Etiketa schválená: 09.06.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

ROSATE 36 ®

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu (SL) pre riedenie vodou určený na ničenie jednoročných a trvácich burín v poľnohospodárstve, lesníctve a na nepoľnohospodárskej pôde.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: polyoxyethylenamine CAS No.: 61791-26-2

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS09

Pozor

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd, vodných tokov a nádrží! Dodržujte ochrannú zónu.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd! Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK VO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ROSATE 36 je neselektívny herbicíd zo skupiny glycínov (HRAC skupina G), ktorý ničí väčšinu jednoročných a trvácich jednoklíčnolistových aj dvojklíčnolistových burín. Mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu EPSPS, ktorý je dôležitý pri syntéze aromatických aminokyselín. Príznaky pôsobenia sú zreteľné v priebehu niekoľkých dní po aplikácii. Účinok sa prejavuje zastavením rastu, neskôr žltnutím a postupným úhynom burín. Rastliny prípravok prijímajú výhradne listami a transportujú ho do podzemných častí – koreňov, podzemkov, stolónov a ďalších orgánov vegetatívneho rozmnožovania trvácich burín. Najlepšie výsledky je možné dosiahnuť pri aplikácii v období intenzívneho rastu (pri optimálnej pôdnej vlhkosti, teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu), keď sú buriny v rastových fázach odporúčaných pre ošetrenie. Herbicíd je v pôde silne viazaný na pôdne častice a je rozkladaný pôdnymi mikroorganizmami, takže nemá prakticky žiadnu reziduálnu pôdnu účinnosť. Preto je možné v osevnom postupe niekoľko dní po aplikácii zaradiť akúkoľvek plodinu, avšak je nutné počítať so vzchádzaním nových burín z pôdnej zásoby.

Etiketa schválená: 09.06.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

Etiketa schválená: 09.06.2015

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie (posledná aplikácia) zberom alebo ide o spôsob použitia alebo určenie, ktoré stanovenie ochrannej doby nevyžadujú.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok aplikujte maximálne 1x za rok!

Pre získanie odolnosti postreku voči zrážkam a dosiahnutie príjmu listami je potreba aspoň 6 hodín. Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti by malo medzi aplikáciou a dažďom uplynúť aspoň 24 hodín.

Jednoročné buriny

K dosiahnutiu dobrej účinnosti musia buriny v dobe aplikácie aktívne rásť. Trávovité buriny by mali mať dĺžku listov aspoň 5cm, dvojklíčnolistové buriny aspoň úplne vytvorené dva pravé listy.

Trváce buriny

K dosiahnutiu dobrej účinnosti musia buriny v dobe aplikácie aktívne rásť. Trváce trávy musia mať v dobe aplikácie dostatočne vyvinutú listovú plochu. Pýr plazivý je najcitlivejší v dobe odnožovania (kedy začína rast nových podzemkov), čo je v období, kedy rastlina dosahuje dĺžky 10-15cm.

Neaplikujte prípravok na prirodzene starnúce buriny, alebo pokiaľ sú v strese spôsobenom suchom, vysokými teplotami alebo mrazom, pretože je účinnosť za týchto podmienok nedostatočná. Účinok sa dostavuje pozvoľnejšie, pokiaľ je rast burín pomalý.

Neuskutočňujte kultiváciu pred aplikáciou.

Pri aplikácii ROSATE 36 trvá niekoľko dní, než sa úplne translokuje v rastline. Z tohto dôvodu neaplikujte hnojivá, vápno, hnoj alebo iné pesticídy aspoň 5 dní pred a po aplikácii.

Aplikáciu v porastoch určených k ďalšiemu spracovaniu v potravinárskom priemysle konzultujte s držiteľom autorizácie.

Predzberové aplikácie v poľných plodinách

ROSATE 36 môže byť aplikovaný proti jednoročným i trvácim trávovitým a dvojklíčnolistovým burinám pred zberom uvedených plodín. Toto ošetrenie je určené výlučne na ničenie burín v silne zaburinených porastoch a tým uľahčenie zberu plodiny.

Neošetrujte množiteľské porasty.

Ošetrenie plodiny určenej na spracovanie konzultujte vopred so spracovateľom.

