Etiketa schválená: 21.1.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

QUICK 5 EC

Postrekový selektívny herbicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv a pýru v repe cukrovej, repe kŕmnej, repke ozimnej a slnečnici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Quizalofop-P-

50 g/l

t.j. ethyl (+) 2-/4-(6-chlor-2-chinoxalinyl)-

ethyl

(5,3% hm)

fenoxy/-propionát

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: benzínové rozpúšťadlo (ropné, ľahké aromatické) (CAS:64742-95-6)

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

Nebezpečenstvo

H304

 

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H318

 

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335

 

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H336

 

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 066

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie

 

 

pokožky.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P310

 

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

 

CENTRUM alebo lekára.

P331

 

Nevyvolávajte zvracanie.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P301 + P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

 

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P305

+ P351 +

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

ICZ2016/4090/ha

1/5

Etiketa schválená: 21.1.2016

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Sharda Cropchem Limited, Domnic Holm, 29th Road,

 

Bandra West, 400050 Mumbai, Maharashtra, India

Držiteľ autorizácie:

Sharda Europe b.v.b.a., Jozef Mertensstraat 142, 1702

 

Dilbeek, Belgicko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-11-1365

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE/PA fľaša

 

5 l HDPE/PA kanister

 

10 l HDPE/PA kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

QUICK 5 EC je systémový herbicíd, absorbovaný povrchom listov, s translokáciou v celej rastline. Pôsobí rovnako v xyléme i floéme a hromadí sa v meristematickom pletive. Účinná látka Quizalofop-P-ethyl pôsobí ako inhibítor acetyl CoA karboxylázy (ACCase). Účinok sa prejaví po 7-14 dňoch, v nepriaznivých podmienkach (sucho, chlad) najneskôr do 21 dní. Prípravok už obsahuje zmáčadlo, preto nie je potrebné pridávať ďalšie.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

 

doba

 

 

repka ozimná

výmrv obilnín

0,7-1 l

AT

 

 

 

jednoročné trávy

1-1,5 l

AT

 

 

 

pýr

2-2,5 l

AT

 

 

slnečnica

jednoročné trávy

1-1,5 l

AT

 

 

 

pýr

2-2,5 l

AT

 

 

repa cukrová, repa

jednoročné trávy

1-1,5 l

84

 

 

kŕmna

pýr

2-2,5 l

84

 

ICZ2016/4090/ha

 

 

 

2/5

Etiketa schválená: 21.1.2016

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l.ha-1.

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1 x.

Prípravok QUICK 5 EC aplikujte v rastovej fáze od 2 listov až do konca odnožovania tráv (BBCH 12-29). Proti pýru plazivému prípravok aplikujte až po jeho vzídení, pri výške 10-15 cm.

Repku ozimnú je možné ošetrovať od fázy rozvinutých klíčnych listov (BBCH 10), pri aplikácii na jeseň proti skorým rastovým štádiám výmrvu obilnín do 3 listov postačí dávka 0,7 l.ha-1.

Dávku prípravku určite podľa rastovej fázy tráv. Pokiaľ je väčšina tráv vo fáze odnožovania, tak je potrebné zvoliť vyššiu hranicu dávkovania. V prípade hustého porastu, intenzívneho zaburinenia a prítomnosti ovsa hluchého aplikujte vyššiu dávku vody. Rovnako aj za podmienok sucha, vysokých teplôt a pri veľkej biomase odporúčame použiť hornú hranicu dávky vody.

Prípravok QUICK 5 EC sa nesmie miešať s prípravkami na báze fenoxykyselín (úč. l. MCPA, 2,4-D, dicamba,…), bentazonu a so síranom amónnym, pretože tieto látky znižujú jeho účinnosť!

Nepoužívajte v poškodených či oslabených porastoch. Nepoužívajte v období, kedy sa očakávajú mrazy.

V prípade použitia ďalších herbicídov je nutné dodržiavať aplikačný interval 14 dní pri repke ozimnej a 21 dní pri slnečnici.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní dávkovania nedochádza k prejavom fytotoxicity, pokiaľ je QUICK 5 EC aplikovaný individuálne. Odrodová citlivosť pri aplikácii prípravku QUICK 5 EC nie je známa. Prípravok sa nesmie miešať s prípravkami na báze fenoxykyselín, bentazonu, ani so síranom amónnym, hrozí riziko fytotoxicity!

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Herbicíd QUICK 5 EC je členom herbicídnej skupiny „fop“. QUICK 5 EC má spôsob účinku v inhibícii acetyl coA karboxylázy. Účinná látka prípravku QUICK 5 EC, quizalofop-P-ethyl je zaradená do herbicídnej skupiny „A“. Na mnohé účinné látky z tejto skupiny bola vyvinutá rezistencia ako dôsledok nedodržania antirezistentnej stratégie; v prípade quizalofop-P-ethylu pri nasledovných burinách: Avena fatua, Brachiaria plantaginea, Bromus rigidus, Hordeum glaucum,

Hordeum leporinum, Lolium multiflorum, Lolium rigidum, Leptochloa chinensis, Setaria faberi, Sorgum halepense.

Na území SR nebola zaznamenaná rezistencia na účinnú látku pre indikované spektrum citlivých burín.

Antirezistentná stratégia:

Neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny ACCase inhibítorov, po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné.

Aplikujte v dávkach podľa etikety.

Striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku.

Zredukujte minimalizáciu ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie.

Aplikujte QUICK 5 EC len na aktívne rastúce buriny.

Nepestujte v monokultúre.

ICZ2016/4090/ha

3/5

Etiketa schválená: 21.1.2016

Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku).

Prípravok aplikujte pozemným postrekom schválenými postrekovačmi.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných plodín bez obmedzenia. Náhradné dvojklíčnolistové plodiny je možné vysievať po orbe s odstupom 5 týždňov od aplikácie. Na ošetrenej ploche nevysievajte obilniny alebo trávy po dobu 18 týždňov odo dňa aplikácie.

Prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty! Veľmi citlivé sú obilniny a trávy. Nedostatočné vypláchnutie aplikačného zariadenia môže spôsobiť poškodenie následne ošetrovaných plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplyvajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom sódy a umyte 3 x vodou. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových recipientov vôd!

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci používajte ochranný pracovný odev, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Pri príprave aplikačnej kvapaliny a pri postreku nepoužívajte kontaktné šošovky.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere vetra od pracujúcich. Opätovný vstup na ošetrený pozemok je možný až po jeho zaschnutí.

Prípravok je horľavinou II. triedy nebezpečnosti. V prípade ak sa dostane do styku s ohňom, haste požiar najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť len vo forme jemnej hmly, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie!

ICZ2016/4090/ha

4/5

Etiketa schválená: 21.1.2016

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z etikety/príbalového letáku.

Po nadýchaní: Prerušte expozíciu, zaistite telesný a duševný pokoj. V prípade, ak pretrvávajú dýchacie problémy, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou a mydlom, dobre opláchnite. Pri pretrvávajúcom podráždení vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Najskôr odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa a súčasne pri otvorených viečkach aspoň 15 minút vyplachujte - najmä priestor pod viečkami - čistou tečúcou vodou, najlepšie izbovej teploty. Rýchlosť poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. Ak pretrvávajú príznaky (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho telesa v oku a pod.) vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. Lekársku pomoc je potrebné vyhľadať vždy, ak boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nemožno opätovne používať a je potrebné ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie! Ak zvracia postihnutý sám, zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok, etiketu prípadne obal prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, číslo telefónu 02/ 54 774 166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do + 30 ºC. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ2016/4090/ha

5/5