Etiketa schválená: 8.10.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

RETACEL EXTRA R68

Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), určený na reguláciu rastu obilnín, trojštetu žltkastého, kostravy červenej, okrasných rastlín a na zvýšenie zimovzdornosti repky ozimnej.

Účinná látka:

Chlormequat chlorid, 750 g.l-1; 65,8% w/w t.j. 2-chloretyl-trimetyl-amonium-chlorid

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: chlormequat chlorid CAS No.: 999-81-5

Označenie prípravku

GHS07

Pozor !

H290

Môže byť korozívna pre kovy.

H302

Škodlivý po požití.

H312

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare a ochranu tváre.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.

P301 + P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte lekára.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo 3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

ICZ/2015/3615/mt

1/6

 

 

Etiketa schválená: 8.10.2015

V 3

Riziko

vyplývajúce z používania prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne

 

makroorganizmy.

Vč 3

Riziko

vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie užitočných článkonožcov.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov do verejnej kanalizácie. Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd.

Dodržujte ochrannú zónu.

Dbajte o to aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá! Uložte mimo dosahu zvierat vo voľnej prírode.

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami.

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Havlíčkova

605,

 

280 02 Kolín, Česká republika

 

Držiteľ autorizácie:

TAMINCO BVBA, Pantserschipstraat 207, B-9000 Gent,

 

Belgické kráľovstvo

 

Poverený zástupca:

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Havlíčkova

605,

 

280 02 Kolín, Česká republika

 

 

Telefonné číslo výrobcu: +420 321 335 248

 

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-14-1258

 

Dátum výroby:

uvedené na obale

 

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

 

Balenie:

10 l HDPE kanister

 

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

 

RETACEL ® - je registrovaná značka firmy Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

RETACEL EXTRA R 68 patrí medzi kvartérne amóniové soli, ktoré pôsobia ako inhibítor biosyntézy gibberellinov. Bráni predlžovaniu buniek a tým skracuje a posilňuje stonku a vytvára odolnejšie rastliny. Taktiež ovplyvňuje vývojový cyklus rastliny a má za následok bohatšie kvetenstvo, ktoré

ICZ/2015/3615/mt

2/6

Etiketa schválená: 8.10.2015

môže viesť k vyšším úrodám aj k vyššej kvalite zŕn. Môže podporovať aj vytváranie chlorofylu a tvorbu koreňov. U obilnín je hlavným efektom zvýšenie odolnosti proti poliehaniu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použita

Dávka na ha

Ochranná

Poznámka

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný

vyrovnanie odnoží

1,5 l

AT

zákaz skrmovania na

 

retardácia rastu

zeleno, silážovania a

 

 

 

 

 

 

 

senážovania

 

podpora prezimovania

1,5 l

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovos (len

proti poliehaniu

2 l

AT

 

nepotravinársky)

 

 

 

 

 

 

pšenica jarná

proti poliehaniu

0,8 – 1,5 l

AT

 

pšenice ozimná

podpora prezimovania

1,5 l

AT

 

 

proti poliehaniu

1,5 l

AT

 

pšenice ozimná

zahustenie porastu

1,5 l

AT

 

raž

proti poliehaniu, zahustenie

1,25 – 1,92 l

AT

 

 

porastu

 

 

 

 

 

repka

zvýšenie zimovzdornosti

2 l

AT

 

trojštet žltkastý,

proti poliehaniu

 

 

semenné porasty

kostrava červená

 

1-2 l

AT

zákaz skrmovania na

 

 

zeleno, silážovania a

 

 

 

 

 

 

 

 

senážovania

lipnica lúčna

proti poliehaniu

 

 

semenné porasty

 

 

1-1,5 l

AT

zákaz skrmovania na

 

 

zeleno, silážovania a

 

 

 

 

 

 

 

 

senážovania

okrasné rastliny

regulácia rastu

0,2-0,5 %

AT

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávky vody pre obilniny, repku ozimnú a trávy: 200 – 600 l.ha-1.

Maximálny počet ošetrení: 2L/ha 1x za vegetáciu.

Pšenica ozimná:

Podpora prezimovania – aplikujte vo fáze 4.-5. listu (BBCH 14-15). Používajte pre skoro siatych rýchle sa vyvíjajúcich porastoch, kde hrozí nebezpečenstvo prerastania. Zásadne nepoužívajte na pozemkoch zaburinených pýrom plazivým a lipkavcom.

Zahustenie porastu – aplikujte na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. až 5. odnože BBCH 21-25). Skoro jarná aplikácia na podporu odnožovania riedkych, zle prezimovaných porastov. Ošetrujte porasty pri počte rastlín pod 300 na m2 vo všetkých výrobných oblastiach;

Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze od 5. odnože až do začiatku predlžovania stebla (BBCH

25-30).

Pšenica jarná:

Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze objavenie sa 3 odnože až do konca odnožovania (BBCH 23-29). Ošetrujte len husté porasty.

