Schválené: 11.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

QUALY 300 EC

Systémový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu na ochranu jabloní proti chrastavitosti jabĺk.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

cyprodinil CAS No.: 121552-61-2, 2-etylhexyl-laktát CAS No.: 6283-86-9, C10-C16 alkylbenzénsulfónové kyseliny, vápenaté soli CAS No.: 68584-23-6, 2-etylhexán-1-ol CAS No.: 104-76-7

Označenie prípravku:

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia

v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Spe3 Za účelom ochrany vodných organizmov dodržte:

-ochranné pásmo so šírkou 30 m od hladiny stojatých a tečúcich vôd alebo

-ochranné pásmo so šírkou 20 m od hladiny stojatých a tečúcich vôd so súčasným použitím trysiek redukujúcich úlet o 50% alebo

-ochranné pásmo so šírkou 10 m hladiny stojatých a tečúcich vôd so súčasným použitím trysiek redukujúcich úlet o 90%.

Schválené: 11.2.2015

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy prijateľné.

Dbajte o to aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Dodržujte ochrannú zónu.

Zákaz používania prípravku v 1. Ochrannom pásme zdrojov pitných vôd.

Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd:

-ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu,

-na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd ak sa do 24 hodín očakávajú zrážky.

Uložte mimo dosah zvierat!

QUALY® je registrovaná značka spoločnosti ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok QUALY 300 EC je systémový fungicídny prípravok poskytujúci preventívnu a kuratívnu ochranu jabloní proti chrastavitosti. Do rastlinných pletív preniká rýchlo v priebehu 2 hodín po ošetrení.

Účinná látka cyprodinil z chemickej skupiny anilínopyrimidínov účinkuje ako inhibítor biosyntézy metionínu, potláča sekréciu hydrolytických enzýmov a zasahuje mechanizmus penetrácie v životnom cykle cieľového patogéna. Cyprodinil je v rastlinných pletivách rozvádzaný akropetálne smerom k novým prírastkom a translaminárne. Prípravok je po vyschnutí na povrchu listov a plodov odolný voči zmyvu dažďom. Poskytuje vysokú účinnosť proti chrastavitosti i pri nižších teplotách.

Schválené: 11.2.2015

POVOLENÝ ROZSAH PRÍPRAVKU

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody 600 l/ha. Max. 3x za vegetáciu.

Prípravok QUALY 300 EC v jabloniach aplikujte predovšetkým preventívne od fázy pučania pupeňov (BBCH 53) do konca kvitnutia (BBCH 69) podľa priebehu počasia a infekčného tlaku v intervaloch 7 - 10 dní, alebo kuratívne do 48 hodín po začiatku infekcie.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní odporúčaní v tejto etike je prípravok vysoko selektívny voči ošetrovaným jabloniam.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka cyprodinil z chemickej skupiny anilínopyrimidínov, patriaca podľa organizácie

FRAC do skupiny 9 fungicídov inhibujúcich biosyntézu metionínu, preukazuje stredný potenciál vzniku

partnerom, s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA SUSEDIACE PLODINY

Zabráňte zasiahnutiu susediacich plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je toxický pre vodné organizmy. Neboli pozorované žiadne negatívne účinky na užitočné a iné necieľové organizmy.

Prípravok nevyžaduje klasifikáciu z hľadiska ochrany vtáctva, suchozemských stavovcov, včiel, iných necieľových článkonožcov, pôdnych mikroorganizmov, pôdnych makroorganizmov

a necieľových rastlín.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Prosím doplniť

Schválené: 11.2.2015

Použité aplikačné zariadenie a trysky vypláchnite čistou vodou, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u a umyte 3x vodou. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postreku použite pracovný odev, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumovú obuv.

Pri aplikácii postreku používajte ochranný pracovný odev, zásteru z pogumovaného textilu, ochrannú filtračnú masku na tvár a ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice určené pre prácu s chemikáliami a gumové topánky.

Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou len vo forme jemného zahmlievania, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Opis opatrení prvej pomoci

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. V prípade nehody ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto Karty bezpečnostných údajov. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a sleduje dýchanie. Nikdy nepodávajte osobám v bezvedomí žiadne tekutiny.

Schválené: 11.2.2015

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Zmes je klasifikovaná ako dráždivá - dráždi oči. Pri dlhšom alebo opakovanom styku s pokožkou však môže dôjsť k odmasteniu, podráždeniu až nealergickému poškodeniu. Vdychovanie výparov /aerosólov nad medzou hodnoty NPEL môže viesť k podráždeniu slizníc a dýchacích orgánov.

Obsahuje senzibilizujúce zložky - cyprodinil. Môže vyvolať alergickú reakciu. Testy senzibilizácie však senzibilizačný potenciál zmesi nepotvrdili.

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú liečbu. Postupujte opatrne pri zvracaní a výplachu žalúdka. Pri výplachu žalúdka podajte aktívne uhlie. Príznaky intoxikácie môžu byť oneskorené, po rozsiahlej expozícii zaistite lekársky dohľad po dobu minimálne 48 h po požití.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. telefónu: 02/54774166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prázdny obal z prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača. Obal odovzdajte na likvidáciu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platnou legislatívou.