Etiketa schválená: 2.4.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

RAPID

Postrekový pyrethroidný insekticíd vo forme suspenzie kapsulí pre riedenie vodou, určený na ochranu repky ozimnej, repky jarnej, horčice, repy cukrovej, obilnín a hrachu proti niektorým druhom žravého a cicavého hmyzu.

Účinná látka:

60 g.l-1; 6 % w/w

Gamma-cyhalothrin,

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Gamma-cyhalothrin CAS No.: 76703-62-3, solventnafta, ropná, ťažká, aromatická CAS No.:

64742-94-5

Označenie prípravku:

GHS07

GHS09

Pozor

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržať ochrannú zónu 10 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

SPo1 Po kontakte s pokožkou najskôr odstráňte prípravok suchou tkaninou a potom opláchnite veľkým množstvom vody.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

ICZ/2015/3259/mt

1/5

Etiketa schválená: 2.4.2015

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné

Neaplikovať v čase letu včiel! Aplikovať vo večerných hodinách, najneskôr však do 22,00 hod.! Ošetrovaná plocha nesmie byť v letovej dráhe včiel.

Zákaz používania prípravku v 1. Ochrannom pásme pitných vôd.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami, ktoré dráždi! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybám – dodržte ochrannú dobu!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! (10 m)

Neaplikujte na telo zvierat !

Prípravok nesmie byť ponúkaný alebo predávaný širokej verejnosti. Prípravok nie je určený pre malospotrebiteľské balenia.

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

Výrobca:

CHEMINOVA A/S, P.O.BOX 9, Lemvig, DK-7620, Dánske

 

kráľovstvo

Držiteľ autorizácie:

CHEMINOVA A/S, P.O.BOX 9, Lemvig, DK-7620, Dánske

 

kráľovstvo

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

09-05-1046

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PET fľaša

 

1 l COEX HDPE/PA fľaša

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

RAPID® je ochranná známka spoločnosti CHEMINOVA A/S

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

RAPID je svetlo stabilný pyrethroidný insekticíd, určený proti niektorým druhom žravého a cicavého hmyzu. Pôsobí ako dotykový a požerový jed na dospelých jedincov a larvy škodlivého hmyzu. Vyznačuje sa tiež repelentným účinkom. Nemá systémový účinok, preto je potrebné aby boli pri aplikácii rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín (predpokladom je použitie dostatočného množstva postrekovej kvapaliny). Pri vysokých teplotách (nad 23°C) účinnosť prípravku klesá.

ICZ/2015/3259/mt

2/5

Etiketa schválená: 2.4.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochr. doba

Poznámka

 

 

obilniny

 

vošky

 

0,06 l

 

28 dní

-

 

 

 

 

kohútik modrý, kohútik pestrý,

 

0,08 l

 

28 dní

-

 

 

 

 

byľomor sedlový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrach

 

voška hrachová

 

0,06 l

 

14 dní

-

 

 

 

 

zrniarka hrachová

 

0,08 l

 

14 dní

-

 

 

repa cukrová

 

voška maková

 

0,08 l

 

14 dní

-

 

 

repka jarná,

 

skočky, piliarka repková, krytonos

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná,

 

repkový, krytonos štvorzubý,

 

0,08 l

 

28 dní

-

 

 

horčica

 

blyskáčik repkový, krytonos šešuľový,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

byľomor kelový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voška kapustová

 

0,06 l

 

28 dní

-

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

V obilninách sa RAPID aplikuje proti kohútikom v priebehu liahnutia lariev. Na jeseň proti voškám, prenášačom vírusových chorôb, pri zistení prvých výskytov škodcu v poraste. Na jar RAPID aplikujte proti voškám na listoch, alebo aj po odkvitnutí proti voškám v klasoch.

V hrachu sa RAPID aplikuje proti voškám kedykoľvek počas vegetácie podľa výskytu vošiek v poraste. Proti zrniarke hrachovej pred kvitnutím ak je zistený nálet škodcu.

V repe cukrovej sa RAPID aplikuje proti voškám pri prvom výskyte škodcu v poraste.