1 Pšenica (vrátane pšenice tvrdej), jačmeň, ovos

Aplikujte v dobe, keď je vlhkosť najmladších zŕn v klase nižšia ako 30% asi 7 dní pred zberom. Slamu z ošetrených porastov nepoužívajte ako mulč pre záhradné plodiny.

Aplikujte v 80 - 250 l vody na hektár. Vyššiu hranicu použite v porastoch s veľkou listovou plochou.

Pri výskyte pýru plazivého do 25 odnoží na m2 použite dávku 2 l.ha-1, pri 25 – 75 odnožiach 3 l.ha- 1, nad 75 odnoží a/alebo pri výskyte trvácich dvojklíčnolistových burín použite dávku 4 l.ha-1. Na jednoročné dvojklíčnolistové buriny a/alebo pre urýchlenie dozrievania a uľahčenie zberu obilniny použite dávku 1 – 1,5 l.ha-1.

Neošetrujte množiteľské porasty.

2 Pšenica, jačmeň, ovos, repka, hrach, hrach konzervárenský, bôb, horčica, ľan olejný, repa cukrová, kvaka, okrúhlica, cibuľa, pór

ROSATE 36 môže byť použitý po zasiatí plodiny, ale pred vzídením na ničenie výmrvu a jednoročných burín na pozemkoch s týmito plodinami.

Etiketa schválená: 09.06.2015

Aplikujte 1,5 l.ha-1 ROSATE 36 v 80 - 250 l vody/ha.

Aplikácia musí byť uskutočnená pred vzchádzaním plodín.

3 Repka ozimná, horčica

Aplikujte, keď je vlhkosť semien nižšia ako 30 % - u repky 14 - 21 dní pred zberom, u horčice 8 - 10 dní pred zberom. Aplikujte v 100 - 250 l vody na hektár. Vyššiu hranicu použite v porastoch s veľkou listovou plochou.

Pri výskyte pýru plazivého do 75 odnoží na m2, výskyte jednoročných burín a k urýchleniu dozrievania plodiny a uľahčenie zberu použite dávku 3 l.ha-1. Pri výskyte pýru nad 75 odnoží na m2 a/alebo pri výskyte trvácich dvojklíčnolistových burín aplikujte 4 l.ha-1.

Neošetrujte množiteľské porasty.

3 Hrach konzervárenský, bôb

Aplikujte, keď je vlhkosť semien nižšia ako 30 % asi 7 dní pred zberom. Aplikujte v 80 - 250 l vody na hektár. Vyššiu hranicu použite v porastoch s veľkou listovou plochou. Nepoužívajte k desikácii plodiny.

Pri výskyte pýru plazivého do 75 odnoží na m2 použite dávku 3 l.ha-1, nad 75 odnoží a/alebo pri výskyte trvácich dvojklíčnolistových burín aplikujte 4 l.ha-1.

Neošetrujte množiteľské porasty.

4 Ľan

Aplikujte, keď je vlhkosť semien nižšia ako 30%, asi 14 dní pred zberom. Tobolky by mali byť v dobe aplikácie hnedé, semená svetlohnedé, stonky a listy žltozelené. Obdobie od aplikácie do zberu môže niekedy trvať až 4 týždne. Aplikujte v 80 - 250 l vody na hektár. Vyššiu hranicu použite v porastoch s veľkou listovou plochou.

Pri výskyte pýru plazivého do 75 odnoží na m2 alebo pre urýchlenie dozrievania plodiny a uľahčenie zberu použite dávku 3 l.ha-1, nad 75 odnoží a/alebo pri výskyte trvácich dvojklíčnolistových burín aplikujte 4 l/ha.

Neošetrujte množiteľské porasty.

5 Strnisko

Ničenie pýru plazivého a trvácich dvojklíčnolistových burín na strnisku pred sejbou alebo výsadbou plodín

ROSATE 36 môže byť aplikovaný na strnisko po všetkých plodinách na jeseň i na jar pred sejbou alebo výsadbou následnej plodiny. Pôda nesmie byť po dobu aspoň 5 dní pred aplikáciou a po aplikácii kultivovaná. Pred aplikáciou plochu nekoste.

Buriny musia mať v dobe aplikácie dostatočnú listovú plochu. Pred jarnou aplikáciou nechajte burinám aspoň 21 dní na obnovenie rastu. Aplikujte v 80 - 250 l vody na hektár. Vyššiu hranicu použite v porastoch s veľkou listovou plochou.

