Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Etiketa schválená: 25.09.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

REVUS TOP

Fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej a alternáriovej škvrnitosti zemiakov.

Účinná látka:

250 g.l-1; 21,83 % w/w

 

mandipropamid,

tj. (RS)-2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-

 

 

ynyloxy)phenethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide

difenoconazole,

250 g.l-1; 21,83 % w/w

tj. 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-

 

 

1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-

 

 

chlorophenyl ether

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: mandipropamid, CAS No.: 374726-62-2; difenoconazole, CAS No.: 119446-68-3

Označenie:

GHS09

Nebezpečenstvo

H410

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Používajte termostabilné rukavice/ochranný štít/ochranné okuliare.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu zneškodnite v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov dodržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10m spolu s 10 m ochranným pásom s rastlinným krytom.

ICZ/2015/3428/mt

1/5

Etiketa schválená: 25.09.2015

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je pre populácie dážďoviek a iných pôdnych makroorganizmov prijateľné.

Vč3 Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

Prípravok je pre populácie Aphidius rhopalosiphi a Typhlodromus pyri s prijateľným rizikom.

PHO1 Všeobecné vylúčenie používania prípravkov na ochranu rastlín v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov.Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových vodných zdrojov; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd ! Dodržujte ochrannú zónu ! Prípravok je vylúčený z použitia v 1. a 2. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd (povrchových a podzemných).

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

SYNGENTA Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215,

 

4058 Basel, Švajčiarska konfederácia

Držiteľ autorizácie:

SYNGENTA Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09

 

Bratislava, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-02-1649

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PET a HDPE fľaša

 

5, 10 a 20 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

® REVUS TOP je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok REVUS TOP obsahuje účinné látky mandipropamid a difenoconazole.

Účinná látka mandipropamid zo skupiny amidov karboxylových kyselín má preventívny a čiastočne kuratívny účinok. Jeho preventívny účinok spočíva v potláčaní klíčenia spór, čím zabráňuje prieniku patogéna do pletiva hostileľa. Kuratívny účinok spočíva v inhibícií rastu mycélia, tvorby

ICZ/2015/3428/mt

2/5

Etiketa schválená: 25.09.2015

haustórii a v redukcii sporulácie. V rastlinách sa šíri translaminárne. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii biosyntézy fosfolipidov.

Mandipropamid je účinný proti hubovým patogénom z triedy Oomycetes ako Phytophtora infestans (pleseň zemiaková). Účinná látka je po ošetrení zemiakov rýchlo absorbovaná do voskovej vrstvičky na povrchu listov, čo zabezpečuje vysokú odolnosť proti dažďovým zrážkam.

Účinná látka difenoconazole zo skupiny triazolov zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach - pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Difenoconazole je širokospektrálna systémovo pôsobiaca účinná látka s preventívnym a kuratívnym účinkom. Je absorbovaná listami a v rastline se šíri akropetálne a translaminárne.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná doba

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemiak

 

pleseň zemiaková

 

0,6 l

 

3 dni

-

 

 

 

alternáriová škvrnitosť zemiakov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Počas vegetačnej doby (sezóny) aplikujte REVUS TOP maximálne 3× na jednej ploche.

Odporúčaná dávka vody: 200 – 600 l/ha.

REVUS TOP aplikujte preventívne pred nástupom podmienok vhodných pre šírenie choroby, v čase optimálnych podmienok pre šírenie infekcie patogéna, na základe signalizácie, resp. na začiatku výskytu symptómov napadnutia. Interval medzi ošetreniami je pre pleseň zemiakovú minimálne 7 dní, pre alternáriovú škvrnitosť zemiakov minimálne 10 dní. Aplikujte od rastovej fázy začiatok tvorby hľúz (BBCH 40) do rastovej fázy začiatku žltnutia listov (BBCH 91).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok REVUS TOP aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie je veľmi toleratný k ošetrovaným rastlinám.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok REVUS TOP obsahuje dve účinné látky: mandipropamid a difenoconazole. Mandipropamid patrí podľa FRAC do skupiny 40 (amidy karboxylových kyselín) a difenoconazole do skupiny 3 (DMI fungicídov). K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok po sebe bez prerušenia ošetrením inými fungicídmi s účinnými látkami z inej chemickej skupiny a odlišným mechanizmom účinku.

K zabráneniu vzniku rezistencie aplikujte prípravok REVUS TOP v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie.

VPLYV NA ÚRODU

Ak je prípravok REVUS TOP aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ak je prípravok REVUS TOP aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, nemá negatívny vplyv na následné a náhradné plodiny.

Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny! Postrek nesmie zasiahnuť citlivé susediace plodiny!

ICZ/2015/3428/mt

3/5

Etiketa schválená: 25.09.2015

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Ak je prípravok REVUS TOP aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, nepredstavuje riziko pre užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Optimálna dávka vody je 200 až 600 l/ha v závislosti od rastovej fázy zemiakov. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Čerpadlo je potrebné ponechať zapnuté aj počas presunu postrekovača a pri samotnej aplikácii. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej tekutiny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru z pogumovaného textilu, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere po vetre od pracujúcich smerom do neošetrenej plochy.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť !

Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do okolia, najmä nesmie uniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov lesných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Všeobecné odporučenia: Keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti Syngenta, toxikologické stredisko alebo idete na lekárske ošetrenie, majte so sebou obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto prípravku.

Po vdýchnutí: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch.

Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním. Postihnutého udržiavajte v teple a pokoji. Ihneď volajte lekára alebo toxikologické stredisko.

Po zasiahnutí pokožky: Ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody.

ICZ/2015/3428/mt

4/5

Po zasiahnutí očí:
Po požití:

Etiketa schválená: 25.09.2015

Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Oči, vrátane pod viečkami, vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky.

Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi ukážte tento obal alebo etiketu. Nevyvolávajte zvracanie

Pokyny pre ošetrujúceho Špecifická protilátka nie je dostupná. Ošetrujte podľa príznakov. lekára: Použite symptomatickú terapiu

Vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia z nej zabezpečte postihnutému okamžité lekárske ošetrenie. Lekára informujte o prípravku, s ktorým pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel: 02/54 774 166.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +5oC až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2015/3428/mt

5/5