Etiketa schválená: 29.5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

RACER 25 EC

Herbicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na preemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových a niektorých trávovitých burín v slnečnici a zemiakoch.

Účinná látka:

250 g.l-1 Flurochloridone, t.j. 3-chlor-4-chlormethyl-N-(3-trifluormethylfenyl)-2-pyrrolidon

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fluorochloridone CAS No.: 61213-25-0, cyklohexanón CAS No.: 108-94-1, 2-Ethylhexan-1-ol, CAS No.: 104-76-7, benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahké, aromatické EC No.: 918-668-5. Calcium dodecylbenzenesulphonate, CAS No.: 26264-06-2.

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo!

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H336 Môže spôsobiť ospalosť a závraty.

H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH066

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov.

 

Nefajčite.

P243

Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

ICZ/2013/1716/sc

 

ICZ/2015/3218/ss

1

 

 

Etiketa schválená: 29.5.2015

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

 

P301 + P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM/lekára.

 

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne

 

dýchať.

 

 

P305 + P351 +

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P405

Uchovávajte uzamknuté.

 

P501

Zneškodnite

obsah/nádobu zneškodnite v zberniach

nebezpečného alebo

 

špeciálnecho odpadu.

 

SP1 Neznečisťovať vodu

prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť

aplikačné zariadenia

v blízkosti povrchových vôd./Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

 

Spe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necieľových rastlín udržiavajte medzi

 

ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke

 

20 m.

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre vtáky prijateľné.

Vo 2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V 3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč 3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

 

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov.

V ochrannom pásme povrchových vôd II stupňa sa použitie prípravku obmedzuje nasledovne:

1.Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

2.Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržte ochrannú zónu od hladiny stojatých a tečúcich vôd!

Zvyšky prípravku a jeho obaly sa nesmú v žiadnom prípade dostať do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do kanalizačnej siete.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

ICZ/2013/1716/sc

2

 

ICZ/2015/3218/ss

Etiketa schválená: 29.5.2015

Výrobca:

ADAMA Agan Ltd., Northern Industrial Zone, P.O.Box 262, Ashdod 77102, Izrael

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP-u : 15-11-1584

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedené na obale

Balenie:

1 l coex HDPE/EVOH fľaša

 

5 l a 10 l coex HDPE/EVOH kanister

 

20 l HMWHDPE kanister

Dátum spotreby:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Racer 25 EC je preemergentný herbicíd zo skupiny pyrolidónov. Pôsobí prostredníctvom koreňov klíčiacich burín. Vylúčený však nie je ani príjem účinnej látky hypokotylom listami burín. Účinná látka blokuje syntézu karotenoidov, ktoré chránia chlorofyl pred fotooxidáciou. Vplyvom slnečného žiarenia dochádza k poruche tvorby chlorofylu - čo je príčinou odumretia zasiahnutých burín. Flurochloridone patrí podľa HRAC do skupiny F1 herbicídov.

Racer 25 EC používajte preemergentne, t.j. pred vzídením plodín a burín. Neaplikujte na vlhkú pôdu a v čase veľkého výparu počas vyšších teplôt.

Citlivé buriny: metlička obyčajná, ježatka kuria, psiarka roľná, mrlíky (biely, hybridný), láskavec ohnutý, hviezdica prostredná, lipkavec obyčajný, rumančeky, rumany, ambrózia palinolistá.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

zemiak

dvojklíčnolistové buriny

2 l

AT

 

slnečnica

dvojklíčnolistové buriny

2 - 3 l

AT

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody: 400-500 l.ha-1 Maximálny počet aplikácií: 1x za sezónu

Zemiak - aplikujte do 10 dní po výsadbe resp. slepej preorávke najneskôr však 14 dní pred vzídením zemiakov. Po aplikácii prípravku z hľadiska ničenia burín už nie sú potrebné žiadne kultivačné zásahy.