Pri výskyte pýru plazivého do 75 odnoží / m2 aplikujte 3 l.ha-1, pri výskyte nad 75 odnoží a výskyte iných trvácich tráv a trvácich dvojklíčnolistových burín použite dávku 4 l.ha-1.

6 Strnisko

Ničenie výmrvu obilnín, jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín pred sejbou alebo výsadbou plodín

Pôda môže byť kultivovaná po uplynutí min. 24 hodín od aplikácie, priama sejba môže byť uskutočnená s odstupom min. 2 dní po aplikácii. Aplikujte v 80 - 250 l vody na hektár. Vyššiu hranicu použite v porastoch s veľkou listovou plochou.

7 Lúky a pasienky – obnova a likvidácia

Prípravok ROSATE 36 môže byť použitý na likvidáciu trávneho porastu a ničenie burín pred jeho obnovou, či výsadbou alebo výsevom plodín. Prípravok aplikujte na trávny porast až po regenerácii porastu po kosbe alebo spasení. Alternatívne možno aplikovať pred kosením alebo pasením v období jún - október pri výške porastu 30 - 60 cm, pokiaľ nie je porast hustý a nemá vytvorené zrelé semená. Trávny porast môže byť po päťdennom odstupe od aplikácie použitý bežným spôsobom. Pred aplikáciou ROSATE 36 nehnojte ani nevápnite. Aplikujte v 150 - 250 l vody/ha. V dočasných

Etiketa schválená: 09.06.2015

trávnych porastoch s mätonohom a jednoročnými burinami aplikujte 3,0 l.ha-1, v 2 - 4 ročných porastoch s trvácimi trávnymi burinami aplikujte 4,0 l.ha-1, v 4 - 7 ročných porastoch

s dvojklíčnolistovými trvácimi burinami aplikujte 5,0 l.ha-1 a na trvalých trávnych porastoch 6,0 l.ha-1.

8 Nepoľnohospodárska pôda, cesty, spevnené plochy, priepustné plochy

Prípravok ROSATE 36 môže byť použitý na ničenie nežiaducej vegetácie na nepoľnohospodárskej pôde ako napr. na chodníkoch, cestách, spevnených plochách, pozdĺž plotov, múrov a v podobných situáciách v komunálnych a priemyselných oblastiach. Aplikujte v 80 - 400 l vody na ha. Hornú hranicu uvedeného rozpätia použite pri vyššej listovej ploche.

Proti jednoročným burinám použite dávku 1,5 l.ha-1, proti trvácim burinám dávku 5 l.ha-1.

Nepoužívajte pozdĺž živých plotov. Nepoužívajte v skleníkoch a fóliovníkoch.

9 Vodné toky a nádrže (pobrežná a vynorená vegetácia, rastliny plávajúce na hladine)

Prípravok ROSATE 36 môže byť použitý na ničenie nežiaducej vegetácie v okolí vodných nádrží a vodných tokov, napr. zavlažovacích kanálov, potokov a vodných ciest. Pri aplikácii je nutné sa riadiť platnými predpismi pre ochranu vôd. Použite dávku 5 l prípravku v 250 l vody/ha alebo dávku 6 l v 100 - 200 l vody/ha pri väčšom zaburinení.

10 Ovocné dreviny

Prípravok ROSATE 36 môže byť aplikovaný pred výsadbou, alebo v už založených sadoch.

Pôda pred výsadbou ovocných drevín

Na ničenie trvácich burín aplikujte dávku 4 l.ha-1 po plodinách na ornej pôde; dávku 5 l.ha-1 po pastvinách. Aplikujte v 200 - 250 l vody / ha. Hornú hranicu uvedeného rozpätia použite pri väčšej listovej ploche. Ovocné dreviny môžu byť vysádzané s odstupom 7 dní po aplikácii.

Založené sady jabloní, hrušiek, sliviek, čerešní a višní

Aplikujte v 200 - 400 l vody/ha. Hornú hranicu uvedeného rozpätia použite pri väčšej listovej ploche.

Časovanie ochrany: aplikujte na jeseň po zbere (po opadnutí listov) alebo na jar až do fázy “myšieho uška” u jabloní a hrušiek a fázy “bieleho púčika“ u sliviek, čerešní a višní. Nepoužívajte vo výsadbách mladších ako 2 roky. Aplikujte max. 1x za rok. Zabráňte kontaktu postreku s konármi stromov a kmeňmi stromov viac ako 30 cm nad povrchom pôdy.