Raž:

Zahustenie porastu - aplikujte na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. až 5. odnože BBCH 21-25). Ošetrujte zle prezimované porasty (pod 200 rastlín na m2).

ICZ/2015/3615/mt

3/6

Etiketa schválená: 8.10.2015

Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze, keď 1. kolienko je minimálne 2 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 31).

Jačmeň ozimný:

Podpora prezimovania – aplikujte vo fáze 3.-4. listu (BBCH 13-14) na skoro siate, rýchlo sa rozvíjajúce porasty, kde hrozí nebezpečenstvo prerastania.

Vyrovnanie odnoží – skorá jarná aplikácia po obnovení rastu na začiatku odnožovania (objavenie sa 1. Až 5. Odnože BBCH 21 – 25), pre podporenie riedkych, zle prezimovaných porastov. Ošetrujte lepšie odnožujúce porasty s počtom pod 200 rastlín na m2 a menej odnožujúce porasty s počtom rastlín pod 250 rastlín na m2.

Ovos:

Proti poliehaniu – aplikujte v rastovej fáze, keď 1. kolienko je minimálne 2 cm nad odnožovacím uzlom (BBCH 31) – ošetrujte porasty pri ktorých hrozí nebezpečenstvo poliehania.

Repka:

Zvýšenie zimuvzdornosti – aplikujte keď rastliny majú 5-6 pravých listov (BBCH 15-16), počet rastlín sa blíži k počtu 80-100 na m2 a výška rastlín (vzpriamené listy) je 15-20 cm, ale ešte vždy pred začiatkom predlžovania stonky. Na zvýšenie účinnosti Retacelu Extra R 68 sa odporúča pridať do postrekovej kvapaliny zmáčadlo.

Semenné porasty - trojštet žltkastý, kostrava červená, lipnica lúčná

Proti poliehaniu – postrekujte od ukončenia odnožovania do začiatku steblovania (BBCH 29-30) pri zvýšených dávkach dusík. Ošetrenie nie je možné kombinovať s rastovými herbicídmi.

Okrasné rastliny:

Regulácia rastu – prípravok je možné použiť na reguláciu rastu črepníkových rastlín, okrasných drevín určených predovšetkým na rýchlenie a pestovanie v nádobách. Vzhľadom na veľký vplyv podmienok stanovišťa, odrodovú a druhovú reakciu, odporúčame overiť použitie v jednotlivých konkrétnych podmienkach. Aplikácie postrekom, 2-5 l prípravku v 1000 l vody na ha.

Na reguláciu rastu letničiek na záhonoch je možné použiť iba 2 l prípravku v 1000 l vody na ha.

Letecká aplikácia je povolená, množstvo postrekovej kvapaliny je 70-100 l na ha.

Zásadne sa musí dodržiavať dávkovanie a termín aplikácie!

Porasty ošetrené prípravkom Retacel Extra R 68 proti poliehaniu nesmú byť použité na skrmovanie na zeleno, sušené ani silážované. Účinnosť prípravku nie je ovplyvnená množstvom vody, je preto možná letecká aplikácia (70-100 l/ha). Je však nutné zachovať predpisy platné pre leteckú aplikáciu herbicídov, a to aj vtedy, ak nie sú aplikované v zmesi s herbicídmi. Nesmie byť aplikovaný v zmesi s kontaktnými herbicídmi. Retacel Extra R 68 sa môže použiť súčasne s niektorými fungicídmi určenými proti listovým chorobám, ale pred použitím urobte skúšku na kompatibilitu.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH ÚČINKOCH NA RASTLINY, ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe prejavy fytotoxicity a ani negatívne vplyvy na rastlinné produkty, vrátane produktov množenia.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzenia. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Aplikácia prípravku predstavuje nízke riziko pre užitočné a necieľové organizmy.

ICZ/2015/3615/mt

4/6

Etiketa schválená: 8.10.2015

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave postrekovej kvapaliny nepoužívajte železné nádoby ani nádoby z bieleho plechu. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky sa vlievajú do nádrže oddelene.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%ným roztokom uhličitanu sodného/sóda/ a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Před použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár s čepcom alebo ochranné okuliare, respirátor s vložkovým filtrom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smerer vetra od pracujúcích.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacom práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipient povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístoje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: Dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití: Podajte postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, medicinálne uhlie, zvracanie nevyvolávajte, vyhľadať lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu asi 15 minút, otvorené oči. Vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou. Vyhľadajte lekárskou pomoc ak sa objaví podráždenie.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku (na báze chlormequatu) a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodníte ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad. Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmie však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3615/mt

5/6

Etiketa schválená: 8.10.2015

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale a obaly od namoreného osiva zneškodnite ako nebezpečný odpad. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, minimálne 3 krát po sebe a odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Výplachovú vodu použite na prípravu moriacej zmesi, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aspiračný prach a iný kontaminovaný materiál zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3615/mt

6/6