Etiketa schválená: 24.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

RAXIL 060 FS

Moridlo vo forme suspenzného koncentrátu určené na morenie jačmeňa ozimného, jačmeňa jarného proti prašnej sneti jačmennej a pšenice ozimnej, pšenice jarnej proti mazľavej sneti pšeničnej a mazľavej sneti hladkej.

Účinná látka:

 

tebuconazole,

60 g.l-1; 5,36 % w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

tebuconazole CAS No.: 107534-96-3, polyarylphenylester sulfate, amonium salt CAS No.: 119432- 41-6

Označenie prípravku:

 

GHS07

GHS08

GHS09

POZOR

 

 

 

 

H317

 

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H361d

 

Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

 

a životné prostredie.

 

 

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P333+P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

 

pomoc/starostlivosť.

 

 

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

MÔŽE

POŠKODIŤ

ZDRAVIE PO

POŽITÍ,

NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU

A SLIZNICAMI! CHRÁŇTE PRED DEŤMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!

SP1

Neznečisťujte

vodu prípravkom

alebo jeho

obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

 

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je

 

 

 

 

pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je

 

 

 

 

pre vtáky prijateľné.

 

 

Vo 2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

 

ICZ/2014/2939/mt

 

 

1/4

Etiketa schválená: 24.2.2015

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne organizmy.

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz používania prípravku v 1. Ochrannom pásme vodných zdrojov. Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Zákaz skrmovania moreného osiva hospodárskymi zvieratami a rybami! Zákaz potravinárskeho spracovania moreného osiva!

Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov do verejnej kanalizácie!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE

PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

 

PRÍPRAVOK V TOMTO

VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ

PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

 

BAYER S.A.S., Bayer CropScience, 16, rue Jean-Marie

 

 

Leclair, CS 90106, F-69266 Lyon Cedex 09, France

Držiteľ autorizácie a

osoba

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

zodpovedná za konečné balenie a

 

označovanie:

 

 

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

 

97-01-0396

Dátum výroby:

 

uvedené na obale

Číslo šarže:

 

uvedené na obale

Balenie:

 

5 l COEX (HDPE/PA) a 25 l PE kanister

 

 

50 l PE sud

 

 

200 l PE alebo plechový sud

Doba použiteľnosti:

 

2 roky od dátumu výroby

Raxil® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer CropScience

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Raxil 060 FS je moridlo obsahujúce systémovo pôsobiaci tebuconazole, triazolový derivát zo skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu. Mechanizmom účinku pri hubových patogénoch je inhibícia C14 demethylácie v biosyntéze sterolov. Blokuje klíčenie spór a rast mycélia hubových patogénov.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/t

Ochranná doba

Poznámka

jačmeň ozimný,

prašná sneť jačmenná

0,5 l

AT

-

jačmeň jarný

 

 

 

 

 

pšenica ozimná,

mazľavá sneť pšeničná,

0,5 l

AT

-

pšenica jarná

mazľavá sneť hladká

 

 

 

ICZ/2014/2939/mt

 

 

 

2/4

Etiketa schválená: 24.2.2015

TECHNOLÓGICKÝ POSTUP MORENIA

Raxil 060 FS je použite vo všetkých typoch moričiek, ktoré zaručujú presné a rovnomerné dávkovanie moridla. Používajte len osivo s vyhovujúcimi semenárskymi parametrami a mechanicky nepoškodené!

Raxil 060 FS je možné variabilne riediť vodou v závislosti na typu moričky a vlhkosti osiva.. Najvhodnejšie množstvo moriacej kvapaliny je 3–5 l/t osiva. Zabezpečte, aby celé množstvo osiva bolo rovnomerne namorené. Moriaca kvapalina je pripravená na aplikáciu až po vytvorení homogénnej suspenzie. Adhezíva nepridávajte.

Morenie osiva do zásoby: za predpokladu použitia bezchybného osiva a správneho skladovania, sa môžete Raxil 060 FS použiť na morenie osiva do zásoby. Pri skladovaní namoreného osiva je potrebné brať do úvahy aj prirodzené, na moridle nezávislé starnutie osiva, ktoré môže znížiť jeho klíčivosť.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA

RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod.), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Dodržte predpísanú dávku. Jej znižovanie môže viesť k vzniku rezistencie.

Je potrebné dodržiavať antirezistentné zásady aplikácie, ktoré sú smernicami FRAC priebežne novelizované. Maximálny počet aplikácii prípravku počas sezóny je 1x pri morení.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte obvyklým spôsobom (napríklad 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev s impregnáciou, klobúk, ochranný štít alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumové čižmy.

Pri manipulácii s prípravkom zabráňte postriekaniu kože a vniknutiu prípravku do očí. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Namorené osivo je zakázané skrmovať hospodárskym zvieratám a rybám! Vrecia s namoreným osivom musia byť viditeľne označené nasledujúcim textom:

P o z o r! Osivo je namorené prípravkom Raxil 060 FS, ktoré obsahuje tebuconazole! Zákaz skrmovania!

Vrecia od namoreného osiva nesmú byť použité na iné účely!

Prípravok nie je horľavinou. Ak sa dostane do ohniska požiaru, tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo

ICZ/2014/2939/mt

3/4

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 24.2.2015

forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Opustite zamorený priestor, ponechajte v kľude, zabezpečte okamžite lekársku pomoc. V prípade bezvedomia postihnutého uložte a prepravte v stabilizovanej polohe na boku.

Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Pacienta ponechajte v kľude a zaistite lekársku pomoc. Lekárovi poskytnite informácie z tohto listu.

Okamžite vyplachujte oko prúdom čistej vody počas aspoň 15 minút a vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

Odstráňte kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto omývajte vodou a mydlom. Následne vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho

o prípravku

a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže

liečbu konzultovať

s Národným

toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54

77 41 66).

 

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30° C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred vlhkom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku (v pôvodnom obale) a obaly od namoreného osiva zneškodnite ako nebezpečný odpad. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, minimálne 3 krát po sebe a odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Výplachovú vodu použite na prípravu moriacej zmesi, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aspiračný prach a iný kontaminovaný materiál likvidujte ako nebezpečný odpad.

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom sódy a umyte vodou.

ICZ/2014/2939/mt

4/4