Schválená: 8.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

RINCON 25 SG

Herbicíd vo forme vodou rozpustných granúl, ktorý je určený na postemergentné ničenie tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici a zemiakoch.

Účinná látka:

 

rimsulfuron

250 g/kg; 25% w/w tj. rimsulfuron/1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-

 

(3-ethylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl)urea/močovina

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: rimsulfuron, CAS: 122931-48-0, Dimetylamín, CAS: 124-40-3

Označenie prípravku:

GHS09

POZOR

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu odovzdajte subjektu oprávnenému na odber

 

nebezpečného odpadu..

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom.

Nečistite

aplikačné zariadenie

 

v blízkosti

povrchových vôd.

Zabráňte

kontaminácii

prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek.

 

 

SPe3

Z dôvodu

ochrany vodných

organizmov

udržiavajte

medzi

ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m.

SPe3 Z dôvodu ochrany necieľových rastlín a článkonožcov dodržujte ochrannú zónu 5 m od nepoľnohospodárskych pozemkov.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske, a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne mikroorganizmy.

PHO1 Všeobecné vylúčenie používania prípravkov na ochranu rastlín v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov. Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného

ICZ/2015/3991/mt

1/5

Schválená: 8.2.2016

pásma zdrojov podzemných a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Zabráňte kontaminácii vody prípravkom na ochranu rastlín alebo jeho obalom. Aplikačné zariadenie nečistite v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii vôd prostredníctvom kanalizácie z hospodárskych dvorov a ciest.

Dbajte o to aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode. Dodržujte ochrannú zónu!

Uložte mimo dosahu zvierat.

Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe. PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca a držiteľ autorizácie:

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

Dátum výroby: Číslo šarže:

Balenie:

Doba použiteľnosti:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol Sp. z o.o., ul.

Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Poľská republika, tel. č.: +48 52 318 87 83/84, fax: +48 52 318 88 e-mail: RD@chemirol.com.pl

15-11-1514

uvedené na obale uvedené na obale

188ml (60g), 510 ml (150g), 600ml (300g), 800 ml (300g),

1000 ml (300g) HDPE fľaša

2 roky od dátumu výroby

RINCON 25 SG® je ochranná známka firmy PUH Chemirol Sp.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

RINCON 25 SG je selektívny systémový herbicíd. Prípravok je prijímaný hlavne listami a rýchlo translokovaný v rastline, pričom brzdí rast a vývoj burín; má krátke reziduálne pôsobenie v pôde s polčasom rozpadu cca 10 dní. Príznaky poškodenia sú viditeľné o 3-10 dní po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2-3 týždňov. Prípravok najlepšie pôsobí na jednoročné buriny vo fáze 2-3 listov. Pýr plazivý by mal mať v čase aplikácie prípravku 5-7 listov (15-25 cm).

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: hviezdica prostredná, kapsička pastierska, peniažtek roľný

Stredne citlivé buriny: nevädza poľná, ježatka kuria, parumanček nevoňavý, pýr plazivý Odolné buriny: fialka roľná, mrlík biely

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná

 

Poznámka

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica

 

jednoročné a trváce trávy,

 

60 g

 

 

-

 

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemiak

 

jednoročné a trváce trávy,

 

60 g

 

 

-

 

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2015/3991/mt

 

 

 

 

2/5

Schválená: 8.2.2016

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčané množstvo vody: 200-300 l/ha Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1×.

Ošetrujte pri teplote 10-25°C. RINCON 25 SG neaplikujte v dobe, keď počas 24 hodín dochádza k poklesu teplôt z +30°C na +5°C a nižšie

Kukurica

Rincon 25 SG aplikujte postemergentne od prvého do siedmeho listu kukurice (BBCH 10-17). Pre zlepšenie účinku aplikujte prípravok spolu s adjuvantom v súlade s návodom na použitie.

Nepoužívajte RINCON 25 SG v cukrovej a osivovej kukurici!

Zemiak

Rincon 25 SG aplikujte od výšky 5 cm zemiaka do zapojenia porastu (BBCH 30).

Pre zlepšenie účinku aplikujte prípravok spolu s adjuvantom v súlade s návodom na použitie.

Nepoužívajte v množiteľských porastoch zemiakov! Upozornenie!

Prípravok neaplikujte v porastoch kukurice a zemiakov, ktoré boli ošetrované pôdnymi insekticídmi zo skupiny organofosfátov (terbufos) a skôr ako 7 dní od aplikácie (na listy) insekticídu zo skupiny organofosfátov. Nepoužívajte organofosfátové insekticídy skôr ako o 4 dni po aplikácii RINCON 25 SG.

Neaplikujte prípravok na rastliny oslabené a poškodené mrazom, suchom, vodou, ktorá sa drží na poliach, škodcami, chorobami a na rastliny, ktoré majú nedostatok živín.

Silný dážď do 4 hodín po aplikácii môže znížiť účinok prípravku.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Citlivé odrody kukurice môžu byť poškodené, ak nočné teploty po aplikácii klesnú pod bod mrazu!

