Etiketa schválená: 28.07.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

REACTOR 360 CS

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline určený po zriedení vodou na preemergentné ošetrenie proti lipkavcu a dvojklíčnolistovým burinám v repke ozimnej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Clomazone 360 g/l

(34% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: clomazone CAS no. 81777-89-1

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s lokálnymi predpismi.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd./Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ICZ2015/3364/ki

1/5

 

Etiketa schválená: 28.07.2015

Výrobca:

Cheminova A/S, P.O.Box 9, Lemvig, DK-7620, Dánsko

Držiteľ autorizácie:

Cheminova A/S, P.O.Box 9, Lemvig, DK-7620, Dánsko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

11-11-1191

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE/PA fľaša

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka clomazone patrí do skupiny isoxazolidinone a do rastlín preniká koreňmi, pri citlivých druhoch inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Listy citlivých rastlín alebo klíčiace rastliny ošetrené prípravkom sú vybielené.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, mrlík biely

Stredne citlivé buriny: hluchavka purpurová

Odolné buriny: rumančekovité, peniažtek roľný, fialky, veroniky, láskavec ohnutý

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

repka ozimná

lipkavec

0,2-0,25 l

AT

 

 

dvojklíčnolistové

0,2-0,25 l + (1,2-1,5 l)

AT

(TM) Butisan 400 SC

 

buriny a jednoročné

 

 

 

 

trávy

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčané množstvo vody je 200-400 l.ha-1 Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetačné obdobie

Repku ozimnú ošetrujte preemergentne ihneď po výseve, najneskôr však do 3 dní po výseve. Dávku prípravku zvoľte v rozmedzí uvedenom v tabuľke. Nižšie dávky použite na ľahkých pôdach alebo pri očakávanom nižšom výskyte burín. Vyššie dávky použite na stredných a ťažkých pôdach a pri očakávanom silnejšom výskyte burín, najmä lipkavca. Prípravok pre rozšírenie spektra účinnosti používajte zásadne v registrovanom tank-mixe.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Okrajové časti listov môžu byť svetlé, zožltnuté alebo vybielené, najmä pri silných dažďoch po aplikácii prípravku. Tieto prejavy sú prechodného charakteru a neovplyvňujú negatívne ďalší rast repky a úrodu. REACTOR® 360 CS možno aplikovať len preemergentne (pred vzídením repky). Aplikácia postemergentne môže zničiť porast. Nepoužívajte REACTOR® 360 CS na pieskoch a svetlých pôdach ani na pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty. Je potrebné, aby zasiate osivo repky bolo zakryté aspoň 20 mm hrubou vrstvou pôdy. Osivové lôžko má byť pevné a bez veľkých hrúd.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

ICZ2015/3364/ki

2/5

Etiketa schválená: 28.07.2015

Clomazone sa používa od roku 1986. Patrí do skupiny inhibítorov tvorby pigmentov F3 s nízkym rizikom vzniku rezistencie. V Európe nebol zaznamenaný žiadny prípad vzniku rezistencie. Vo svete boli zistené 4 prípady vzniku rezistencie. Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku clomazone, viac ako 1× v kalendárnom roku. Opakované použitie prípravkov na báze clomazone môže podporovať vznik rezistencie voči nim. Potrebné je predchádzať vzniku rezistencie dodržiavaním správnej poľnohospodárskej praxe: striedanie plodín, orba (bezorbové technológie vyžadujú zvýšené používanie herbicídov), používanie technicky spôsobilých aplikačných zariadení za vhodného počasia a striedanie účinných látok z rôznymi spôsobmi účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zistený žiadny negatívny dopad na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pred sejbou následnej plodiny odporúčame minimálne strednú orbu.

Pri sejbe náhradných plodín (po prípadnom zaoraní repky ozimnej na jar) môže dôjsť k chlorózam na listoch (ktoré sú však dočasné) a to len pri citlivých plodinách ako ďatelina, lucerna, mak, repa cukrová.

