Etiketa schválená: 1.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

RANGO SUPER

Postrekový herbicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu určený na postemergentnú aplikáciu proti jednoročným a trvácim trávam v repe cukrovej, repke, hrachu, slnečnici a v iných plodinách.

Účinná látka:

 

 

Quizalofop-P-tefuryl

40g/l; 4,4% w/w

t. j.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: quizalofop-p-tefuryl CAS No.: 119738-06-6, solventnafta (ropná), ťažká, aromatická, benzínové rozpúšťadlo CAS No.: 64742-94-5, biely minerálny olej, CAS: 8042-47-5

Označenie prípravku:

 

GHS05

GHS07

GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo

 

 

H304

 

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

 

H317

 

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

 

H318

 

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

 

 

H341

 

Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.

 

H360Df

Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

 

a životné prostredie.

 

 

P201

 

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

 

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P281

 

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

 

P310

 

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P305

+ P351 +

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate

P338

 

kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P308

+ P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPo 2 Ochranný odev po aplikácii očistite.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý. V3 Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.

ICZ/2015/3166/mt

1/5

ICZ/2015/3802/sy(mt)

 

Etiketa schválená: 1.2.2016

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd!

Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

CHEMTURA Europe Ltd.,o.z.., Včelárska 7, 821 01

 

Bratislava, Slovenská republika

Poverený zástupca v SR:

ARYSTA LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ul. 16,

 

940 76 Nové Zámky, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

07-11-0863

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

250 ml a 1 l HDPE fľaša

 

5 l a 10 l HDPE kanister

Dátum výroby:

uvedené na obale

RANGO SUPER ® je ochranná známka firmy CHEMTURA Corporation

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok RANGO SUPER je postemergentný herbicíd so systémovým účinkom. Účinná látka quizalofop-p-tefuryl patrí do skupiny aryloxyfenoxypropionátov (FOPs) a pôsobí ako inhibítor syntézy lipidov. Je absorbovaná povrchom listov a translokovaná po celej rastline aj xylémom aj floémom, a hromadí sa v meristematickom tkanive. Účinok sa prejavuje farebnými zmenami citlivých rastlín - žltnutie alebo fialovenie. Zasiahnuté citlivé trávy hynú v závislosti na teplote počas 2 - 3 týždňov.

Citlivé buriny: cirok alpský, ježatka kuria, ovos hluchý, proso siate, prstovka krvavá, výmrv obilnín, pýr plazivý.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka / ha

 

 

Ochr.

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repa cukrová, repa kŕmna, sója,

 

jednoročné trávy

 

1-1,5 l

 

AT

 

 

 

šošovica, hrach, fazuľa, bôb,

 

pýr

 

2,25 l

 

AT

 

 

 

cibuľa siata, cibuľa zo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sadzačky, cesnak, mrkva,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mrkva kŕmna, ľan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pažítka, petržlen, cibuľa

 

jednoročné trávy

 

1-1,5 l

 

AT

 

semenné porasty

 

 

 

 

pýr

 

2,25 l

 

AT

 

semenné porasty

ICZ/2015/3166/mt

2/5

ICZ/2015/3802/sy(mt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 1.2.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka / ha

 

 

Ochr.

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

 

jednoročné trávy,

 

1-1,5 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

výmrv obilnín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výmrv obilnín

 

0,8 l

 

AT

 

skorá jeseň

 

 

 

 

pýr

 

2-2,25 l

 

AT

 

 

 

zemiak, slnečnica

 

jednoročné trávy

 

1-1.5 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

pýr

 

2,25 l

 

AT

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody: 200 - 400 l.ha-1 . V prípade sucha, vysokých teplôt a pri veľkej biomase odporúčame použiť hornú hranicu dávky vody.

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetačné obdobie.

Prípravok aplikujte v období, keď sú trávy v plnom raste. Pre jednoročné trávy je vhodný termín aplikácie od vývojového štádia 2 listov až do konca odnožovania, pre trváce trávy od vývojového štádia 4-6 listov (pri výške 10 – 15 cm). V repke na jeseň proti skorým rastovým štádiám výmrvu obilnín do 3 listov postačí dávka 0,8 l.ha-1.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní

dávkovania nedochádza k prejavom fytotoxicity, pokiaľ je RANGO

SUPERaplikovaná individuálne. Odrodová citlivosť pri aplikácii prípravku nie je známa.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Herbicíd RANGO SUPERje členom herbicídnej skupiny „fop“. Účinná látka prípravku RANGO SUPERquizalofop-P-terfuryl je zaradená do herbicídnej skupiny A, jej spôsob účinku spočíva v inhibícii acetyl coA karboxylázy. Na mnohé účinné látky z tejto skupiny bola vyvinutá rezistencia burín ako dôsledok nedodržania antirezistentnej stratégie napr. Avena farua, Alopecurus myosuroides, Lolium multiflorum.

Na území SR nebola zaznamenaná rezistencia na účinnú látku pre indikované spektrum citlivých burín.

RANGO SUPERsa nesmie používať vo zmesi s akýmkoľvek ďalším prípravkom obsahujúcim „fop“ (aryloxyfenoxypropionát) skupinu herbicídov alebo následne s akýmkoľvek herbicídom inhibujúcim ACC-ázu počas jednej vegetačnej periódy. Ak je to možné, tak na ničenie včasne vzídených burín (pred vzídením plodiny) používajte neselektívne herbicídy.

Antirezistentná stratégia:

Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné.

Aplikujte v dávkach podľa etikety.

Striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku.

Zredukujte minimalizáciu ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie.

Aplikujte RANGO SUPERlen na aktívne rastúce buriny.

Nepestujte v monokultúre.

Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku).

VPLYV NA ÚRODU

ICZ/2015/3166/mt

3/5

ICZ/2015/3802/sy(mt)

 

Etiketa schválená: 1.2.2016

Aplikácia prípravku v súlade s návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv na následné a náhradné plodiny. Náhradné plodiny vysievajte najskôr po 6-8 týždňoch po aplikácii a po orbe.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok v obale je potrebné najskôr riadne homogenizovať pretrepaním alebo premiešaním. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných ošetrovaných plodín musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného

postupu:

 

 

 

 

 

a)

Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10

 

minút.

 

 

 

 

 

b)

Naplňte nádrž čistou vodou a za

miešania

pridajte

čistiaci

prostriedok

určený

 

na dekontamináciu. Týmto roztokom

vypláchnite

ramená

a trysky,

nechajte 15

minút

 

bez miešania a potom vypustite.

 

 

 

 

 

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný odev, pokrývku hlavy, ochranný štít na tvár Š-P 15, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť ! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekovať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Prípravok je horľavinou III. triedy. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Dôležité upozornenie:

ICZ/2015/3166/mt

4/5

ICZ/2015/3802/sy(mt)

 

Etiketa schválená: 1.2.2016

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po požití: Nevyvolávať zvracanie! Vypláchnite ústa vodou. Podajte 0,5 l vody alebo mlieka a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc

Po nadýchaní: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Dôkladne vypláchnite oči veľkým množstvom vody a pokračujte najmenej 15 minút. Ak podráždenie pretrvá, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zasiahnuté oblečenie. Pokožku omyte za použitia teplej vody a toaletného mydla. Pokiaľ podráždenie pretrvá alebo došlo k dlhotrvajúcemu alebo značnému zasiahnutí, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu alebo otrave privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02/54774166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách + 5 - +30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3166/mt

5/5

ICZ/2015/3802/sy(mt)