záhonoch, na skalkách, výsadbách i ohniská veľkolistých burín v trávnikoch.

Nežiaduce dreviny je možné likvidovať aplikáciou 30% roztoku do zásekov na kmeni. (na 10 cm obvodu kmeňa 1 zásek). Prípravok aplikujte štetcom. Náterom rezných plôch pňov do 8 hodín po odrezaní zabránite zmladeniu drevín. Ošetrovať možno počas celého roku s výnimkou mrazov a silného miazgotoku na jar.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Odrodová citlivosť nebola zistená a s ohľadom na charakteristiku prípravku nie je relevantná. Prípravkom nesmú byť zasiahnuté susediace kultúry plodiny alebo voľne rastúce rastliny!

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Vznik rezistentných biotypov burín na účinnú látku glyphosate nebol na Slovensku doposiaľ zistený. Za účelom minimalizovania rizika vzniku rezistencie je treba aplikovať prípravok v súlade s návodom na použitie. Predovšetkým je treba vyvarovať sa postrekom v takých podmienkach, ktoré by mohli ohroziť účinnosť prípravku a zvýšiť pravdepodobnosť prežitia burín (neznižovať dávkovanie, postrekovať v správnych vývojových fázach buriny, nepostrekovať pred dažďom a pod). Ďalej odporúčame kombinovať postrek s vhodnými agrotechnickými opatreniami, ktoré pomáhajú obmedziť samotný výskyt a šírenie burín (striedanie plodín, kultivačné zásahy, striedanie a kombinácie s herbicídmi s iným spôsobom účinku apod.)

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní návodu na použitie prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nemá vplyv na následné ani náhradné plodiny. Ich pestovanie nie je obmedzené.

Susediace plodiny môžu byť pri nesprávnom spôsobu použitia prípravku silne poškodené postrekom, alebo úletom postrekovej kvapaliny. Vyvarujte sa predovšetkým postreku za nevhodných poveternostných podmienok.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A NECIELENÉ ORGANIZMY

prípravok nemá žiaden negatívny vplyv na necielené a užitočné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača, naplneného do dvoch tretín vodou a za stáleho miešania doplňte vodu na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty a oba prípravky sa do nádrže vlievajú oddelene.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ICZ/2015/3440/ha

3/5

Etiketa schválená: 8.6.2015

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

1) ROUNDUPAKTIV neskladujte v kovových nádržiach a ani nepoužívajte postrekovače s kovovými nádržami, s pozinkovaným vnútrajškom, či z ľahkých kovov, príp. bez vnútornej povrchovej úpravy plastovými hmotami. ROUNDUPAKTIV môže pri styku s kovom reagovať a vytvárať pritom ľahko zápalný plyn. V blízkosti nádrže je preto zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.

2)Nenechajte nikdy zvyšky postrekovej kvapaliny v nádrži postrekovača. Nádrž po postreku a umytí nechajte dobre vyvetrať.

3)Zabráňte v každom prípade zasiahnutiu zelených častí plodín, buď priamo postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej hmly.

4)Aplikujte tak, aby boli vylúčené dažďové zrážky minimálne 3 hod. po aplikácii.

5)Kultiváciu pôdy robte po aplikácii až vtedy, keď sa prejavia príznaky účinku.

6)Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím a skladovaním prípravku.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo k poškodeniu iných plodín zvyškami kvapaliny z postrekovača je treba ich dôsledne odstrániť ihneď po ukončeniu postrekovania podľa nasledovného postupu:

1)Dokonale vyprázdnite zvyšky postrekovej kvapaliny z postrekovača.

2)Po vyprázdnení postrekovej kvapaliny vypláchnite nádrž, ramená a trysky postrekovača čistou vodou s prípadným prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok).

3)Postup podľa bodu 2) zopakujte ešte dvakrát.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom ROUNDUPAKTIV používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít alebo ochranné okuliare + respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri riedení postreku použite zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Postrekovať možno iba za bezvetria alebo pri mierneho vánku tak, aby postrekom nebola zasiahnutá obsluha.

Pri práci dodržujte zákaz jedenia, pitia a fajčenia. Pred každým jedlom a po skončení práce sa dôkladne umyte mydlom a teplou vodou. Zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachové vody sa nesmú vylievať v blízkosti zdrojov vôd a recipientov povrchových vôd.

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavinou. S vodou sa mieša v každom pomere. Pokiaľ sa dostane do ohniska požiaru, je nutné zabezpečiť, aby kontaminovaná hasiaca voda, pokiaľ bola pri hasení požiaru eventuálne použitá, nemohla uniknúť z priestoru požiariska do okolia, najmä nesmie uniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov lesných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení vznikajú toxické splodiny.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo.

Po náhodnom požití: Vymyte ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte! Okamžite zavolajte lekára! Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte postriekaný odev, zasiahnuté miesto dôkladne umyte mydlom a

 

vodou.

Po zasiahnutí očí:

Vyplachujte prúdom čistej vody najmenej 15 min., vyhľadajte lekárske

 

ošetrenie.

ICZ/2015/3440/ha

4/5

Etiketa schválená: 8.6.2015

Vo všetkých prípadoch otravy, či podozrenia z otravy a pri zasiahnutí očí, dopravte postihnutého k lekárovi s informáciou, s akým prípravkom postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

Liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom, v Bratislave (č. tel.: 02/5477 4166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých čistých a vetrateľných skladoch

pri teplotách +5 až +30oC oddelene od požívatín, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Za škody spôsobené neodborným, alebo predpisom nezodpovedajúcim použitím a skladovaním výrobca nezodpovedá.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3440/ha

5/5