Etiketa schválená: 12.10.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

RELDAN* 22

Postrekový širokospektrálny insekticíd vo forme emulgovateľného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie cicavých a žravých škodcov v repke, horčici, jabloniach a skladoch obilnín (zrnokazom, skladovým a múčnym roztočom).

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

Chlorpyrifos-methyl

225 g/l

O,O-dimethyl

O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl)-

 

phosphorothioate

 

(21,39 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: chlorpyrifos- methyl, t.j. O,O-dimethyl O-(3,5,6-trichloro-2-pyridyl)- phosphorothioate

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS07 GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo

 

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P261e

Zabráňte vdychovaniu pár.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P301 + P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/ nádobu v súlade s platnými predpismi.

SP1 Neznečisťujte

vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Spe 3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 10 m pre poľné plodiny a 15 m pre jablone od hladín tečúcich a stojatých vôd

1 /5

ICZ/2015/3785/ha

Etiketa schválená: 12.10.2015

Vč1 Prípravok pre včely jedovatý

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné

V2 Prípravok je škodlivý pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

Neošetrujte v čase kvitnutia plodiny a burín v podraste!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSUP:

11-05-1176

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l PET fľaša alebo 1 l PET fľaša

Doba použiteľnosti prípravku:

2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych

 

nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok skladovania.

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

RELDAN* 22 je insekticídny prípravok s dotykovým a požerovým účinkom na báze účinnej látky chlorpyrifos-methyl, ktorá patrí medzi organofosfáty. Účinkuje ako inhibítor acetylcholínesterázy. Účinkuje na vajíčka, larvy a dospelý hmyz. Najvyšší účinok sa dosahuje na larvy v skorých rastových fázach.

NÁVOD NA POUŽITIE:

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ ha

 

 

Ochr. doba

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná, repka

 

blyskáčik repkový

 

2 l

 

AT

 

len pred kvitnutím

 

jarná, horčica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jabloň

 

piliarka jablčná,

 

 

 

 

 

 

 

po odkvitnutí

 

 

 

 

voška jabloňová,

 

2,25 l

 

21 dní

 

Na začiatku výskytu

 

 

 

 

voška skorocelová,

 

 

 

vošiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obaľovač jablčný

 

 

 

 

 

 

 

podľa signalizácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná, pšenica

 

škodcovia v

 

8,88 – 22,22

 

 

 

 

podľa

 

jarná, raž ozimný,

 

skladoch obilnín

 

 

90 dní

 

technologického

 

 

 

ml.t-1 zrna

 

 

 

jačmeň kŕmny, ovos

 

 

 

 

 

 

 

 

postupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 /5

ICZ/2015/3785/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 12.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ ha

 

 

Ochr. doba

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

skladovacie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

priestory na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednoduché

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spracovanie

 

0,2 l / 100m2

 

30 dní

 

 

 

 

 

 

 

(zrnokazy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skladové a múčne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roztoče)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

V repke a horčici sa aplikujte 1x za sezónu, v rastovej fáze BBCH 30-59. Dávka vody 300-500 litrov vody na ha. Neošetrujte v čase kvitnutia plodiny a burín v podraste.

V jabloniach ošetrujte 1x za sezónu v rastovej fáze BBCH 10-87. Dávka vody 750-1000 litrov. Neošetrujte v čase kvitnutia.

Pre celoplošné ošetrenie prázdnych skladov obilnín pred naskladnením obilia použite

RELDAN 22 v dávke 0,2 litra do 5 litrov vody. Tento roztok aplikujte na plochu 100 m2 najlepšie chrbtovým postrekovačom, v prípade skladovacích hál podlahu ošetrite traktorovým postrekovačom. Sklad pred aplikáciou insekticídu musí byť pozametaný, vyčistený od prachu prípadne zŕn obilnín. Ošetrite celý vnútorný plášť skladu, sila a aj zariadení pre naskladňovanie obilia. Pri postreku používajte ochranné pracovné prostriedky! Začnite ošetrovať od vzdialenejších miest smerom k východu.