Na ničenie trvácich burín a koreňových výmladkov použite dávku 5 l.ha-1. Aplikáciu na koreňové výmladky uskutočnite iba neskoro na jar.

11 Lesníctvo a lesné škôlky

Ničenie burín - príprava pôdy k výsadbe

Na obhospodarovanej pôde použite dávku 4 l.ha-1, na ničenie trvácich burín v trávnych porastoch použite dávku 5 l.ha-1. Aplikujte v 80 - 250 l vody / ha. Hornú hranicu uvedeného rozpätia použite pri väčšej listovej ploche. Nesaďte stromčeky skôr ako 7 dní po aplikácii.

Ochrana proti burinám po výsadbe cielenou aplikáciou

ROSATE 36 môže byť použitý na ničenie burín v okolí ihličnanov i listnáčov s použitím ručného alebo chrbtového postrekovača. Aplikácia v priebehu vegetačného obdobia ihličnatých a listnatých drevín je možná iba pri účinnom clonení úletu postrekovej kvapaliny. Aplikácia sa robí 2% roztokom chrbtovým postrekovačom s použitím ochranného krytu, ktorý zabráni kontaminácii a poškodeniu stromčekov.

Ošetruje sa v období jún – august, po plnom vývine nežiaducej vegetácie. Proti orličníku obyčajnému sa ošetruje až v dobe, keď sú čepele úplne vyvinuté, tz. od polovice augusta do konca septembra.

Dávka sa riadi zložením a stupňom zaburinenia. Proti trvácim burinám bylinného charakteru aplikujte 4 l.ha-1. V prípade odolných drevín, ako napr. jarabina vtáčia, krušina jelšová, zemolez alebo maliny a ostružiny, je nutné dávku zvýšiť až na 7 l.ha-1.

12 Lesníctvo a lesné škôlky

Etiketa schválená: 09.06.2015

Ochrana proti burinám - celoplošný postrek po výsadbe v období dormancie

ROSATE 36 môže byť aplikovaný ako celoplošný postrek na niektoré ihličnany proti trávovitým a ďalším burinám v období dormancie (po vyzretí letorastov). Ošetrenie sa uskutočňuje maximálnou dávkou 3 l.ha-1 v auguste až septembri po dozretí letorastov, pokiaľ je nežiaduca vegetácia v plnom raste a listy sú zelené.

NEAPLIKUJTE CELOPLOŠNÝ POSTREK VO VÝSADBÁCH VIANOČNÝCH STROMČEKOV A OSTATNÝCH DRUHOV PRE OKRASNÉ ÚČELY.

Aplikujte v 200 – 250 l vody / ha. Hornú hranicu uvedeného rozpätia použite pri väčšej listovej ploche.

ROSATE 36 môže byť bezpečne aplikovaný ako celoplošný postrek vo výsadbách borovice korzickej, douglasky (neaplikujte na jar), cyprušteku Lawsonovho, borovice pokrútenej, jedle ušľachtilej (neaplikujte na jar), smreku obyčajného, borovice lesnej, smreku sitkanského, tuje riasnatej, pokiaľ sú v štádiu vegetačného kľudu a terminálny výhonok je plne zdrevnatený. Postrek pokiaľ možno smerujte mimo hlavný vrchol. Odporúča sa uskutočniť skúšobnú aplikáciu na malej ploche na overenie selektivity v konkrétnych podmienkach pred prikročením k plošnej aplikácii. V nížinách aplikujte 1,5 l.ha-1, vo vyšších polohách alebo pri výskyte paprade, buku a brezy 2,0 l.ha-1. Pri výskyte ostružiny použite dávku 3 l.ha-1.

13 Lesníctvo a lesné škôlky

Chemická prebierka aplikáciou na pne

Aplikačná dávka:

Listnáče: aplikujte 10 % roztok ROSATE 36 (1 diel prípravku + 9 dielov vody/100 ml v 1 litri roztoku)

Ihličnany: aplikujte 20 % roztok ROSATE 36 (1 diel prípravku + 4 diely vody/200 ml v 1 litri roztoku)

Zriedený prípravok aplikujte na okraje čerstvo odrezanej plochy pňa. Aplikujte dostatočné množstvo k nasiaknutiu povrchu. Naneste aplikátorom, štetcom alebo pomocou prídavného zariadenia na píle. Aplikujte bezprostredne po reze iba v období november - apríl pred začiatkom toku miazgy. Nevytvárajte v pni ryhy a priehlbiny. Nepoužívajte nezriedený prípravok.

