Etiketa schválená: 30.6.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

 

QUILT XCEL

Fungicídny prípravok

so systémovým účinkom vo forme suspenznej emulzie určený

na ochranu kukurice proti helmintosporióze kukurice.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Azoxystrobin

141,4 g/l

t.j. methyl-(E)-2-/2(6-12-cyanophen-oxy)pyrimidin -4-

 

(13,4% hm)

yloxy/-phenyl)-3-methoxyacrylat

Propiconazole

122,4 g/l

tj.1-[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-

 

(11,6% hm)

methyl]-1,2,4-triazole

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: azoxystrobin CAS No.: 131860-33-8, propiconazole CAS No.: 60207-90-1

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS09

Nebezpečenstvo

H302

Škodlivý po požití.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P312

PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P330

Vypláchnite ústa.

P305 + P351

 

+ P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

Obsahuje propiconazole. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

ICZ/2016/4746/ha

Strana 1 z 5

 

 

Etiketa schválená: 30.6.2016

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné

 

zariadenie v blízkosti povrchových

vôd / Zabráňte kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov

z poľnohospodárskych dvorov

 

a vozoviek ciest).

 

SPe2

Z dôvodu ochrany podzemnej vody neaplikujte na piesčité pôdy (KA<30) vo

 

vysoko zraniteľných oblastiach.

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá

 

prijateľné.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

PHO3

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma

 

zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné

 

pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2.

 

pásmo).

 

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Zákaz vylievania zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie.

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215,

 

4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09

 

Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-02-1429

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PET/HDPE/Co-ext HDPE-PA fľaša

 

5 l,

10l, 20 l HDPE/Co-ext HDPE-PA kanister

QUILT XCEL je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok QUILT XCEL je je fungicídny prípravok obsahujúci účinné látky azoxystrobin a propiconazole.

Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív (translaminárny a systémový účinok).

ICZ/2016/4746/ha

Strana 2 z 5

Etiketa schválená: 30.6.2016

Účinná látka propiconazole patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí proti hubovým patogénom vo vnútri rastlín v počiatočných štádiách formovania haustórií. Zastavuje rast húb ovplyvňovaním biosyntézy sterolov v bunkových membránach patogéna. Propiconazole pôsobí systémovo, je absorbovaný asimilujúcimi časťami rastlín v priebehu jednej hodiny. Xylémom je translokovaný akropetálne a dostáva sa do rastlinných pletív, ktoré chráni.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na zrno,

 

 

helmintosporióza kukurice

 

1,0 l

 

AT

 

na siláž,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na osivo

 

kukurica cukrová

 

helmintosporióza kukurice

 

1,0 l

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok QUILT XCEL aplikujte proti helmintosporióze kukurice (Helminthosporium turcicum) v poraste kukurice na zrno, kukurice na siláž, kukurice cukrovej alebo kukurice na osivo pri objavení sa prvých príznakov infekcie v závislosti od podmienok infekcie, od rastovej fázy BBCH 30 (začiatok predlžovania stonky) do BBCH 69 (koniec kvitnutia, blizny kompletne suché). Aplikujte maximálne 1x za vegetačnú sezónu. Dávku vody voľte v závislosti od rastovej fázy kukurice a typu postrekovača tak, aby bola zabezpečená dokonalá pokryvnosť ošetrovaného porastu postrekovou kvapalinou.

Dávka vody: 300-600 l/ha

Menej významné použitie prípravku povolené podľa čl. 51 odst. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

kukurica

hrdza kukuričná (Puccinia

1,0 l

AT

na zrno,

 

sorghi)

 

 

na siláž,

 

škvrnitosť kukurice

 

 

na osivo

 

(Kabatiella zeae)

 

 

 

kukurica

hrdza kukuričná (Puccinia

1,0 l

21

 

cukrová

sorghi)

 

 

 

 

škvrnitosť kukurice

 

 

 

 

(Kabatiella zeae)

 

 

 

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok QUILT XCEL aplikujte proti hrdzi kukuričnej (Puccinia sorghi) a škvrnitosti kukurice (Kabatiella zeae) v poraste kukurice na zrno, kukurice na siláž, kukurice na osivo alebo kukurice cukrovej pri objavení sa prvých príznakov infekcie v závislosti od podmienok

ICZ/2016/4746/ha

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 30.6.2016

infekcie, od rastovej fázy BBCH 30 (začiatok predlžovania stonky) do BBCH 69 (koniec kvitnutia, blizny kompletne suché). Aplikujte maximálne 1x za vegetačnú sezónu. Dávku vody voľte v závislosti od rastovej fázy kukurice a typu postrekovača tak, aby bola zabezpečená dokonalá pokryvnosť ošetrovaného porastu postrekovou kvapalinou.

Dávka vody: 300-600 l/ha

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie je veľmi tolerantný k ošetrovaným rastlinám. Prípravok má pozitívny vplyv na plodinu a výšku úrody. Prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty !

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok QUILT EXCEL obsahuje dve účinné látky a to azoxystrobin z chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (FRAC C3, Qol fungicídy) a propiconazole z chemickej skupiny triazolov, (FRAC G1, DMI fungicídy).

K zabráneniu vzniku rezistencie aplikujte prípravok QUILT XCEL v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie. Aplikujte maximálne 1x za vegetačnú sezónu.

V prípade silného infekčného tlaku a potreby viac ako jedného ošetrenia sa odporúča použiť prípravky s odlišným mechanizmom účinku.

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte prípravky, ktoré obsahujú účinnú látku typu QoI a / alebo azolu inak ako preventívne, alebo čo najskôr počas životného cyklu huby. Nespoliehajte sa iba na kuratívny potenciál tohto typu účinných látok.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok má pozitívny vplyv na plodinu a výšku úrody.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely !

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Postrekové zariadenia a osobné ochranné pomôcky asanujte 3% roztokom sódy a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumené rukavice a gumené topánky, prípadne komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a fajčite !

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny !

ICZ/2016/4746/ha

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 30.6.2016

Ak sa prípravok dostane do ohniska požiaru haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len v prípade jemného zahmlievania a len v tých prípadoch, kedy je zaručené, že kontaminovaná hasiaca voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných vôd a recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie: pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín !

PRVÁ POMOC

Všeobecné odporučenia: keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti Syngenta, toxikologické stredisko alebo idete na lekárske ošetrenie, majte so sebou obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto prípravku.

Po vdýchnutí: vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním. Postihnutého udržiavajte v teple a kľude. Ihneď volajte lekára alebo toxikologické stredisko.

Po zasiahnutí pokožky: ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Po zasiahnutí očí: oči vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky.

Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po požití: po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi ukážte tento obal alebo etiketu. Nevyvolávajte zvracanie.

Liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. tel. 02/5477 4166.

V prípasde nebezpečenstva volajte:

SGS +421 905 585 938, alebo Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484 55 4093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách od +10°C až do +35°C oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným žiarením. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

PRÁVNE NORMY

Pred použitím prípravku si prečítajte pozorne návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2016/4746/ha

Strana 5 z 5