V repke ozimnej, repke jarnej a horčici sa RAPID aplikuje proti skočkám pri prvom výskyte škodcu na vzchádzajúcom poraste. Proti piliarke repkovej aplikujte na jeseň, spravidla od vzídenia do konca októbra. Proti krytonosovi štvorzubému, a krytonosovi repkovému, RAPID aplikujte v čase náletu chrobákov do porastu. Proti blyskáčikovi repkovému v období kedy je základ kvetenstva krytý zelenými lístkami. Proti krytonosovi šešuľovému a byľomorovi kelovému aplikujeme v prípade zistenia výskytu škodcov v kvitnúcom poraste.

Aplikácia sa vykonáva len vo večerných hodinách, keď nelietajú včely, najneskôr však do

22:00 hod!

RAPID možno aplikovať 2x za vegetačné obdobie. Minimálny odstup medzi aplikáciami je 14 dní. Do porastu vstupujte až po zaschnutí porastu.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Gamma-cyhalothrin patrí do skupiny pyretroidov. Pri ošetrovaní striedajte účinné látky zo skupiny pyretroidov s insekticídnymi účinnými látkami z iných skupín. Dodržiavajte dávkovanie a maximálny počet aplikácií podľa etikety.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Neaplikovať v čase letu včiel! Aplikovať vo večerných hodinách, najneskôr však do 22:00 hod! Ošetrovaná plocha nesmie byť v letovej dráhe včiel. Pred aplikáciou sa uistite, že sú vhodné poveternostné podmienky na aplikáciu a technické podmienky aplikácie neohrozia včelstvá.

ICZ/2015/3259/mt

3/5

Etiketa schválená: 2.4.2015

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Pred použitím prípravok pretrepte. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene Prípravok sa aplikuje v 200-400 l.ha-1 postrekovej kvapaliny. Vyššie dávky vody sa odporúčajú pri ošetrení vyšších, hustejších porastov, prípadne porastov s veľkou plochou zelenej hmoty. Predpokladom dosiahnutia dobrého účinku, je dobré pokrytie rastliny postrekovou kvapalinou.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanovať 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a opláchnuť vodou.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrek vykonávajte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere od obsluhy. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné citlivé kultúry.

Prípravok je formulovaný ako nehorľavá látka. Ak sa dostane do ohniska požiaru, tento haste penou, práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly. Dôsledne dbajte na to, aby kontaminovaná voda (médium) nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní: ak sa cítite zle, odíďte z miesta expozície. Ľahké prípady: pozorovanie postihnutého. Zavolajte lekársku pomoc ak sa vyskytnú symptómy. Vážne prípady: zavolajte lekársku pomoc.

Ak sa zastaví dýchanie, okamžite začnite umelé dýchanie a udržiavajte ho kým sa o postihnutého nezačne starať doktor.

Po zasiahnutí pokožky: okamžite odstrániť kontaminovaný odev a obuv. Najprv miesto zotrieť suchou handrou alebo použiť púdrový prášok a neskôr omývať vodou a mydlom. Miesto natrieť mastným krémom alebo krémom s vitamínom E. Ak je kontaminácia vážna, alebo ak sa poškodený necíti dobre, treba vyhľadať lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: okamžite vyplachovať oči prúdom čistej vody alebo očným roztokom. Vybrať kontaktné šošovky a po niekoľkých minútach vypláchnuť oči znovu. Čím skôr vyhľadať lekársku pomoc.

Po požití: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Vypláchnuť ústa vodou a vypiť niekoľko pohárov vody (nie mlieko alebo smotanu, môžu zvýšiť absorpciu), nevyvolávať zvracanie. Ak sa vyskytne

ICZ/2015/3259/mt

4/5

Etiketa schválená: 2.4.2015

zvracanie, treba vypláchnuť ústa a podať znovu tekutinu. Nikdy nič orálne nepodávajte osobe v bezvedomí. Okamžite zavolajte lekársku pomoc.

Správa pre lekára.

Ak sa vykonáva výplach, navrhnite kontrolu priedušnice a/alebo pažeráka. Pri úvahách o výplachu žalúdka musí byť zvážené nebezpečenstvo pľúcnej aspirácie vzhľadom na jedovatosť. Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptónov pacienta.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok RAPID skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

Za škody vzniknuté nevhodným skladovaním alebo nevhodným použitím prípravku výrobca neručí.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3259/mt

5/5