Etiketa schválená: 25.6.2013

Prípravok na ochranu rastlín

RANMAN TWINPACK

Fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na pre preventívne ošetrenie zemiakov proti plesni zemiakovej (Phytophtora infestans). .

Zložka RANMAN musí byť vždy použitá s adjuvantom RANMAN Activator v súlade s pokynmi v návode na použitie.

ÚČINNÁ LÁTKA:

400 g.l-1 cyazofamid, t.j : 4-chloro-2cyano-N,N-dimethyl-5-P-tolylimidazole-1-sulfonamide

Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: polyalkylénoxidom upravený heptametyltrisiloxán

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

Dráždivý Nebezpečný pre životné prostredie

Xi

N

UPOZORNENIE:

R48/20

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou

 

vdýchnutím

R41

Riziko vážneho poškodenia očí

R50/53

Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky

 

vo vodnej zložke životného prostredia.

S2

Uchovávajte mimo dosahu detí

S13

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá

S20/21

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite

S26

V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a

 

vyhľadať lekársku pomoc

S36/37/39

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár

S35

Tento materiál a jeho obal sa musí zneškodniť bezpečným spôsobom.

S46

V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo

 

označenie

S57

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii

S61

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi

 

inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pre včely prijateľné pri dodržaní predpísanej

 

dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: populácie dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

ICZ/2013/1738/kn

1

Etiketa schválená: 25.6.2013

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 5 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

PRÍPRAVOK NA OCHRANU RASTLÍN JE VYLÚČENÝ Z POUŽÍVANIA V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH ZDROJOV.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE PRILOŽENÉ POKYNY

NEČISTIŤ APLIKAČNÉ ZARIADENIA V BLÍZKOSTI VÝSTUPOV PODZEMNÝCH VÔD.

ZABRÁŇTE KONTAMINÁCII PROSTRENÍCTVOM NEPRIAMYCH PRIESAKOV Z POĽNOHOSPODÁRSKYCH DVOROV, SKLADOV A VOZOVIEK CIEST.

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie:

ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park – De Kleetlaan 12B, B-1831 Diegem, Belgicko

Výrobca:

ISK Biosciences Europe, Pegasus Park – De Kleetlaan 12B, B – 1831 Diegem, Belgicko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-02-1235

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1,3 l HDPE (kapacita:1l) RANMAN + 0,8 l HDPE (kapacita: 0,75 l)

 

RANMAN Activator

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených

 

obaloch 2 roky od dátumu výroby

RANMAN je registrovaná obchodná známka firmy Ishibara Sangyo Kaisha Ltd. Japonsko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Použitie oboch zložiek „RANMAN“ a „RANMAN Activator“ je predpokladom k dosiahnutiu požadovanej fungicídnej účinnosti.

RANMAN TWINPACK je kontaktný a preventívny fungicíd. Po absorpcii rastlinou účinná látka cyazofamid inhibuje respiráciu mitochondrií húb plesne zemiakovej.

Chemická skupina: cyanoimidazol

NÁVOD NA POUŽITIE A DÁVKOVANIE.

Na zaistenie účinku prípravku RANMAN TWINPACK sa musí vždy použiť zložka „RANMAN“ s adjuvantom „RANMAN Activator“.

ICZ/2013/1738/kn

2

Etiketa schválená: 25.6.2013

Plodina

Škodlivý organizmus

Aplikačná

Ochr.

Poznámka

 

 

dávka/ha

doba

 

zemiak

pleseň zemiaková

0,2 l + 0,15 l

7

Ranman + Ranman Activator

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU.

Termín ošetrenia: Prvý postrek po signalizácii alebo krátko pred objavením plesne zemiakovej, zvyčajne začiatkom zapájania plodiny (BBCH 31).

Objem vody: 200 - 400 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 3x za sezónu

„RANMAN“ a „RANMAN Activator (= RANMAN TwinPack) je preventívny fungicídny prípravok. Musí byť aplikovaný pred výskytom infekcie choroby v poraste. V závislosti od intenzity napadnutia je možné aplikovať prípravok proti plesni zemiakovej v intervaloch 7 – 10 dní. V období vysokého infekčného tlaku a pri rýchlom raste vňate, alebo v poraste pod závlahou sa odporúča opakovať postreky po siedmych dňoch. Pri nízkom napadnutí, najmä po odkvitnutí zemiakov, opakujte postrek aspoň po 10 dňoch.

INFORMÁCIE O MOŽNÉ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH I NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.

Fytotoxicita:

Ranman TwinPack nie je pre zemiak fytotoxický. Nemá žiadne negatívne pôsobenie pri použití podľa návodu. Nebol zistený žiadny negatívny vplyv na susedné plodiny.

Neočakávané účinky:

Neovplyvňuje populácie užitočných dravých roztočov.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE.

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte prípravok „RANMAN TwinPack“ alebo iný prípravok s obsahom účinnej látky typu QoI alebo QiI viac krát po sebe a maximálne 3x za sezónu.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV.

Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte.

Aby sa predišlo nežiaducej tvorbe peny , je treba postupovať nasledovne:

1.Naplňte nádrž postrekovača na 10 % čistou vodou

2.Pridajte potrebné množstvo zložky „RANMAN“. Tabuľka nižšie uvádza požadované množstvo „RANMAN“ podľa ošetrovanej plochy.

3.Doplňte vodu do 90% objemu nádrže.

4.Pridajte potrebné množstvo „RANMAN Activator“.

5.Prázdne obaly z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

6.Doplňte vodu do 100 % objemu nádrže.

7.Premiešajte pomalou rýchlosťou.

8.Postrekujte za stáleho miešania.

Upozornenie: po skončení každého postreku sa presvedčte, či pred plnením nádrže k ďalšej aplikácii RANMAN TwinPack („RANMAN“ + „RANMAN Activator) nie je v nádrži viac ako 5% kvapaliny.

ICZ/2013/1738/kn

3

Etiketa schválená: 25.6.2013

Tabuľka udávajúca potrebné množstvo komponentov k príprave RANMAN TWINPACK („RANMAN“ + „RANMAN Activator“):

„ RANMAN“

Plocha /výmera

„RANMAN Activator"

(fungicíd)

 

(adjuvant)

0,5 l (50 ml)

0,25 ha

0,0375 l (37,5 ml)

0,1 l (100 ml)

0,5 ha

0,075 l (75 ml)

0,150 l (150 ml)

0,75 ha

0,1125 l (112,5 ml)

0,2 l (200 ml)

1 ha

0,150 l (150 ml)

0,25 l (250 ml)

1,25 ha

0,1875 l (187,5 ml)

0,5 l

2,5 ha

0,375 l (375 ml)

0,75 l

3,75 ha

0,5625 l

1 l

5 ha

0,75 l

1,5 l

7,5 ha

1,125 l

2 l

10 ha

1,5 l

Prípravok aplikujte bežnými pozemnými postrekovačmi, ktoré zabezpečujú rovnomerné dávkovanie. Neaplikujte letecky!

Postrekujte vo vzdialenosti najmenej 6m od povrchových a tečúcich vôd vždy smerom od vodných zdrojov.

Postrekovú kvapalinu spotrebujte v deň prípravy.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA.

Presvedčte sa, či v nádrži postrekovača zostal zvyšok postrekovej kvapaliny. Nádrž vyprázdnite. Potom nádrž, ramená a trysky vypláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztok). Pri použití čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu. Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ODPORÚČANIA A MOŽNÉ RIZIKÁ VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU.

Zabráňte kontaminácii vôd prípravkom alebo jeho obalom.(Nečistite aplikačné zariadenie

v blízkosti povrchových vôd, zabráňte kontaminácii vôd v odtokových kanálov hospodárskych dvorov a ciest).

Prípravok nevyžaduje klasifikáciu pre ochranu včiel, vtákov, suchozemských stavovcov, necieľových článkonožcov, pôdnych mikro - a makroorganizmov a necieľových rastlín. Dodržujte pokyny pre použitie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka a životné prostredie

Nebezpečný pre ryby a ďalšie vodné organizmy: neznečisťujte povrchové vody a kanalizácie prípravkom alebo použitými obalmi.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Pri práci s prípravkom použite iba schválené ochranné pomôcky:

ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri príprave postrekovej kvapaliny použite zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite.

Po skončení práce dôkladne umyte ochranný odev.

ICZ/2013/1738/kn

4

Etiketa schválená: 25.6.2013

Pred jedlom , pitím a fajčením si vždy umyte ruky . Po skončeniu práce si umyte celé telo teplou vodou a mydlom.

Prípravok skladujte mimo dosahu detí, oddelene od požívatín, nápojov a krmív pre dobytok.

PRVÁ POMOC.

Pri nadýchaní: prerušte prácu, zabezpečte postihnutému pobyt na čistom vzduchu, teplo a pokoj. Pri zasiahnutí pokožky: odstráňte zasiahnutý odev, pokožku umyte teplou vodou a mydlom

Pri požití: vypite asi 0,5 litra vlažnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Zaistite pomoc lekára. Nevyvolávajte zvracanie a nič nepodávajte ústami ak je postihnutý v bezvedomí.

Pri zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu asi 15 minút a vyhľadajte odborného lekára.

Pri zasiahnutí očí a požití vyhľadajte lekárske ošetrenie a ošetrujúceho lekára informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

Tiesňové číslo:

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, tel: 02/54 774 166, e-mail: ntic@ntic.sk.

SKLADOVANIE.

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch vo vhodnom suchom sklade pesticídov pri teplotách od 0 do +32 ºC .Chráňte pred mrazom. Doba použiteľnosti: 24 mesiacov od dáta výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Právne normy.

Pred použitím prípravku si prečítajte pozorne návod na použitie.

Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2013/1738/kn

5