Etiketa schválená: 16.02.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

RANCONA® 15 ME

Tekuté fungicídne moridlo vo forme mikroemulzného vodného koncentrátu (ME) k ošetreniu osiva pšenice ozimnej a pšenice jarnej proti mazľavej sneti hladkej a mazľavej sneti pšeničnej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Ipconazole 15 g/l tj. (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-

(1,42 % hm) chlorobenzyl)-5-isopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1- ylmethyl)cyclopentanol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: ipconazole číslo

CAS: 125225-28-7, tetrahydrofurfuryl alkohol , číslo CAS 97-99-4

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

Pozor

Z 4 Riziko vplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 2 Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Zákaz skrmovania moreného osiva hospodárskymi zvieratami a rybami!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

® - je registrovaná známka Arysta LifeScience

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Fungicídne moridlo RANCONA 15 ME obsahuje ipconazole, ktorý je členom skupiny fungicídov inhibujúcich biosyntézu sterolov – DMI, SBI: trieda I). RANCONA 15 ME pôsobí ako systemický fungicíd inhibujúci klíčenie spor a blokujúci rast mycélia hubových patogénov.

NÁVOD NA POUŽITIE

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MORENIA

Moridlo RANCONA 15 ME je použiteľné vo všetkých typoch moričiek určených pre aplikáciu kvapalných moridiel. Prípravok vo formulácii mikroemulzie dobre priľne na osivo, a preto nie je potrebné pridávať inkrustačné látky. Prípravok je možné aplikovať neriedený, ale rozriedením vodou sa môže zlepšiť pokrytie osiva.

Neošetrujte osivo, ktorého vlhkosť je vyššia ako 16 %. Až do doby výsevu ošetrené osivo skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Aj keď testovanie preukázalo, že RANCONA 15 ME nemá žiaden vplyv na životnosť ošetreného osiva, nasledovné klíčenie a výkonnosť namoreného osiva môžu byť nepriaznivo ovplyvnené podmienkami skladovania. Namorené osivo preskladnené do ďalšej sezóny by sa malo pred siatím preveriť na klíčivosť. Spoločnosť Arysta LifeScience nepreberá zodpovednosť za kvalitu preskladneného namoreného osiva.

Neaplikujte RANCONA 15 ME na poranené, zlomené alebo naklíčené osivo. Neodporúča sa miešať RANCONA 15 ME s inými moridlami.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

V dobe tlače neboli spoločnosti Arysta LifeScience známe žiadne prípady rezistencie k prípravku RANCONA 15 ME. Nie je možné vylúčiť alebo predpokladať prípadný vývoj rezistencie pôvodcov chorôb voči prípravku RANCONA 15 ME. RANCONA 15 ME obsahuje ipconazole, ktorý patrí do

Etiketa schválená: 16.02.2016

skupiny fungicídov inhibítorov biosyntézy sterolu (DMI-fungicídy; SBI: trieda I). Účinok proti chorobám môže byť znížený v prípade, že dôjde k vývoju kmeňov húb rezistentných voči ipconazolu.

Použitie RANCONA 15 ME by malo byť v súlade so stratégiou proti rozvoju rezistencie. Táto stratégia by mala zahŕňať následné foliárne ošetrenie prípravkami s účinnou látkou, ktorá má odlišný mechanizmus účinku.

Maximálny počet aplikácií: 1x za rok.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky, včely a dážďovky prijateľné.

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

1.Po ukončení práce vypustite zvyšky moriacej kvapaliny zo všetkých rozvodov a čerpadiel späť do predmiešacej nádoby alebo do originálneho obalu. Aplikačné zariadenie očistite mechanicky oškrabaním od zvyškov osiva a iných usadenín. Pevné odpady odsajte priemyslovým vysávačom, pokiaľ je to možné. Rozvody kvapaliny, čerpadlá a trysku vypláchnite čistou vodou.

2.Zvyšok roztoku oplachovej vody vypustite a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou.

3.V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupovať podľa návodu na ich použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný odev, ochranné rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumovú obuv. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Vrecia od namoreného osiva nesmú byť použité na iné účely a musia byť zreteľne označené:

Pozor! Osivo namorené prípravkom RANCONA 15 ME na báze ipconazolu! Zákaz skrmovania!

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. /Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Zákaz vylievania zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zamlžovania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných ani povrchových vôd.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Pri náhodnom požití: nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Po nadýchaní: vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Etiketa schválená: 16.02.2016

Po zasiahnutí očí: vyplachujte oči prúdom pitnej vody po dobu najmenej 15 minút. Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesto umyte dostatočným množstvom vody a mydlom. Žiadne škodlivé účinky sa neočakávajú.

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02/ 54774166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách 5 - 30 °C, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svitom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale a obaly od namoreného osiva zneškodnite ako nebezpečný odpad. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, minimálne 3 krát po sebe a odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Výplachovú vodu použite na prípravu moriacej zmesi, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aspiračný prach a iný kontaminovaný materiál zneškodnite ako nebezpečný odpad.