Etiketa schválená: 17.3.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

RETENGO® PLUS

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme suspenznej emulzie, určený na ochranu kukurice proti helmintosporióze kukurice a hrdzi kukuričnej.

Účinná látka:

 

Pyraclostrobin,

133 g.l-1 (12,5 % hm)

Epoxiconazole,

50 g.l-1 (4,7 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: pyraclostrobin CAS No.: 175013-18-0, epoxiconazole CAS No.: 133855-98-8, benzínové rozpúšťadlo (ropné) CAS No.: 64742-94-5

Klasifikácia a označenie:

GHS06

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

H301

Toxický po požití.

H315

Dráždi kožu.

 

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H360Df

Môže poškodiť plod v tele matky. Podozrenie na poškodenie reprodukčnej

 

schopnosti.

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P260

Nevdychujte hmlu alebo pary.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte kontaminované časti tela.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice a ochranný odev.

P301+P330+

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P331

 

 

P303+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom

ICZ/2014/3070/ss

 

1/5

Etiketa schválená: 17.3.2015

vody a mydla.

P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P332+P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P362+P364

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P420

Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre vtáky prijateľné.

 

 

 

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

 

 

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre populácie: dážďovky prijateľné.

 

 

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti

 

povrchových

vôd./Zabráňte

kontaminácii

prostredníctvom

odtokových

kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

 

 

 

Spe2 Z dôvodu ochrany vodných organizmov neaplikujte prípravok

na pozemku

s > 3°

 

svahovitosťou vo vzdialenosti od povrchových vôd < ako 9 m.

 

 

Spe3 Z dôvodu

ochrany vodných

organizmov

udržiavajte medzi

ošetrovanou

plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 9 m a pri 50%, 75% a 90%

 

redukcii úletu v dĺžke 4 m.

 

 

 

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

BASF SE, Ludwigshafen, Nemecká spolková republika

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s.r.o., Prievozská 2, 821 09

 

Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-02-1423

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l COEX (HDPE/PA) fľaša

 

3 l, 5 l, 10 l COEX (HDPE/PA) kanister

ICZ/2014/3070/ss

2/5

Etiketa schválená: 17.3.2015

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

RETENGO® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

RETENGO PLUS je systémovo pôsobiaci fungicíd s obsahom dvoch účinných látok. Tie sú prijímané nadzemnými časťami rastlín a následne rozvádzané do celej rastliny.

Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov a vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Má translaminárny a lokálno- systémový účinok. Pyraclostrobin pôsobí v mitochondriách bunky, kde v procese dýchania na špecifických miestach prerušuje prenos elektrónov (pôsobí na tzv. komplex III). Inhibuje sporuláciu, rast spór a mycélia húb. Spóry sú veľmi citlivé na pyraclostrobin najmä v období rastu.

Účinná látka epoxiconazole je zo skupiny triazolov, pôsobí systémovo a má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Blokuje syntézu C-14-demethylázy, a tým tvorbu bunkových membrán patogéna. Rast huby je tak ihneď a dlhodobo pozastavený.

Prípravok RETENGO PLUS pôsobí proti niektorým hubovým chorobám kukurice ako helmintosporióza kukurice (Setosphaeria turcica) a hrdza kukuričná (Puccinia sorghi). Okrem toho má vplyv na predĺženie vegetačného obdobia ošetrovaných porastov, čo spôsobuje, že listová plocha je dlhšie zelená (tzv. green effect).

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukurica

 

helmintosporióza kukurice,

 

1-1,5 l

 

AT

-

 

 

 

 

 

hrdza kukuričná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 100- 400 l.ha-1

Maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny: 1x

Prípravok RETENGO PLUS aplikujte na začiatku infekcie, keď je kukurica v štádiu začiatku predlžovania stonky (BBCH 30) až do obdobia kvitnutia, kedy vrchná a spodná časť metliny kvitne a blizny sú vyrastené (BBCH 65). Nižšiu dávku prípravku aplikujte v prípade nižšieho infekčného tlaku.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Podľa organizácie FRAC patrí účinná látka pyraclostrobin medzi fungicídy typu QoI (FRAC kód 11) s vysokým rizikom vzniku rezistencie. Cross- rezistencia je známa medzi všetkými QoI fungicídmi. Účinná látka epoxiconazole patrí medzi DMI fungicídy (FRAC kód 3) so stredným rizikom vzniku rezistencie. Rezistencia oboch účinných látok je preukázaná u viacerých druhov húb.

Na zabránenie vzniku rezistencie nepoužívajte v priebehu vegetácie prípravky s rovnakým mechanizmom účinku viackrát za sebou. Neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku typu QoI a/alebo DMI (azolu) inak než preventívne alebo čo najskôr behom životného

ICZ/2014/3070/ss

3/5

Etiketa schválená: 17.3.2015

cyklu huby. Nespoliehajte len na kuratívny potenciál tohto typu účinných látok. Dodržujte aplikačnú dávku prípravku a maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny!

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nesmie zasiahnuť susediace porasty.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku vyprázdnite nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnite čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny nevylievajte v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd!

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný oblek, zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumené rukavice a gumené čižmy. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte gumenú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Po skončení práce dôkladne vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlievania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: Okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody, vyhľadajte lekára. Po zasiahnutí očí: Zasiahnuté oči vyplachujte po dobu minimálne 15 minút pod tečúcou

vodou, vyhľadajte očného špecialistu.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a vodou.

ICZ/2014/3070/ss

4/5

Etiketa schválená: 17.3.2015

Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu a pokoj, a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5 do +350 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod.

ICZ/2014/3070/ss

5/5