Slnečnica - prípravok použite 1 - 2 dni po sejbe; Na ľahších pôdach s menším výskytom burín použite nižšiu dávku v slnečnici; na ťažších pôdach s vyšším obsahom humusu a na pôdach zaburinených lipkavcom obyčajným použite vyššiu dávku.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA

RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Na pôdach s obsahom humusu nižším ako 2% môže za daždivého počasia spôsobiť pásikavé vyblednutie prvých listov ošetrovaných plodín. Tento jav sa neskôr stratí a nemá vplyv na úrodu. Racer 25 EC reaguje na vyššiu vlhkosť pôdy zvýšením účinnosti. Za suchých podmienok plytké zapracovanie prípravku do pôdy poskytuje spoľahlivejší účinok ako aplikácia na povrch pôdy.

ICZ/2013/1716/sc

3

 

ICZ/2015/3218/ss

Etiketa schválená: 29.5.2015

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Podľa organizácie HRAC je fluorochloridone zaradený do skupiny F1 herbicídov. Pre predchádzanie resp. oddialenie vzniku rezistentných populácií burín je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

-Nepoužívajte opakovane herbicídy z rovnakej skupiny t.j. s rovnakým mechanizmom účinku,

-Striedajte alebo používajte TM produktov s rozdielnym mechanizmom účinku

-Do programov ochrany proti burinám zaraďte aj iné nechemické metódy (biologické, kultivačné)

-Používajte predpísanú dávku a koncentráciu.

VPLYV NA ÚRODU

Neboli zaznamenané negatívne dopady aplikácie prípravku.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ako následné plodiny po slnečnici a zemiakoch ošetrených prípravkom Racer 25 EC môžu byť vysievané po orbe alebo povrchovom spracovaní pôdy sója, fazuľa, zemiaky, kukurica a cirok – bez obmedzenia. Ozimné obilniny môžu byť vysievané až 3 mesiace po zbere plodiny ošetrenej prípravkom Racer 25 EC,po riadnom spracovaní pôdy.

Hrach, repku olejnú formu jarnú a repu cukrovú nevysievajte ako následné plodiny.

Slnečnica, zemiaky a mrkva môžu byť ako náhradné plodiny vysievané/vysádzané po predchádzajúcom minimálnom spracovaní pôdy.

Dodržujte ochrannú zónu 5 m od susediacich plodín alebo používajte trysky redukujúce úlet o 75 – 90 %.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Neboli zistené

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po ukončení postreku okamžite vypustite nádrž. Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu. Postupujte podľa návodu na použitie čistiaceho prostriedku.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Vodu po oplachu vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmie však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

ICZ/2013/1716/sc

4

 

ICZ/2015/3218/ss

Etiketa schválená: 29.5.2015

Použité ochranné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u a 2 x umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri aplikácii postreku používajte ochranný pracovný odev, , ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Ochrana dýchacích orgánov nie je nutná, ak bude pracovník uzavretý v kabínke traktora. Ak tomu tak nie je, operátor musí použiť' masku s filtrom na ochranu dýchacích orgánov. Pri príprave postreku používajte ochranný pracovný odev, gumovú zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv..

Pracovnici vstupujúci na ošetrené plochy musia použiť: rukavice, košelu s dlhým rukávom, dlhé nohavice. Je zakázané vyniesť kontaminovaný odev z pracoviska! Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte!

Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného pracovného odevu a dôkladného umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Ošetrenie sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, pričom prúdenie vzduchu musí byť v smere od pracujúcich.

Prípravok je horľavinou II. triedy nebezpečnosti. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlievania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po požití: podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie! Postihnutého dopravte k lekárovi.

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, rozopnite mu na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 20 min. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sčervenanie očí pretrváva vyhľadajte lekárske ošetrenie !

Pri zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Pri podozrení na otravu alebo otrave privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným informačným toxikologickým centrom v Bratislave (tel : 02-54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 až 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku minimálne 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale, zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2013/1716/sc

5

 

ICZ/2015/3218/ss

Etiketa schválená: 29.5.2015

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2013/1716/sc

6

 

ICZ/2015/3218/ss