Etiketa schválená: 21.09.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

REGLONE

Postrekový neselektívny kontaktne pôsobiaci prípravok v úprave tekutého koncentrátu pre riedenie vodou (SL) určený na desikáciu poľnohospodárskych plodín a na ničenie burín v poľnohospodárstve.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Diquat 200 g/l t.j. 1,1-ethylen-2,2-bipyridyliový katión (31,8% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: diquat dibromide CAS No.: 85-00-7

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

Nebezpečenstvo

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Len pre profesionálne použitie!

Obsahuje diquat dibromid. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami, dodržte ochrannú dobu!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

REGLONE je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

REGLONE je neselektívny kontaktný postrekový prípravok určený na desikáciu poľnohospodárskych plodín a ničenie burín v nich. Rastliny ho prijímajú zelenými časťami veľmi rýchlo po aplikácii; prvé príznaky účinku (chlorotické škvrny, vädnutie) sa zvyčajne objavujú už niekoľko hodín po aplikácii. Pri styku s pôdou dochádza k jeho úplnej inaktivizácii, takže v pôde nezanecháva rezíduá.

Etiketa schválená: 21.09.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

Pozn.: Prípravok možno v repke ozimnej a slnečnici aplikovať letecky v dávke 2-3 l.ha-1 (bez použitia DAM 390) s použitím množstva vody 80-100 l.ha-1.

Pri spoločnej (TM) aplikácii s hnojivom DAM 390 možno aplikovať len v čase kedy včely nelietajú.

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Lupína biela - aplikácia v plnej zrelosti (BBCH 89) t.j. 6 dní pred zberom plošným postrekom s poľným pozemným postrekovačom s vodou v dávke 200-300 l.ha-1; aplikácia len 1×

Pohánka - aplikácia hlavne na silne zaburinené porasty, keď je pohánka zrelá a len ojedinele sa vyskytujú zelené rastliny t.j. 7 dní pred zberom plošným postrekom s poľným pozemným postrekovačom s vodou v dávke 250 l.ha-1; aplikácia len 1×

Facélia – aplikácia v plnej zrelosti (BBCH 89) t.j. 4-7 dní pred zberom plošným postrekom s poľným pozemným postrekovačom s vodou v dávke 400-600 l.ha-1; aplikácia len 1×

Pestrec mariánsky – aplikácia od fázy BBCH 89 po BBCH 95, najneskôr 6 dní pred zberom poľným pozemným postrekovačom s malým objemom s vodou v dávke 100-300 l.ha-1; aplikácia len 1x

Opatrenia na zmiernenie rizika pri aplikácií prípravku na plodinu Pestrec mariánsky:

V ochrannom pásme povrchových vôd II stupňa je použitie prípravku obmedzené nasledovne: Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Etiketa schválená: 21.09.2015

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok REGLONE obsahuje účinnú látku diquat, ktorá patrí podľa HRAC do skupiny D - bipyridylium. REGLONE je neselektívny kontaktný postrekový prípravok určený na desikáciu poľnohospodárskych plodín a ničenie burín v nich.

Pre zabránenie vzniku rezistencie používajte tento prípravok v súlade s návodom na použitie.

VPLYV NA ÚRODU

Ak je prípravok REGLONE aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ak je prípravok REGLONE aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá vplyv na následné ani náhradné plodiny.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny! Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas skúšania nebol pozorovaný žiadny negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom v ktorom bol prípravok REGLONE, musia byť všetky jeho stopy ihneď po ukončení postreku z postrekovača a miešacej nádrže odstránené podľa nasledujúceho postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou aspoň 10 minút.

b)Nádrž a trysky asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda). Opätovne naplňte nádrž čistou vodou a následne prepláchnite ramená a trysky.

c)Oplachové vody zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

d)Trysky a sieťku čistite oddelene.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné

PRVÁ POMOC Všeobecne:
Po vdýchnutí:
Po zasiahnutí pokožky:
Po zasiahnutí očí:
Po požití:

Etiketa schválená: 21.09.2015

komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte aj zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere po vetre od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť!

Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a to iba v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do verejnej kanalizácie, do zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahne poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

Majte pri sebe obal prípravku, jeho etiketu alebo bezpečnostnú kartu pri volaní na núdzové číslo Syngenty, do Toxikologického informačného centra alebo lekára, alebo ak idete na ošetrenie.

Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak je dýchanie nepravidelné alebo došlo k jeho zástave, poskytnite umelé dýchanie. Udržiavajte pacienta v teple a kľude. Okamžite kontaktujte lekára alebo Národné toxikologické informačné centrum.

Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Okamžite omyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pretrváva, kontaktujte lekára. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím operte.

Okamžite oplachujte s veľkým množstvom vody, taktiež pod očnými viečkami, aspoň po dobu 15 minút. Odstráňte kontaktné šošovky. Okamžitá lekárska starostlivosť je nevyhnutná.

Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a ak je to možné, oboznámte lekára s etiketou alebo bezpečnostnou kartou prípravku. Nevyvolávajte zvracanie!

Symptómy: Zápal úst, hltana a pažeráka. Gastrointestinálne potiaže. Hnačka.

Informácia pre lekára: Podávajte aktívne uhlie (100g pre dospelých alebo 2g/ kg váhy tela u detí)

Poznámka: Výplach žalúdka bez podania adsorebentu nepreukázalo žiadny klinický benefit.

Očný kontakt: Zdanlivo triviálny kontakt môže spôsobiť ťažké poškodenie zraku s dlhodobým procesom hojenia. Lekársky dohľad by mal pokračovať až do úplného zahojenia (vyliečenia).

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel.: 02/54 774 166.

V prípade nebezpečia volajte: Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484 433 197.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +5oC až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

Etiketa schválená: 21.09.2015

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.