14 Lesníctvo a lesné škôlky Chemická prebierka injektážou

Urobte zásek do kmeňa stromu a aplikujte doňho 2,0 ml nezriedeného ROSATE 36. Pre stromy do hrúbky kmeňa 10 cm postačuje jeden zásek, pre väčšie priemery urobte 2 alebo 3 záseky. Neaplikujte v dobe aktívneho toku miazgy na jar a na začiatku leta.

15 Úhorové plochy

ROSATE 36 môže byť použitý na pôde ležiacej úhorom proti jednoročným i trvácim trávovitým i dvojklíčnolistovým burinám, pred alebo v priebehu vyčlenenia pôdy z produkčnej funkcie. Pred aplikáciou porast nekoste ani nekultivujte pôdu. Pri ničení trvácich burín ich ponechajte pred aplikáciou na jar aspoň 21 dní zregenerovať. Aspoň 5 dní po aplikácii nekultivujte pôdu ani nesejte. Pri ničení jednoročných burín nekultivujte pôdu najmenej 24 hodín po aplikácii. Po aplikácii na úhorových plochách sa neodporúča priama sejba bez orby. Aplikujte v 200 – 250 l vody / ha. Hornú hranicu uvedeného rozpätia použite pri väčšej listovej ploche.

Pri výskyte pýru plazivého do 75 odnoží na m2 použite dávku 3 l.ha-1, nad 75 odnoží a/alebo pri výskyte trvácich dvojklíčnolistových burín aplikujte 4 l.ha-1.

Proti pupencu roľnému, púpave lekárskej a žihľave dvojdomej sa vzhľadom k ich odolnosti odporúča ošetrovať až dávkou 6 l.ha-1. Proti jednoročným burinám pri skorej jesennej alebo jarnej aplikácii použite dávku 1,5 l.ha-1, pri aplikácii neskoro na jar a v lete dávku 3 l.ha-1.

VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Etiketa schválená: 09.06.2015

Pri aplikácii v drevinách dbajte, aby nedošlo k zasiahnutiu listovej plochy alebo výhonkov blízko povrchu pôdy.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Riziko vzniku rezistencie je v porovnaní s ostatnými mechanizmami účinku herbicídov nízke. Z druhov, u ktorých je vo svete popísaná rezistencia je pre Slovenskú republiku významný iba turanec kanadský, ktorý vykazuje prirodzene vyššiu odolnosť voči glyphosate. K obmedzeniu rizika vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok ani iný s rovnakým mechanizmom účinku, pokiaľ je možné, viac ako 1x za vegetáciu. Hlavne v sadoch a iných trvalých porastoch využívajte tiež mechanické spôsoby regulácie zaburinenia a herbicídy s inými mechanizmami účinku. Dodržujte predpísanú aplikačnú techniku a prípravok aplikujte iba za vhodných poveternostných podmienok a v odporúčaných rastových fázach burín.

Zabráňte rozmnožovaniu a ďalšiemu šíreniu burín.

Monitorujte účinnosť a akékoľvek zlyhanie účinnosti oznámte držiteľovi povolenia.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku ROSATE 36 nemá negatívny vplyv na kvantitu ani kvalitu zozbieranej rastlinnej produkcie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

ROSATE 36 nemá pôdnu účinnosť a voľba následných plodín nie je obmedzená. Iba v prípade, že novo vysiata plodina príde do styku s rozkladajúcou sa rastlinnou hmotou po aplikácii herbicídu, môže nastať spomalenie rastu. Vyššie riziko vzniká pri priamom bezorebnom siatí. Po aplikácii by malo byť väčšie množstvo rozkladajúcich sa listov, koreňov, podzemkov a stolónov zapravených do pôdy dôkladnou kultiváciou alebo odstránených z pozemku.

Stromy a kríky môžu byť sadené 7 dní po aplikácii. Trávy môžu byť siate 14 dní po aplikácii.