Citlivosť hybridov kukurice konzultujte s dodávateľom prípravku.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

RINCON 25 SG obsahuje účinnú látku, ktorá patrí do skupiny sulfonylmočovín. Dodržujte preventívne opatrenia proti vzniku rezistencie burín, striedajte herbicídy tak, aby nedochádzalo k opakovanému používaniu prípravkov z rovnakej skupiny účinných látok a s tým istým mechanizmom účinku. Vyhýbajte sa používaniu prípravkov každý rok na tom istom mieste, ktoré obsahujú účinné látky patriace do skupiny sulfonylmočovín alebo iných, ktoré majú ten istý mechanizmus účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku podľa uvedeného návodu na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nie je nebezpečný pre následné plodiny pri štandardnom striedaní plodín.

V prípade ak je nutná skoršia likvidácia plodiny, možno po uskutočnení orby a prípravy pôdy pred sejbou ako náhradnú plodinu pestovať kukuricu, zemiak alebo rajčiak. Tri mesiace po ošetrení zemiakov nemožno pestovať kapustu, šošovicu, hrášok, slnečnicu, repu, uhorky, lucernu.

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Na účely ochrany necieľových rastlín a článkonožcov dodržujte ochrannú zónu 5 m od nepoľnohospodárskych pozemkov. Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu 3 m od vodných hladín tečúcich a stojatých vôd. Pred použitím prípravku informujte o tomto fakte všetky zainteresované strany, ktoré môžu byť vystavené zásahu postrekovej kvapaliny a ktoré o túto informáciu požiadali.

ICZ/2015/3991/mt

3/5

Schválená: 8.2.2016

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Zvyšok postrekovej kvapaliny rozrieďte a vystriekajte na ošetrenom pozemku. Vodu použitú na čistenie postrekovača vystriekajte na ošetrenom pozemku, pričom dodržujte tie isté osobné ochranné prostriedky. V prípade, že na čistenie použijete čistiace prostriedky, postupujte podľa návodu pripojeného k tým prostriedkom.

Po práci aplikačné zaraidenie dôkladne umyte.

Vzhľadom na veľmi veľkú citlivosť niektorých plodín aj na nepatrné množstvá prípravku je veľmi dôležité postrekovač po procedúre dôkladné umyť, najmä pred použitím v iných poľnohospodárskych plodinách.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Počas práce s prípravkom nejedzte, nepite ani nefajčite.

Používajte ochranné rukavice. Nevchádzajte na pozemok do momentu, až postrek na povrchu rastlín úplne nevyschne.

Prípravok sám nehorí a ak sa dostane do ohniska požiaru, tak haste najlepšie hasiacou penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť iba výnimočne vo forme jemnej hmly a to iba v tých prípadoch keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne recipienty vôd povrchových.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

Osobné ochranné pracovné prostriedky pri príprave a aplikácii:

Ochrana dýchacích orgánov

- za podmienok nedostatočného vetrania noste ochranné masky s

 

vhodnými pohlcovaču alebo dýchacie prístroje

Ochrana rúk

- gumové alebo plastové rukavice označené piktogramom pre

 

chemické nebezpečenstvo podľa STN EN 420+A1 s uvedeným

 

kódom podľa prílohy A k STN EN 374-1

Ochrana očí a tváre

- zamedzte styku s očami, tesniace ochranné okuliare alebo

 

tvárový štít,

Ochrana tela

- celkový pracovný / ochranný odev z textilného materiálu, napr.

 

podľa STN EN 14605+A1 alebo podľa STN EN 13034+A1,

 

prípadne podľa STN EN ISO 13982-1, alebo iný ochranný odev

 

označený piktogramom "ochrana proti chemikáliám" podľa STN

 

EN 340. Pri riedení - zástera z PVC alebo pogumovaného textilu.

 

- nie je nutná

Dodatočná ochrana hlavy

- pracovná alebo ochranná obuv (napr. gumové alebo plastové

Dodatočná ochrana nôh

čižmy) podľa STN EN ISO 20346 alebo STN EN ISO 20347 (s

 

ohľadom na prácu v poľnohospodárskom teréne)

 

- poškodené OOPP (napr. pretrhnuté rukavice) je potrebné

 

urýchlene vymeniť

ICZ/2015/3991/mt

4/5

Pri náhodnom požití:
Pri zasiahnutí oka:
Pri zasiahnutí pokožky:
Pri nadýchaní:

Schválená: 8.2.2016

Spoločný údaj k OOPP

PRVÁ POMOC

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. V prípade expozície si okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ak je to možné, ukážte etiketu.

nevyvolávajte zvracanie bez konzultácie s lekárom. Vypláchnite ústa vodou. Nikdy nepodávajte nič ústami, ak postihnutý nie je pri vedomí.

okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom vody minimálne 15 minút. Dôkladne vypláchnite očné viečko z vnútornej aj vonkajšej strany. Ak podráždenie očí pretrváva – vyhľadajte odborného lekára.

postihnuté miesta okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydla.

postihnutého okamžite odveďte na čerstvý vzduch. Ak je to potrebné, použite dýchací prístroj alebo dýchanie z úst do úst.

Prípravok sa vyznačuje nízkou akútnou toxicitou. Prípady otravy prípravkom alebo účinnou látkou nie sú známe.

Protilátka: nie je dostupná, použite symptomatickú liečbu.

V prípade nehody alebo ak cítite nevoľnosť, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte etiketu).

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/5477 4166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách 0 až +30°C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Prípravok skladujte na miestach alebo objektoch ktoré sú vybavené vhodnými riešeniami zabraňujúcimi znečisteniu životného prostredia a vstupu tretích osôb. Doba použiteľnosti je minimálne 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3991/mt

5/5