Jesenná aplikácia:

Po zbere plodiny ošetrenej prípravkom na ochranu rastlín REACTOR 360 CS v dávke 0,25 l/ha na konci leta alebo na jeseň môžu byť vysiate nasledovné plodiny: repka ozimná, bôb, kukurica, pšenica ozimná a jarná, jačmeň ozimný a jarný, tritikale, lucerna, slnečnica a repa cukrová. Pred sejbou by mala byť pôda skultivovaná do hĺbky 7-10 cm napríklad použitím rotačných brán. Na pšenici jarnej, jačmeni jarnom, lucerne, slnečnici a repe cukrovej sa môžu objaviť vybielené škvrny ktoré sa však rýchlo stratia.

V prípade zaorania plodiny ošetrenej na jeseň prípravkom na ochranu rastlín REACTOR 360 CS v dávke 0,25 l/ha môže byť:

45 dní po aplikácii a po orbe do hĺbky 27 cm vysiata repka ozimná, jačmeň ozimný, tritikale a lupína

6 mesiacov po aplikácii a po orbe 27 cm vysiata repa cukrová, slnečnica, kukurica, ďatelina, pšenica jarná a jačmeň jarný.

Náhradné plodiny pestované po zaoranej ozimnej repke môžu mať dočasne chlorotické prípadne vybielené listy.

Jarná aplikácia:

Po zbere plodiny ošetrenej prípravkom na ochranu rastlín REACTOR 360 CS v dávke 0,25 l/ha na jar alebo pri zaoraní plodiny môže byť:

45 dní po aplikácii a po orbe do hĺbky 7-10 cm vysiaty hrach, zemiaky, fazuľa, mrkva, cirok, kukurica a repka. Pred sejbou by mala byť pôda skultivovaná do hĺbky 7-10 cm napríklad použitím rotačných brán.

Po orbe do hĺbky 27 cm vysiata repka jarná, horčica, jačmeň jarný, hrach, ďatelina, repa cukrová, zemiaky, fazuľa, mrkva kukurica a ozimné obilniny. Horčica, ďatelina a ozimné obilniny môžu byť pestované bez predchádzajúcej kultivácie pôdy. Po orbe môžu byť na citlivých plodinách ako ďatelina, lucerna, mak a repa cukrová zaznamenané prejavy vybielenia, ktoré však rýchlo odznejú. Repka jarná môže mať na miestach prekrytia postrekov prípravkom na ochranu rastlín REACTOR 360 CS dočasne vybielené listy.

6 mesiacov po aplikácii a po orbe 27 cm vysiata repa cukrová, slnečnica, kukurica, ďatelina, pšenica jarná a jačmeň jarný.

ICZ2015/3364/ki

3/5

Etiketa schválená: 28.07.2015

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny a plochy, na ktorých rastú necieľové rastliny.

Kontakt postrekovej hmly alebo výparov s listami môže zapríčiniť u citlivých rastlín ich vybielenie alebo zožltnutie. Symptómy sú všeobecne prechodné, u niektorých môžu pretrvávať.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok REACTOR® 360 CS nemá neprijateľný negatívny vplyv na užitočné a necielené organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené. Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a opakovane (min. 2×) vypláchnite vodou (vždy min. štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne čistiacim prípravkom AGROCLEAN® v súlade s návodom na jeho použitie. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových vôd!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte aj ochrannú zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Prípravok nie je horľavinou. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom, alebo zeminou. Vodou haste len formou jemnej hmly, alebo kropením a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd. Postrekujte len za bezvetria, alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: vypláchnite ústa vodou, nevyvolávajte zvracanie. Konzultujte s lekárom.

Po nadýchaní: pri akejkoľvek nevoľnosti okamžite opustite miesto expozície. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 10-15 min. Ak pretrvávajú príznaky podráždenia, vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odložte kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto umyte mydlom a vlažnou pitnou vodou.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

ICZ2015/3364/ki

4/5

Etiketa schválená: 28.07.2015

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 - +30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ2015/3364/ki

5/5