Všetky ostatné plodiny môžu byť vysiate alebo sadené 2 dni po aplikácii.

Priamy postrek a/alebo prípadný úlet postrekovej hmly nesmie zasiahnuť žiadne okolité porasty!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je škodlivý pre užitočný hmyz.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

TECHNOLÓGIA APLIKÁCIE Prípravok nie je možné aplikovať letecky.

Prípravok aplikujte pozemne postrekom, schválenými postrekovačmi. Pred použitím skontrolujte, či je postrekovač vyčistený po predchádzajúcom použití a nastavený pre aplikáciu daného objemu. To je obzvlášť dôležité pri aplikácii malých objemov. Aplikujte bezprostredne po rozmiešaní, neponechávajte dlho postrekovú zmes v nádrži. Stopové zvyšky ROSATE 36 v postrekovači môžu spôsobiť poškodenie následne ošetrovaných plodín. Bezprostredne po použití dôkladne vyčistite

Etiketa schválená: 09.06.2015

postrekovač.

Postrekovať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, pričom prúdenie vzduchu musí byť v smere od pracujúcich.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok uhličitanu sodného).

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri zneužití alebo nesprávnom použití môže dôjsť k ohrozeniu zdravia. Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Príprava postreku – operátori povinne použijú ochranný pracovný odev, rukavice z materiálu odolného voči chemikáliám, ochranné okuliare, gumenú zásteru.

Aplikácia – operátori pri aplikácii ručnými postrekovačmi alebo inými ručnými aplikátormi povinne použijú celotelový ochranný pracovný odev, rukavice z materiálu odolného voči chemikáliám, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumovú obuv.

Ďalej sa pre všeobecné použitie odporúča na ochranu dýchacích orgánov použitie masky z filtračného materiálu, alebo ochranného rúška z textilného materiálu. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Použité ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

Prípravok ROSATE 36 nie je horľavinou. Obsahuje vodu ako rozpúšťadlo, s ktorou sa mieša v každom pomere. V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Upozornenie

Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety / štítku alebo príbalového letáku.

Pri nadýchaní aerosolu pri aplikácii: Prerušte expozíciu a zaistite telesný i duševný kľud. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc / zaistite lekárske ošetrenie.

Pri styku s pokožkou: Kontaminovaný odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesta umyte pokiaľ je to možné teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite. Pri pretrvávajúcom podráždení vyhľadajte lekársku pomoc / zaistite lekárske ošetrenie.

Pri zasiahnutí očí: Najskôr odstráňte očné šošovky, pokiaľ ich používate, a súčasne pri otvorených viečkach aspoň 15 minút vyplachujte – hlavne priestory pod viečkami – čistou tečúcou vodou,

Etiketa schválená: 09.06.2015

najlepšie izbovej teploty. Rýchlosť poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. Pri pretrvávajúcich príznakoch (slzenie, sčervenanie, pálenie, pocit cudzieho telesa v oku apod.) i po vymývaní, ihneď vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú je treba vyhľadať vždy, ak boli zasiahnuté oči s očnými šošovkami. Kontaminované očné šošovky nie je možné znovu používať a je treba ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požití: Vypláchnite ústa vodou, podajte 1 až 2 poháre vody; nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok / etiketu popr. obal prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval, a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby konzultujte ďalší postup pri prvej pomoci (i event. následnú terapiu) s Národným toxikologickým informačným centrom. Telefón nepretržite: 00421

(0) 2 5477 4166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v suchých, dobre vetrateľných a uzamykateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, osiva, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, svetlom, vlhkosťou a sálavým teplom. Uchovávajte mimo dosahu detí!

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

Neskladovať ROSATE 36 v kontajneroch z galvanizovanej a nevystuženej mäkkej oceli ani nepoužívať postrekovače s kovovými nádržami s pozinkovaným vnútrom či z ľahkých kovov, prípadne bez vnútornej povrchovej úpravy plastickými hmotami, pri styku s kovom môže reagovať a vytvárať pritom slabo zápalný plyn.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE DRŽITEĽA AUTORIZÁCIE

Prípravok používajte výhradne v súlade s návodom na použitie. Spoločnosť Albaugh Uk Ltd. nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím či skladovaním prípravku. ROSATE 36® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Albaugh UK Ltd.