Etiketa schválená: 27.1.2014

Prípravok na ochranu rastlín

RAPSAN 400 SC

Postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke, horčici a v kapustovitej zelenine.

ÚČINNÁ LÁTKA

400 g.l-1 Metazachlor t.j. t.j.2-chlór-N-/2,6-dimethylfenyl/-N-/1-pyrazolylmethyl/-acetamid

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: Metazachlor CAS No.: 67129-08-2, polykondenzát fenolsulfónovej kyseliny, formaldehyd, sodná soľ CAS No.: neuvedené

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

VÝSTRAŽNÝ SYMBOL

ĎALŠIE INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – PREVENCIA

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 20 m.

Obsahuje Metazachlor. Môže vyvolať alergickú reakciu.

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

GLOBACHEM N.V., 138 Leeuwerweg, 3803 Sint-Truiden, Belgicko

RAPSAN® je registrovaná ochranná známka spoločnosti GLOBACHEM N.V.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

RAPSAN 400 SC je herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v porastoch repky ozimnej a jarnej, kapustovitej zeleniny a horčice. Do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami burín. Po

Etiketa schválená: 27.1.2014

aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení. Po vzídení burín aplikujte najneskoršie v štádiu klíčnych listov (max 1.pravého listu). RAPSAN 400 SC účinkuje predovšetkým cez pôdu, dosiahne spoľahlivý účinok len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach.

Citlivé buriny

psiarka roľná, moháre, lipnica ročná, prstovka krvavá, ježatka kuria, metlička obyčajná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), štiavy, pŕhľava malá, veroniky, žltnice, mlieče, iskerníky (len jednoročné), kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, rumančeky a rumany, horčiak obyčajný, lobody, mak, ľuľok, kolenec roľný, hluchavky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, mrlík biely, čistec ročný.

Stredne citlivé buriny:

ovos hluchý, fialka roľná, reďkev ohnicová, horčica roľná, stavikrv vtáčí, peniažtek roľný, výmrv obilnín, bažanka ročná, pohánkovec ovíjavý.

Odolné buriny:

trváce buriny napr. pupenec roľný, pichliač, pýr plazivý atď.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody je 200-400 l.ha-1.

Dávkovanie je obmedzené na celkovú dávku neprekračujúcu 1,0 kg Metazachloru na ha počas trojročného obdobia na tom istom poli.

Pre dobrý herbicídny účinok je potrebná kvalitne pripravená pôda bez hrúd s dobrou štruktúrou. Ošetrenie na kamenistých alebo hrudkovitých pôdach môže byť úspešné iba čiastočne, lebo semená burín klíčiace spod hrúd sa nedostanú do styku s herbicídom. Pre zaistenie dobrej znášanlivosti repkou je treba dodržať hĺbku sejby 1,5-2 cm a semená repky musia byť zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy. Účinnosť môže byť zabrzdená pri presušení povrchovej vrstvy pôdy. Prejaví sa však pri následných zrážkach. Pri silných zrážkach môže byť prechodne zabrzdený rast repky, ktorý sa však ešte na jeseň doženie a nemá na úrodu žiadny vplyv.

Repku ozimnú a jarnú ošetrujte prípravkom RAPSAN 400 SC pred vzídením (do 3 dní po zasiatí v rastovom štádiu BBCH 00-09) alebo po vzídení repky v rastovom štádiu klíčnych listov až 8 listov (BBCH 10-18), buriny môžu mať vytvorené maximálne klíčne listy. Prípravok účinkuje hlavne cez pôdu, je možné, že pri vyschnutých pôdach sa účinok prejaví až po následných zrážkach. Pri kombinácii RAPSAN 400 SC s COMMAND 36 CS aplikujte COMMAND 36 CS preemergentne (do dvoch dní po výseve) a RAPSAN 400 SC následne v štádiu klíčnych listov burín, alebo ako tank-mix do dvoch dní po zasiatí.

Kapustovú zeleninu (výsev, výsadba) ošetrujte po dobrom zakorenení, keď sú buriny maximálne vo fáze klíčnych listov.

Horčicu ošetrujte 2,5 l dávkou RAPSAN 400 SC na hektár do 2 dní po zasiatí.

Etiketa schválená: 27.1.2014

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe prejavy fytotoxicity a ani negatívne vplyvy na rastlinné produkty, vrátane produktov množenia. Podľa súčasných poznatkov je RAPSAN 400 SC dobre znášaný všetkými odrodami repky olejnej, vrátane tzv. dvojnulovej.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka Metazachlor patrí do skupiny chloracetamidov, jej účinok spočíva v inhibícii syntézy mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom, ktoré sú dôležité pri biosyntéze lipidov. Doteraz neboli zaznamenané žiadne prípady zníženého účinku na cieľové organizmy, alebo vznik rezistencie na účinnú látku Metazachlor. Napriek tomu je vhodné dodržovať správnu antirezistentnú stratégiu, t.j. pri aplikáciách herbicídnych prípravkov dbať na používanie rôznych skupín účinných látok v priebehu vegetácie.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku podľa uvedeného návodu na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri normálnom zbere repky, horčice či kapustovej zeleniny možno pestovať akúkoľvek plodinu.

Ak je potrebné v dôsledku vyzimovania repku zaorať, je možné ako následnú plodinu zaradiť jarné obilniny, repku jarnú, zemiaky, repu cukrovú a kukuricu. Pred výsevom je potrebné premiešať pôdu do hĺbky 15 cm. Pri normálnom zbere repky možno pestovať akúkoľvek plodinu.

Po zaoraní horčice (aplikácia RAPSAN 400 SC na jar) je možné pestovať len repku jarnú, zemiaky a druhy kelu.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V priebehu používania prípravku RAPSAN 400 SC nebol zistený negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIA APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Oplachové vody zneškodnite ako nebezpečný odpad. Aplikačné zariadenie a osobné ochranné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj gumovú zásteru alebo z pogumovaného textilu. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku. Zabráňte zaneseniu aerosólu postrekovej kvapaliny na obsluhu postrekovača.

Dôležité upozornenie:
Pri požiarnom zásahu plyny.
PRVÁ POMOC
Po náhodnom požití:
Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 27.1.2014

Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite. Po práci a pred jedlom, pitím a fajčením, dôkladne si umyte ruky teplou vodou a mydlom resp. osprchujte sa a prezlečte do čistého odevu. Použitý ochranný odev pred ďalším použitím vyperte.

Prípadný požiar haste penou, práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to kropením a nie silným prúdom. Zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hasenie neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu unikať toxické

dajte postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, prípadne s niekoľkými tabletami mediciálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Ak je postihnutý v bezvedomí, zvracanie nevyvolávať.

oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Po nadýchaní: postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v suchých hygienicky čistých, vetrateľných a uzamknuteľných skladoch v uzavretých originálnych obaloch pri teplotách +5 až +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom.

Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Spoločnosť GLOBACHEM N.V. ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme kontrolovať jeho skladovanie, zaobchádzanie s ním, miešanie, použitie či klimatické podmienky v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody či poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.