Pri ošetrovaní naskladňovaného obilia (ak chceme obilie skladovať dlhodobo) aplikujte vyššiu dávku (22 ml) prípravku RELDAN 22 v 0,75 až 1,5 litra vody na 1 tonu obilia. Ideálne je, ak obilie pred aplikáciou insekticídu RELDAN 22 dosahuje vlhkosť menej ako 15 % a je ochladené na teplotu pod + 15 °C. Ochranná doba je 90 dní. Takto ošetrené uskladnené obilie (pšenica, raž, jačmeň kŕmny, ovos) je možné použiť na bežné pekárenské a kŕmne účely.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Neboli zaznamenané žiadne príznaky fytotoxicity na následné, alebo náhradné plodiny.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok neaplikujte v nižšej než autorizovanej dávke. Z dôvodu predchádzania vzniku rezistencie používajte počas vegetácie insekticídy s rozdielnym mechanizmom účinku. Ak je to možné, kombinujte prípravky na ochranu rastlín s biologickou ochranou.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín alebo necieľových organizmov ošetrovaných postrekovačom, všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstráňte podľa nasledovného postupu:

3 /5

ICZ/2015/3785/ha

Etiketa schválená: 12.10.2015

a) Po ukončení postreku okamžite vypustite nádrž. Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b) Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu. Postupujte podľa návodu na použitie čistiaceho prostriedku.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Vodu po oplachu likvidujte ako nebezpečný odpad.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom vonku používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv.

Pri práci s prípravkom v uzavretých priestoroch používajte ochranný pracovný oblek, ochrannú masku na tvár s filtrom alebo izolačný dýchací prístroj, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení prípravku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci s prípravkom v skladoch, silách, prevádzkach a podobne sa riaďte technologickými postupmi pre asanačnú činnosť v objektoch pri použití organofosfátov.

Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrekujte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere od obsluhy. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné citlivé kultúry.

V prípade požiaru na hasenie použite hasiacou penou, hasiaci prášok, prípadne piesok alebo zeminu. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemného zahmlievania. Ak sú uzavreté kontajnery vystavené nadmernému teplu alebo silnému ohňu, môžu následkom zvýšenia tlaku vybuchnúť. Dôsledne dbajte na to, aby kontaminovaná voda (médium) nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti podľa STN 65 02 01

Pri požiari môže dym, okrem neidentifikovaných toxických a/alebo dráždivých zlúčenín, obsahovať aj pôvodnú látku. Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní: Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch. Ak vznikne podráždenie, poraďte sa s lekárom. V prípade, že postihnutý nedýcha začnite s umelým dýchaním a bezodkladne privolajte lekára. V prípade dýchacích problémov musí o použití kyslíka rozhodnúť lekár.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Ihneď privolajte lekára a/alebo zaistite prevoz do strediska prvej pomoci. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár.

Po zasiahnutí očí: Nezatvárajte oči. Oči dôkladne vyplachujte niekoľko minút veľkým množstvom vody. Ak máte kontaktné šošovky - po 5 minútach ich vyberte a ešte aspoň 15 minút pokračujte vo vyplachovaní očí. Bez odkladu sa poraďte s lekárom, podľa možnosti s oftalmológom.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zasiahnutý odev. Pokožku dôkladne umyte mydlom a veľkým množstvom vody. Umývajte aspoň 15-20 minút. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte. Topánky a iné kožené predmety, ktoré nemôžu byť dekontaminované, musia byť zneškodnené ako nebezpečný odpad.

Príznaky otravy

4 /5

ICZ/2015/3785/ha

Etiketa schválená: 12.10.2015

Otrava sa prejavuje nevoľnosťou, pocitom slabosti, bolesťami hlavy, nutkaním na zvracanie, zvracaním, potením, zúžením zorníc, závratmi, zvýšenou tvorbou slín, hnačkami, bolesťami brucha, poruchami dýchania, svalovými kŕčmi až bezvedomím.

Správa pre lekára: Tento materiál obsahuje inhibítor acetylcholínesterázy a rozpúšťadlá.. Pri úvahách o výplachu žalúdka musí byť zvážené nebezpečenstvo pľúcnej ašpirácie vzhľadom na jedovatosť. Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku (chlorpyrifos- methyl - inhibítor acetylcholínesterázy) a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok RELDAN 22 skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

5 /5

ICZ/2015/3785/ha